Oonakusila moshiponga shohauto popepi nOkahandja ya dhimbululwa

Oonakuninga oshihakanwa shoshipoga shoka sha ningiwa monooli yaKahandja moka aantu 16 ya kanithila oomweenyo dhawo petameko lyomwedhi Desemba omvula ya piti, oya dhimbululwa.
Herma Prinsloo
ENZO AMUELEOTJIWARONGOOyendji yomoonakusila moshiponga shoka oya pi itaya vulu okudhimbululwa nopolisi oyali ya pula aakwanezimo opo ya vule okukaningilwa omakonaakono goDNA, yo oo ...