Geingob a gunu mboka taya longitha evi lyuuthiga mokutoola iitsa mopolotika

Omupresidende Hage Geingo okwa popi kutya oshikumungu shevi lyuuthiga otashi vulu okweetitha iita yopashigwana moshilongo na okwa kunilile mboka taya longitha oshikumungu shoka yeshi hulithepo.

17 July 2019 | Local News

Geingob okwa kunkilile kutya omaiyuvo kombinga yevi lyuuthiga ngele otaga longithwa papolotika otaga etitha iita yopashigwana.

“Elongitho lyoshikumungu shevi ndyoka tali longithwa kaantu yamwe po nomatompelo gawo yene otali vulu okutulitha oshilongo shika miita. Iita yopashigwana osho hayi tameke ngaaka.”

Omupanguli mOmpangu yoPombanda, Shafimana Ueitele, ngoka e li omunashipundi gwokomisi yomapulaapulo kombinga yuuthiga wevi, okwa lombwele Geingob kutya AaNamibia oya hala epangelo li tulepo omulandu kombinga yomatulululo nokuya moshipala elandithepo lyErindi Private Game Reserve ke kenge lyaMexico Alberto Baillères.

Ueitele okwa popi kutya oshigwana tashi pula woo opo edhidhiliko yevi lyuuthiga kali tamekele owala pethimbo oshilongo sha manguluka ihe nali tameke woo omanga oshilongo inashi manguluka.

Okwa gandja woo omatompelo ga gandjwa kwaamboka ya kutha ombinga momutumba dhoshigwana ndhoka dha ningwa moshilongo ashihe kutya otaya kanitha evi lyawo lyuuthiga koondoolopa ndhoka tadhi nenepekwa.

Ueitele okwa popi kutya AaNamibian otaya nyenyeta kutya etopolo lyiitopolwa yopapolotika momahogololo oshowo epangelo otashi etitha omananathano goongamba dhomalelo gopamuthigululwakalo.

Okwa popi kutya ope na omaiyuvo kutya omulandu gwomatulululo ngoka guli miilonga otagu tongola na itagu tala shili kekandulepo lyompumbwe yevi mokati kaakwashigwana mboka ya pumbwa evi na oya kuthwa evi lyawo okupitila muukoloni. Yamwe otaya pula woo oprograma yomatulululo yi kalekwe manga sigo kwa gandjwa omagwedhelelo okuzilila momikutumba ndhoka tadhi ningwa kokomisi.

Uetele natango okwa gwedha po kutya ope na epataneko enene lyelanditho lyErindi naakwashigwana yamwe oye wete shi li mondjila okukaleka manga elanditho ndyoka sigo kwa gandjwa oshizemo shiilonga yokomisi.

Oongundu dhompilameno nadho odha pataneke elanditho lyevi ndyoka lyuunene woohecta 71 000, nongudu yoNudo oya holola kutya epangelo nali kaleke elandito ndyoka sigo oshikumungu shevi lyuuthiga sha pu okukundathanwa.

Iilyo yaakwashigwana yOvaherero oshowo Ovambanderu oyali ya ningi ehololomadhilaadhilo omasiku ngaka yeli ompinge nelanditho lyErindi, taya popi kutya ndyoka evi lyuuthiga.

Ongundu ndjoka yi li kohi yedhina, Namibia Ancestral Land Foundation, oya popi kutya evi ndyoka oli li oshitopolwa shevi lyuuthiga na omanga ehala ndyoka inali ningwa lyopaumwene olya kuthwa oohekulu konima yomadhipago ga kinahenda ngoka ga ningwa moomvula dho 1904-08 moka mwadhipagelwa AaNamibia oyendji.

Ueitele okwa lombwele iikundaneki kutya okomisi ndjoka otayi ka pula epangelo oshimaliwa sha thika poomiliyona 10 no 15, nomonena oya enda oshinano shookilometa 9 000.

Okomisi ndjoka oya tamekitha omitumba dhawo omwedhi ngoka na otayi kutha omaiyuvo okuza moshigwana mboka yiikumungu yevi.

Omupeha omunashipundi gwokomisi ndjoka, Phanuel Kaapama okwa popi kutya omaiyuvo goshigwana kombinga yevi lyuuthiga oga londa pombanda noonkondo a gandja oshiholelwa moAminius moka AaTswana taya popi kutya oyo ye ya mo tango omanga AaDamara taya popi kutya oyo ye yamo tango.

Ehangano enene ekalelipo lyaaniilonga moshilongo lyoNational Union of Namibian Workers (NUNW) olya nyenyeta kutya epangelo olya nu po oshigwana sho lya zimine elanditho lyErindi komuzaizai, nonando oshigwana itashi popile elanditho ndyoka.

Oongundu dhontumba mwakwatelwa ongundu yopolotika yoNudo noSwanu, oya pula epangelo opo li kaleke elanditho lyehala ndyoka sigo okomisi yomapulaapulo mevi lyuuthiga ya mana omakonaakono.

Namibia Ancestral Land Foundation (NALAFO) oshowo Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCRN) nayo oya pula elanditho ndyoka li kalekwe manga.

Omasiku ngaka natango omaleli gopamuthigululwakalo geli po 16 oga pula epangelo opo kali pitike elanditho lyErindi kaazaizai.

Oya pula woo opo epangelo kali pitike omahangano gopaumwene moka aazaizai ye na mo oopresenda dhekondololo ga lande evi moNamibia sigo kwa ungaungwa nonkalo ndjoka.

Geingob, ngoka a tsakanene naAlberto Baillères Egumbo lyEpangelo omwedhi gwa piti, okwa pula ekenge ndyoka lyaMexico opo Ii pungule woo palwe moNamibia omanga Baillères a gandja omaiyuvo ge ngele epungulo lye mErindi otali kala tuu lya gamenwa ngele olya pitikwa.

Elanditho lyErindi transaction olya tegelela ezimo okuza koNamibian Competition Commission (NaCC).

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

PG under siege

17 hours ago | Local News

Opposition parties and other commentators have called for the head of the country's top prosecutor.This follows Prosecutor-General Martha Imalwa revealing on Wednesday that there was...

Reaching for the stars, and beyond

17 hours ago | Local News

Namibian-born Edward Ndopu's ambitious mission to space as the first wheelchair-bound human is in line with his bold and optimistic drive to disrupt and reshape...

Oondoolopa odha pumbwa okutula miilonga omilandu omipe

17 hours ago | Local News

Omalelo goondoolopa otaga ende taga endelele opo ga kale ga gwanithapo iipumbiwa iipe yuuministeli womidhingoloko, sho kwa tulwa miilonga oveta ompe ndjoka tayi pula omalelo...

I sacrificed my youth for this country -...

1 day - 22 August 2019 | Local News

Prosecutor-General Martha Imalwa sacrificed her youth for the independence of Namibia and has appealed for an end to ‘a deliberate crusade to discredit her’. Despite...

Hyena killed after chasing residents

1 day - 22 August 2019 | Local News

A hyena was shot dead by police officers yesterday at Ekolyanaambo village in the Oshana Region.According to Oshana police spokesperson, Warrant Officer Frieda Shikole-Ashiyana, the...

NIDA to clean up 'mess'

1 day - 22 August 2019 | Local News

The board of the Namibia Industrial Development Agency (NIDA) says it is unfairly portrayed in negative media reporting because it is in the process of...

Mashare villagers desperate

1 day - 22 August 2019 | Local News

A struggling family of 13 in Kavango East, who survive solely on the pension of the head of the household, is pleading for support.Namibian Sun...

San 'are slaves'

2 days ago - 21 August 2019 | Local News

Village secretary of the Onamatanga community Mpepo Festus says they are being marginalised by the previously disadvantaged, who are representing the San on decision-making bodies...

APP pins its hopes on Electoral Tribunal

2 days ago - 21 August 2019 | Local News

On Friday the Oshakati Electoral Tribunal will decide whether the Oshakati East by-election will go ahead on Saturday without the APP candidate.The Electoral Tribunal has...

Frustration, anger at Hoachanas

2 days ago - 21 August 2019 | Local News

Hoachanas residents are fed up with the Hardap regional council and have broken the locks of the half-completed toilets at the settlement.They said a dozen...

Latest News

Soldier charged with shebeen burglaries

17 hours ago | Crime

A member of the Namibia Defence Force has been arrested in connection with burglaries at six shebeens at Okakango location in Ondangwa.Operation Kalahari members have...

Letting the big fish swim

17 hours ago | Columns

Prosecutor-General Martha Imalwa has opened a Pandora's Box, following her revelations this week that any hopes of Namibia recovering the over N$600 million lost in...

Swapo threatened with court action

17 hours ago | Politics

Five Swapo members have threatened to take the party to court if their demand for the re-run of the Otjiwarongo district renewal of mandate process...

Dumpsite scramble

17 hours ago | Environment

Several municipalities are moving fast to comply with the ministry of environment's new regulations, which require towns to obtain environmental clearance certificates for their dumpsites.So...

Khomas elects Swapo 'pot' contenders

17 hours ago | Politics

The Swapo leadership in the Khomas Region have elected businesswoman Martha Namundjebo-Tilahun and 30-year-old City of Windhoek councillor Ian Subasubani to stand as National Assembly...

Land acquisition fund deemed unnecessary

17 hours ago | Agriculture

The Parliamentary Standing Committee on Public Accounts Committee questioned the existence of the Land Acquisition and Development Fund because government already has a finance system...

Certified royalty

17 hours ago | Art and Entertainment

King Tee Dee, formerly known as The Dogg, is an artist who has come full circle. After many years spent dominating the music scene by...

Battling creative exhaustion

17 hours ago | Columns

We have all heard this advice before - we can't continue to be productive and creative if we exhaust ourselves, or if we fail to...

The Fashion Soireè returns

17 hours ago | Art and Entertainment

Hosted by three of Namibia's fashion darlings; Reinhard Mahalie, Jay Aeron and Rumano Fabrishh, The Fashion Soireè is the first of its kind in Namibia.More...

Load More