Immanuel a yamukula Kuugongelwa-Amadhila

Omuhogololwa iithikamena momahogololo guukansela mOndangwa Urban, Angelina Immanuel, okwa yamukula omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila ta popi kutya omuntu ngoka iihole owala yemwene nonando okwa li a pewa opoosa onene mepangelo nokuyambukapo a ninge Omuprima ihe ina tunga po oompito dhaanyasha.

15 May 2019 | Politics

Immanuel okwa yamukula Kuugongelwa-Amadhila, omolwa omapopyo ngoka a ningi poshigongi shomahwahwameko shongundu yoSwapo shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti mOndangwa.

Immanuel okwa popi kutya Kuugongelwa-Amadhila kali iilongela opoosa yuukomeho woNational Planning Commission momvula yo 1995, konima sho a li uulikwa onga omunambelewa kOmupresidende Sam Nujoma sha landula emanitho lyeilongo lye moAmerika.

Kuugongelwa-Amadhila ngoka a li e na oomvula 27, pethimbo ndyoka , e thike pamwe naImmanuel ngashiingeyi okwa ulikwa a ninge Ominista yemona momvula yo 2003.

“Tango onda hala okuhololela paufupi omuprima kutya kehe epupi oli na elalakano lyawo. Epupi lyaakokele oli na elalakano lyemangululo lyoshilongo nepupi lyetu oli na elalakano lyemangululo paliko.”

“Uule woomvula 24 dha piti, omusimanekwa Kuugongelwa-Amadhila okwa pewa osindo yi na oondya dhopootika na okwa ulikwa a ninge omukomeho gwonational planning.

“Kape na sha shilwe sha shewa kombinga ye, kashi shi kutya okwa li omunamagano nenge ha longo nuudhiginini nenge e na ondjelo ombwaanawa unene. Opwa li yakwawo yalwe ye na uukwatya wu vule mboka we, na oye li momwenyo taya vulu okushi kalela po. Shoka sha ningwa po osho owala kutya okwa pewa ompito,” Immanuel a popi.

Okwa tsikile kutya omuprima ina tota po oompito dhasha dhaanyasha.

“Otashi ulike kutya owa dhimbwa olweendo lwoye nenge otwa puka. Ope na oshitya shomelaka lyOshiingilisa shoka tashi holola omuntu goludhi ndoka. Pitikandje ndi shi popye nesimaneko, omusimanekwa omuprima owiihole owala ngoye mwene….Okwe ya mOndangwa mehuliloshiwike lya piti opo a holole olwaala lwe lyoshili.”

“Okwe ya niimaliwa yomalweendo yepangelo nomauwanawa agehe, aapolisi, omahauto oshowo omahooli niimaliwa mbyoka ngele oya yalulwa otayi kala poshimaliwa shomayovi gontumba. Iimaliwa ayihe mbyoka oya longithwa opo ndi mbandapalekwe ngame omunamimvo 27 ngoka nda tokola okukutha ombinga methigathano lyuuleli, ngaashi tashi uthwa kOmpango yOmalelo gOondoolopa, Ompango yOmahogololo oshowo Ekotampango lyaNamibia,” Immanuel a popi.

Pethimbo lyoshigongi shoSwapo, Kuugongelwa-Amadhila okwa pula aahogololi opo kaya hogolole Immanuel, ta popi kutya ke li kongundu yontumba yopolotika, na ota uvanekele aahogololi egulu kombanda yevi.

Okwa pula woo Immanuel opo a hulithe o okulongitha omalwaala niilimbo yongundu yoSwapo, pethimbo ta ningi omahwahwameko ge.

“Omuprima minista gwandje okwa pukithandje niilyo yilwe yoSwapo mbyoka ya kutha ombinga momahogololo ga piti onga aahogololwa yiithikamena, moka yamwe ya sindana… Oshili tashi lulumike ooshoka kutya omukiintu ngoka ta ponokele omukiintu omunyasha. Aalumentu oye tu tala taya yolo, na ope na etompelo sho ye ku tumu opo wu ponokelendje.”

Omuulikwahogololwa gwoSwapo ngoka e li methigathano naImmanuel, Leonard Negonga, omunamimvo 60, omunangeshefa.

Oshifokundaneki shoNamiboian Sun inashi vula okumona, Kuugongelwa-Amadhila opo a tye sha.

Immanuel okwa popi kutya omuprima ke shi onkalo yohiila nenge uupyakadhi wokumona omeya nenge okandjugo oshowo ehala lyokukala.

“Otu na okwiipula kutya omolwashike, omuprima e na omukumo omunene momunangeshefa Negonga? Ota vulu oku tu lombwela, molwaashoka okwa li ominista yemona; aantu ngaashi ooNegonga oya ningi ngiini aakengelei muule wesiku limwe? Okwa ningi ngiini omunashimaliwa omanga a kala omuniilonga gowala muuministeli wuundjolowele?”

ILENI NANDJATO

Similar News

 

LPM raises spectre of 'military state'

4 days ago - 22 May 2019 | Politics

The Landless People's Movement (LPM) is concerned that Namibia may be turning into a military state.It believes there is a need for the United Nations...

LPM a popi kombinga yuumbanda welelo lyuukwiita moshilongo

4 days ago - 22 May 2019 | Politics

JEMIMA BEUKESOngundu yoLandless People’s Movement (LPM) oya limbililwa kutya Namibia otayi melelo lyuukwiita.Ongundu oya popi kutya pe na ompumbwe opo Iigwana yaHangana yi ninge omakonaakono...

Tributes pour in for Iyambo

1 week ago - 19 May 2019 | Politics

As news of the passing of former Vice-President Dr Nickey Iyambo broke, tributes began pouring in. According to the Presidency, Iyambo died in the early...

PM denies attacking independent candidate

1 week ago - 15 May 2019 | Politics

Prime Minister Saara Kuugongelwa-Amadhila has denied claims that she attacked 27-year-old Angelina Immanuel, who is standing as an independent candidate for the upcoming Ondangwa Urban...

Immanuel a yamukula Kuugongelwa-Amadhila

1 week ago - 15 May 2019 | Politics

Immanuel okwa yamukula Kuugongelwa-Amadhila, omolwa omapopyo ngoka a ningi poshigongi shomahwahwameko shongundu yoSwapo shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti mOndangwa.Immanuel okwa popi kutya Kuugongelwa-Amadhila...

Youth apathy

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Swapo Party Youth League (SPYL) secretary Ephraim Nekongo says he is concerned that disillusioned young people seem to be increasingly shunning elections. He highlighted...

Swapo a ponokele nomalaka omuhogololwa iithikamena

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Omuhogololwa iithikamena, omunamimvo 27, Angelina Immanuel, okwa ningi omahwahwameko gokuwapaleka moka a wayiminwa kaayambidhidhi ye, omanga ongundu yoSwapo ya ningi oshigongi shomahwahwameko shoka sha...

Iizemo yomahogololo gaSouth Afrika oyi li oshilongwa kuNamibia

1 week ago - 14 May 2019 | Politics

Aatseyinawa oya holola kutya epondolo ndyoka lya ningwa kongundu yoEconomic Freedom Fighters (EFF), sha landula omahogololo ngoka ga ningwa moSouth Afrika oshiwike sha piti, itali...

PM tears into independent candidate

1 week ago - 13 May 2019 | Politics

Candidates for the upcoming Ondangwa Urban by-election stepped up their campaigning over the weekend. The independent candidate, 27-year-old Angelina Immanuel, held a cleaning campaign where...

Poll lessons from SA

1 week ago - 13 May 2019 | Politics

Experts believe the gains made by the Economic Freedom Fighters (EFF), albeit as an underdog, in last week's election in neighbouring South Africa will not...

Latest News

10% water hike coming

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

The City of Windhoek has proposed a 10% water and 5% sewer tariff hike to come into effect in July. The City's recently announced...

Low earners excluded from drought...

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

Households with a combined income of more than N$2 600 will not qualify for state drought assistance, which has effectively excluded even low-level civil servants...

How did we get here?

2 days ago - 24 May 2019 | Opinion

How did we get to a situation, as a country, where our government is asking already struggling workers to donate 2% of the salaries as...

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Geingob grills Nanso

2 days ago - 24 May 2019 | Education

The Namibia National Students Organisation (Nanso) leadership received a grilling from President Hage Geingob on Wednesday during a meeting to discuss a number of issues,...

Fallout over 2% tax

2 days ago - 24 May 2019 | Economics

Political parties and analysts have called on the government to abandon a plan to introduce a “voluntary” 2% tax to fund drought relief.Prime Minister Saara...

Bild challenges Guibeb

2 days ago - 24 May 2019 | International

The German newspaper Bild has rubbished a claim by the Namibian ambassador to Germany, Andreas Guibeb, that no arrest warrant had been issued against him.The...

Namibia ranks poorly for diversity

2 days ago - 24 May 2019 | Cultural

For a country that is described by many as one of the most diverse in the world, Namibia has ranked fairly poorly in a new...

Business ponders mass exodus

2 days ago - 24 May 2019 | Business

A recent survey by the Economic Policy Research Association (EPRA) of close to 600 businesses concerned about the government's policy direction shows that a staggering...

Load More