Itaya popile omashina gokuhogolola goEVMs

Oongundu dhimwe dhopolotika moshilongo itadhi popile elongitho lyomashina gokuhogolola gopashinanena ngoka haga ithanwa Electronic voting machines, taya popi kutya kape na uuyuki melongitho lyomashina ngoka konima nkene ga tulilwe miilonga.

25 January 2019 | Local News

Oongundu odha popi kutya inadhi inekela omashina ngoka molwaashoka otaga vulu okulongithwa okukengelela iizemo yomahogololo, taya popi kutya oya hala omahogololo ga shunwe komukalo gwonale gwoombaapila ngele oVoter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) itayi vulu okugwedhwa po uuna taku longithwa omashina ngoka.

Omupresidende gwoRepublican Party, Henk Mudge okwa popi kutya oVVPAT itayi ti sha.

“Otwa hala omahogololo geli pauyuuki ihe omashina ngoka goEVM oge li eshongo enene kuuyuuki womahogololo. Kandi wete omatompelo kutya omolwashike itaku galululwa ehogololo taku longithwa oombaapila ngaashi nale.” Okwa tindi omapopyo gokomisi yoElectoral Commission of Namibia (ECN) kutya elongitho lyomashina ngoka otali endelelitha eningo lyomahogololo.

“Otaga kutha uule woshiwike okukwashilipaleka iizemo yoEVM ngaashi owala hashi kutha oombaapila,” Mudge a popi.

Mudge okwa popi kutya ongundu yawo oya ninga oonkundathana noongundu ookwawo na otaya pangele okugandja omaiyuvo gawo kokomisi yomahogololo kombinga yomashina ngoka gokuhogolola.

Ongundu yoWorkers Revolutionary (WRP) okupitila muamushanga gwongundu ndjoka, Hewat Beukes nayo oya gandja omaiyuvo gawo kutya ope na ompito onene yokukengelela omahogololo palongitho lyomashina ngoka.

Oya popi woo kelongitho lyaapangeli yaIndia yomashina ngoka pethimbo lyomahogololo taya popi kutya omashina ngoka otaga nyengana okupangela kaapangeli AaNamibia, onkene onkalo ndjoka otayi gandja nale ethano kutya omashina ngoka otaga vulu okulongithwa mokukengela iizemo yomahogololo, onkene oye wete kutya okwa pumbwa okutulwa miilonga nokushunwa kelongitho lyokuhogolola noombaapila ngaashi nale.

Amushanga gwoAll People's Party (APP) Vincent Kanyetu, okwa popi kutya ongundu yawo itayi pula komeho nelongitho lyomashina ngoka ihe oya hala ku galulwe elongitho lyoombaapila.

Dr Charles Mubita okwa popi kutya omashina ngoka itaga vulu okwiinekelwa, na ope na omatompelo kutya omolwashike iilongo oyindji muuyuni ya kaleke elongitho lyomashina ngoka ngaashi Germany oshowo India.

Mubita okwa tsu omukumo kutya okwa pumbwa okuninga oonkundathana kaakuthimbinga ayehe momahogololo opo ku kongwe omukalo omupe gumwe ngoka tagu vulu okulongithwa.

“ECN okwa pumbwa okukoneka kutya uudemokoli oshinima shi na ondilo noonkoondo. Emanguluko lyoshilongo shika olye ya po okuputila mombinzi ya tika onkene otu na okukwashilipaleka ekalekepo lyuudemokoli moshilongo shetu oshowo egameno lyuudemokoli wetu,” Mubita a popi.

Fredericko Links okwa popi kutya osha simana opo ECN a kuthepo omalimbililo ngoka taga etithwa kelongitho lyomashina ngoka gokuhogolola.

Aanapolotika yoongundu dhompilameno oya popi kutya esindano lyaSwapo momahogololo ga piti, olya etithwa kuulingilingi wa longwa palongitho lyomashina ngoka. Ongundu yoSwapo oya mono iipundi 77 momutumba gwopaliamende omanga oongundu dhompilameno dha mono owala omawi 19.

Ongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) oyi na iipundi itano, Rally for Democracy and Progress (RDP) itatu omanga ongundu yoAll People's Party (APP) yi na iipundi iyali.

United Democratic Front (UDF), National Unity Democratic Organisation (NUDO) oshowo ongundu yoWRP ayehe oyi na iipundi iyali.

Swanu (South West Africa National Union), Republican Party oshowo United People's Movement ayehe oye na oshipundi shimwe.

Omunambelewa Omukuluntu gwOmahogololo moElectoral Commission of Namibia (ECN) Theo Mujoro, okwa popi kutya okomisi yawo oyi li yiitaala kutya omashina ngoka goEVM oga longele Namibia nawa pethimbo lyomahogololo nokweendelelitha omahogololo nonando okwa kala taku pulwa elongitho lyoVVPAT.

Okwa popi kutya okugwedha ko ishewe oVVPAT otashi ka pula oshilongo oomiliyona dhi li po 160.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Otamu shunithilwa iilonga yeni – Kawana

2 days ago - 13 December 2019 | Local News

Kawana okwa popi kutya okwa pewa elombwelo kOkabinete opo a kwashilipaleke kutya ayehe mboka ya kanitha iilonga yawo oya mona iilonga, na okwa popi ngaaka...

Cops warn about water safety

3 days ago - 12 December 2019 | Local News

The police have urged the public to take proper safety precautions when swimming or crossing rivers and floodplains.The warning was issued after a boy drowned...

Ompangu ya ekelehi oshipotha shoNamRights

3 days ago - 12 December 2019 | Local News

Ehangano lyoNamRights olya popi kutya itali ka thiga emanya lya londa kekwawo moonkambadhala okupataneka etokolo lyOmpangu yoPombanda, ndyoka lya holola kutya ehangano ndyoka kali na...

Tu gameneni po ombili yetu okupitila maakuluntu oshowo omithigululwakalo...

3 days ago - 12 December 2019 | Local News

Mesiku moka kwa dhimbulukiwa, Esiku lyUuthemba wOmuntu, Omukokoli Presidende Sam Nujoma pamwe nosheendo she oya talelepo Omukwaniilwa gwaNdonga, Fillemon Shuumbwa Nangolo mOmbala ye...

Improve living conditions - Walters

4 days ago - 11 December 2019 | Local News

Over 900 000 Namibians living in shacks, an unrelenting hepatitis E outbreak, skyrocketing youth unemployment and the stigmatisation of gays and lesbians is an indictment...

Power to the people!

4 days ago - 11 December 2019 | Local News

Residents of Okalevona location at Oniipa are the beneficiaries of free electricity and Wi-Fi, thanks to Finnish research project Fusion Grid, which aims to find...

Omahogololo gaaleli yiikandjohogololo otaga ningwa muJanuari

4 days ago - 11 December 2019 | Local News

Oshikanohogololo oshititano itashi ka ninga omahogololo konima sho omunamimvo 53, Matheu Gabriel, omunambelewa gwelongo mOshitopolwa shaMusati, a tseyithwa kutya oye kansela omuhogololwa.Gabriel okwa yi pehala...

Uuministeli womalelo goondoolopa wa kunkilile aanapolotika

6 days ago - 09 December 2019 | Local News

Omunambelewa mUuministeli weyambulepo lyiitopolwa oshowo oondoolopa, Nghidinua Daniel okwa shanga omikanda dha nuninwa Aanambelewa Aakuluntu yOondoolopa kombinga yehogololo yaanambelewa yomalelo goondoolopa. Omukanda gwotango ogwa...

Inaku ningwa omalunduluko melelo lyaMuthiya

6 days ago - 09 December 2019 | Local News

ILENI NANDJATO Ookansela melelo lyondoolopa yaMuthiya, inaya lundululwa poompito dhawo mpoka ya kala sha landula omahogololo gokomvula gokuhogolola aaleli ngoka ya...

Aanaskola 125 000 ya thigi po oskola mo 2017

6 days ago - 09 December 2019 | Local News

Momvula yo 2017, aanaskola ye li 44 245 oya thigi po ooskola moNamibia omanga ye li 125 394 ya endulula oongundu.Oyendji yomwaamboka ya...

Latest News

Rundu chaos engulfs Swapo again

2 days ago - 13 December 2019 | Politics

The same chaos that engulfed the Rundu town council office-bearers election late last year, which dragged on to earlier this year, is once again playing...

Intercape confirms terrifying bus robbery

2 days ago - 13 December 2019 | Crime

While confirming a terrifying incident in which Intercape passengers were robbed at gunpoint on their way to Harare, the bus company did not answer questions...

Action, not promises

2 days ago - 13 December 2019 | Opinion

Acting fisheries minister Albert Kawana's utterances on Wednesday in Walvis Bay, where he addressed the fishing industry, must have come as music to the ears...

Erastus gets CEO nod

2 days ago - 13 December 2019 | Business

Licky Erastus has been appointment as the new CEO of Mobile Telecommunications Limited (MTC). Erastus had served as the company's acting CEO since June...

Dam levels still critical

2 days ago - 13 December 2019 | Disasters

While several dams have received inflows following good rains over the majority of the country, forecasts indicate that most parts of Namibia can expect only...

N$100k fine for ivory possession

2 days ago - 13 December 2019 | Crime

A man has been sentenced to a fine of N$100 00 or four years in prison for illegal possession of four elephant tusks. Bangorogile Motsokwe...

Students accuse Schlettwein of 'sabotage'

2 days ago - 13 December 2019 | Education

The Students' Union of Namibia (SUN) has accused finance minister Calle Schlettwein of sabotage, saying he is yet to release monies to pay their tuition...

Hundreds of thousands food insecure

2 days ago - 13 December 2019 | Disasters

ELLANIE SMIT Namibia’s agricultural sector has been contracting for the past five years and rural households and small-scale farmers have been severely affected, with 700...

Rundu welcomes ACC probe

2 days ago - 13 December 2019 | Disasters

KENYA KAMBOWE Rundu mayor Isak Kandingu has responded to a letter circulating on social media which alleges that the Rundu town council illegally swapped land...

Load More