Omuprima a gunu iiputudhilo yepangelo

17 June 2019 | Local News

Omuprima minista okwa popi kutya onkalo kutya omahangano ogeli oshitopolwa shepangelo, hasho tashi popile okukala omahangano ngoka giikolela owala kiiyemo okuza koshiketha shepangelo.

Okwa popi kutya nomahangano gepangelo ngoka inaga nuninwa okuninga iiyemo oga pumbwa okukala nomalelo omawanawa ngoka taga lalakanene elongitho nawa lyiimaliwa oshowo okwaadha omalalakano gawo.

Okwa popi kutya iiputudhilo yepangelo oya nuninwa okulonga yiithikamena ihe poompito odhindji omahangano ohaga kala giikokelela owala kiiyemo okuza kepangelo nokukala omukundu omunene gwopashimaliwa kepangelo, omolwa elongitho pambambo lyoonzo dhepangelo.

Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya nonando omahangano ngoka ogwiikokekela mepangelo ngele tashi ya kiiyemo yokutamekitha, oga pumbwa okwiilongela kugogene nokukwashilipaleka kutya ogiiyambulapo paliko go taga vulu woo okugandja iiyemo kaaniipambuliko yiiputudhilo mbyoka ngaashi epangelo.Eyambidhidho noopresenda 2

Sho a popitha ominista yiiputudhilo yepangelo, Leon Jooste, iilyo yomalelo giiputudhilo yepangelo noomenindjela oshowo aakomeho ayehe, Kuugongelwa-Amadhila okwa popi mEtitano lya piti kutya, omahangano ga yama kepangelo oga pumbwa okuyambidhidha epangelo moonkambadhala dhokukondjitha oshikukuta shoka sha taalela oshilongo.

Okwa popi kombinga yeindilo lyepangelo opo aanashilonga ya vule okugandja oopresenda 2 dhiiyemo yawo lumwe komvula kepangelo.

Okwa popi kutya iimaliwa mbyoka otayi ka longithwa moonkambadhala dhokukondjitha oshikukuta, ta popi kutya epangelo olya ukitha woo eindilo ndyoka koshikondo shopaumwene pamwe naaniilonga moshikondo shopaumwene, opo ya vule okuyambidhidha epangelo.Iikumungu ya taalela epangelo

Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya iiputudhilo yepangelo oya pumbwa okutula miilonga omikalo dhingi kehe dhopaigwana, ta gwedha po kutya oominista dhiikondo yomondjila nenge Jooste oye na oshinakugwanithwa shokukwashilipaleka ekondololo nepangelo ewanawa lyomahangano ngoka, okupitila momalelo gomahangano, nokukwashilipaleka egandjo lyomayakulo dhingi koshigwana ngaashi yiinekelelwa oshinakugwanithwa shoka, nokukwata woo nawa oonzo dhepangelo.

Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya omupya omunene omahangano ogendji ngoka otaga gu po omolwa okwaahalongela kumwe mokati komalelo naapombanda yomahangano. Okwa nyana woo omukalo gwekutho miilonga lyaanambelewa aakuluntu momahangano, shoka tashi hepeke noonkondo iimaliwa yoshigwana sho tashi ningwa inaku landulwa omilandu dhomondjila.

Omuprima okwa pula iiputudhilo yepangelo yi ngongepo oompangela dhoka tadhi etitha omayambulepo keliko lyoshilongo nokwaadha omalalakano goompangela dhoshilongo ngaashi Harambee Prosperity Plan, Fifth National Development Plan oshowo Vision 2030.

Okwa tsikile kutya omupya omunene ngashiingeyi omahangano ogendji gepangelo otaga popilwa owala muuwinayi omolwa omatompelo ga puka ngashi kutya itaga longo nawa nenge otaga ndopa okugandja omayakulo.

Okwa popi kutya olundji elongitho lyiimaliwa oyindji miifuta yaaniilonga, ta gwedha po kutya nonando iifuta yili nawa oyili enano lyuunongo wopombanda, inaku pumbiwa okupitilila oongamba dhoondjambi ndhoka dha tulwa po kepangelo, opo owala taku vulu okukwatwa nawa iimaliwa.OMUTOOLINKUNDANA GWOMENI

Similar News

 

Aanamapya taya galikanene omvula

2 days ago - 06 December 2019 | Local News

Omukokele gwomoshitopolwa shaKavango East okwa popi kutya okwa tegelela nomukumo omuloka omuwanawa opo a vule okutameka iilonga mepya lye molwaashoka okwa hala okuhulitha po onkalo...

Fishermen protest over Fishrot

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Around 300 fishermen gathered outside the Kuisebmond Stadium in Walvis Bay this week to protest against bail being granted to former cabinet ministers Bernhard Esau...

Omahogololo gelelo lyaShakati ga kalekwa

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Omahogololo ngoa oga kalekwa omanga aakuthimbinga yaadhika ya gongala nale pehala mpoka pwa li pe na okuningilwa omahogololo ngoka.Ngoka ta longo pehala lyomunambelewa omukuluntu...

Aaniilonga yomomeya ya ningi ekanka

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Konyala aaniilonga yomomeya ya thika po 300 oya ningi ekanka pondje yokapale kaKuisebmond mOmbaye, ye li ompinge negandjo lyomboloha koominista nale Bernhardt Esau oshowo Sakeus...

Swapo trio out in the cold

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

STAFF REPORTER At least three Swapo members who had tendered their resignations - or were legally obliged to do so in pursuit of seats in...

Ondholongo yaLuno yuudha noonkondo

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

Oshikondo shoNamibian Correctional Service (NCS) momwedhi gwa piti osha lundululile aanadholongo 150 okuza mOluno Correctional Facility moshitopolwa shaShana komandiki galwe goodholongo miitopolwa iyali yaKavango.Shoka...

Oshana otashi tsikile nokumona omuloka guli nawa

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

Shika oshikando oshititatu iitopolwa yomonooli tayi lokwa nawa nomahala ogendji ngoka haga kala nomeya unene moshitopolwa shaShana oguudha nale omeya, omanga iitopolwa yimwe inaya lokwa...

150 inmates moved to ease overcrowding

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

The Namibian Correctional Service (NCS) has transferred 150 inmates from the Oluno Correctional Facility in Oshana to three correctional facilities in the two Kavango regions.The...

It wasn't war - Geingob

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

President Hage Geingob, whose popularity waned by 31% from his 87% in the 2014 general election to 56% in the just-ended 2019 poll, has admitted...

Geingob otaka hupitha oolye?

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENISho oominista oshowo aapevi minista 13 ya gumo momusholondondo gwiilyo yOmutumba gwoPaliamende shoSwapo e shi pondola owala okumona iipundi 63 moPaliamende, Omupresidende Hage Geingob...

Latest News

Creating a digital mindset for...

2 days ago - 06 December 2019 | Opinion

Jason AverbookDo you ever look back on your New Year’s resolutions (if you make them)? Do you even remember what they were? Maybe you resolve...

Article 47 bites back at...

2 days ago - 06 December 2019 | Politics

The Electoral Commission of Namibia (ECN) has approached attorney-general Albert Kawana for legal advice on how to deal with the situation arising from its enforcement...

Retrenched fishermen narrate ordeal

2 days ago - 06 December 2019 | Fishing

“My car was repossessed by the bank as I could no longer honour my payment obligations,” Sylvester Mbadi, a former employee of Namsov, has told...

Economic misery fuels suicides

2 days ago - 06 December 2019 | Health

Close to 400 people died by suicide between January and September 2019 and experts warn that Namibia's economic crisis, lack of jobs and the crippling...

Highly mechanised

2 days ago - 06 December 2019 | People

Justicia Shipena Vivacious Marco Swart is a mechanical technician in the packaging engineering department at Namibia Breweries Limited (NBL) - a subsidiary of the Ohlthaver...

Compassion is the new fashion

2 days ago - 06 December 2019 | People

Evany van WykMarizelle Pienaar lives by the motto, “the more you have to do, the more you get done.” She believes in being a balanced...

Never say never

2 days ago - 06 December 2019 | People

Mariselle StofbergHester Uushona is a firm believer that being average in life is not an option. She strives towards making her mark while providing others...

Not all with be festive

2 days ago - 06 December 2019 | Columns

As the festive season approaches in full-force, many are yearning to spend time with their loved ones away from the stress work and the accompanying...

Talent knows no borders

2 days ago - 06 December 2019 | Cultural

Ester Kamati Still digesting the news after receiving his award on 30 November in Burkina Faso, Visagie is passionate about ensuring that the arts are...

Load More