Elelo lyaMuthiya tali konaakonwa

Okomisi yoAnti-Corruption Commission (ACC) otayi konaakona iipotha yuulingilingi mbyoka taku fekelwa yalongwa melelo lyondoolopa yaMuthiya konima sho iilyo yimwe po yongundu yoSwapo ya nyenyeta kombinga yaakalelipo yawo.

22 July 2019 | Crime

Momasiku 22 gaJuni nuumvo ongundu tayi iyithana Swapo Party Members, Supporters, Veterans and Sympathisers moshikandjo shaMuthiya oya gandja omukandanyenyeto gwawo komukwatakanithi gwongundu yoSwapo moshitopolwa shaShikoto, Armas Amukwiyu, taya nyenyeta elelo lyondoolopa yaMuthiya.

Momukandanyenyeto ngoka gwa pewa Amukwiyu, ongundu oya popi kutya ope na uulingilingi nomaihumbato omawinayi taga ningwa kookansela yaheyali mboka ya kalela po ongundu yoSwapo mOmuthiya, nomaihumbato ngoka otaga teya po ethano lyongundu na otaya pula Amukwiyu a gune ookansela mboka.

Iilyo mbyoka oya popi kutya itayi vulu we okwiidhidhimikila omaihumbato omawinayi okuza kwaamboka ya hogolola na oye na oshinakugwanithwa shokuyakalelapo, na otaya indile ongundu yoSwapo yi kuthe miilonga mboka taya ka monikondjo mokwaahena oshili nuulingilingi.

Ongundu oya popi kutya mboka taya fekelelwa uulingilingi naya kuthwe miilonga sigo omakonaakono ga manithwa. Omupopiliko gwelelo lyondoolopa ndyoka, David Israel okwa popi kutya elelo itali vulu okutya sha manga koshikumungu shoka.Omalundilo

Ongundu otayi lundile mayola gwondoolopa Katrina Uusiku mokuhwahwameka elelo li kute miilonga omusamane gwe Thomas Uusiku, nonando ineshi enditha nawa mokakonaakono.

Natango ongundu oya popi kutya mayola okwa hwahwameke opo omusamane gwe a tumwe komadheulo gokuhinga eshina lyograder koSouth Afrika kongushu yoshimaliwa shooN$100 000 iimaliwa ya futwa kelelo lyondoolopa.

Natango aniwa mayola ngoka oku na ooplota odhindji mondoolopa moka, nonando ina futa oshimaliwa sha sha mokulanda ooplota ndhoka.

Omupeha mayola gwondoolopa Hisikiel Nanyeni, ngoka a li nale mayola okwa popiwa kutya naye okwiipe oplota ndjoka ina futila sha mondoolopa moka.

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa, Beata Nashongo, ota lundililwa uukombunda mokukuta miilonga aaniilonga yelelo lyondoolopa.

Kansela Enos Shipahu ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditholyehala lyoSwapo Party Women's Council property, lyonomola 2 mOmuthiya Proper, konima sho a Shaina oombaapila dhelanditho lyoplota ndjoka onga ombangi. Shipahu natango ota lundila kutya okwiikuthile ooplota odhindji mondoolopa inedhi futila.

Kansela Samuel Shivute, omunashipundi nale gwokomitiye yelelo lyondoolopa ndjoka, ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditho lyoplota yongundu yoSwapo, natango ota lundililwa woo egandjo lyooplota kaakwanezimo ye omanga a li omunashipundi gwokomitiye yelelo.Omakonaakono

Amukwiyu okwa zimine kutya okwa yakula omukandanyenyeto ngoka, nomakonaakono oga tamekithwa na ita vulu okugandja oshindji kombinga yoshikumungu shoka. Omunambelewa omupopiliko gwoACC, Josefina Nghituwamata, okwa koleke kutya iipotha mbyoka otayi konaakonwa na ita vulu okuya muule.Omalundilo taga ningilwa amukwiyu

Omunambelewa Omukomeho gwoNamrights, Phil Ya Nangoloh, okwa shanga kepandja lye lyoFacebook kutya oshitopolwa shaShikoto, Omuthiya nomahala gopuushinda oga kala taga dhana onkandangala miikundaneki omolwa oolopota dhuulingilingi mboka tawu longwa kaanapolotika. Ya Nangoloh okwa shanga kutya nuumvo omvula yomahogololo niinima oyindji oya pumbwa okuyelithwa.

“Kape na we aantu yamwe mbyoka taya vulu okuyelitha iikumungu mbyoka yaaheshi omukwatakanithi gwoSwapo mOshikoto, Armas Amukwiyu oshowo Ngoloneya gwoshitopolwa Komrade Henock ya Kankoshi,” Ya Nangolo a shanga.

Okwa popi kutya okwa hala Amukwiyu a yelithe ngele oshili nenge iifundja kutya okwa longa onga oshilyo shokomitiye yootendela melelo lyaMuthiya. Omukulukadhi gwe okuli amushanga gwOmunambelewa Omukuluntu gwelelo lyondoolopa yaMuthiya. Omukulukadhi gwe okwa li ponomola ontitano sha landula okakonaakono kiilonga ihe okwa tulwa ponomola yotango mokumona iilonga.

Okwa pula natango ngele oshili kutya omukulukadhi gwe okwa pewa omagano gohauto yoMercedes-Benz komunangeshefa gwedhina Ticks ngoka natango a palele Amukwiyu ondjila yomamanya okuya kegumbo lye, nomunangeshefa ngoka okwa kala nokupewwa ootendela kelelo lyaMuthiya.

Amukwiyu okwa popi kutya ngoka omalundilo ta ningilwa ga nuninwa okunyateka edhina lye na okwa ya mekwatathano noohahende dhe opo a katukile Ya Nangoloh oonkatu dhopaveta. Mokuyamukula Ya Nangoloh okwa popi kutya ye okwa pula owala omapulo ngoka ga pumbw aokuyamukulwa kutya eeno nenge ahowe.ILENI NANDJATO

Similar News

 

118 arrested for drugs

2 days ago - 16 August 2019 | Crime

A total of 118 suspects were arrested for possession and dealing in illegal drugs last month, while the police seized drugs with a street value...

19 arrested for wildlife crime

5 days ago - 13 August 2019 | Crime

ELLANIE SMIT A total of 19 suspects were arrested for wildlife crimes during August with six new cases that were registered this month. This is...

Sleep soundly, Operation Kalahari Desert is back

6 days ago - 12 August 2019 | Crime

Police chief Sebastian Ndeitunga said people who feared for their safety after Operation Kalahari Desert went on a break, can now sleep soundly as the...

Seven arrested, police searching for two more

1 week ago - 09 August 2019 | Crime

The police were yesterday afternoon still on the hunt for two fleeing suspects involved in a break-in at a lodge in the Omaheke Region. ...

Campaign against child abductions coming

1 week ago - 09 August 2019 | Crime

The recent brutal rape and kidnapping of a five-year-old girl from her pre-primary school in Khomasdal has spurred a non-profit organisation into action to create...

Operation Kalahari Desert resumes

1 week ago - 08 August 2019 | Crime

The second phase of the joint anti-crime campaign known as Operation Kalahari Desert will resume on Monday, the police have announced.Police spokesman Edwin Kanguatjivi said...

Amukoto ta katukilwa oonkatu

1 week ago - 08 August 2019 | Crime

Amukoto okwa popi pethimbo lyomutumba gwa ningwa noshigwana kOmupresidende Hage Geingob mOmuthiya omwedhi gwa pi kutya, Nashongo oshowo Uusiku oyo taya dhana onkandangala onene muulingilingi...

Procurement under fire

1 week ago - 07 August 2019 | Crime

Institute for Public Policy Research (IPPR) executive director Graham Hopwood has questioned the effectiveness of the country's public procurement system, in the light of recent...

Ex burns house down

1 week ago - 06 August 2019 | Crime

A man who was out on bail for allegedly raping his own daughter is alleged to have burned down his ex-girlfriend's house in Stampriet at...

Man arrested for abduction, rape of child

1 week ago - 05 August 2019 | Crime

A man is to appear before the Katutura Magistrate's Court today in connection with the abduction of a five-year-old girl from a pre-primary school in...

Latest News

Best July in four years

2 days ago - 16 August 2019 | Economics

Jo-Maré Duddy – July’s food inflation data contain sweet and sour, but mostly sweet ingredients: The overall figure of 3.7% is the mildest so far...

The underexplored gold mine of...

2 days ago - 16 August 2019 | Business

Aurelia DavidPublic relations (PR) is a function of many facets and PR practitioners are expected to evolve along with the different technologies that they require...

Leading IT innovation

2 days ago - 16 August 2019 | Business

Mariselle Stofberg Vincent Weyulu is a picture of determination. At 26 years old has proven that age is just a number when you are determined...

Geingob blitzes Baumgartsbrunn

2 days ago - 16 August 2019 | Government

The Christmas Eve-like excitement of the Baumgartsbrunn community was abruptly cut short yesterday when President Geingob spent minutes with them. The purpose of this...

Facebook post leads to N$100...

2 days ago - 16 August 2019 | Justice

A public Facebook post criticising the professional conduct of a Mariental doctor is at the centre of a N$100 000 defamation suit filed at the...

New plot saga at Omuthiya

2 days ago - 16 August 2019 | Government

Omuthiya deputy mayor Hisikiel Nanyeni, who previously served as the town's mayor, is being accused of allocating himself a residential plot at Extension Five in...

Africa Briefs

2 days ago - 16 August 2019 | Economics

South Africa yesterday announced visa waivers for four countries in a bid to boost tourism amid an economic crisis and falling visitor numbers.Visitors from Qatar,...

An agent fighting against financial...

2 days ago - 16 August 2019 | Business

Over the last few decades financial crime has increasingly become a concern to financial institutions. It has become widely recognised that the prevalence of economically...

Engineering sparks Kahima

2 days ago - 16 August 2019 | Business

Elizabeth JosephSarah Kahima’s choice of pursuing a degree in electrical engineering has a lot to do with what sparked an interest In her while she...

Load More