Immanuel a yamukula Kuugongelwa-Amadhila

Omuhogololwa iithikamena momahogololo guukansela mOndangwa Urban, Angelina Immanuel, okwa yamukula omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila ta popi kutya omuntu ngoka iihole owala yemwene nonando okwa li a pewa opoosa onene mepangelo nokuyambukapo a ninge Omuprima ihe ina tunga po oompito dhaanyasha.

15 May 2019 | Politics

Immanuel okwa yamukula Kuugongelwa-Amadhila, omolwa omapopyo ngoka a ningi poshigongi shomahwahwameko shongundu yoSwapo shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti mOndangwa.

Immanuel okwa popi kutya Kuugongelwa-Amadhila kali iilongela opoosa yuukomeho woNational Planning Commission momvula yo 1995, konima sho a li uulikwa onga omunambelewa kOmupresidende Sam Nujoma sha landula emanitho lyeilongo lye moAmerika.

Kuugongelwa-Amadhila ngoka a li e na oomvula 27, pethimbo ndyoka , e thike pamwe naImmanuel ngashiingeyi okwa ulikwa a ninge Ominista yemona momvula yo 2003.

“Tango onda hala okuhololela paufupi omuprima kutya kehe epupi oli na elalakano lyawo. Epupi lyaakokele oli na elalakano lyemangululo lyoshilongo nepupi lyetu oli na elalakano lyemangululo paliko.”

“Uule woomvula 24 dha piti, omusimanekwa Kuugongelwa-Amadhila okwa pewa osindo yi na oondya dhopootika na okwa ulikwa a ninge omukomeho gwonational planning.

“Kape na sha shilwe sha shewa kombinga ye, kashi shi kutya okwa li omunamagano nenge ha longo nuudhiginini nenge e na ondjelo ombwaanawa unene. Opwa li yakwawo yalwe ye na uukwatya wu vule mboka we, na oye li momwenyo taya vulu okushi kalela po. Shoka sha ningwa po osho owala kutya okwa pewa ompito,” Immanuel a popi.

Okwa tsikile kutya omuprima ina tota po oompito dhasha dhaanyasha.

“Otashi ulike kutya owa dhimbwa olweendo lwoye nenge otwa puka. Ope na oshitya shomelaka lyOshiingilisa shoka tashi holola omuntu goludhi ndoka. Pitikandje ndi shi popye nesimaneko, omusimanekwa omuprima owiihole owala ngoye mwene….Okwe ya mOndangwa mehuliloshiwike lya piti opo a holole olwaala lwe lyoshili.”

“Okwe ya niimaliwa yomalweendo yepangelo nomauwanawa agehe, aapolisi, omahauto oshowo omahooli niimaliwa mbyoka ngele oya yalulwa otayi kala poshimaliwa shomayovi gontumba. Iimaliwa ayihe mbyoka oya longithwa opo ndi mbandapalekwe ngame omunamimvo 27 ngoka nda tokola okukutha ombinga methigathano lyuuleli, ngaashi tashi uthwa kOmpango yOmalelo gOondoolopa, Ompango yOmahogololo oshowo Ekotampango lyaNamibia,” Immanuel a popi.

Pethimbo lyoshigongi shoSwapo, Kuugongelwa-Amadhila okwa pula aahogololi opo kaya hogolole Immanuel, ta popi kutya ke li kongundu yontumba yopolotika, na ota uvanekele aahogololi egulu kombanda yevi.

Okwa pula woo Immanuel opo a hulithe o okulongitha omalwaala niilimbo yongundu yoSwapo, pethimbo ta ningi omahwahwameko ge.

“Omuprima minista gwandje okwa pukithandje niilyo yilwe yoSwapo mbyoka ya kutha ombinga momahogololo ga piti onga aahogololwa yiithikamena, moka yamwe ya sindana… Oshili tashi lulumike ooshoka kutya omukiintu ngoka ta ponokele omukiintu omunyasha. Aalumentu oye tu tala taya yolo, na ope na etompelo sho ye ku tumu opo wu ponokelendje.”

Omuulikwahogololwa gwoSwapo ngoka e li methigathano naImmanuel, Leonard Negonga, omunamimvo 60, omunangeshefa.

Oshifokundaneki shoNamiboian Sun inashi vula okumona, Kuugongelwa-Amadhila opo a tye sha.

Immanuel okwa popi kutya omuprima ke shi onkalo yohiila nenge uupyakadhi wokumona omeya nenge okandjugo oshowo ehala lyokukala.

“Otu na okwiipula kutya omolwashike, omuprima e na omukumo omunene momunangeshefa Negonga? Ota vulu oku tu lombwela, molwaashoka okwa li ominista yemona; aantu ngaashi ooNegonga oya ningi ngiini aakengelei muule wesiku limwe? Okwa ningi ngiini omunashimaliwa omanga a kala omuniilonga gowala muuministeli wuundjolowele?”

ILENI NANDJATO

Similar News

 

APP pleads for campaign funds

3 hours ago | Politics

The All Peoples Party (APP) is calling on members of the public to assist it with funds or in-kind support for its upcoming congress and...

ECN foils attempted identity theft

3 hours ago | Politics

A case of identity theft was intercepted by the Electoral Commission of Namibia (ECN) in the Kavango East Region, where two people allegedly used the...

APP on warpath over late candidate

1 day - 16 July 2019 | Politics

The All People's Party (APP) is threatening to stop the Oshakati East by-election after its candidate Tangy Mike Shilongo failed to register in time.The deadline...

Itula ota tamekitha omahwahwameko ge muKotomba

1 day - 16 July 2019 | Politics

Itula onkene a ndjika oonyala mevi nonando ota ningilwa omatilitho kongundu yoSwapo gokumuutha, sho aniwa ina hulitha po uukwashilyo we nongundu ndjoka. “Omahwahwameko gomahogololo oshowo...

Itula forges ahead with presidential campaign

2 days ago - 15 July 2019 | Politics

Dr Panduleni Itula says he will launch his independent campaign for the country's presidency on 26 October.He remains undeterred, despite threats by Swapo to discipline...

Swapo ita popile Itula

5 days ago - 12 July 2019 | Politics

Ongundu yoSwapo oya gunu aalanduli yawo opo yiikaleke kokule nOmundohotola Panduleni Itula ngoka ta pangele okukutha ombinga methigathano lyomahogololo guupresidende onga omuhogololwa iithikamena.Elelo lyoSwapo moshitopolwa...

Nekundi at the centre of candidate mess

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

A lack of proper communication between Swapo's Oshana leadership and national leaders assigned to the region has resulted in storm gathering around the party ahead...

Katrina is in pain – Shaningwa

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Swapo will not entertain any questions relating to the political future of former education minister Katrina Hanse-Himarwa, the party's secretary-general Sophia Shaningwa said yesterday. Hanse-Himarwa...

RDP ita popile omashina gokuhogolola

6 days ago - 11 July 2019 | Politics

Ongundu yoRally for Democracy and Progress (RDP) itayi ka dhilaadhila lwaali mokunyana omahogololo gopashigwana ngoka taga ningwa moshilongo ngele otaku longithwa omashina gokuhogolola goelectronic voting...

RDP slams electronic voting machines

1 week ago - 10 July 2019 | Politics

The Rally for Democracy and Progress (RDP) says it will not hesitate to boycott Namibia's upcoming elections if necessary to object the use of electronic...

Latest News

Keeping up with the neighbours

3 hours ago | Economics

LuandaYou would need around US$2 535.97 in Windhoek to maintain the same standard of living that you can have with US$7 600 in Luanda, assuming...

88 schoolgirls fall pregnant in...

3 hours ago | Education

Eighty-eight learners, including two girls in Grade 7, fell pregnant in the Oshana Region during the first term of 2019. Oshana governor Elia Irimari...

Stop blaming Aawambo - Kapofi

3 hours ago | Government

Home affairs minister Frans Kapofi has cautioned against tribalism and pointed out that there is a growing perception that only the Aawambo are beneficiaries of...

Mom begs for mercy

3 hours ago | Justice

A mother of three minor children is asking the High Court to reduce her four-year prison sentence, or fine her instead, after she pleaded guilty...

Relevant IFRS themes: Anytime, anywhere

3 hours ago | Business

A good understanding of International Financial Reporting Standards (IFRS) is crucial to the financial reporting process of IFRS reporters. Banks and Insurers in particular have...

Standard Bank faces strike vote

3 hours ago | Labour

ELVIRA HATTINGH Members of the Bank Workers Union of Namibia (Bawon) are to vote on whether to strike...

Let us tread carefully

3 hours ago | Opinion

When expectations are not met, citizens wronged in this regard should have channels, means and ways to air their grievances and have them addressed effectively.In...

Big banks target South Africa's...

3 hours ago | Business

Emma Rumney - South Africa's biggest banks are betting cut-price accounts, big mortgages and offers on everything from Adidas backpacks to Xboxes will help them...

Zim inflation almost doubles, stirring...

3 hours ago | Economics

MacDonald Dzirutwe and Karin Strohecker - Prices of cooking oil and other basics soared in Zimbabwe as inflation nearly doubled in June, piling pressure on...

Load More