Onkalo yomeya monooli ya nayipala

08 May 2019 | Agriculture

Omalelo goshitopolwa shaShana oshowo Omusati otaga longekidha okuya kuuministeli womeya opo ku pulwe NamWater a pombeleomeya mUuvudhiya ko ku vulwe ku tulwe omeya momulonga gwaPonona ngoka tagu pwiinine, nomeya oga ningwa oshimongwa itaga vulu okunuwa kiimuna.

Aanambelewa yomalelo ngoka oya ningi omutumba naNamWater oshiwike sha piti, opo ya kundathane kombinga yokupombela omeya okuza mOndama yaLushandja okuya mUuvudhiya.

Pethimbo lyomutumba ngoka gwa ningilwa koNamibia National Farmers Union (NNFU) oshowo elelo lyOshana mOshakati, Kansela gwoshikandjohogolo shUuvuthiya, Amutenya Ndahafa okwa popi kutya iimuna otayi tindi okunwa momulonga moka molwaashoka omeya oga ninga oshimongwa naaniimuna oya tameka okweenditha iimuna yawo iinano iile, taya kongo omeya.

Omulonga gwaPonona ohagu mono omeya gawo okuza mondjila yomeya yaCuvelai, ndjoka ya kwatakanithwa kumwe kiishana okuza muumbugantu waAngola okuya mEtosha, ihe omolwa omuloka gwa nkundipala nuumvo omeya inaga thika momulonga ngoka nuumvo.

Ndahafa okwa popi kutya omolwa omuloka omwaanawa ngoka gwa li ko omvula ya piti, omulonga ngoka ogwa li gwa mono omeya ogendji ihe nuumvo inaku lokwa nomulonga ngoka inagu mono omeya. Omeya ngoka ge li mo ngashiingeyi oge na oshimongwa.

“Aanafaalama yomUuvuthiya oyiikolelela mOmulonga gwaPonona oshowo momulonga gwaYinakulu yomadhiya. Omeya gomOponona oge na oshimongwa uushitwe ihe ngele oga tulwa mumwe nomeya gomvula ohaga vulu okunuwa kiimuna. Otatu indile NamWater opo a pombele omeya mUuvuthiya, gwomulonga gwaPonona gu vule okumona omeya.”

Uuvuthiya owu na ehala ewanawa lyuulithilo na owu li egumbo komwaalu omunene gwoohambo dhaanafaalama okuza mOhangwena, Oshikoto, Omusati oshowo Oshana ihe kape na oozo dha gwana dhomeya.

Aanafaalama ngashiingeyi oyiikolelela komunino gwaShakati-Omapale ngoka gu na omahala gomeya gontumba.

Nonando ongaaka Ndahafa okwa popi kutya aaniimuna ngashiingeyi otaya uvithwa nayi komeya ngoka taga ende kashona, na oya talele po ombelewa ye taya nyenyeta, molwaashoka omunino ngoka itagu gwanitha we okugandja omeya kiimuna ayehe momudhingoloko omolwa ompumbwe yomeya.

Natango aalongithi yomeya ngoka oye na oongunga dha NamWater dhoomiliyona 3.4.

Ngoloneya gwaShana, Elia Irimari pethimbo lyomutumba ngoka gwa ningwa naanambelewa yaNamWater mOutapi, okwa popi kutya NamWater okwa lombwele oongoloneya mboka yaali kutya onkalo yompumbwe yomeya ndjoka ya talela ngashiingeyi onooli yoshilongo, otayi etithwa kelongo lyokanala kaCalueque-Oshakati.

Irimari okwa popi kutya NamWater otashi vulika a ka pombele omeya momulonga gwaPonona uuna a mana niilonga yokupangela okanala hoka. Omupopiliko gwehangano ndyoka Johannes Shigwedha okwa popi kutya aakuthimbinga ayehe ya gumwa koshinima shoka oye na okutsakumwe tango komilandu dhontumba omanga inaku pombwa omeya okuza mOlushandja okuya mOponona.

“Ngashiingeyi otwa pata manga oompomba dhomeya mondama yaCalueque Dam moAngola na otatu kutha omeya mOlushandja okugandja koompungulilo dhetu dhomeya mOutapi, Ogongo nOshakati. Otwa ningi omutumba noongoloneya yaali moka twa kundathana kombinga yonkalo yomeya.

Epombo lyomeya mOlushandja-Uuvudhiya otali ka guma aalongithi yomeya miitopolwa shaMusati oshowo Oshana onkene aakuthimbinga oya pumbw oakutsakumwe tango omanga omeya inaga pombwa.” MuJuli gwo2016, NamWater okwa li a tameke okupombela omeya okuza mOlushandja okuza kOponona, ta longitha okanala kuule wookilometa 130, ihe sigo omomwedhi Januari 2017 omeya ngoka inaga thika mOponona. Aanafaalama oya li yiiyamba okuwapaleka okanala opo omeya ga tondoke taga endelele andola, ihe omolwa evi ndyoka lya kukutha omeya oga pwinepo owala.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Submit forms or face farm closures

3 days ago - 23 May 2019 | Agriculture

The agriculture ministry has urged farmers to urgently submit their outstanding animal health declaration forms, saying a failure to submit them can result in farm...

Good chance of weak El Niño

4 days ago - 22 May 2019 | Agriculture

Forecasts indicate that there is a 70% chance of weak El Niño conditions persisting until July this year. According to the latest Southern Africa Seasonal...

Agra launches weaner auction championships

4 days ago - 22 May 2019 | Agriculture

The 2019 Agra National Weaner Auction Championships was launched this month at the Agra/Bank Windhoek Ring. The championships aim to recognise and reward producers for...

Timber impounded, no arrests made

1 week ago - 17 May 2019 | Agriculture

Police in Kavango West have impounded timber believed to have been harvested illegally, but no arrests have been made. The regional police commander, Commissioner...

Farmworkers at risk of layoffs

1 week ago - 17 May 2019 | Agriculture

Social Security Commission (SSC) CEO Milka Mungunda said the drought situation in the country is putting farmworkers at risk of losing their jobs, which would...

Stake your claim

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Those who want to claim ancestral land rights have until 20 June to submit their claims and supporting evidence...

Agribank ta yambidhidha omolwa oshikukuta

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Ombaanga yoAgribank otayi gandja embilipaleko lyiifuta yomikuli oshowo omikuli dhokuyambidhidha aanafaalama omolwa onkalo yoshikukuta.Ombaanga oya holola kutya tayi ka gwedhela aanafaalama oomvula mbali...

Oonkundathana kombinga yomusinda omutiligane

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWEOshiputudhilo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR) osha ningi olopota yi na omagwedhelepo kombinga yiinima iyali mbyoka tayi vulu okutulwa miilonga opo ku vule...

NCA: 104 000 farmers in limbo

1 week ago - 15 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWE An Institute of Public Policy Research (IPPR) draft report recommends two options to deal with the...

Latest News

10% water hike coming

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

The City of Windhoek has proposed a 10% water and 5% sewer tariff hike to come into effect in July. The City's recently announced...

Low earners excluded from drought...

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

Households with a combined income of more than N$2 600 will not qualify for state drought assistance, which has effectively excluded even low-level civil servants...

How did we get here?

2 days ago - 24 May 2019 | Opinion

How did we get to a situation, as a country, where our government is asking already struggling workers to donate 2% of the salaries as...

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Geingob grills Nanso

2 days ago - 24 May 2019 | Education

The Namibia National Students Organisation (Nanso) leadership received a grilling from President Hage Geingob on Wednesday during a meeting to discuss a number of issues,...

Fallout over 2% tax

2 days ago - 24 May 2019 | Economics

Political parties and analysts have called on the government to abandon a plan to introduce a “voluntary” 2% tax to fund drought relief.Prime Minister Saara...

Bild challenges Guibeb

2 days ago - 24 May 2019 | International

The German newspaper Bild has rubbished a claim by the Namibian ambassador to Germany, Andreas Guibeb, that no arrest warrant had been issued against him.The...

Namibia ranks poorly for diversity

2 days ago - 24 May 2019 | Cultural

For a country that is described by many as one of the most diverse in the world, Namibia has ranked fairly poorly in a new...

Business ponders mass exodus

2 days ago - 24 May 2019 | Business

A recent survey by the Economic Policy Research Association (EPRA) of close to 600 businesses concerned about the government's policy direction shows that a staggering...

Load More