A ningi omuti kwe pegumbo lye

10 October 2019 | Local News

Omupangi e li moshipundi shevulululo, Emilia Angala (63), omukalimo gwomOngwediva okwa totopo okuti kwemwene ku na omiti dhomaludhi ga yooloka dhi vulithe po 400 dhoka dha koko nawa.

Okwa popi kutya oha longitha oshimaliwa sha thika pooN$2000 mokutekela omiti dhe dhoka kehe omwedhi moshikunino she shoka tashi ithanwa Kuku GwaKondo Gardens, tashi adhika konima yoskola yaCharles Anderson Combined School mOngwediva.

Nonando omiti dhe odhindji odhiiyimati okwa popi kutya elalakano lye kali sho okukonga iiyemo ihe okukalekapo owala omiti dha ziza nawa pokati kondoolopa.

Oshiputudhilo shoNational Botanical Research Institute (NBRI) osha ulike Angala onga gumwe gwomaakuthimbinga megandjo lyomapapa lyoTree Award 2019.

Medhimbuluko lyesiku lyoArbor Day, Botanical Society ohaya gandja oonzapo kaantu, komahangano oshowo ooskola dhoka dha gamenenepo omiti moNamibia.

Angala nuumvo okwa kutha ombinga moshituthi shegandjo lyolupandu, moka omalupandu taga ka gandjwa mOvenduka momasiku 17 gaKotomba.

Pauyelele womukomeho gwoNational Herbarium of Namibia, Frances Chase, oya lesha kombinga yehokololo lyaAngala moshifo shomauyelele shi na sha nOmauliko gIipindi mOngwediva shoka sha ningwa koNamibia Media Holdings (NMH).

Chase okwa popi kutya epapa otali dhimbulula Angala omolwa eutulemo lye.

“Konima sho twa lesha kombinga yaAngala otwa ningi omapekaapeko kombinga ye na otwa mono kutya shoka kashi shi oshikunino she shotango. Okwa li nale e na oshikunino shimwe shoka sha hanagulwapo pethimbo lyenenepeko lyondjila yaNgwediva nOshakati. Otashi holola kutse kutya konima sho oshikunino she sha hanagulwapo ina sholola na okwa ka tota natango oshikunino she shimwe nokutsikila naashoka a tamekele nasho,” Chase a popi.

Angala okwa tameke okukuna omiti dhe momvula yo 1986 sho a toto po oshikunino she shotango shoka sha li mondjila yaNgwediva nOshakati, ihe osha hanagulwapo momvula yo 2013 sho kwa nenepekwa ondjila ndjoka.

“Onda koko natate negumbo lyetu olya li miihwa. Okwa longo ndje kombinga yomaludhi gomiti ga yooloka na onda hokwa uushitwe. Sho nda tameke okulonga onga omupangi moomvula dho 1970, onda nongele kutya okukala momudhingoloko gu na omiti shi na uundjolowele onkene onda tameke okwiilonga kombinga yesimano lyomiti oshowo kombinga yomaludhi gomiti,” Angala a popi.

“Onda tameke oshikunino shandje mOngwediva momvula yo 1986 na omanga inashi hanagulwapo mo 2013 onda kunu omiti dha thika po 500. Onda tembulile oshikunino shandje megumbo lyandje li li meni lyOngwediva nomonena ondi na omiti dhi vulithe po 400. Elalakano kali shi okwiimonena iiyemo okuza momiti ndhoka ihe onda hala owala okukala momudhingoloko gwiikalekelwa, guna uundjolowe. Kehe shimwe shoka nda pumbwa oshi li moshikunino shandje.”

Angala okwa popi kutya sho a li ha longo okwa kunu omiti dhe nokudhi sila oshisho mehuliloshiwike ihe sho a yi moshipundi shevululuko momvula yo 2016, okwa yi kegumbo lye, koparadisa ye.

Okwa popi kutya okukala mondoolopa omuntu oha yi moshiponga omolwa ombepo dhoka hadhi zi moofakitoli, moohauto ihe ye okuli momudhingoloko guna uundjolowele sho egumbo lye li li kohi yomiti.

Angala oku na omiti dhiiyimati moshikunino she ngaashi omamango, omalemuna, oongongo noavocado, oshowo omiti dhilwe dhomaludhi nomaludhi.

Okwa popi kutya etompelo sho a kunu omiti ndhoka pamwe omolwa omatompelo kutya omuti kehe ogu na oshilonga shago paushitwe.

Angala oha kwathele woo aantu ya vule okukuna nenge okutsika omiti pomagumbo gawo.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Aanamapya taya galikanene omvula

2 days ago - 06 December 2019 | Local News

Omukokele gwomoshitopolwa shaKavango East okwa popi kutya okwa tegelela nomukumo omuloka omuwanawa opo a vule okutameka iilonga mepya lye molwaashoka okwa hala okuhulitha po onkalo...

Fishermen protest over Fishrot

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Around 300 fishermen gathered outside the Kuisebmond Stadium in Walvis Bay this week to protest against bail being granted to former cabinet ministers Bernhard Esau...

Omahogololo gelelo lyaShakati ga kalekwa

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Omahogololo ngoa oga kalekwa omanga aakuthimbinga yaadhika ya gongala nale pehala mpoka pwa li pe na okuningilwa omahogololo ngoka.Ngoka ta longo pehala lyomunambelewa omukuluntu...

Aaniilonga yomomeya ya ningi ekanka

3 days ago - 05 December 2019 | Local News

Konyala aaniilonga yomomeya ya thika po 300 oya ningi ekanka pondje yokapale kaKuisebmond mOmbaye, ye li ompinge negandjo lyomboloha koominista nale Bernhardt Esau oshowo Sakeus...

Swapo trio out in the cold

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

STAFF REPORTER At least three Swapo members who had tendered their resignations - or were legally obliged to do so in pursuit of seats in...

Ondholongo yaLuno yuudha noonkondo

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

Oshikondo shoNamibian Correctional Service (NCS) momwedhi gwa piti osha lundululile aanadholongo 150 okuza mOluno Correctional Facility moshitopolwa shaShana komandiki galwe goodholongo miitopolwa iyali yaKavango.Shoka...

Oshana otashi tsikile nokumona omuloka guli nawa

4 days ago - 04 December 2019 | Local News

Shika oshikando oshititatu iitopolwa yomonooli tayi lokwa nawa nomahala ogendji ngoka haga kala nomeya unene moshitopolwa shaShana oguudha nale omeya, omanga iitopolwa yimwe inaya lokwa...

150 inmates moved to ease overcrowding

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

The Namibian Correctional Service (NCS) has transferred 150 inmates from the Oluno Correctional Facility in Oshana to three correctional facilities in the two Kavango regions.The...

It wasn't war - Geingob

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

President Hage Geingob, whose popularity waned by 31% from his 87% in the 2014 general election to 56% in the just-ended 2019 poll, has admitted...

Geingob otaka hupitha oolye?

5 days ago - 03 December 2019 | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENISho oominista oshowo aapevi minista 13 ya gumo momusholondondo gwiilyo yOmutumba gwoPaliamende shoSwapo e shi pondola owala okumona iipundi 63 moPaliamende, Omupresidende Hage Geingob...

Latest News

Creating a digital mindset for...

2 days ago - 06 December 2019 | Opinion

Jason AverbookDo you ever look back on your New Year’s resolutions (if you make them)? Do you even remember what they were? Maybe you resolve...

Article 47 bites back at...

2 days ago - 06 December 2019 | Politics

The Electoral Commission of Namibia (ECN) has approached attorney-general Albert Kawana for legal advice on how to deal with the situation arising from its enforcement...

Retrenched fishermen narrate ordeal

2 days ago - 06 December 2019 | Fishing

“My car was repossessed by the bank as I could no longer honour my payment obligations,” Sylvester Mbadi, a former employee of Namsov, has told...

Economic misery fuels suicides

2 days ago - 06 December 2019 | Health

Close to 400 people died by suicide between January and September 2019 and experts warn that Namibia's economic crisis, lack of jobs and the crippling...

Highly mechanised

2 days ago - 06 December 2019 | People

Justicia Shipena Vivacious Marco Swart is a mechanical technician in the packaging engineering department at Namibia Breweries Limited (NBL) - a subsidiary of the Ohlthaver...

Compassion is the new fashion

2 days ago - 06 December 2019 | People

Evany van WykMarizelle Pienaar lives by the motto, “the more you have to do, the more you get done.” She believes in being a balanced...

Never say never

2 days ago - 06 December 2019 | People

Mariselle StofbergHester Uushona is a firm believer that being average in life is not an option. She strives towards making her mark while providing others...

Not all with be festive

2 days ago - 06 December 2019 | Columns

As the festive season approaches in full-force, many are yearning to spend time with their loved ones away from the stress work and the accompanying...

Talent knows no borders

2 days ago - 06 December 2019 | Cultural

Ester Kamati Still digesting the news after receiving his award on 30 November in Burkina Faso, Visagie is passionate about ensuring that the arts are...

Load More