Swapo a yi pombambo uudemokoli

Euliko lyaNoa olya ningilwa owina oku ya moshipala eningo lyOmatokolo gomondjila muuwanawa yuuyuuki, aatseyinawa yopolotika ya popi.

03 August 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES

OVENDUKA

Ø Euliko lyaNoa itali popilwa koyendji

Euliko lyaPaulus Noa onga Omukomeho gwOkomisi yOkukondjitha Uulingiingi moshilongo nonando itali popilwa koshigwana nokuya moshipala uudemokoli na olya eta etopoko papolotika, otali ulike nkene Swapo a hala okugamenenapo eyambidhiddho lye lyopapolotika.

Ngoka omaiyuvo gaHenning Melber naNdumba Kamwanyah.

Uule womasiku gaali Omutumba gwoPashigwana inagu tsa kumwe noongundu dhilwepo dhopolotika odha popi kutya Noa okwa ndopa onkene ita vulu okuulikwa natango a kwatele komeho okomisi ndjoka.

Metine lyoshiwike sha piti, Swapo okwa longitha ompito okuhogolola Noa uule woomvula ntano natango, sha landula sho oongundu dhilwe dhopolitika dhiitekamo momutumba.

Melber okwa popi kutya epulo unene ndyoka Ii na okupulwa oondyoka kutya omolwashike ongundu ya halelela noonkondo okuulika Noa.

Okwa popi kutya shoka otashi ningilwa owina okuyanda eningo lyomatokolo geli muuwanawa yuuyuki nokweeta ayihe polweela.

Okwa gwedha po kutya kuye, Swapo paku ihumbata momukalo ngoka a longitha otashi ulike odhino yekotampango.

Kaye na omatompelo gokunyenyeta

“Omolwashike ongundu ndjoka yahala okukwatako elelo lyoACC ndyoka li na oshinakugwanithwa oshinene? Swapo oshowo omupresidende kaye na omatompelo gokunyenyeta nenge okumona ya uviwako pambambo ngele aantu oya fekele kutya etokolo lyawo otali hwahwamekwa ya hala okuholeka nokwiigamena molwaashoka omukalo ngoka ya longitha otagu etitha omaipulo nomakoneneno. Ongundu nomupresidende oya etitha omaipulo kombinga yuudemokoli nethano lyoshilongo pamukalo ngoka yiihumbata moshikumungu shoka. Inaya haluka ngele aantu ya kanitha einekelo muyo. Oya holola elelo lyuukayamukulwa nokuya pondje uudemokoli wOmutumba gwOshigwana,” Melber a popi.

Ina haluka

Kamwanyah okwa gwedhapo kutya omupya omunene Swapo okwa tokola okuninga euliko ndyoka koonkondo pehala a tseyithe ompito ndjoka yiilonga ngaashi sha ningwa nOmbudsman.

“Kashi shi oshinima shoka inatu tegelela. Inandi haluka kwaashoka sha holoka po. Otu shishi kutya oongundu dhompilameno kadha li sha nyanyukilwa eulikululo lyaNoa pamwe nomupeha gwe, ihe otu shi shi kutya Swapo otaka kondjitha euliko ndyoka. Omupya omunene ooshoka ompito ndjoka otayi endele pamwe nopolotika, ka shi shi oshiwanawa kuudemokoli.”

Ope na woo omapopyo kutya omakondjitho gokukuthamo ongundu yoLandless People’s Movement’s (LPM) mOmutumba gwoPashigwana osha ningwa owina okugandja ompito yamanguluka kuSwapo.

Pahapu dhe, eindiko moPaliamende lyoLPM otali yi moshipala uudemokoli, nonando omaihumbato giilyo mbyoka itaga popilwa.

[email protected]

Similar News

 

FNB dumps clients linked to Fishrot

1 day - 23 September 2021 | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI First National Bank (FNB) Namibia has decided to terminate...

City explains CEO interviews

1 day - 23 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKThe City of Windhoek says while it will allow members of the public access to portions of the interview process...

Rundu residents protest against Redforce

1 day - 23 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDUHundreds of Rundu residents - led by the Rundu Community Association (RCA) - yesterday undertook a peaceful demonstration at...

Old police bakkie shines anew

1 day - 23 September 2021 | Local News

ERWIN LEUSCHNER SWAKOPMUNDIt looks like a brand-new police car, but the bakkie actually has more than 200 000 kilometers on the clock....

Genocide: Give to Caesar what belongs to Caesar

2 days ago - 22 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNudo parliamentarian Joseph Kauandenge yesterday asked National Assembly Speaker Peter Katjavivi whether Parliament belongs to the people or to...

MTC shares now up for grabs

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK MTC this week kicked off its listing process, selling shares to members of the public for N$8.50 for a...

IPC to take unapologetic Ya Nangoloh to court

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDU The Independent Patriots for Change (IPC) says it will continue with a N$500 000...

Gobabis municipality suspends whistle-blower

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK The Gobabis town council has suspended executives-turned-whistle-blower Wynona Steyn for allegedly leaking information on irregularities relating to the suspension...

Questionable recruitment alleged at Mirco

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKApplicants for junior foreign relations positions officers have taken issue with how a competence test was set up by the...

Rehoboth gives Chinese firm marching orders

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKThe Rehoboth town council says it will no longer go back...

Latest News

Marketing Namibia as an investment...

17 hours ago | Economics

PHILLEPUS UUSIKUThe ease of doing business, quality of roads and infrastructure, political and economic stability, good governance and judiciary independence are some of the factors...

Forklifting failure

17 hours ago | Others

Natasja ByleveldAre you OK thinking about unconventional ideas that could uplift society and norms to a higher standard? Do you like a challenge, or do...

Big thinker who is not...

17 hours ago | People

Contrasting with his considered, analytical, and steady approach to life, Rolf Mendelsohn is an undisputed adventurer. Together with the other founders of Paratus, Rolf...

Children abused as govt turns...

17 hours ago | Police

JEMIMA BEUKES WINDHOEKStaff at a centre for orphans and vulnerable people in Katutura...

Economy crawls into the green

17 hours ago | Economics

Jo-Maré Duddy WINDHOEKNamibia’s economy grew by 1.6% for the three months ended 30 June, the first positive year-on-year quarterly growth since the...

Oxygen giant spreads misinformation in...

17 hours ago | Health

MADLEN DAVIES and TUYEIMO HAIDULA LONDON/OSHAKATI One of the world’s biggest industrial gas companies spread misinformation in an attempt to stop...

Nigeria aims to boost oil...

17 hours ago | Economics

Nigeria said Wednesday it aims to produce 1.88 million barrels per day of crude oil next year and the budget will be based on the...

Submissions open for Hollard Sport...

17 hours ago | Economics

STAFF REPORTERLockdown and the limitations on gatherings and events have driven those in the sports marketing and promotional space to have to adapt, digitise, dig...

An easy ride-hailing platform

17 hours ago | Others

Wetumwene Shikage The everyday experience for many Namibians of getting a taxi to from different locations has been made more convenient. TaxiConnect provides an easy...

Load More