Iikolokosha melelo lyaShakati

Aakwashigwana oya li ya thigwa monkumwe onene sha landula iikolokosha nomananathanao ga tukuka pokati kiilyo yelelo lyondoolopa yaShakati oshiwike sha piti.

31 August 2018 | Local News

Omananathano ngoka oga tameke sha landula oshiyetwa po sha popiwa komunashipundi gwelelo ndyoka, Gabriel Kamwanka ngoka a pula eshunitho monima nekutho lyoonkondo okatokolitho kamwe hoka ka li ka ningwa oomwedhi dha piti.

Elelo lyondoolopa olya li lya ningi etokolo kutya otaku ka tseyithululwa oompito ne dhiilonga melelo moka.

Ompito ndhoka ongaashi yomunambelewa gwoompangela dhondoolopa a pyokoka, omunangeshefa gwomangeshefelo, menindja gwiiyemo oshowo menindja gwoompangela dhomaliko nomalanditho.

Shoka osha hala okutya oshikondo shiiyemo shoka ngashiingeyi tashi kwatelwa komeho kuDamian Hamunyela, otashi ka topolelwa oomenindja yaali, moka gumwe taka kala noshinakugwanithwa shokuungaunga niimaliwa, omaliko niifuta yondoolopa omanga omukwawo taka kala noshinakugwanithwa shokugongela iiyemo yondoolopa.

Oshikondo shoompangela nomaliko gondoolopa shoka tashi kwatelwa komeho kuOrestus Shilunga, otashi ka topolwa nasho miitopolwa iyali nomunambelewa gumwe otaka kala noshitopolwa shoompangela omanga mukwawo taka kala noshitopolwa shomaiko.

Hamunyela okwa a halika a kale omukomeho gwoshikondo shokugongela iiyemo yondoolopa omanga ompito yimwe tayi ka tseyithwa.

Okwa popiwa kutya ke na ontseyo na oha mono eyambidhidho okuza koTsumeb opo a tule kumwe omambo gondoolopa.

Shilunga okwa halika aniwa a kale omukomeho gwoshikondo shoompangela ihe naye otaku popiwa kutya ke na uunongo oku na owala ontseyo koshikondo shokuungaunga nomaliko.

Oompaangela dhondoolopa aniwa ohadhi ningwa kehangano lyopaumwene pauyelele mboka wuniwe koNamibian Sun.

Nonando ongaaka, onzo yimwe oya popi kutya Shilunga naHamunyela inaya nyanyukilwa omatokolo ngka ga ningwa.

“Shilunga okwa hala opoosa yoompangela omanga Damian a hala opoosa yiyemo ndhoka dhatseyithwa na inaya hala dhoka ya pewa,” onzo ya popi.

Emily Alweendo, ngoka ha longele oshikondo shiiyemo mondoolopa moka oye gumwe ngoka a zi mo sha landula etseyitho ndyoka lya ningwa.

Nonando ongaaka pethimbo lyomutumba gwelelo ngoka gwa ningwa, euliko ye olya kuthwa mo momusholondondo gwiikundathanwa yomutumba sha landula oshiyetwapo shaKamwanka.

Onzo oya holola kutya Kamwanka okwa hala Hamutenya ngoka aniwa omonagona na okuli omonamati gwomupeha mayola gwondoolopa, Ndamononghenda Hamunyela.

Shoka osha etitha elelo li hogolole tali popile oshiyetwa po she nenge itali popile, noshiyetwapo she inashi popilwa.

Kamwanka okwa li woo a pula oshikumungu shoka shi kuthwe mo miikundathanwa molwaashoka ookansela kaya li mo momutumba ihe natango epulo ndyoka olya tindwa.

Mayola Angelus Iyambo okwa popi kutya otaya kwatelwa komeho komilandu nkene ye na okuungaunga niikumungu.

“Ompango yomalelo goondoolopa oya yela, ngele mboka ye li momutumba otaya hogolola taya popile oshiyetwa po ihe omawi inaga thika poopresenda 75, nena oshiyetwa po shoka otashi ekelwahi,” Iyambo a popi.

Pethimbo lyoompata ndhoka, Kamwanka okwa lundile omunambelewa omukuluntu gwondoolopa, Werner Iita kutya okwa ulike aantu yaali moshikondo sho procurement department shaaheli pamulandu.

Kamwanka okwa gandja oombaapila dhoka e na tadhi ulike kutya Iita ke na oonkondo dhokuulika aaniilonga.

Iita okwiipopile kutya yimwe yomoombaapila eyamukulo lya zi kominista yemona Calle Schlettwein.

“Uuna oshiputudhilo shahala okutota oshikondo sho procurement management unit (PMU) ngaashi iinakugwanithwa tayi tothwa mo komilandu, nena omilandu dhoshikondo shoonzo dhopauntu odha pumbwa okulandulwa omanga omunambelewa gomayalulo ina ninga omauliko ngoka ngaashi tashi uthwa kontopolwa 12(1),” ombaapila yaSchlettwein ya holola.

Iita okwa yelitha kutya okwa landula omilandu dhoonzo dhopauntu nomauliko ngoka a ningi oge li paveta.KENYA KAMBOWE

Similar News

 

FNB dumps clients linked to Fishrot

1 day - 23 September 2021 | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI First National Bank (FNB) Namibia has decided to terminate...

City explains CEO interviews

1 day - 23 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKThe City of Windhoek says while it will allow members of the public access to portions of the interview process...

Rundu residents protest against Redforce

1 day - 23 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDUHundreds of Rundu residents - led by the Rundu Community Association (RCA) - yesterday undertook a peaceful demonstration at...

Old police bakkie shines anew

1 day - 23 September 2021 | Local News

ERWIN LEUSCHNER SWAKOPMUNDIt looks like a brand-new police car, but the bakkie actually has more than 200 000 kilometers on the clock....

Genocide: Give to Caesar what belongs to Caesar

2 days ago - 22 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNudo parliamentarian Joseph Kauandenge yesterday asked National Assembly Speaker Peter Katjavivi whether Parliament belongs to the people or to...

MTC shares now up for grabs

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK MTC this week kicked off its listing process, selling shares to members of the public for N$8.50 for a...

IPC to take unapologetic Ya Nangoloh to court

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

Kenya Kambowe RUNDU The Independent Patriots for Change (IPC) says it will continue with a N$500 000...

Gobabis municipality suspends whistle-blower

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEK The Gobabis town council has suspended executives-turned-whistle-blower Wynona Steyn for allegedly leaking information on irregularities relating to the suspension...

Questionable recruitment alleged at Mirco

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

OGONE TLHAGE WINDHOEKApplicants for junior foreign relations positions officers have taken issue with how a competence test was set up by the...

Rehoboth gives Chinese firm marching orders

3 days ago - 21 September 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKThe Rehoboth town council says it will no longer go back...

Latest News

Marketing Namibia as an investment...

14 hours ago | Economics

PHILLEPUS UUSIKUThe ease of doing business, quality of roads and infrastructure, political and economic stability, good governance and judiciary independence are some of the factors...

Forklifting failure

14 hours ago | Others

Natasja ByleveldAre you OK thinking about unconventional ideas that could uplift society and norms to a higher standard? Do you like a challenge, or do...

Big thinker who is not...

14 hours ago | People

Contrasting with his considered, analytical, and steady approach to life, Rolf Mendelsohn is an undisputed adventurer. Together with the other founders of Paratus, Rolf...

Children abused as govt turns...

14 hours ago | Police

JEMIMA BEUKES WINDHOEKStaff at a centre for orphans and vulnerable people in Katutura...

Economy crawls into the green

14 hours ago | Economics

Jo-Maré Duddy WINDHOEKNamibia’s economy grew by 1.6% for the three months ended 30 June, the first positive year-on-year quarterly growth since the...

Oxygen giant spreads misinformation in...

14 hours ago | Health

MADLEN DAVIES and TUYEIMO HAIDULA LONDON/OSHAKATI One of the world’s biggest industrial gas companies spread misinformation in an attempt to stop...

Nigeria aims to boost oil...

14 hours ago | Economics

Nigeria said Wednesday it aims to produce 1.88 million barrels per day of crude oil next year and the budget will be based on the...

Submissions open for Hollard Sport...

14 hours ago | Economics

STAFF REPORTERLockdown and the limitations on gatherings and events have driven those in the sports marketing and promotional space to have to adapt, digitise, dig...

An easy ride-hailing platform

14 hours ago | Others

Wetumwene Shikage The everyday experience for many Namibians of getting a taxi to from different locations has been made more convenient. TaxiConnect provides an easy...

Load More