Omauyelele ge na sha nelando lyiinima yepangelo onkene ga holekwa

10 June 2019 | Local News

Omukalo gwokumona omauyelele ombinga yiinyangadhalwa yelando lyiinima yepangelo onkene gwa holekwa nonando okwa Ii kwa popiwa kutya omulandu omupe ngoka tagu longithwa mokuninga omatokolo gen a sha nomalando ngoka otagu ka e ta polweela omauyelele oshowo uuyuki.

“Okukambadhala okumona shoka tashi ningwa momulandu gwomalando gwepangelo otashi limbilike,” kwiikwatelelwa koshinyolwa oshititano shoProcurement Tracker Namibia (PTN), shoka oshi li oshiyetwapo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR).

Kohi yoshitopolwa tashi ithanwa 'A messy numbers picture', omupekaapeki ngoka ta kwatelwa komeho kuFrederico Links gwoIPPR, okwa tende kohi kutya nonando omulandu omupe oguli miilonga na ogwa nuninwa okweeta polweela uuyelele uuna epangeo tali landa iinima nokugandja ootendela, omauyelele ogendji natango oga holekwa. Omapekaapeko gawo ngoka ga ningwa petameko lyomvula yo 2018 oga holola kutya sigo onena omauyelele ge na sha nelando lyiinima okupitila moCentral Procurement Board of Namibia (CPBN), oga holekwa na itaga gandja ethano lyaashoka tashi ningwa nenge omiyalu dhi li mondjila.

Kombinga yuuyuuki omapekaapeko oga holola kutya oshi li oshidhigu okumona uuyelele mboka molwaashoka iikondo yepangelo kayi nako nasha nokutula pamuthika omauyelele komapandja gawo gopamalungula shi na sha nomalando ngoka taga ningwa.

Oshikumungu shimwe shoka sha hololwa ongaashi sho epandja lyomalungula lyoCPBN dha lolola kutya elelo ndyoka olya ninga omatokolo ge li po 248 kombinga yomalando okuza momwedhi Apilili gwomvula yo 2018 sigo omwedhi Januari nuumvo.

Aapekaapeki mboka oya mono kutya omiyalu ndhoka itadhi tsukumwe nomwaalu gwomatokolo ngoka ga ningwa ogu li po 295 muule wethimbo ndyoka.

Olopota oya holola kutya kape na omayelitho ga ningwa omolwa uuyelele mboka kawu li mondjila.

Ompumbwe yomauyelele otayi etitha omaipulo kombinga yuukwashili melongitho lyiimaliwa yoshigwana momalando giinima yepangelo nonando ope na omulandu ngoka gwa tulwa miilonga nomatompelo kutya otagu ka e ta polweela omauyelele.

Aapekaapeki mboka oya popi kombinga yomauyelele kage li mondjila ngoka taga gandjwa moshigwana kepandja lyo CPBN.

Momutengenekwa gwomvula yo 2018/19 IPPR okwa hololwa kutya CPBN oya ningi omatokolo ge na sha nomalando geli po 338, ngoka ga ningwa kiikondo yepangelo oshowo iiputudhilo yepangelo.

Mokati komatokolo ngoka ga ningwa, 112 oga ziminwa, 68 oga shunithwa, 33 oga kuthwa mo omanga 106 ga kalekwa no 19 oga tindwa.

Kumwe CPBN okwa ningi omatokolo geli 28 momwedhi momvula yo 2018/19 nomatokolo geli pombanda oga ningwa muSepetemba gwo 2018 sho kwa ningwa omatokolo geli 75.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Hearing-impaired 'left out'

12 hours ago | Local News

An association representing the hearing-impaired says it is high time that their needs are looked at and addressed, as they feel neglected.Chairperson of the Namibian...

Omategelelo noHIV tayi teya po aanona moNamibia

3 days ago - 13 September 2019 | Local News

Shoka osha kolekwa kuVeronica Theron, omugandjimayele gopautekinika mOmbelewa yOmunyekadhi gwOshilongo, ngoka a popi woo kutya moshitopolwa shaKunene omakwatathano gopahole pokati komapupi ga yooloka ogeli...

China offers 'free ride'

4 days ago - 12 September 2019 | Local News

Chinese ambassador to Namibia, Yiming Zhang, said Swapo's adoption of the “ideology of socialism with Namibian characteristics” provides an “ideal consistency” between the two countries'...

Oolita 90 000 dhomahooli dha yakelwa moshilongo

4 days ago - 12 September 2019 | Local News

Ngoka ta longo onga omunambelewa omutseyinawa gwopaliko moshikondo shiikwamahooli muuministeli wiikwamina, Abednego Ekandjo, okwa popi kutya uuministeli otawu ningi omahwahwameko nelongo lyoshigwana omolwa elanditho lyomahooli...

Huge win for Okahandja squatters

5 days ago - 11 September 2019 | Local News

The residents of the illegal Vergenoeg settlement at Okahandja have achieved a victory after several community meetings and pressure, driven mostly by the Okahandja Residents'...

GIPF a zi mokalungu

5 days ago - 11 September 2019 | Local News

Omunambelewa omukuluntu gwoGovernment Institutions Pension Fund (GIPF), David Nuyoma, okwa popi kutya oshiputudhilo osha gandja eyambidhidho lyiihwapo pethimbo lyomakonaakono taga ningwa omolwa omikuli dhoka dha...

City budget under pressure

6 days ago - 10 September 2019 | Local News

The City of Windhoek has announced a 5% tariff increase on basic water supply, water consumption, household refuse removal, solid waste management and sewerage for...

Mugabe's divisive legacy

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

While tributes have poured in for Zimbabwean revolutionary, politician and president, Robert Mugabe, some have also painted him as a self-absorbed and selfish despot.Zimbabwe president...

Mugabe a longitha omambandameko mokukala omuleli

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

Robert Mugabe, ngoka a hulitha mepupi lyoomvula 95 okwa longitha omambandmeko noonkondo opo a kale omuleli gwazZmbabwe uule woomvula 37, sigo osho uumbwa koshipundi kelelo...

Omakwatonkonga gaanona oga ninga omukundu moshilongo

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

Konyala aantu ya thika po 1 500 oya tulwa miipandeko pokati komvula yo 2017 oshowo omwedhi Maalitsa gwonuumvo shi na ekwatathano niipotha yomakwatonkonga yi li...

Latest News

Ndafoluma geared for WBO title

12 hours ago | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA Namibian boxer Lukas 'The Demolisher' Ndafoluma says he is ready to tame Russia's Apti 'The Tiger' Ustarkhanov in...

Deadly weekend

12 hours ago | Accidents

The deaths of at least 23 people in five car crashes on Friday and Saturday has highlighted Namibia's unresolved road accident epidemic and cast a...

Kamushinda fights on

12 hours ago | Banking

Enoch Kamushinda, described as the mastermind behind the heist at the SME Bank, is continuing his dogged battle to stop the bank's “closure”.In his latest...

Death on wheels

12 hours ago | Opinion

What does one say after such a shocking weekend on our country’s roads that has not been said before?Many have spoken and written about attitudes...

Cold comfort

12 hours ago | Sports

Tokyo 2020 organisers blasted volunteers with fake snow on Friday as they trial ever more extreme ways to beat the heat ahead of the Games.'But...

Good luck, Namibia

12 hours ago | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA We have only four days to go before the Rugby World Cup kicks off in Japan. I wish...

McCarthy slams Cape Town City...

12 hours ago | Sports

Cape Town City coach Benni McCarthy pulled no punches when discussing his team's performance after the 3-3 draw with SuperSport United at the Mbombela Stadium...

Swiss coach celebrates birthday with...

12 hours ago | Sports

Swiss coach Rene Weiler celebrated his 46th birthday on Saturday by debuting as Al Ahly of Egypt coach with a 2-0 win at Cano Sport...

Unam proud of World Cup-bound...

12 hours ago | Sports

The University of Namibia (Unam) Rugby Club has expressed pride that seven of its players were included in the 31-man senior national rugby team that...

Load More