Omayovi ye li ompinge noondya dha tulwa oGMO

04 January 2019 | Agriculture

Konyala omashainokaha ge li po 9 500 oga gongelwa okuza moshigwana tashi pula opo ku indikwe elanditho lyiilandomwa yogenetically modified organisms (GMO).

Omashainokahangoka oga shainwa kohi yoshipalanyolo 'Stop GMO maize meal in Namibia' oga shainwa konyala kaantu yeli 9 473, okuya momutenya gwEtitatu. Mboka otaya pula opo Biosafety Council of Namibia yi tinde eindilo lyaningwa kehangano lyoNamib Mills oshowo Bokomo opo ya e te moshilongo epungu lyoGMO.

Oshigwana oshi li ompinge neeto moshilongo yiilandithomwa mbyoka, tashi popi kombinga yomikundu dhopaundjolowele ndhoka tadhi vulu okuza moondya ndhoka.

Nonando komapandja gomakwatathano gopainternet aakwashigwana otaya ipe omayele opo ya tinde elanditho lyepungu ndyoka, natango okwa hololwa kutya oondya dha tulwa oGMO odha kala nale hadhi landithwa moshilongo.

Yimwe yomwaambyoka ya kala hayi landithwa nale ongaashi omagadhi gocanola oil, epungu, olwishi oomweenge, niihakautu okutumbulapo owala yimwe.

Aatotipo yomukandanyenyeto ngoka gu li ompinge niilandomwa mbyoka oya popi kutya, oondya dha tulwa oGMO odhi na oshiponga shopaundjolowele kaantu nokiinamwenyo naashoka itashi ka gandja ompito ombwaanawa kaanafaalama yomoshilongo ya vule okulanditha iilongomwa yawo.

Menindjera gwomalanditho moNamib Mills, Pieter van Niekerk, okwa lombwele oNamibian Sun kutya iikulya oyindji mbyoka hayi e twa moshilongo oya tulwa oGMO.

Namibia oha landa pondje yoshilongo epungu etokele lyoopresenda dha thika po 50, sho oshilongo hashi nduluka owala oopresenda 50 dhepungu.

Okwa gwedha po kutya epungu lyoGMO olya kala nokweeta nale moshilongo uule woomvula odhindji dha piti.

“Kehe gumwe ngoka ta shaina omukandanyenyeto ngoka okwa pumbwa okuya moostola e ta tala kutya iilandithomwa yi thike peni yi na oGMO ya kala nokulandithwa nale.”

“Ngele omukandanyenyeto ngoka ogwa piti, otatu nena itatu ka kutha we oondya okuza moSouth Afrika, ndhoka dhi na oGMO. Nena otatu ka kutha iikulya yetu peni?”

Gabriel Badenhorst gwehangano lyoBokomo naye okwa popi kutya iilandomwa yin a oGMO oya kala nokulandithwa moNamibia uule woomvula odhindji.

Omahangano ngaka gaali Bokomo oshowo Namib Mills oga ningi eindilo koBiosafety Council ndjoka tayi longele kohi yoNational Commission on Research, Science and Technology (NCRST).

NCRST oku na oshinakugwanithwa shokutala nokukondolola iilandomwa mbyoka yi na oGMO tayi e twa moshilongo, nenge mbyoka hayi longwa moshilongo ngele oyi na tuu egameno kuundjolowele waantu niinamwenyo.

Namibian Sun okwa tseyithilwa komunambelewa gwoNCRST kutya omaiyuvo goshigwana oga simana ihe omapataneko agehe taga ningwa naga kale ge na iitsa ya simana, kutya omolwashike olutu ndoka lu na okutinda omaindilo ngoka ga ningwa.

Epandja lyopaungomba lyoBiosafety Council olya holola kutya iilandomwa ayihe tayi tulwa oGMO ohayi ningilwa omakonaakono.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Opoloyeka yomakaya ya pewa omulilo omuzizi

1 hour ago | Agriculture

KENYA KAMBOWEOmukwatakanithi gwongundu yoSwapo mOshitopolwa shaShikoto, Armas Amukwiyu okwa popi kutya opoloyeka yongushu yobiliyona yimwe yokulonga omakaya moshitopolwa shaZambezi otayi nyanwa omolwa uuyelele wa...

Tobacco project lights up

4 days ago - 14 June 2019 | Agriculture

Years after Swapo's Oshikoto coordinator Armas Amukwiyu and his Chinese partners first started pushing for a N$1 billion tobacco project in the Zambezi Region, cabinet...

Green light for tobacco project

4 days ago - 13 June 2019 | Agriculture

Armas Amukwiyu’s controversial tobacco project in the Zambezi Region has been approved by cabinet on Tuesday. The company, Namibia Oriental Tobacco, belongs to Oshikoto Swapo...

Workshop for farmers held at Epukiro

6 days ago - 12 June 2019 | Agriculture

In an effort to support farmers, the Eastern Epukiro Farmers Association (EEFA) in conjunction with Agribank held a weeklong workshop in the Epukiro constituency in...

AMTA opens mahangu stores

1 week ago - 10 June 2019 | Agriculture

Inhabitants of Oshana, Ohangwena, Omusati and Oshikoto will get locally produced mahangu as part of the government's drought relief programme.The Agro-Marketing and Trading Agency (AMTA)...

AMTA a ninguluka kombinga yokondalaka yaFysal

1 week ago - 07 June 2019 | Agriculture

Ehangano lyoAgro-Marketing Trading Agency (AMTA) olya gandja ishewe okondalaka yomweedhi ndatu koFysal Fresh Produce opo a longele mendiki lye lyomalandithilo mOngwediva, ihe AMTA...

U-turn on Fysal, Namsov out

1 week ago - 06 June 2019 | Agriculture

The Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) has given Fysal Fresh Produce another three-month contract to operate from its Ongwediva fresh-produce hub, but could not save a...

Border reopens for mahangu imports

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Restrictions on imports of white maize and mahangu, also known as pearl millet, were lifted on Monday. The Namibian Agronomic Board (NAB) notified mahangu processors...

Export meat for Namibians

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Meatco has started to make export quality meat available on local shelves for Namibians to purchase. The meat processor and marketing entity last week announced...

Rumpf appointed to Meatco board

1 week ago - 05 June 2019 | Agriculture

Agriculture minister Alpheus !Naruseb has appointed Kay-Dieter Rumpf as the director representing the interests of commercial farmers on the Meatco board.Rumpf's appointment came into effect...

Latest News

Sky is the limit for...

1 hour ago | Technology

Ester Kamati Megan Werner, an experienced model and published author, recently finished building an aircraft along with 20 other youth, which they plan to fly...

The weight of expectation

1 hour ago | Columns

A huge weight of expectation will undoubtedly rest on political leaders vying for office later this year. While there is a sense that the current...

It’s not that serious!

1 hour ago | Columns

Ester KamatiThis may be a worn-out topic but the need to talk about it is quite strong. Lately romantic relationships among youth have simply become...

New name for Etakaya

1 hour ago | Education

Justicia Shipena Etakaya Primary School, situated at Etakaya village of Etakaya in the Ohangwena Region, was recently renamed Sakaria H Nghikembua Primary School.The school...

Feeling the momentum!

1 hour ago | Sports

Ester KamatiWindhoek High School’s Vegkop stadium is home to many memorable games when it comes to rugby and this year was no different. The stadium...

Improving Africa through constructive debate

1 hour ago | Education

Ester KamatiThe 2019 Day of the African Child Debate and Public Speaking Championships knockout rounds were held at the St George's ­Diocesan School on 14...

40 000 to benefit from...

1 hour ago | Environment

More than 40 000 beneficiaries are expected to benefit from a climate change project in the Kunene Region.This is 57% of the total population of...

Houses, drought relief food not...

1 hour ago | Infrastructure

People should not see houses built for them as a way for the ruling party to campaign for the upcoming election, but rather as development...

A platform for leadership

1 hour ago | Education

Michelline NawatisesThe City of Windhoek Junior Council (JC) provides a platform for leadership potential and exposes learners to local challenges.They learn about local issues and...

Load More