Omauyelele ge na sha nelando lyiinima yepangelo onkene ga holekwa

10 June 2019 | Local News

Omukalo gwokumona omauyelele ombinga yiinyangadhalwa yelando lyiinima yepangelo onkene gwa holekwa nonando okwa Ii kwa popiwa kutya omulandu omupe ngoka tagu longithwa mokuninga omatokolo gen a sha nomalando ngoka otagu ka e ta polweela omauyelele oshowo uuyuki.

“Okukambadhala okumona shoka tashi ningwa momulandu gwomalando gwepangelo otashi limbilike,” kwiikwatelelwa koshinyolwa oshititano shoProcurement Tracker Namibia (PTN), shoka oshi li oshiyetwapo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR).

Kohi yoshitopolwa tashi ithanwa 'A messy numbers picture', omupekaapeki ngoka ta kwatelwa komeho kuFrederico Links gwoIPPR, okwa tende kohi kutya nonando omulandu omupe oguli miilonga na ogwa nuninwa okweeta polweela uuyelele uuna epangeo tali landa iinima nokugandja ootendela, omauyelele ogendji natango oga holekwa. Omapekaapeko gawo ngoka ga ningwa petameko lyomvula yo 2018 oga holola kutya sigo onena omauyelele ge na sha nelando lyiinima okupitila moCentral Procurement Board of Namibia (CPBN), oga holekwa na itaga gandja ethano lyaashoka tashi ningwa nenge omiyalu dhi li mondjila.

Kombinga yuuyuuki omapekaapeko oga holola kutya oshi li oshidhigu okumona uuyelele mboka molwaashoka iikondo yepangelo kayi nako nasha nokutula pamuthika omauyelele komapandja gawo gopamalungula shi na sha nomalando ngoka taga ningwa.

Oshikumungu shimwe shoka sha hololwa ongaashi sho epandja lyomalungula lyoCPBN dha lolola kutya elelo ndyoka olya ninga omatokolo ge li po 248 kombinga yomalando okuza momwedhi Apilili gwomvula yo 2018 sigo omwedhi Januari nuumvo.

Aapekaapeki mboka oya mono kutya omiyalu ndhoka itadhi tsukumwe nomwaalu gwomatokolo ngoka ga ningwa ogu li po 295 muule wethimbo ndyoka.

Olopota oya holola kutya kape na omayelitho ga ningwa omolwa uuyelele mboka kawu li mondjila.

Ompumbwe yomauyelele otayi etitha omaipulo kombinga yuukwashili melongitho lyiimaliwa yoshigwana momalando giinima yepangelo nonando ope na omulandu ngoka gwa tulwa miilonga nomatompelo kutya otagu ka e ta polweela omauyelele.

Aapekaapeki mboka oya popi kombinga yomauyelele kage li mondjila ngoka taga gandjwa moshigwana kepandja lyo CPBN.

Momutengenekwa gwomvula yo 2018/19 IPPR okwa hololwa kutya CPBN oya ningi omatokolo ge na sha nomalando geli po 338, ngoka ga ningwa kiikondo yepangelo oshowo iiputudhilo yepangelo.

Mokati komatokolo ngoka ga ningwa, 112 oga ziminwa, 68 oga shunithwa, 33 oga kuthwa mo omanga 106 ga kalekwa no 19 oga tindwa.

Kumwe CPBN okwa ningi omatokolo geli 28 momwedhi momvula yo 2018/19 nomatokolo geli pombanda oga ningwa muSepetemba gwo 2018 sho kwa ningwa omatokolo geli 75.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

More heartache for Otweya residents

8 hours ago | Local News

OTIS DANIELSWALVIS BAYWhile many in the country are rejoicing about the recent rains, the Otweya “tent town” residents have been plunged into more misery.An unexpected...

Ompundja road impassable

8 hours ago | Local News

TUYEIMO HAIDULAOSHAKATIThe Oshakati-Ompundja road in Oshana Region has been washed away, making it impassable.The road is used by teachers and pupils of Oshipumbu Combined School...

Opate yaMpundja ya yonagulwa po komeya

8 hours ago | Local News

TUYEIMO HAIDULAOSHAKATIEpangelo kwategelelwa Ii longe ondjila ndjokaOpate ndjoka ohayi longithwa kaalongi oshowo kaanaskola poskola yedhina Oshipumbu Combined School oshowo Nevonga Primary School.Oshiwike sha piti, aalongi...

Otweya: Onkundana yomagumbo ya taambwa nomadhilongo ga yooloka

8 hours ago | Local News

Otis FinckOMBAYENgoloneya gwoshitopolwa shErongo, Neville Andre okwa tseyithile aakalimo yomOtweya kutya etungo lyomagumbo geli 121 gaantu mboka ya Ii haya zi mehala hali ithanwa...

N$160 000 to charity by WB We Care Trust

3 days ago - 22 January 2021 | Local News

Staff Reporter Woermann, Brock & Co. recently celebrated its 126th anniversary with the Win&Give promotion. A total of N$1.1 million in cash and shopping vouchers...

Rundu's potholed streets a pain for motorists

4 days ago - 21 January 2021 | Local News

KENYA KAMBOWERUNDUEvery rainy season, Rundu motorists endure potholed roads, forcing drivers to park their cars and commute to avoid damage to their vehicles.A disgruntled motorist...

Animal justice remains a pipe dream

4 days ago - 21 January 2021 | Local News

JANA-MARI SMITH WINDHOEK A groundbreaking animal protection and welfare bill launched by...

Windhoek becoming cheaper

4 days ago - 21 January 2021 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEKAlthough Windhoek is still ranked among the 10 most expensive cities in...

Aalongi ye li po2000 kaye na iilonga miitopolwa ine...

4 days ago - 21 January 2021 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKAOmiyalu dhoka odha gandjwa koUnited Unemployment Teachers Movement’s (UUTM) okupitila momukalelipo...

More trade with Indonesia encouraged

5 days ago - 20 January 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKIndonesia says it is open to the idea of more trade with Namibia, adding that it will be beneficial to...

Latest News

New year, same old auction...

8 hours ago | Fishing

MATHIAS HAUFIKUWINDHOEKTroubled state-owned fishing company Fishcor hoped to have secured N$33 million in an auction of fishing quotas whose bids closed on Friday, in part...

Govt backs Recon’s Kavango oil...

8 hours ago | Energy

KENYA KAMBOWEKAWEDespite a number of objections against the planned oil and gas exploration at Kawe village in the Kavango East Region, the government has given...

I owe GIPF nothing –...

8 hours ago | Business

STAFF REPORTERWINDHOEKBusinessman Ranga Haikali on Friday said he owes no money to the Government Institutions Pension Fund (GIPF) from the fund’s ill-fated Development Capital Portfolio...

New Shell service station opened...

8 hours ago | Business

PHILLEPUS UUSIKUThe new Oshakati Shell opened its doors over the festive season to an expecting public. With refuelling and eating options, the new Shell facility’s...

SA’s Mr Price posted a...

8 hours ago | Business

South Africa's Mr Price on Friday posted a 5.8% rise in third-quarter retail sales, supported by Covid-19 relief packages and demand for household items as...

MTC records 2.66 percent increase...

8 hours ago | Business

Mobile Telecommunications Company (MTC) on Thursday announced a 2.66 percent increase in revenue from N$ 2.613 billion recorded in 2019 to N$ 2.683 billion in...

SA’s Mr Price posted a...

8 hours ago | Business

South Africa's Mr Price on Friday posted a 5.8% rise in third-quarter retail sales, supported by Covid-19 relief packages and demand for household items as...

Heavy rain, flooding expected this...

8 hours ago | Weather

ELLANIE SMITWINDHOEKThe weather bureau has warns that heavy rain with localised flooding is likely in the Omaheke Region tomorrow.This will spread to the central-northern areas,...

Press resilience in the time...

8 hours ago | Opinion

The Namibian media have been bold in recent months, shining light in the darkest corners of unholy activities of the political establishment.We have seen in...

Load More