Elelo lyaMuthiya tali konaakonwa

Okomisi yoAnti-Corruption Commission (ACC) otayi konaakona iipotha yuulingilingi mbyoka taku fekelwa yalongwa melelo lyondoolopa yaMuthiya konima sho iilyo yimwe po yongundu yoSwapo ya nyenyeta kombinga yaakalelipo yawo.

22 July 2019 | Crime

Momasiku 22 gaJuni nuumvo ongundu tayi iyithana Swapo Party Members, Supporters, Veterans and Sympathisers moshikandjo shaMuthiya oya gandja omukandanyenyeto gwawo komukwatakanithi gwongundu yoSwapo moshitopolwa shaShikoto, Armas Amukwiyu, taya nyenyeta elelo lyondoolopa yaMuthiya.

Momukandanyenyeto ngoka gwa pewa Amukwiyu, ongundu oya popi kutya ope na uulingilingi nomaihumbato omawinayi taga ningwa kookansela yaheyali mboka ya kalela po ongundu yoSwapo mOmuthiya, nomaihumbato ngoka otaga teya po ethano lyongundu na otaya pula Amukwiyu a gune ookansela mboka.

Iilyo mbyoka oya popi kutya itayi vulu we okwiidhidhimikila omaihumbato omawinayi okuza kwaamboka ya hogolola na oye na oshinakugwanithwa shokuyakalelapo, na otaya indile ongundu yoSwapo yi kuthe miilonga mboka taya ka monikondjo mokwaahena oshili nuulingilingi.

Ongundu oya popi kutya mboka taya fekelelwa uulingilingi naya kuthwe miilonga sigo omakonaakono ga manithwa. Omupopiliko gwelelo lyondoolopa ndyoka, David Israel okwa popi kutya elelo itali vulu okutya sha manga koshikumungu shoka.Omalundilo

Ongundu otayi lundile mayola gwondoolopa Katrina Uusiku mokuhwahwameka elelo li kute miilonga omusamane gwe Thomas Uusiku, nonando ineshi enditha nawa mokakonaakono.

Natango ongundu oya popi kutya mayola okwa hwahwameke opo omusamane gwe a tumwe komadheulo gokuhinga eshina lyograder koSouth Afrika kongushu yoshimaliwa shooN$100 000 iimaliwa ya futwa kelelo lyondoolopa.

Natango aniwa mayola ngoka oku na ooplota odhindji mondoolopa moka, nonando ina futa oshimaliwa sha sha mokulanda ooplota ndhoka.

Omupeha mayola gwondoolopa Hisikiel Nanyeni, ngoka a li nale mayola okwa popiwa kutya naye okwiipe oplota ndjoka ina futila sha mondoolopa moka.

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa, Beata Nashongo, ota lundililwa uukombunda mokukuta miilonga aaniilonga yelelo lyondoolopa.

Kansela Enos Shipahu ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditholyehala lyoSwapo Party Women's Council property, lyonomola 2 mOmuthiya Proper, konima sho a Shaina oombaapila dhelanditho lyoplota ndjoka onga ombangi. Shipahu natango ota lundila kutya okwiikuthile ooplota odhindji mondoolopa inedhi futila.

Kansela Samuel Shivute, omunashipundi nale gwokomitiye yelelo lyondoolopa ndjoka, ota lundililwa ekwatelo komeho lyelanditho lyoplota yongundu yoSwapo, natango ota lundililwa woo egandjo lyooplota kaakwanezimo ye omanga a li omunashipundi gwokomitiye yelelo.Omakonaakono

Amukwiyu okwa zimine kutya okwa yakula omukandanyenyeto ngoka, nomakonaakono oga tamekithwa na ita vulu okugandja oshindji kombinga yoshikumungu shoka. Omunambelewa omupopiliko gwoACC, Josefina Nghituwamata, okwa koleke kutya iipotha mbyoka otayi konaakonwa na ita vulu okuya muule.Omalundilo taga ningilwa amukwiyu

Omunambelewa Omukomeho gwoNamrights, Phil Ya Nangoloh, okwa shanga kepandja lye lyoFacebook kutya oshitopolwa shaShikoto, Omuthiya nomahala gopuushinda oga kala taga dhana onkandangala miikundaneki omolwa oolopota dhuulingilingi mboka tawu longwa kaanapolotika. Ya Nangoloh okwa shanga kutya nuumvo omvula yomahogololo niinima oyindji oya pumbwa okuyelithwa.

“Kape na we aantu yamwe mbyoka taya vulu okuyelitha iikumungu mbyoka yaaheshi omukwatakanithi gwoSwapo mOshikoto, Armas Amukwiyu oshowo Ngoloneya gwoshitopolwa Komrade Henock ya Kankoshi,” Ya Nangolo a shanga.

Okwa popi kutya okwa hala Amukwiyu a yelithe ngele oshili nenge iifundja kutya okwa longa onga oshilyo shokomitiye yootendela melelo lyaMuthiya. Omukulukadhi gwe okuli amushanga gwOmunambelewa Omukuluntu gwelelo lyondoolopa yaMuthiya. Omukulukadhi gwe okwa li ponomola ontitano sha landula okakonaakono kiilonga ihe okwa tulwa ponomola yotango mokumona iilonga.

Okwa pula natango ngele oshili kutya omukulukadhi gwe okwa pewa omagano gohauto yoMercedes-Benz komunangeshefa gwedhina Ticks ngoka natango a palele Amukwiyu ondjila yomamanya okuya kegumbo lye, nomunangeshefa ngoka okwa kala nokupewwa ootendela kelelo lyaMuthiya.

Amukwiyu okwa popi kutya ngoka omalundilo ta ningilwa ga nuninwa okunyateka edhina lye na okwa ya mekwatathano noohahende dhe opo a katukile Ya Nangoloh oonkatu dhopaveta. Mokuyamukula Ya Nangoloh okwa popi kutya ye okwa pula owala omapulo ngoka ga pumbw aokuyamukulwa kutya eeno nenge ahowe.ILENI NANDJATO

Similar News

 

Organised crime low in Namibia

4 days ago - 10 October 2019 | Crime

Namibia is among the countries with the lowest level of organised crime in Africa.This is according to a report by the Enact project, financed by...

100 pieces of ivory confiscated

4 days ago - 10 October 2019 | Crime

One-hundred pieces of elephant tusk were seized and two suspects were arrested in Katutura during an operation by the Blue Rhino Task Team last week....

Man stabs ex to death, commits suicide

6 days ago - 08 October 2019 | Crime

A 22-year-old man stabbed his ex-girlfriend five times before killing himself at Rehoboth on Friday, while at least five rapes were reported over the weekend....

Officers sharpen anti-smuggling skills

6 days ago - 08 October 2019 | Crime

Namibia's air, sea and land ports have been identified as key hubs for the distribution of illegal wildlife products. Therefore customs and police officers from...

Cops accused of staging murder scene

1 week ago - 04 October 2019 | Crime

Shocking allegations have emerged that police officers may have staged a murder scene by putting a panga in the hands of a man after he...

Murder and mayhem horrify Windhoek municipality

1 week ago - 03 October 2019 | Crime

The Windhoek city council has called for urgent interventions to address high levels of violence, home evictions and shack fires plaguing the city.Speaking at the...

Computers stolen at Ongwediva school

1 week ago - 03 October 2019 | Crime

Police in the Oshana Region are requesting for assistance from members of the public to recover 32 laptops and a scanner stolen from the Kleine...

30 child rapes in two weeks

1 week ago - 02 October 2019 | Crime

Nearly 60% of the 51 rape cases reported to the police during the last two weeks of September involved minors, including children younger than ten...

12 arrested for wildlife crimes

1 week ago - 02 October 2019 | Crime

Four new wildlife crime cases were registered last week, with 12 suspects arrested. This is according to statistics provided by the Intelligence and Investigation Unit...

Cop kills suspect

1 week ago - 01 October 2019 | Crime

The Omusati police are investigating a murder case after a police officer stationed at the Uutsathima satellite police station shot and killed a suspect who...

Latest News

Amupanda KOs Doeseb

18 hours ago | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA - Namibian public figures had a chance to stretch their muscles after participating in the MTC Knockout Project at the Windhoek...

TransNamib gets N$2.5bn

18 hours ago | Transport

TransNamib CEO Johny Smith says Namibian and southern African development banks have approved funding of N$2.5 billion for the parastatal's ambitious business plan that was...

Crashes cost millions

18 hours ago | Accidents

Injury grants totalling more than N$21 million and funeral grants of N$2.5 million have been paid out by the Motor Vehicle Accident (MVA) Fund in...

Nudo promises welfare state

18 hours ago | Politics

The National Unity Democratic Organisation (Nudo) promised a welfare state when it launched its election manifesto in the Havana informal settlement on Saturday.Addressing a crowd...

Every anti-GBV effort counts

18 hours ago | Opinion

The MTC Knockout Project held over the weekend was a huge success in many ways. Naysayers, spurred on by armchair critics, had a field day...

The Desert Dash is on

18 hours ago | Sports

The 20th edition of the Nedbank Desert Dash is set to take place in the first week of December. The event, which annually attracts...

Pack and leave

18 hours ago | Sports

JESSE JACKSON KAURAISA I am writing this hoping that it will reach those that I believe do not have the interest...

Expired meds limit campaign

18 hours ago | Agriculture

Only some cattle in the northern communal areas will benefit from this year's free lung sickness vaccination.The agriculture ministry would neither confirm nor deny that...

PDM slams LPM's 'blatant lie'

18 hours ago | Politics

The secretary-general of the Popular Democratic Movement (PDM), Manuel Ngaringombe, has denied allegations that the party has struck a deal with Swapo to rig the...

Load More