Oonkondo dhaSwapo moPaliamende dha kuthwa po

Ongundu tayi pangele ya ndopa okumona omawi ogendji mOmutumba gwoPaliamende ngoka taga gandja oonkondo kongundu, okuninga omatokolo nokulundulula ekotampango ngaashi sha kala nale.

03 December 2019 | Local News

Shika oshikando shotango mondjokonona yongundu, okuza momvula yo 1994 konima sho ongundu yoSwapo ya mono oopresenda 65 ndhoka tadhi kalelepo iipundi 63 momutumba gwoPaliamende.

Ongundu oya li ya mono oopresenda 80 momahogololo ga ningwa momvula yo 2014 nokumona iipundi 77 yomiipundi 96 mOmutumba gwoPaliamende.

Pwaahena oonkondo dhoka, Swapo itaka vula we okuninga omalundululo mEkotampango ngaashi a ningi momvula yo 1999 sho a gandja oshikako shuuleli oshitiyali kOmupresidende Sam Nujoma oshowo momvula yo 2014, sho ya tokola okutotapo ompito yomupeha presidende.

Gamwe gomomalundululo okugwedhala omwaalu gwiipundi moPaliamende okuza piipundi o 77 okuya piipundi 96.

Swapo natango itaka vula okundulula oompango pwaahena ezimino okuza koongundu dhompilameno ngaashi ompango yoMarine Resources yomomvula yo 2015.

Elundululo ndyoka olyo lya gandja oonkondo kuminista nale, Bernhardt Esau, a gandje ookota dhokukwata oohi kehangano lyaIceland lyedhina Samherji, okupitila mehangano lya yama kepangelo lyoFishcor, mepingakanitho lyoombumbo.

Esau okwa tulwa miipandeko shi na sha ekwatathano noshikumungu shoka na okwa holoka mOmpangu mOmaandaha pamwe naafekelwa pamwe naye yeli yatano.

Geingob okwa mono oopresenda 56 okuza momahogololo ngoka ga ningwa oshiwike sha piti, okuyeleka noopreseda 87 dhoka a mono momahogololo ngoka ga ningwa momvula yo 2014,sho a hogololwa lwotango a ninge omupresidende.

Oshotango woo mondjokonona yaSwapo omuulikwa presidende gwawo ta mono oopresenda ooshona dhomawi gaahogololi.

Ongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) oya mono oopresenda 16 okuza poopresenda 5 dhoka ya li yamono momahogololo gomomvula yo 2014, na oya mono iipundi 16 okuza piitundi itano. Ongundu ompe yoLandless People's Movement (LPM), oya mono oopresenda 4 ndhoka dha kalela po iipundi ine momutumba gwoPaliamende. Ongundu yoRally for Democracy and Progress oya gu pevi sho ya mono owala oshipundi shimwe shomupresidende gwawo, Mike Kavekotora, ongundu oya li ya mono iipundi 8 momahogololo gomomvula yo 2009.

Ongundu yoUnited Democratic Front (UDF), National Unity Democratic Organisation (Nudo), Namibian Economic Freedom Fighters (NEFF) oshowo Republican Party (RP) adhihe odha mono iipundi iyali omanga ongundu yoChristian Democratic Voice (CDV) oshowo Swanu ya mono oshipundi shimwe.

Ongundu yoCongress of Democrats (CoD), United People's Movement (UPM) oshowo Workers Revolutionary Party (WRP) inaya mona iipundi.

Nonando oongundu dhimwe dhopolotika odhe shi enditha nawa momahogololo iizemo okuza miikandjohogololo yimwe otayi patanekwa. Aaleli yoongundu dhompilameno inaya kalapo pethimbo, Electoral Commission of Namibia (ECN) ya tseyitha kutya Geingob oye a sindana omahogololo kakele komuleli gwoNudo Esther Muinjangue.

Omunongononi gwekotampango, Nico Horn okwa popi kutya nonando Swapo okwa kanitha oonkondo dhoka itashi ka kala oshidhigu a vule okuninga omatokolo, molwaashoka okwa pumbwa owala omuntu gumwe e mu ya yambidhidhe momatokolo nomalunduluko ngoka taya kala yahala okuninga, onkene oku wete kutya kape na eyooloko lya sha.

Ndumba Kamwanyah okwa taambako omalunduluko ngoka, ta popi kutya ndjika ompito yoongundu dhompilameno dhi tule ombinga yawo poshitaafula.

Eshuno pevi lyeyambidhidho lyaGeingob oshowo Swapo, Kamwanyah okwa popi kutya aahogololi oya teka omukumo.

Okwa gwedha po kutya shoka oshi li etumwalaka enene kuGeingob oshowo koSwapo, kutya aantu inaya nyanyukilwa omukalo moka iinima tayi ningwa.

Omukomeho gwoInstitute for Public Policy Research (IPPR), Graham Hopwood okwa popi kutya omalunduluko otaga ka etitha aakwashigwana ya yambidhidhe ishewe Geingob.

Omolwa ekanitho noopresenda dha thika po 30, Hopwood ku wete kutya ethimbo lya Geingob lwokulundulula omukalo ngoka ta ungaunga nagwo nuulingilingi olya thikana. Okwa pumbwa woo okukutha mo momusholondondo gwongundu mboka ya monika ondjo muulingilingi.

OGONE TLHAGE

Similar News

 

Uuministeli womalelo goondoolopa wa kunkilile aanapolotika

1 day - 09 December 2019 | Local News

Omunambelewa mUuministeli weyambulepo lyiitopolwa oshowo oondoolopa, Nghidinua Daniel okwa shanga omikanda dha nuninwa Aanambelewa Aakuluntu yOondoolopa kombinga yehogololo yaanambelewa yomalelo goondoolopa. Omukanda gwotango ogwa...

Inaku ningwa omalunduluko melelo lyaMuthiya

1 day - 09 December 2019 | Local News

ILENI NANDJATO Ookansela melelo lyondoolopa yaMuthiya, inaya lundululwa poompito dhawo mpoka ya kala sha landula omahogololo gokomvula gokuhogolola aaleli ngoka ya...

Aanaskola 125 000 ya thigi po oskola mo 2017

1 day - 09 December 2019 | Local News

Momvula yo 2017, aanaskola ye li 44 245 oya thigi po ooskola moNamibia omanga ye li 125 394 ya endulula oongundu.Oyendji yomwaamboka ya...

Omagumbo mOngwediva nOshakati ge Ii kohi yomeya

1 day - 09 December 2019 | Local News

Omagumbo gamwe po moondoolopa dhomonooli yoshilongo mOngwediva oshowo Oshakati oge li kohi yomeya sha landula omuloka omunene gwa loko mEtine lyoshiwike sha piti.Aakalimo yomomudhingoloko...

Aanamapya taya galikanene omvula

4 days ago - 06 December 2019 | Local News

Omukokele gwomoshitopolwa shaKavango East okwa popi kutya okwa tegelela nomukumo omuloka omuwanawa opo a vule okutameka iilonga mepya lye molwaashoka okwa hala okuhulitha po onkalo...

Fishermen protest over Fishrot

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Around 300 fishermen gathered outside the Kuisebmond Stadium in Walvis Bay this week to protest against bail being granted to former cabinet ministers Bernhard Esau...

Omahogololo gelelo lyaShakati ga kalekwa

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Omahogololo ngoa oga kalekwa omanga aakuthimbinga yaadhika ya gongala nale pehala mpoka pwa li pe na okuningilwa omahogololo ngoka.Ngoka ta longo pehala lyomunambelewa omukuluntu...

Aaniilonga yomomeya ya ningi ekanka

5 days ago - 05 December 2019 | Local News

Konyala aaniilonga yomomeya ya thika po 300 oya ningi ekanka pondje yokapale kaKuisebmond mOmbaye, ye li ompinge negandjo lyomboloha koominista nale Bernhardt Esau oshowo Sakeus...

Swapo trio out in the cold

6 days ago - 04 December 2019 | Local News

STAFF REPORTER At least three Swapo members who had tendered their resignations - or were legally obliged to do so in pursuit of seats in...

Ondholongo yaLuno yuudha noonkondo

6 days ago - 04 December 2019 | Local News

Oshikondo shoNamibian Correctional Service (NCS) momwedhi gwa piti osha lundululile aanadholongo 150 okuza mOluno Correctional Facility moshitopolwa shaShana komandiki galwe goodholongo miitopolwa iyali yaKavango.Shoka...

Latest News

Debts, joblessness fuel latest rating...

1 day - 09 December 2019 | Economics

Rating agency Moody's downgraded Namibia's economy on Friday to a Ba2 rating but changed the outlook to stable, citing among other things rising government debt...

By-elections galore in January

1 day - 09 December 2019 | Politics

Four by-elections are scheduled to take place on 15 January in constituencies vacated by councillors who resigned because of the enforcement of Article 47 of...

Geingob 'oblivious' to corruption

1 day - 09 December 2019 | Government

If President Hage Geingob does not realise how endemic corruption is in Namibia and what role it played in the humiliation decline of his and...

Trivialising corruption

1 day - 09 December 2019 | Opinion

President Hage Geingob's defensive stance on corruption – capped by his remark on Friday that the problem is not systemic – cannot go unchallenged.For a...

Winning the fight against measles

1 day - 09 December 2019 | Health

Over the past decade there has been a drastic decline in measles cases in Namibia, dropping from 1 815 to only 16 confirmed cases this...

What a year

1 day - 09 December 2019 | Sports

As I write my last column for 2019, I would like to reflect on what I feel was good and bad this year in the...

Ashikoto hopes for better 2020

1 day - 09 December 2019 | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA Power-Power Development and Boxing Academy promoter Risto Ashikoto says he hopes for a better...

Javier Mascherano unveiled as Estudiantes...

1 day - 09 December 2019 | Sports

NAMPA/XINHUA Javier Mascherano said Saturday that he feels motivated and ready to return to Argentinian football after his official unveiling as...

Go all out for Olympic...

1 day - 09 December 2019 | Sports

NAMPA/XINHUA ...

Load More