Namibia a kala nokulanda iikwaniilongitho yokundaadha

Uumbangi kutya epangelo lyaNamibia olya landa omathano gokundaadha gongushu yopombanda momalanditho gopauyuni muule woomvula dha piti, owa holola omaipulo kutya kashi li paveta okundaadha aakwashigwana omanga pwaahena ompango ndjoka tayi kondolola e yo pambambo lyelongitho lyiikwaniilongitho mbyoka.

13 June 2019 | Local News

JANA-MARI SMITHOsha yela kutya Namibia okwa landa iikwaniipangitho yokundaadha, pauyelele mboka wa pitithwa koInstitute for Public Policy Research (IPPR), kohi yoshipalanyolo ‘Spying on Speech’.

Kwiikwatelelwa komapekaapeko ngoka ga ningwa momvula yo 2017, komupekaapeki gwoIPPR Frederico Links, okwa hololwa kutya elongitho pambambo lyendaatho moNamibia oshinima shoshili na otashi ningwa.

Shoka otashi popilwa molwaashoka epangelo olya kala nokulanda omathano nomashina gokukwata omawi gokundaadha gopamuthika gopashinanena okutameka omvula yo 2009 sigo 2019.

Nonando Links okwa tende kohi kutya iilongitho mbyoka oya pumbiwa unene mokukondjitha iimbuluma, okwa popi kutya ope na ompito onene yokulongitha pambambo omathano ngoka molwaashoka kape na ompango ndjoka tayi kondolola elongitho lyiikwaniipangitho mbyoka.

Ompango ndjoka tayi popiwa oyi li oshitopolwa oshitihamano shOmpango yOmakwatathano yomo 2009, ndjoka sigo onena inayi tulwa miilonga moshilongo.

Shoka osha kala uupyakadhi unene komahangano guuthemba waantu muuyuni ngoka ga kala nokuninga omapulaapulo uule woomvula dha piti, nonando epangelo olya kala nokutinda.

Momvula yo2015, Privacy International oya gandja koUN Human Rights Committee (HRC), omikanda moka tayi popi kombinga yontopolwa ontihamano yompango ndjoka nokukunkilila kutya ngele kape na ompango ndjoka tayi kondolola elongitho lyomathano ngoka nena otashi holola kutya otaga longithwa shaaheli paveta.

Nonando ope na shoka tashi ulike kutya ompango ndjoka otashi vulika yi manithwe nuumvo, oshikondo shoNamibia Central Intelligence Service (NCIS) otashi longitha omathano ngoka.Links okwa shanga kutya pompito ndjoka oompango kadhi po nenge kadhi na ongushu ngaashi onkalo ndjoka ya taalela Namibia, elongitho lyomathano niikwaiipangitho mbyoka ohali ningwa pambambo.

Uumbangi

Omaumbangi ngoka ga gongelwa kuLinks oga holola kutya nanando epangelo lyaNamibia otali tindi kutya inali landa iikwaniipangitho yokulongitha mokundaatha, uuyelele womalando owa holola kutya epangelo olya kala nokulanda iikwaniipangitho mbyoka momalanditho gopaigwana.

“Natu shi kuthe ko kutya epangelo lyaNamibia otali landa iinima mbyoka nokuyi pungula lya tegelelwa ompango yi tulwe miilonga nenge shoka otashi tu lombwele kutya iinima mbyoka otayi longithwa molwaashoka iikwaniipangitho mbyoka yopautekinika iinima hayi zi ongushu mbala,” Links a pula.

Links okwa kunkilile kutya elongitho lyiikwaniipangitho mbyoka yokundaadha otali kondolola, okutilitha nokuningila omambandameko aantu.

Pompito mpoka kape na ompango nena oshizemo elongitho pambambo lyiinima mbyoka nokuya moshipala uuthemba waantu wokukala niiholelwa yawo.Nonando Links okwa li e shi pondola mokumona kutya epangelo olya landa iikwaniilongitho mbyoka okuza kiilongo yimwe okutameka omvula yo 2008 okwa kunkilile kutya kage shi omapangelo agehe ngoka ga manguluka nokweeta polweela kombinga yelando oshowo elongo lyiikwaniilongitho mbyoka.

Links okwa popi kutya sho oshilongo kashi na iita nenge iikulo mbyoka yi li eshongo kombili yoshilongo, omapulo ogeli po kutya oolye taya ndaadhwa na omolwashike.

Okwa popi kutya shoka otashi e ta omadhilongo kutya otaku ndaadhwa aahwahwameki yiikumungu yoshigwana, oongundu dhopolotika, omahangano gopashigwana oshowo aatoolinkundana.

Okwa popi kutya oye na okukondjitha opo kukwashilipalekwe kutya omathano ngoka oga longithwa mondjila kwiikwatelelwa koveta.

Similar News

 

Kashindi gets nod as Omusati CRO

47 minutes ago | Local News

The Omusati regional council has appointed Gervasius Kashindi as its new chief regional officer (CRO).Kashindi, who is the current director of general services, replaces Protasius...

Hearing-impaired 'left out'

2 days ago - 16 September 2019 | Local News

An association representing the hearing-impaired says it is high time that their needs are looked at and addressed, as they feel neglected.Chairperson of the Namibian...

Omategelelo noHIV tayi teya po aanona moNamibia

5 days ago - 13 September 2019 | Local News

Shoka osha kolekwa kuVeronica Theron, omugandjimayele gopautekinika mOmbelewa yOmunyekadhi gwOshilongo, ngoka a popi woo kutya moshitopolwa shaKunene omakwatathano gopahole pokati komapupi ga yooloka ogeli...

China offers 'free ride'

6 days ago - 12 September 2019 | Local News

Chinese ambassador to Namibia, Yiming Zhang, said Swapo's adoption of the “ideology of socialism with Namibian characteristics” provides an “ideal consistency” between the two countries'...

Oolita 90 000 dhomahooli dha yakelwa moshilongo

6 days ago - 12 September 2019 | Local News

Ngoka ta longo onga omunambelewa omutseyinawa gwopaliko moshikondo shiikwamahooli muuministeli wiikwamina, Abednego Ekandjo, okwa popi kutya uuministeli otawu ningi omahwahwameko nelongo lyoshigwana omolwa elanditho lyomahooli...

Huge win for Okahandja squatters

1 week ago - 11 September 2019 | Local News

The residents of the illegal Vergenoeg settlement at Okahandja have achieved a victory after several community meetings and pressure, driven mostly by the Okahandja Residents'...

GIPF a zi mokalungu

1 week ago - 11 September 2019 | Local News

Omunambelewa omukuluntu gwoGovernment Institutions Pension Fund (GIPF), David Nuyoma, okwa popi kutya oshiputudhilo osha gandja eyambidhidho lyiihwapo pethimbo lyomakonaakono taga ningwa omolwa omikuli dhoka dha...

City budget under pressure

1 week ago - 10 September 2019 | Local News

The City of Windhoek has announced a 5% tariff increase on basic water supply, water consumption, household refuse removal, solid waste management and sewerage for...

Mugabe's divisive legacy

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

While tributes have poured in for Zimbabwean revolutionary, politician and president, Robert Mugabe, some have also painted him as a self-absorbed and selfish despot.Zimbabwe president...

Mugabe a longitha omambandameko mokukala omuleli

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

Robert Mugabe, ngoka a hulitha mepupi lyoomvula 95 okwa longitha omambandmeko noonkondo opo a kale omuleli gwazZmbabwe uule woomvula 37, sigo osho uumbwa koshipundi kelelo...

Latest News

Legal bullet aimed at cops

1 day - 17 September 2019 | Justice

A Namibian police officer and his bosses are defending a N$3 million lawsuit brought by a grieving mother whose four-year-old son was killed by a...

Botswana boots Namibian refugees

1 day - 17 September 2019 | International

The deportation of 855 Namibian refugees living in Botswana will start today after Botswana nullified their refugee status. The now illegal immigrants have refused...

The next big thing

1 day - 17 September 2019 | People

Elizabeth Joseph #TeamGraduate is a project that was started by Helena Mboti, a Rhodes University alumnus who graduated with a bachelor’s degree in financial...

The next big thing

1 day - 17 September 2019 | People

Elizabeth Joseph #TeamGraduate is a project that was started by Helena Mboti, a Rhodes University alumnus who graduated with a bachelor’s degree in financial accounting...

Our cadre deployment curse

1 day - 17 September 2019 | Opinion

Public enterprises minister Leon Jooste’s frank admission that appointing the right board members to parastatals is pivotal to ensuring their success must have been music...

Respect is a two-way street

1 day - 17 September 2019 | Columns

Octavia Tsibes Imagine being kind, humble and respectful. You have nothing to lose, and as a matter of fact, it costs you nothing to be...

To the brave souls walking...

1 day - 17 September 2019 | Health

The dictionary defines brave as ready to face and endure danger or pain; showing courage. More often than not it is the ‘visible’ bravery that...

HKIA upgrades start, finally

1 day - 17 September 2019 | Transport

The handling capacity of Hosea Kutako International Airport will be doubled by a N$250 million project starting next week to eliminate congestion at Namibia's flagship...

Health services around the clock

1 day - 17 September 2019 | Health

The Katutura health centre, which offers a lifeline to thousands of people each year, will now be operating 24 hours a day, seven days a...

Load More