Olugodhi lwuukwamuhoko

Ominista nale yuundjolowele, Omundohotola Bernard Haufiku okwa shanga kepandja lye lyoTwitter kutya ekalo lyaatiligane mondoolopa yaHenties Bay noopresenda 99.99, oshi li edhimbulukitho tali lulumike omuntu lyuukoloni wopaliko moNamibia.

31 December 2019 | Local News

Oshinyolwa shaHaufiku osha nana omaiyuvo goyendji mwakwatelwa omuhikingalo gwoomusika dhomelaka lyoshimbulu gwaSouth Afrika, Steve Hofmeyr.

Okutula omulilo omahooli, osho omupeha minista gwomauyelele, Engel Nawatiseb a ponokelwa omolwa elongitho lyehauto lyepangelo sho a ka landa oohi mondoolopa ndjoka mEtitano lya piti.

Pahapu dhaHaufiku, ekalo lyaatiligane mehala moka oyo awike otashi hwahwamekwa komulandu oshowo onkalo yuulingilingi wuli pombanda unene moNamibia, na otashi ulike kutya aatiligane oya totapo omulandu gwawo gwopaliko.

Omunambelewa omukuluntu gwehangano lyo Ohlthaver & List (O&L), Wessie van der Westhuizen okwa yamukula Haufiku kutya, egongalo lyopamwe ndyoka minista nale a popi iikolelela kulyo otali ithanwa Henties Bay Fishing Bonanza, ndyoka lya mangulukila omuntu kehe muuyuni.

Van der Westhuizen okwa pula aantu opo kaya ninge egongalo ndyoka oshinima shoka shaaheshi elalakano lyegongalo ndyoka lyopamwe nokugwedha po kutya Aanamibia naya kondjithe uulingilingi, mboka tawu patele pondje ekoko lyeliko kuyamwe oshowo ekoko lyopankalathano.

Omuntu gumwe okwa yamukula kutya oshituthi shoka otashi holola uukwamuhoko, na osha holola endopo lyuuleli wopangeshefa dhopombanda, ta gwedha po kutya omukomeho gwa O&L, Van der Westhuizen na konge omikalo dhokwahapatela pondje yalwe.

Van der Westhuizen okwa yamukula kutya ota tsu kumwe nomatumbulo ngoka.

“Omolwaashoka hatu gandja omayambidhidho koBrave Warriors, koopoloyoka yokutunga oongulu dhoskola, koothigwa nokoombaanga dhomahini noshotuu. Itandi kutha olugodhi nane, otandi ti owala inamu nduluka sha okuza moshituthi showala shoohi,” Van der Westhuizen a yamukula.

Omunongononi gwopolotika, Henning Melber okwa yamukula kutya omahogololo goshali otaga pumbwa woo emanguluko lyopashimaliwa. Okwa popi kutya Aanamibia oyendji kaye na iiyemo tayi ya pitika okukatyapula oshituthi shoohi kondoolopa ndjoka yokomunkulofuta, hoka hako haya zi, na otashi pula aaniimaliwa oyo ya ka tyapule ethimbo lyawo hoka.

Ndumba Kamwanyah okwa lombwele oNamibian Sun kutya nonando omuna uukwashili momapopyo gaHaufiku, oshili ooshoka kutya uukwamuhoko paliko moNamibia, kawu li we palwaala ihe opangundu yaanashimaliwa.

“Ondi shi shi kutya natango otatu dhilaadhila kutya aatiligane otaya pula nawa komeho paliko naashoka oshi li uukwashili sigo opondondo yimwe, ihe ngele okwa ningwa omayalulo otatu mono kutya ongundu yimwe yaaluudhe oya wayinina ongundu ndjoka nokutota po etopoko. Ombinga yimwe otayi pula nawa komeho yimwe otayi nana nondatu,” Kamwanyah a popi.

Omuntu gumwe okwa yamukula koshinyolwa shaHaufiku kutya oongundu dhimwe dhaantu ohadhi totopo pashito omulandu gwawo gwopaliko oshowo onkalathano, hoka Hofmeyr yamukula kutya shoka osho Haufiku ina hala okuuva.Nawatiseb okwa hala egameno lyopolisi

Momukanda ngoka gwa shangelwa opolisi yaHenties Bay, Nawatiseb okwa pula egameno lyopolisi nuutile weehameko oshowo esithahoni okuza kaatiligane yamwe po mondoolopa ndjoka mwa kwatelwa omukwashigwana gumwe gwedhina Paul Smith.

Okwa popi momukanda ngoka kutya ye pamwe nofamili oye oya kala ya taalela oluhindo okuza kaatiligane mboka ya kala woo taya ula ofamili yaNawatiseb omalaka omawinayi.

[email protected]

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Agribusdev presses on with Uugwanga probe

9 hours ago | Local News

OGONE TLHAGEWINDHOEK Investigations into the conduct of former Agribusdev CEO Petrus Uugwanga will continue despite his death last week, board chairperson Sophia Kasheeta has informed...

Covid tenders above board – Nangombe

9 hours ago | Local News

DENVER KISTING WINDHOEK The health ministry says 95% of the needed goods and services during the just-ended Covid-19 state of...

Uutoni takes aim at Grootfontein

1 day - 22 September 2020 | Local News

Kenya Kambowe RUNDU Urban and rural development minister Erastus Uutoni says investigations into the affairs of the troubled Grootfontein municipality are ongoing.Leadership squabbles and allegations...

No voter registration extension necessary - ECN

1 day - 22 September 2020 | Local News

Erwin Leuschner SWAKOPMUND The Electoral Commission of Namibia (ECN) has admitted there were several challenges with the recently completed supplementary voter registration process, mainly due...

Desperate Swakop residents queue for food

1 day - 22 September 2020 | Local News

ERWIN LEUSCHNERSWAKOPMUNDMore than 1 000 Swakopmund residents, mostly mothers with young children and pensioners, assembled at the local fire station on Friday morning, hoping for...

Ngoloneya nale gwaShana a fumbikwa

1 day - 22 September 2020 | Local News

TUYEIMO HAIDULAOMUNGWELUMENgoloneya nale gwoshitopolwa shaShana, Silvanus Vatuva, okwa fumbikwa mOmungwelume moshitopolwa shaHangwena mOlyomakaya.Omupresidende Hage Geingob okwa tumbaleke Vatuva kutya okwa li omulumentu ha longo nuudhiginini,...

Omulumentu a dhipagwa omanga ta gamene mumwayina

1 day - 22 September 2020 | Local News

JEMIMA BEUKESOVENDUKAOlopota yopolisi ndjoka ya pitithwa mOlyomakaya kOmupeha Komufala, Kauna Shikwambi gwoshikondo shOmauyelele gOshigwana mOpolisi, oya holola kutya omulumentu ngoka okwa yahwa konima sho ...

Marginalised community gets houses without toilets

2 days ago - 21 September 2020 | Local News

KENYA KAMBOWENKURENKURUThe government has built 33 corrugated-iron houses for a marginalised community in the Kavango West Region at a cost of over N$1.4 million, but...

Disabled farmer left high and dry

5 days ago - 18 September 2020 | Local News

Elizabeth JosephKEETMANSHOOP Farmer Elmo Plaatjies has been left more vulnerable than ever, with his farm Nooitgedagt without water for more than six months...

Otjiwarongo accelerates land delivery

6 days ago - 17 September 2020 | Local News

ESTER KAMATIOTJIWARONGO Given increasing concerns over the backlog of land delivery for especially middle to low income earners at Otjiwarongo, the local...

Latest News

The evil that men do

9 hours ago | Crime

JEMIMA BEUKESREHOBOTH The mother of two-week-old Charmaine Moss, who died after allegedly being raped by her father, has revealed shocking details about what had transpired...

Death of football further divides...

9 hours ago | Opinion

At the time when Namibians are angry at so many things – Covid-19, high unemployment rates and general levels of poverty – sport is the...

IPC dissident opens case against...

9 hours ago | Politics

JEMIMA BEUKES WINDHOEK Independent Patriots for Change (IPC) outcast Henry Ngenomesho has opened a case of assault by threat against party president Dr...

Antipsychotic drugs back in stock

9 hours ago | Health

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI After being out of stock for six months, the country has finally received antipsychotic and antidepressant medication....

Meatco works towards inclusivity

9 hours ago | Agriculture

STAFF REPORTERWINDHOEKMeatco hosted a stakeholder engagement meeting with mainly weekend farmers and members of the Namibia Emerging Commercial Farmers Union (NECFU) last week.These farmers are...

Meat industry players meet

9 hours ago | Agriculture

STAFF REPORTERWINDHOEKThe Meatco board last week paid a courtesy visit to the Meat Board of Namibia to discuss how to address crucial matters hampering the...

Breaking the stigma of dementia

9 hours ago | Health

ERWIN LEUSCHNERSWAKOPMUNDSwakopmund's Alzheimer Dementia Namibia (ADN) Centre is the only one of its kind in the country. Here around two dozen people are cared for...

Horrendous abortion

9 hours ago | Opinion

Modestus H We cannot live in the present without the past; we have to link them together. In the past, abortion was not as...

A seatbelt can save your...

9 hours ago | Opinion

FABIAN AMUKWELELEIn highly motorised countries, many deaths have been prevented by seatbelts. Yet, seatbelt compliance remains worryingly low in those countries, including Namibia, where vehicle...

Load More