Omauyelele ge na sha nelando lyiinima yepangelo onkene ga holekwa

10 June 2019 | Local News

Omukalo gwokumona omauyelele ombinga yiinyangadhalwa yelando lyiinima yepangelo onkene gwa holekwa nonando okwa Ii kwa popiwa kutya omulandu omupe ngoka tagu longithwa mokuninga omatokolo gen a sha nomalando ngoka otagu ka e ta polweela omauyelele oshowo uuyuki.

“Okukambadhala okumona shoka tashi ningwa momulandu gwomalando gwepangelo otashi limbilike,” kwiikwatelelwa koshinyolwa oshititano shoProcurement Tracker Namibia (PTN), shoka oshi li oshiyetwapo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR).

Kohi yoshitopolwa tashi ithanwa 'A messy numbers picture', omupekaapeki ngoka ta kwatelwa komeho kuFrederico Links gwoIPPR, okwa tende kohi kutya nonando omulandu omupe oguli miilonga na ogwa nuninwa okweeta polweela uuyelele uuna epangeo tali landa iinima nokugandja ootendela, omauyelele ogendji natango oga holekwa. Omapekaapeko gawo ngoka ga ningwa petameko lyomvula yo 2018 oga holola kutya sigo onena omauyelele ge na sha nelando lyiinima okupitila moCentral Procurement Board of Namibia (CPBN), oga holekwa na itaga gandja ethano lyaashoka tashi ningwa nenge omiyalu dhi li mondjila.

Kombinga yuuyuuki omapekaapeko oga holola kutya oshi li oshidhigu okumona uuyelele mboka molwaashoka iikondo yepangelo kayi nako nasha nokutula pamuthika omauyelele komapandja gawo gopamalungula shi na sha nomalando ngoka taga ningwa.

Oshikumungu shimwe shoka sha hololwa ongaashi sho epandja lyomalungula lyoCPBN dha lolola kutya elelo ndyoka olya ninga omatokolo ge li po 248 kombinga yomalando okuza momwedhi Apilili gwomvula yo 2018 sigo omwedhi Januari nuumvo.

Aapekaapeki mboka oya mono kutya omiyalu ndhoka itadhi tsukumwe nomwaalu gwomatokolo ngoka ga ningwa ogu li po 295 muule wethimbo ndyoka.

Olopota oya holola kutya kape na omayelitho ga ningwa omolwa uuyelele mboka kawu li mondjila.

Ompumbwe yomauyelele otayi etitha omaipulo kombinga yuukwashili melongitho lyiimaliwa yoshigwana momalando giinima yepangelo nonando ope na omulandu ngoka gwa tulwa miilonga nomatompelo kutya otagu ka e ta polweela omauyelele.

Aapekaapeki mboka oya popi kombinga yomauyelele kage li mondjila ngoka taga gandjwa moshigwana kepandja lyo CPBN.

Momutengenekwa gwomvula yo 2018/19 IPPR okwa hololwa kutya CPBN oya ningi omatokolo ge na sha nomalando geli po 338, ngoka ga ningwa kiikondo yepangelo oshowo iiputudhilo yepangelo.

Mokati komatokolo ngoka ga ningwa, 112 oga ziminwa, 68 oga shunithwa, 33 oga kuthwa mo omanga 106 ga kalekwa no 19 oga tindwa.

Kumwe CPBN okwa ningi omatokolo geli 28 momwedhi momvula yo 2018/19 nomatokolo geli pombanda oga ningwa muSepetemba gwo 2018 sho kwa ningwa omatokolo geli 75.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Oondjokana dhaanona onkene tadhi ningwa moNamibia

2 days ago - 02 July 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Oopresenda 7 dhaanona yaakadhona moNamibia odha yi moondjokana omanga inaya gwanitha oomvula 18 omanga oopresenda 2 ya...

'Kansela okwa dhenge ndje sigo nda kolola ombinzi'

2 days ago - 02 July 2020 | Local News

KENYA KAMBOWERUNDU Kristine Tjarura Likakatere (63), okwa dhengwa aniwa kumumwayinagona, ngoka e li kansela gwoshikandjohogololo shaRundu Rural, Michael Shikongo, ta popi kutya okwa...

Fishing firm rescues destitute family

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

Kenya KamboweKASOTE A fishing company has come to the aid of a poverty-stricken family of seven at Kasote village in Kavango West. Teya Investment Number...

Babi nomulanduli gwe ya tulilwamo ishewe oshipotha

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

FRANCOISE STEYNBERG OVENDUKA Jackson Babi (30) pamwe nomulanduli gwe, Ananias Ananias, oya holoka mompangulilo yamangetrata gwaVenduka taya tamanekelwa iipotha...

A kwata onkonga okamona

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Opolisi oya popi kutya ekwatonkonga ndyoka olya ningwa pokati komwedhi Februali naMaalitsa momukunda Onalunike. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa...

Mourners pay their last respects to Dikuua

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

NAMPA MUKWEMourners from all over the country gathered at Mukwe in Kavango East to pay their last respects to the former education director and regional...

KFC franchise changes hands

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

OGONE TLHAGEWINDHOEKThe Kentucky Fried Chicken (KFC) franchise in Namibia is set to change hands and will be managed by Vivo Energy and Baobab Khulisani in...

Oongombe mbali nenge ooN$4 000 omolwa omapopyo guulodhi

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE MUPINI Aanyasha mboka oya pewa egeelo kelelo lyoMbunza Traditional Authority. Mboka aniwa oya lundilile uulodhi mwene gwomukunda gwaMupini, Frieda...

Oshipotha shedhipago tali tamanekelwa AaChina shi li ko muAguste

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE RUNDU Aachina yaali Xuefeng Chen (30) oshowo Zhenhai Zhou (32), mboka taya tamanekelwa moshipotha shedhipago lyomuniilonga momukunda Andara moshitopolwa...

Two cows or N$4 000 each for witchcraft comment

5 days ago - 29 June 2020 | Local News

Kenya KamboweMUPINIEleven youth from Mupini village in Kavango West were this past Friday fined two cows or N$4 000 each by the Mbunza Traditional Authority...

Latest News

Big honour for Air Namibia’s...

1 day - 03 July 2020 | People

MICHELLINE NAWATISES Victor Nghifindaka, who hails from the Ondobe-yeno village in the Ohangwena Region, has been appointed as a member of the International Air...

Swapo exposes Nujoma to attacks...

1 day - 03 July 2020 | Politics

STAFF REPORTERWINDHOEKFormer youth minister Kazenambo Kazenambo says Swapo must take the blame for founding president Sam Nujoma being called a 'thug and liar' in parliament...

Mask-less Iipumbu spat on me:...

1 day - 03 July 2020 | Politics

STAFF REPORTERWINDHOEKSwapo MP Natangwe Iithete says he shoved Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) counterpart Kalimbo Iipumbu in the National Assembly on Wednesday because the opposition...

Conquering the logistics world every...

1 day - 03 July 2020 | People

Michelline Nawatises Oscar Kanovengi was born in Windhoek on 17 September 1978, the year in which the Herero Paramount Chief Clemence Kapuuo was assassinated....

Child marriage still prevalent

1 day - 03 July 2020 | Cultural

ELLANIE SMITWINDHOEKA total of 7% of girls in Namibia are married before the age of 18 and 2% are married before their 15th birthday.Although the...

Reconciliation too loose a concept

1 day - 03 July 2020 | Opinion

Reconciliation has become a buzzword lately in the National Assembly, but this has only solicited insults and physical scuffles.Part of the problem is that the...

Mayana community demonstrates over land

1 day - 03 July 2020 | Economics

The community of Mayana in the Kavango East region held a demonstration against what they termed “illegal land grabbing” by the Mayana Small Scale Irrigation...

Harnessing curiosity

1 day - 03 July 2020 | Banking

Mariselle Stofberg The diverse and ambitious Marion Scheün advises young individuals to find something that they are passionate about and cultivate that into a career....

Quarantine options under stage four

1 day - 03 July 2020 | Health

OGONE TLHAGEWINDHOEKPeople who do not want to commit themselves to quarantine facilities funded by the state will have the option to do so once the...

Load More