Ina mu gandja po iilonga kaazaizai - aaniilonga yomatungo

Omahangano gaaniilonga moshilongo opamwe nehangano lyaanangeshefa lyoNamibia Chamber of Commerce and Industry (NCCI) oya ningi ehololomadhilaadhilo lyopambili yeli ompinge nootendela dhiilonga ndhoka hadhi pewa omahangano gopondje omanga AaNamibia taya kanitha iilonga kehe esiku.

07 March 2019 | Labour

Ewawa lyAanyasha yoSwapo, ndyoka lya li li na okukala oshitopolwa shehololomadhilaadhilo olyiikutha mo mehololomadhilaadhilo ndyoka.

Aaniilonga yomatungo omathele oya kutha ombinga mehololomadhilaadhilo ndyoka itaya popile egandjo lyootendela kaazaizai unene AaChina.

Otaya pula opo omahangano gomoshilongo ogo ga talike tango uuna taku gandjwa ootendela dhepangelo molwaashoka onkalo ndjoka otayi gandja iilonga tayi ka lelele kAanamibia okuyeleka niilonga yethimbo efupi mbyoka hayi pewa aazaizai.

Ehangano lyoMetal and Allied Namibian Workers Union (Manwu) oya gandja kepangelo oshiwike shimwe oli li tule miilonga shoka aaniilonga taya pula nenge li ka taalele oshizemo pomahogololo.

“Ngele omwa ndopa okutu yamukula nena otashi ti nane otamu ka taalela ekanitho lyiilonga ndyoka lya taalela aaniilonga kehe ethimbo uuna omahogololo ga thiki,” Manwu.

Ehangano ndyoka olya pula opo Roads Authority, uuministeli wiilonga, oshowo uuministeli wemona wu kaleke otendela yomalila gaali gondjila yokuya kokapale koodhila kaHosea Kutako pehala naya longulule elila lyomashina mOmbaye.

“Oopoloyeka ndhoka nadhi pewe omahangano gomoshilongo opo ku yambidhidhwe oshikondo shetu shomatungo.”

Oya pula opo omilandu dhegandjo lyootendela dhi hwepopalekwe opo dhi vule okukwatela mo omahangano gomoshilongo.

Natango ehangano ndyoka olya hala uuyuki megandjo lyootendela.

Olya pula opo aakalelipo yaaniilonga ya kale oshitopolwa shoPublic Procurement Board opo ku kwashilipalekwe uuyuki.

Mboka natango oya pula opo omilandu dhomikuli nomayambidhidho giimaliwa ndhoka dhi li pokati kepangelo noonakugandja omikuli dhoka dhi talululwe kokukwashilipalekwe kutya odha tulwa po muuwanawa wAaNamibia.

Ehangano olya pula kutya omahanga gopondje ngoka taga ka kala ga hala okukutha ombinga moopoloyeka dhomoshilongo monakuyiwa oga pumbwa okukala taya longitha iitungithi yomoshilongo nokulandula omilandu dhomoshilongo ngaashi shokufuta iishoshela noshotuu.

Uuna ga ndopa nena omikandapitiko dhomahangano ngoka nadhi kuthwe oonkondo noopoloyeka nadhi kuthwe ko kuyo.

Ewawa lyaanyasha moSwapo olya tseyitha eikuthemo mehololomadhilaadhilo ndyoka dha landula aniwa omutumba ngoka gwa ningilwa mEgumbo lyepangelo mOmaandaha.

Kwiikwatelelwwa komukanda ngoka gwa pititha kuamushanga gwomauyelele moSPYL, Gerson Dumeni, ogwa holola elelo lyopombanda olya pula eningo lyomutumba opo ku kundathanwe iikumungu mbyoka ya hololwa oshiwike sha piti sho SPYL a kondema egandjo lyootendela komahangano gaazaizai.

Pahapu dhaDumeni, osha ziminwa momutumba kutya oopoloyeka adhihe dhoondjila oshowo omalila gomashina, otadhi pewa omahangano gaNamibia.

Shoka osha kwatelamo oopoloyeka dhiilonga ngaashi ondjila yopokati kaVenduka naHosea Kutako, Ovenduka- Okahandja , Ombaye-Kamanjab oshowo Swakopmund, Henties Bay - Uis, oshowo Ombaye-Kranzberg.

Dumeni okwa popi kutya natango okwa ziminwa kutya ompango yoPublic Procurement otayi talululwa.

Uuministeli wiilonga owa pula ngele omahangano gomoshilongo otaga vulu tuu okulonga oopoloyeka ndhoka oonene.

Omupeha minista, James Sankwasa okwa yelitha kutya epangelo olya pula oAfrican Development Bank (AfDB) opo yi gandje ekwatho lyiiyemo koTransport Infrastructure Improvement Project (TIIP).

TIIP okwa kwatela mo elongululo lyelila lyomashina lyOmbaye-Kranzberg lyoshinano shookilometa 210.

Natango opoloyeka ndjoka oya kwatelamo elongo lyoshitopolwa 2A shookilometa 23.8 shondjila yopokati kaVenduka nokapale kOodhila kaHosea kUutako.

Pahapu dhaSankwasa etsokumwe lyomukuli lyongushu yoobiliyona 5.5 olya shainwa.

Omukuli ngoka ogwe ya nomilandu ngaashi kutya okwa pumbwa okugwanithwa po oompango dhopashigwana onkene uuministeli wemona owa pitika opoloyela yoTIIP itayi pitile mondjila yoPublic Procurement Act.

Omolwa omilandu dhimwe ndhoka dha tulwa po, Roads Authority okwa yakula omanyenyeto okuza koshikondo shomatungo, na okwa pula AfBD yi yululule ko komilandu dhimwe po.

“Kumwe omahangano 32 oga ningi omaindilo. Mokati komahangano ngoka oopresenda 69 odhomahangano gaaza pondje yaSADC, 10 oga za moSADC oopresenda 21 odhomahangano giimanga kumwe nomahangano gomoshilongo, gomenenevi oshowo ngoka ga za pondje yenenevi.”

Sha landula sho kwa ningwa omahogololo kwa landulwa nduno omilandu noompangu dha AfBD, okwa tothwamo omahangano 14 ngoka ge li momusholondondo gwomahangano ngoka taga vulu okupewa ootendela dhopoloyeka ndjoka.

Omahangano agehe ngoka ga tothwapo ogaazaizai.

Omupopiliko gwombelewa yomukalelipo gwaChina moNamibia, Feng Deheng, okwa holola omaiyuvo ge omolwa oshigwana shoka tashi kondema egandjo lyiilonga yomatungo komahangano gaazaaizai unene gaChina.

Okwa tsu omuthindo kutya omahangano agehe gaChina otaga landula omilandu noompango na oga yambidhidha noonkondo eliko lyaNamibia.

Pahapu dhe, omahangano gaChina oga gandja oompito dhiilonga dhi vulithe po 11 000 nokuyambidhidha epangelo okupitila miishoshela yoomiliyona 250 okuza momvula yo 2016.

ELLANIE SMIT

Similar News

 

Kahimise turns to Supreme Court

6 days ago - 14 March 2019 | Labour

Embattled City of Windhoek CEO Robert Kahimise has endorsed the reinstatement and dropping of all charges against suspended City Police chief Abraham Kanime, but his...

Procurement board denies 'tribal purge'

1 week ago - 12 March 2019 | Labour

The deputy chairperson of the Central Procurement Board of Namibia (CPBN), Lischen Ramakhutla, has denied there is an ongoing tribal purge that favours Oshiwambo-speaking employees....

Skorpion Zinc faces losses of N$316m

1 week ago - 12 March 2019 | Labour

The general manager of the Skorpion Zinc mine, Irvinne Simataa, says a recent strike by workers of Basil Read placed the future of the mine...

Ina mu gandja po iilonga kaazaizai - aaniilonga yomatungo

1 week ago - 07 March 2019 | Labour

Ewawa lyAanyasha yoSwapo, ndyoka lya li li na okukala oshitopolwa shehololomadhilaadhilo olyiikutha mo mehololomadhilaadhilo ndyoka.Aaniilonga yomatungo omathele oya kutha ombinga mehololomadhilaadhilo ndyoka itaya popile egandjo...

Workers turn up the heat

2 weeks ago - 06 March 2019 | Labour

Swapo-affiliated unions and the Namibia Chamber of Commerce and Industry (NCCI) have thrown down the gauntlet over billion-dollar tenders being awarded to foreign companies while...

TransNamib wins appeal against fired train driver

2 weeks ago - 05 March 2019 | Labour

The Windhoek High Court has dismissed the findings of a labour arbitrator who had ruled in favour of a former TransNamib train driver accused of...

Swakop Uranium denies involvement in recording

2 weeks ago - 01 March 2019 | Labour

Swakop Uranium has denied any involvement in leaking an audio recording in which Erongo governor Cleophas Mutjavikua apparently advises a Chinese mine manager on how...

'Fire him, Hage'

2 weeks ago - 28 February 2019 | Labour

The National Union of Namibian Workers (NUNW) has accused Erongo governor Cleophas Mutjavikua of instigating mass retrenchments in the mining sector, after recordings were leaked...

MUN worried about Chinese monopoly

1 month - 07 February 2019 | Labour

The Mineworkers Union of Namibia (MUN) is worried about the Chinese monopoly that will be created in Namibia's uranium mining industry if the sale of...

‘Yellow vests’ cost France dearly

2 months ago - 10 January 2019 | Labour

European media has reported that the anti-government "yellow vest" protests will affect the French job market and risk the income of up to 100 000...

Latest News

Africa Briefs

2 hours ago | Economics

No end date for Eskom’s power cutsSouth Africa's public enterprises Minister Pravin Gordhan said yesterday he cannot say yet when rolling blackouts will end, as...

Cob plundering suspects nabbed

2 hours ago | Crime

Leandrea Louw Two men arrested on Saturday for allegedly being in possession of 60 large cob made their first appearance in the Walvis Bay Magistrate’s...

Unfinished pipeline impacts 7 000...

2 hours ago | Infrastructure

About 6 932 people and 33 790 large and 18 395 small stock units are facing thirst, as the agriculture ministry battles to finish the...

Apple unveils new iPad, updates...

2 hours ago | Technology

Sonam RaiApple Inc, in a surprise move on Monday, launched a new 10.5-inch iPad Air and updated its iPad Mini ahead of a March 25...

Climate change and productivity

2 hours ago | Agriculture

Climate change is a long-term change in climatic/weather patterns of the earth or region. Such change is observed in temperature and rainfall patterns, amongst others....

Palladium hits record high

2 hours ago | Business

Palladium surged to a record yesterday as the risk of a ban on some Russian exports added to supply concerns for the autocatalyst metal. Spot...

State supports non-compliant security firms

2 hours ago | Business

Employers and trade unions agree that one of the major issues facing the Namibian security services industry is that some government institutions continue to appoint...

Company news in brief

2 hours ago | Business

Steinhoff ex-chairman open to talksFormer Steinhoff chairman and top shareholder Christo Wiese is open to negotiations over his US$4 billion claim against the company, he...

Agri ministry sidesteps timber issues

2 hours ago | Agriculture

The ministry has sidestepped key questions on whether it will re-implement the ban on the export of unprocessed timber until a local value addition processing...

Load More