Itaya popile omashina gokuhogolola goEVMs

Oongundu dhimwe dhopolotika moshilongo itadhi popile elongitho lyomashina gokuhogolola gopashinanena ngoka haga ithanwa Electronic voting machines, taya popi kutya kape na uuyuki melongitho lyomashina ngoka konima nkene ga tulilwe miilonga.

25 January 2019 | Local News

Oongundu odha popi kutya inadhi inekela omashina ngoka molwaashoka otaga vulu okulongithwa okukengelela iizemo yomahogololo, taya popi kutya oya hala omahogololo ga shunwe komukalo gwonale gwoombaapila ngele oVoter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) itayi vulu okugwedhwa po uuna taku longithwa omashina ngoka.

Omupresidende gwoRepublican Party, Henk Mudge okwa popi kutya oVVPAT itayi ti sha.

“Otwa hala omahogololo geli pauyuuki ihe omashina ngoka goEVM oge li eshongo enene kuuyuuki womahogololo. Kandi wete omatompelo kutya omolwashike itaku galululwa ehogololo taku longithwa oombaapila ngaashi nale.” Okwa tindi omapopyo gokomisi yoElectoral Commission of Namibia (ECN) kutya elongitho lyomashina ngoka otali endelelitha eningo lyomahogololo.

“Otaga kutha uule woshiwike okukwashilipaleka iizemo yoEVM ngaashi owala hashi kutha oombaapila,” Mudge a popi.

Mudge okwa popi kutya ongundu yawo oya ninga oonkundathana noongundu ookwawo na otaya pangele okugandja omaiyuvo gawo kokomisi yomahogololo kombinga yomashina ngoka gokuhogolola.

Ongundu yoWorkers Revolutionary (WRP) okupitila muamushanga gwongundu ndjoka, Hewat Beukes nayo oya gandja omaiyuvo gawo kutya ope na ompito onene yokukengelela omahogololo palongitho lyomashina ngoka.

Oya popi woo kelongitho lyaapangeli yaIndia yomashina ngoka pethimbo lyomahogololo taya popi kutya omashina ngoka otaga nyengana okupangela kaapangeli AaNamibia, onkene onkalo ndjoka otayi gandja nale ethano kutya omashina ngoka otaga vulu okulongithwa mokukengela iizemo yomahogololo, onkene oye wete kutya okwa pumbwa okutulwa miilonga nokushunwa kelongitho lyokuhogolola noombaapila ngaashi nale.

Amushanga gwoAll People's Party (APP) Vincent Kanyetu, okwa popi kutya ongundu yawo itayi pula komeho nelongitho lyomashina ngoka ihe oya hala ku galulwe elongitho lyoombaapila.

Dr Charles Mubita okwa popi kutya omashina ngoka itaga vulu okwiinekelwa, na ope na omatompelo kutya omolwashike iilongo oyindji muuyuni ya kaleke elongitho lyomashina ngoka ngaashi Germany oshowo India.

Mubita okwa tsu omukumo kutya okwa pumbwa okuninga oonkundathana kaakuthimbinga ayehe momahogololo opo ku kongwe omukalo omupe gumwe ngoka tagu vulu okulongithwa.

“ECN okwa pumbwa okukoneka kutya uudemokoli oshinima shi na ondilo noonkoondo. Emanguluko lyoshilongo shika olye ya po okuputila mombinzi ya tika onkene otu na okukwashilipaleka ekalekepo lyuudemokoli moshilongo shetu oshowo egameno lyuudemokoli wetu,” Mubita a popi.

Fredericko Links okwa popi kutya osha simana opo ECN a kuthepo omalimbililo ngoka taga etithwa kelongitho lyomashina ngoka gokuhogolola.

Aanapolotika yoongundu dhompilameno oya popi kutya esindano lyaSwapo momahogololo ga piti, olya etithwa kuulingilingi wa longwa palongitho lyomashina ngoka. Ongundu yoSwapo oya mono iipundi 77 momutumba gwopaliamende omanga oongundu dhompilameno dha mono owala omawi 19.

Ongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) oyi na iipundi itano, Rally for Democracy and Progress (RDP) itatu omanga ongundu yoAll People's Party (APP) yi na iipundi iyali.

United Democratic Front (UDF), National Unity Democratic Organisation (NUDO) oshowo ongundu yoWRP ayehe oyi na iipundi iyali.

Swanu (South West Africa National Union), Republican Party oshowo United People's Movement ayehe oye na oshipundi shimwe.

Omunambelewa Omukuluntu gwOmahogololo moElectoral Commission of Namibia (ECN) Theo Mujoro, okwa popi kutya okomisi yawo oyi li yiitaala kutya omashina ngoka goEVM oga longele Namibia nawa pethimbo lyomahogololo nokweendelelitha omahogololo nonando okwa kala taku pulwa elongitho lyoVVPAT.

Okwa popi kutya okugwedha ko ishewe oVVPAT otashi ka pula oshilongo oomiliyona dhi li po 160.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Oondjokana dhaanona onkene tadhi ningwa moNamibia

2 days ago - 02 July 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Oopresenda 7 dhaanona yaakadhona moNamibia odha yi moondjokana omanga inaya gwanitha oomvula 18 omanga oopresenda 2 ya...

'Kansela okwa dhenge ndje sigo nda kolola ombinzi'

2 days ago - 02 July 2020 | Local News

KENYA KAMBOWERUNDU Kristine Tjarura Likakatere (63), okwa dhengwa aniwa kumumwayinagona, ngoka e li kansela gwoshikandjohogololo shaRundu Rural, Michael Shikongo, ta popi kutya okwa...

Fishing firm rescues destitute family

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

Kenya KamboweKASOTE A fishing company has come to the aid of a poverty-stricken family of seven at Kasote village in Kavango West. Teya Investment Number...

Babi nomulanduli gwe ya tulilwamo ishewe oshipotha

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

FRANCOISE STEYNBERG OVENDUKA Jackson Babi (30) pamwe nomulanduli gwe, Ananias Ananias, oya holoka mompangulilo yamangetrata gwaVenduka taya tamanekelwa iipotha...

A kwata onkonga okamona

3 days ago - 01 July 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Opolisi oya popi kutya ekwatonkonga ndyoka olya ningwa pokati komwedhi Februali naMaalitsa momukunda Onalunike. Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa...

Mourners pay their last respects to Dikuua

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

NAMPA MUKWEMourners from all over the country gathered at Mukwe in Kavango East to pay their last respects to the former education director and regional...

KFC franchise changes hands

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

OGONE TLHAGEWINDHOEKThe Kentucky Fried Chicken (KFC) franchise in Namibia is set to change hands and will be managed by Vivo Energy and Baobab Khulisani in...

Oongombe mbali nenge ooN$4 000 omolwa omapopyo guulodhi

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE MUPINI Aanyasha mboka oya pewa egeelo kelelo lyoMbunza Traditional Authority. Mboka aniwa oya lundilile uulodhi mwene gwomukunda gwaMupini, Frieda...

Oshipotha shedhipago tali tamanekelwa AaChina shi li ko muAguste

4 days ago - 30 June 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE RUNDU Aachina yaali Xuefeng Chen (30) oshowo Zhenhai Zhou (32), mboka taya tamanekelwa moshipotha shedhipago lyomuniilonga momukunda Andara moshitopolwa...

Two cows or N$4 000 each for witchcraft comment

5 days ago - 29 June 2020 | Local News

Kenya KamboweMUPINIEleven youth from Mupini village in Kavango West were this past Friday fined two cows or N$4 000 each by the Mbunza Traditional Authority...

Latest News

Big honour for Air Namibia’s...

1 day - 03 July 2020 | People

MICHELLINE NAWATISES Victor Nghifindaka, who hails from the Ondobe-yeno village in the Ohangwena Region, has been appointed as a member of the International Air...

Swapo exposes Nujoma to attacks...

1 day - 03 July 2020 | Politics

STAFF REPORTERWINDHOEKFormer youth minister Kazenambo Kazenambo says Swapo must take the blame for founding president Sam Nujoma being called a 'thug and liar' in parliament...

Mask-less Iipumbu spat on me:...

1 day - 03 July 2020 | Politics

STAFF REPORTERWINDHOEKSwapo MP Natangwe Iithete says he shoved Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) counterpart Kalimbo Iipumbu in the National Assembly on Wednesday because the opposition...

Conquering the logistics world every...

1 day - 03 July 2020 | People

Michelline Nawatises Oscar Kanovengi was born in Windhoek on 17 September 1978, the year in which the Herero Paramount Chief Clemence Kapuuo was assassinated....

Child marriage still prevalent

1 day - 03 July 2020 | Cultural

ELLANIE SMITWINDHOEKA total of 7% of girls in Namibia are married before the age of 18 and 2% are married before their 15th birthday.Although the...

Reconciliation too loose a concept

1 day - 03 July 2020 | Opinion

Reconciliation has become a buzzword lately in the National Assembly, but this has only solicited insults and physical scuffles.Part of the problem is that the...

Mayana community demonstrates over land

1 day - 03 July 2020 | Economics

The community of Mayana in the Kavango East region held a demonstration against what they termed “illegal land grabbing” by the Mayana Small Scale Irrigation...

Harnessing curiosity

1 day - 03 July 2020 | Banking

Mariselle Stofberg The diverse and ambitious Marion Scheün advises young individuals to find something that they are passionate about and cultivate that into a career....

Quarantine options under stage four

1 day - 03 July 2020 | Health

OGONE TLHAGEWINDHOEKPeople who do not want to commit themselves to quarantine facilities funded by the state will have the option to do so once the...

Load More