Itaya popile omashina gokuhogolola goEVMs

Oongundu dhimwe dhopolotika moshilongo itadhi popile elongitho lyomashina gokuhogolola gopashinanena ngoka haga ithanwa Electronic voting machines, taya popi kutya kape na uuyuki melongitho lyomashina ngoka konima nkene ga tulilwe miilonga.

25 January 2019 | Local News

Oongundu odha popi kutya inadhi inekela omashina ngoka molwaashoka otaga vulu okulongithwa okukengelela iizemo yomahogololo, taya popi kutya oya hala omahogololo ga shunwe komukalo gwonale gwoombaapila ngele oVoter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) itayi vulu okugwedhwa po uuna taku longithwa omashina ngoka.

Omupresidende gwoRepublican Party, Henk Mudge okwa popi kutya oVVPAT itayi ti sha.

“Otwa hala omahogololo geli pauyuuki ihe omashina ngoka goEVM oge li eshongo enene kuuyuuki womahogololo. Kandi wete omatompelo kutya omolwashike itaku galululwa ehogololo taku longithwa oombaapila ngaashi nale.” Okwa tindi omapopyo gokomisi yoElectoral Commission of Namibia (ECN) kutya elongitho lyomashina ngoka otali endelelitha eningo lyomahogololo.

“Otaga kutha uule woshiwike okukwashilipaleka iizemo yoEVM ngaashi owala hashi kutha oombaapila,” Mudge a popi.

Mudge okwa popi kutya ongundu yawo oya ninga oonkundathana noongundu ookwawo na otaya pangele okugandja omaiyuvo gawo kokomisi yomahogololo kombinga yomashina ngoka gokuhogolola.

Ongundu yoWorkers Revolutionary (WRP) okupitila muamushanga gwongundu ndjoka, Hewat Beukes nayo oya gandja omaiyuvo gawo kutya ope na ompito onene yokukengelela omahogololo palongitho lyomashina ngoka.

Oya popi woo kelongitho lyaapangeli yaIndia yomashina ngoka pethimbo lyomahogololo taya popi kutya omashina ngoka otaga nyengana okupangela kaapangeli AaNamibia, onkene onkalo ndjoka otayi gandja nale ethano kutya omashina ngoka otaga vulu okulongithwa mokukengela iizemo yomahogololo, onkene oye wete kutya okwa pumbwa okutulwa miilonga nokushunwa kelongitho lyokuhogolola noombaapila ngaashi nale.

Amushanga gwoAll People's Party (APP) Vincent Kanyetu, okwa popi kutya ongundu yawo itayi pula komeho nelongitho lyomashina ngoka ihe oya hala ku galulwe elongitho lyoombaapila.

Dr Charles Mubita okwa popi kutya omashina ngoka itaga vulu okwiinekelwa, na ope na omatompelo kutya omolwashike iilongo oyindji muuyuni ya kaleke elongitho lyomashina ngoka ngaashi Germany oshowo India.

Mubita okwa tsu omukumo kutya okwa pumbwa okuninga oonkundathana kaakuthimbinga ayehe momahogololo opo ku kongwe omukalo omupe gumwe ngoka tagu vulu okulongithwa.

“ECN okwa pumbwa okukoneka kutya uudemokoli oshinima shi na ondilo noonkoondo. Emanguluko lyoshilongo shika olye ya po okuputila mombinzi ya tika onkene otu na okukwashilipaleka ekalekepo lyuudemokoli moshilongo shetu oshowo egameno lyuudemokoli wetu,” Mubita a popi.

Fredericko Links okwa popi kutya osha simana opo ECN a kuthepo omalimbililo ngoka taga etithwa kelongitho lyomashina ngoka gokuhogolola.

Aanapolotika yoongundu dhompilameno oya popi kutya esindano lyaSwapo momahogololo ga piti, olya etithwa kuulingilingi wa longwa palongitho lyomashina ngoka. Ongundu yoSwapo oya mono iipundi 77 momutumba gwopaliamende omanga oongundu dhompilameno dha mono owala omawi 19.

Ongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) oyi na iipundi itano, Rally for Democracy and Progress (RDP) itatu omanga ongundu yoAll People's Party (APP) yi na iipundi iyali.

United Democratic Front (UDF), National Unity Democratic Organisation (NUDO) oshowo ongundu yoWRP ayehe oyi na iipundi iyali.

Swanu (South West Africa National Union), Republican Party oshowo United People's Movement ayehe oye na oshipundi shimwe.

Omunambelewa Omukuluntu gwOmahogololo moElectoral Commission of Namibia (ECN) Theo Mujoro, okwa popi kutya okomisi yawo oyi li yiitaala kutya omashina ngoka goEVM oga longele Namibia nawa pethimbo lyomahogololo nokweendelelitha omahogololo nonando okwa kala taku pulwa elongitho lyoVVPAT.

Okwa popi kutya okugwedha ko ishewe oVVPAT otashi ka pula oshilongo oomiliyona dhi li po 160.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Little hope for suspended councillors

1 day - 11 August 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE RUNDU With only three months left before the end of their term, it appears unlikely that six suspended Rundu councillors...

Okahandja promises land

1 day - 11 August 2020 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEK Otjozondjupa governor James Unomasa Uerikua has announced that illegal settlers at Five Rand Camp in Okahandja will be granted...

Shack dwellers reap fruits

1 day - 11 August 2020 | Local News

LEANDREA LOUWWALVIS BAY Member of the Shack Dwellers Federation of Namibia (SDFN) were in high spirits last Saturday when they broke ground...

'Omuprofeti' ta holoka mompangu omolwa uukengeleli

1 day - 11 August 2020 | Local News

LEANDREA LOUW OMBAYE 'Omuprofeti gwongeleka yoInternal Glory Ministry mondoolopa yaMbaye okwa tegelelwa a holoke mOmpangulilo yaMangestrata gwaMbaye oshiwike shike, konima sho a tulwa...

Omahodhi natango onkene taga tondoka omolwa Frieda

1 day - 11 August 2020 | Local News

JANA-MARI SMITHOVENDUKA Konima yomvula hamano sho omuhololimadhilaadhilo ina homata oshilwitho, Ndatipo a dhipagwa pethimbo lyeipumo mumwe pokati kaanona ya valelwa mekondjelomanguluko nopolisi poombelewa...

4 000 HIV patients resume treatment

2 days ago - 10 August 2020 | Local News

STAFF REPORTERWINDHOEK More than 4 000 Namibian HIV patients who stopped taking their antiretroviral medication have resumed their treatment as a result of...

Namibia belongs to those who read

2 days ago - 10 August 2020 | Local News

STAFF REPORTER WINDHOEK Wherever you are in the country and whichever daily you read, the newspaper you are holding in your hands today...

Omwaalu omunene gwiingangamithi gwa kwatwako

2 days ago - 10 August 2020 | Local News

ELLANIE SMIT OVENDUKA Iingangamithi konyala yongushu yoomiliyona yimwe oya kwatwako moNamibia momwedhi Juli. Pauyelele wa gandjwa kopolisi, iingangamithi yongushu yooN$958 390 oya...

Evi lyomagumbo onkene li na ondilo

2 days ago - 10 August 2020 | Local News

ELLANIE SMITOVENDUKA Otashi pula oshimaliwa shooN$522 320 okutunga egumbo lyoondunda ndatu dhokulala mOvenduka okuyeleka nonando yooN$332 040 moKeetmanshoop. Evi lyuunene woosquare metre...

Rundu's N$45m 'water rot'

5 days ago - 07 August 2020 | Local News

Kenya Kambowe RUNDU Payment defaulters in Rundu's 11 suburbs owe the council a combined N$45 million for water, with the highest defaulter...

Latest News

Samcee brings ‘Divine Comfort’

9 hours ago | Art and Entertainment

Swakopmund • [email protected] and gospel musician Samson ‘Samcee’ Chivi (21) recently released his third album, Divine Comfort.Born in Kwekwe, Zimbabwe, Samcee came to Namibia with...

Nam haemorrhaging jobs

20 hours ago | Economics

Jo-Maré Duddy – The impact of Covid-19 and the ongoing recession claimed 5 748 jobs in the three months to the end of June.This is...

Man charged with girlfriend's panga...

20 hours ago | Crime

TUYEIMO HAIDULAOSHAKATIA 36-year-old woman died after she was hacked with a panga at her mother's homestead at Ouhwaala village in the Omusati Region on Sunday.Her...

Covid hits Cabinet, Swapo

20 hours ago | Government

OGONE TLHAGEWINDHOEKYesterday's routine cabinet meeting was held virtually after a senior official in that arm of government allegedly tested for Covid-19, while the ruling party...

Fishrot whistleblower rubbishes Samherji's loss-making...

20 hours ago | Crime

OGONE TLHAGEWINDHOEKWhistleblower Johannes Stefansson, who formerly headed Icelandic seafood giant Samherji’s Namibian business interests, has cast doubt on claims by his former employer that its...

Land surveying starts at Okahandja

20 hours ago | Economics

The ministry of urban and rural development has started the land surveying process at Ekunde Extension 5 in Okahandja in efforts to speed up land...

Africa Briefs

20 hours ago | Economics

Egyptians vote for newly created senatePolls opened in Egypt yesterday for a two-day election to choose members of a newly created second chamber of parliament,...

Pads restore dignity at Ncamagoro

20 hours ago | Social Issues

KENYA KAMBOWENCAMAGOROAbout 40 women and girls at Ncamagoro village in Kavango West received free sanitary pads on Monday, donated by anonymous benefactors from the Namibia...

Youth at the periphery of...

20 hours ago | Opinion

With this year's regional and local authority elections a mere two months away, young people are again being elbowed to the edge.In political parties, strategies...

Load More