Omahogololo gelelo lyaVenduka taga ningwa oshiwike twa taalela

Ongundu yoAR, Nudo noPDM oya ningi omatilitho gokuza mo melelo lyomuhanga noIPC ndjoka yiimanga kumwe noLPM.

25 November 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES

IPC a hala LPM nokukuthamo AR

Swapo a hala okwiikutha mo momahogololo

AR a popi kutya Itula okwa sa ondjala yelelo

Skrywer gwoLPM a halika onga omulanduli gwaJob

Elelo lyomuhanga tali tengauka

OVENDUKA

Oonkundathana dhelelo lyomuhanga moshilandopangelo odhili metifa moka oongundu dhimwe dha ningi aatondi.

Pethimbo ndika ookansela yatano yoSwapo melelo ndyoka otashi ulike ha yala okukala inaya kutha ombinga momahoogololo ngoka, ngaashi omvula ya piti pethimbo lyomahogololo ngoka gali ga hogolola Job Amupanda omanga mayola gwoshilando.

Nonando ongaaka Namibian Sun okwa lombwelwa kutya Swapo otashi vulika a kaninguluke sho oongundu dhimwe dhoka dhali melelo lyomuhanga dha hala okuninga omalunduluko.

Omukomeho gwelelo ndyoka, Queen Kamati, okwa tindi okuyamukula ngele Swapo otaka kala ina kutha ombinga momahogololo nenge otaka imanga kumwe noongundu dhimwe nokutunga po omuhanga. Okwa ukitha omapulo agehe kelelo lyongundu moKhomas.

Oongundu ne dhoka ngashiingeyi tadhi talathana omeho omanene ongaashi Nudo, Popular Democratic Movement (PDM) oshowo Affirmative Repositioning (AR) dhoka tadhi kondjitha ongundu yoIndependent Patriots for Change (IPC).

Ongundu dhoka inadhi nyanyukwa molwaashoka IPC okwa pula ongundu yoLandless People’s Movement (LPM) opo yi wayimine elelo lyomuhanga ndyoka.

Ookansela yoSwapo ngashiingeyi nayo oya tala omeho kolugodhi ndoka opo yamone kutya otalu hulu ngiini yo ya vule okuninga omatokolo gawo yiikwatelela koshizemo sholugodhi ndoka.

Oonzo dhimwe odha holola kutya Swapo otashi vulika a ye melelo lyomuhanga ngele okwa uvanekwa kutya oye ta kuthapo elelo lyokomitye yelelo lyoshilando.

Swapo ota pumbwa kuume e na iipundi itatu opo ya vule okusindana melelo ndyoka.

Itula tiidhopo aniwa miilonga yelelo

Pethimbo lyomukanda gwiikundaneki ngoka gwa ningwa mEtiyali moshilandopangelo, Amupanda okwa popi kutya ina nyanyukila onkalo yaItula sho tiidhopo miikumungu yelelo lyoshilando nokushonopaleka oonkondo dhookansela yoIPC mokuninga omatokolo melelo.

Amupanda okwa nyenyeta kutya ookansela yongundu yoIPC otaya faula kiigongi nongele oya kutha ombinga miigongi ihaya popisha nenge ya ninge omagwedhelelo gasha, tashi ulike kutya oye li we komuntu konima.

Amupanda okwa popi kutya kashi shi oshipu okukala omukomeho gwelelo ndyoka molwaashoka owu na okukala wa tala omeho goye kiilonga. Okwa popi kutya osha li oshipu kongundu yoSwapo molwaashoka omalombwelo agehe haga gandjwa ogali haga tulwa miilonga nomukomeho okwa pumbwa owala okugandja elombwelo okuza koombonge dhongundu nomalombwelo otaga gandjwa nokugwanithwapo.

Okwa gwedhapo kutyaAR ina sa ondjala yeelo na ota vulu okulela oshilando onga oshilyo shelelo lyoshilando.

IPC a hala LPM

Omwedhi gwa piti, LPM okwa holola ohokwe yokuwayimina elelo lyomuhanga. Ongundu ndjoka oyali yatindi okuwayimina elelo ndyoka omvula ya piti na inayi kutha ombinga momutumba ngoka gwa ningwa oshiwike sha piti.

Henny Seibeb gwoLPM okwa lombwele iikundaneki kutya otaya ningi oonkundathana noIPC nokuwayimina elelo nokutala ngele otaya vulu okukuthako iipundi yimwe mbyoka.

Omupopiiko gwoIPC, Imms Nashinge okwa popi kutya kape na sha oshiwinayi poonkundathana pokati koIPC noLPM molwaashoka oya hogololwa momalelo moka ya tegelelwa okulongela kumwe nokugandja omayakulo.

“LPM okwa hogolola momukalo guundemokoli, oyeli oshitopolwa shelelo, omolwashike tashi halutha?tegelela owala ngele ope na oonkundathana otadhi ka gandjwa moshigwana molwaashoka elelo lyomuhanga kali shi oshinima shopaumwene osha kehe gumwe, ngele ongaaka. Oye na oshinakugwanithwa ngaashi owala aantu ayehe.”

Similar News

 

Jobless graduates roast Geingob

5 hours ago | Local News

ESTER KAMATI WINDHOEKThe United Graduates’ Union of Namibia has hit back at President Hage...

Okahandja, Otjiwarongo council elections stumble

5 hours ago | Local News

AUGETTO CRAIG AND ENZO AMUELE OTJIWARONGO The election and inauguration of town council members were marked by division and discord at...

Shipanga promises water for his people

5 hours ago | Local News

TUYEIMO HAIDULA OSHAKATI Newly installed headman of Onandjamba, Martin Shipanga started his tenure...

Pricey justice bars most Namibians from access

5 hours ago | Local News

JANA-MARI SMITH WINDHOEKAccess to justice through private lawyers is a pipe dream for a majority of Namibians, with prices for professional legal...

Man hacks girlfriend with panga, commits suicide

13 hours ago | Local News

Silas Iyambo (46) hanged himself on Sunday night after he allegedly hacked his 47-year-old girlfriend with a panga at Okathakiingondjo village. The woman, whose identity...

Reliance on food imports risky

1 day - 06 December 2021 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEKAbout 18% of Namibians are food insecure and depend on food relief...

We must change gears, Iipumbu says

1 day - 06 December 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKNamibia must revisit its priority economic areas - given the lessons...

‘Ignorance’ threatens hunting industry

1 day - 06 December 2021 | Local News

ELLANIE SMIT WINDHOEKInternational countries’ ignorance about the science of wildlife management is threatening Namibia’s hunting industry.Namibia’s constitutional right to sustainably utilise its...

Rehoboth launches open market

1 day - 06 December 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES WINDHOEKRehoboth has launched its first ever open market, which is expected to boost the town’s domestic economy and reduce...

Ya Nangoloh natango a tegelela uukwashilyo we woSwapo

1 day - 06 December 2021 | Local News

KENYA KAMBOWE RUNDUAmushanga gwongundu yoSwapo oshiwike sha piti kali a hala okuningilwa...

Latest News

My Maths Workbook

5 hours ago | People

Enzo Amuele Michael Mbatjavi Kambahepa hails from Outjo but is stationed at Okakarara. He completed high school in 2011 at Outjo Secondary School...

Unvaccinated reversing progress, says Geingob

5 hours ago | Health

HENRIETTE LAMPRECHT WINDHOEKA fuming president Hage Geingob yesterday said those who are not vaccinated against Covid-19 are undermining government's efforts...

EDITORIAL: President must stick to...

5 hours ago | Opinion

It is often said with age comes wisdom. But, as conventional wisdom itself would have it, one can only grow wiser up to a particular...

Slang of the week:

5 hours ago | Others

Bet- Bet is simple term indicating agreement.Example: Want to go to the movies? ...

PHOTO OF THE WEEK

5 hours ago | Others

Pride Parade 2021Loud and proud to be free and in love. The 2021 Pride parade took place in the capital city on 04 December. The...

Improving the lives of children...

5 hours ago | Others

Rivaldo Kavanga The United Nations Children's Fund (Unicef) on Monday, 29 November, donated educational supplies, supplementary food items and health food items to the...

Vox Pop: My Zone went...

5 hours ago | Opinion

Aune Shingenge Grade 7 – 12 years oldFor December I am not planning on going anywhere because of Covid-19. Basically, I will be isolated in...

Creating awareness

5 hours ago | Others

Enzo Amuele This year’s World AIDS Day was celebrated in the Kunene Region at Outjo’s Etosha Port Sports field under the theme: ‘End...

Building African champions

5 hours ago | Africa

Monique Adams The African Union’s International Centre for Girls and Women’s Education in Africa (AU/CIEFFA) is a specialised institution established for the promotion and...

Load More