• Home
  • EDUCATION
  • Omihandjo dhooskola dhepangelo kadhili monkalo ombwaanawa
Hostels
Hostels

Omihandjo dhooskola dhepangelo kadhili monkalo ombwaanawa

Jemima Beukes
Ombelewa yomuyalulimambo gwepangelo oya holola onkalo yanayipala moka mu na omihandjo dhooskola dhepangelo shoka sha dhidhilikwa kutya otashi tula moshiponga oomwenyo dhaanaskola na okwa li kwa gandjwa omayele opo ku kale nokuningwa omakonaakono konyala kehe konima yoomvula ndatu.

Momihandjo moka odhindji, omambolota gomombanda oga gwamo sha etitha oongodhi dhomalusheno dhi kale kombanda, omalupanda nuundjuwo owa yonuka nominino dhokutondoka omeya gonyata odha teka nomiyelo kadhi na omakumba.

Pooskola dhimwe, oongulu dhoskola oshowo omihandjo odha tungwa miipeleke noohaasa ndhoka hadhi longithwa odha pungulwa miipeleki moka shoka shi li sha nika oshiponga kaanaskola oshowo aaniilonga mboka haya teleke.

Omuyaluli Junias Kandjeke okwa pula uuministeli welongo wu yelithe onkalo moka tamu adhika omihandjo dhoka nonando iimaliwa yepangelo otayi longithwa mokutungulula nokuwapaleka.

Okwa dhidhilikwa kutya iilonga yokuwapaleka nokutungulula mooskola inayi ningwa pokati komvula 2017 no 2021 ngaashi tashi uthwa koveta yelongo, niitopolwa yimwe itayi vulu okuyelitha kutya oya longitha ngiini iimaliwa ya nuninwa omatungululo nomawapaleko.

Poskola yaMasokotuani Combined School oshitopolwa shaZambezi oongulu dhoskola odhi na oombululu oonene pevi, uundjugo ihawu longo na kape na omeya.

Omakuma goskola yaMafuta Combined School oga tenda noonkondo omanga oongulu ka dhi na omamboolota mombanda oshowo omakende oga tatuka.

Poskola yaSangwali Secondary School, omakumba gomiyelo oga tekamo nomatungo kage na omakende nomamboolota oga tekamo mombanda, nuuketha wokutema nokudhima olushesno owa teka.

Omaliko inaga shangwa

Miitopolwa ngaashi Zambezi, Kavango East, Kavango West, Ohangwena oshowo Omusati omaliko inaga dhidhilikwa oshowo ongushu yomaliko ngoka ga pingenwapo itayi vulu okuhololwa.

Natango miitopolwa mbyoka okwa dhidhililwa kutya omalelo giitopolwa nenge iikondo yelongo oya ndopa okugwanithapo iilonga yawo ngaashi tashi uthwa kompango.

Okuza momvula yo 2017 sigo 2021 okwa holoka olopota yooskola moshilongo dhili monkalo ombwiinayi.

Onkalo ndjoka oyo woo tayi pelwa ombedhi endopo lyaanaskola.

Omihandjo kadhili monkalo ombwaanawa nonkalo ndjoka okwa hololwa tayi vulu okutulitha moshiponga uundjolowele waanaskola.

Comments

Namibian Sun 2022-11-27

No comments have been left on this article

Please login to leave a comment