Embandapalo omolwa omukithi gwoCongo fever

14 May 2019 | Local News

Omuntu omutitatu ta tengenekwa kutya okwa kwatwa kombuto yomukithi gwa nika oshiponga gwoCrimean-Congo Haemorrhagic Fever (CCHF) okwa lopotwa ta mono epango moshipangelo shaNandjokwe.

Omulumentu gwoomvula 27 a za momukunda Ontananga moshitopolwa shaShikoto, okwa tulwa mewalanda lyiikalekelwa moshipangelo shoka, konima sho a taambelwa moshipangelo momasiku 8 gaMei, e na omadhidhiliko gomukithi ngoka.

Ongundu yaanambelewa yuunamiti oya topolelwa momudhingoloko gwaNtananga opo ya ka ningile omakonaakono aantu ayehe mboka ya li mekwatathao nomupangwa ngoka. Uuministeli kuyele owa li wa tseyitha kutya omukiintu gwoomvula 54 okwa ningilwa omakonaakono na okwa monika e na omukithi ngoka. Omulumentu omukokele okwa hulitha ihe inaku kolekwa natango ngele okwa hulitha komukithi ngoka.

Omunambelewa omupopiliko guuministeli wuundjolowele, Manga Libita okwa popi kutya ayehe mboka ya monika omadhidhiliko otaya ikalekelwa sigo omukithi ngoka gwa pangwa, nehwahwameko moshigwana otali tsikile.

Ngoka ta longo pehala lyomukomeho guundjolowele, Omundohotola Helena Nkandi-Shiimi, okwa koleke omupangwa gwahugunina ngoka taku fekelwa kutya okwa kwatwa komukithi ngoka, okwa taambelwa moshipangelo shaNandjokwe, omolwa omukota.

“Ngashiingeyi okwiikalekelwa omanga oshipangelo sha tegelela iizemo yomakonaakono gombinzi okuza koNational Institute of Communicable Diseases Regional Reference Laboratory moSouth Africa,” Nkandi-Shiimi a popi.

Okwa gwedhwa po kutya oshizemo shomakonaakono gomunamimvo 78, a za momukunda Ontananga, ngoka e li omufekelwa omutiyali, na okwa hulitha sho a thiki moshipangelo momasiku ga 7 gaMei, inayi yakulwa natango.

Oshipotha shotango osha lopotwa momukintu gwoomvula 54 a za natango mOntananga, ngoka iizemo yomakonaakono ya holola kutya okwa kwatwa komukithi gwoCongo fever, konima sho a taambelwa moshipangleo momasiku 26 gaApilili.

Uuministeli owa popi kutya ohashi kutha omasiku ga thika pugatatu opo wu mone omayamukulo okuza koNational Institute Communicable Diseases Regional Reference Laboratory in South Africa.

Congo fever omukithi ngoka hagu taandele okuza kiinamwenyo okuya kaantu.

Omukithi ohagu taandelithwa okuza koongupa ndhoka hadhi humbata omukithi ngoka noku gu kuna miinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo noonzi. Iinamwenyo mbyoka ohayi kwatwa komukithi uuna ya lika koongupa nombuto ohayi kala mombinzi yawo uule wiiwike iyali.

Kaantu omukithi ohagu taandele uuna omuntu a lika kombupa yi na omukithi ngoka nenge a yi mekwatathano nombinzi yoshinamwenyo sha kwatwa nenge ombinzi yomuntu. Omukithi ohagu vulu okutaandela okuza momuntu gumwe okuya komuntu omukwawo okupitila mombinzi nenge miikunguluki yolutu.

Maantu omadhidhiliko gomukithi ngoka oshivu, oontumba dholutu tadhi ehama, othingo ya kukuta, ombunda tayi ehama, oshipwatagula, omeho ga zinda, onkungo, oshimela, uuwehame mepunda oshowo etiko lyombinzi.

Uuministeli wuundjolowele owa tula miilonga okomitiye yowina momasiku 26 gaApilili, ndjoka ya nuninwa okuungaunga netukuko lyomukithi ngoka.

Omukiti ngoka ogwali gwa tukuka hugunina moshilongo muFebruali gwomvula yo 2017, sho omuniilonga gwomofaalama moshitopolwa shaMaheke, a hulithile moshipangelo shaGobabis.

Mwene gwoHarnas Wildlife Foundation muuzilo waGobabis, Nick van der Merwe, okwa hulitha koCongo fever momvula yo2001, konima sho a lika kongumba. Oshipotha shika sha kolekwa oshi li oshi ti 5 sha lopotwa moNamibia, konima yomvula 16.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Namibia not ready to legalise cannabis

4 hours ago | Local News

Pro-cannabis advocates in Namibia were dealt a heavy blow last week when justice minister Sakeus Shanghala said Namibia was not ready to decriminalise or legalise...

Geingob a gunu mboka taya longitha evi lyuuthiga mokutoola...

4 hours ago | Local News

Geingob okwa kunkilile kutya omaiyuvo kombinga yevi lyuuthiga ngele otaga longithwa papolotika otaga etitha iita yopashigwana.“Elongitho lyoshikumungu shevi ndyoka tali longithwa kaantu yamwe po nomatompelo...

APP ta ningi omatilitho

4 hours ago | Local News

Ongundu yoAll People's Party (APP) otayi ningi omatilitho gokuya moshipala omahogololo guukansela mOshakati East konima sho omuhogololwa gongundu ndjoka, Tangy Mike Shilongo a ndopa...

ACC dives in at Okahandja

2 days ago - 15 July 2019 | Local News

A matter in which a property owned by the Okahandja municipality has allegedly been rented out privately for around 10 years, and the monies pocketed,...

Corruption on the rise - poll

2 days ago - 15 July 2019 | Local News

Namibians are of the opinion that corruption has been on the rise in the last 12 months. This is according to a recent index published...

Haihambo 'will be back'

2 days ago - 15 July 2019 | Local News

Rundu mayor Isak Kandingu has reassured that Sikongo Haihambo, who resigned as the town's acting CEO, will soon be back in his position.In an interview...

NEFF fields Shaduva for Oshakati East

5 days ago - 12 July 2019 | Local News

The Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) will contest the Oshakati East by-election and has chosen 46-year-old paralegal practitioner Festus Damomwene Shaduva as its candidate.The Oshakati...

At own risk

6 days ago - 11 July 2019 | Local News

High levels of poverty and joblessness in Rundu have forced impoverished women at the town to make a living from collecting recyclable materials at a...

Napha had no say in elephant hunt

1 week ago - 10 July 2019 | Local News

The Namibia Professional Hunting Association (Napha) has stated the organisation played no part in the decision making in connection with hunt of a 50-year alpha...

Omahogololo mOshakati East ga pita ko

1 week ago - 10 July 2019 | Local News

Omunambelewa gwomahogololo moshikandjohogololo Oshakati East, mokakomisi koElectoral Commission of Namibia (ECN), Efraim Iiyambo, okwa popi kutya oongundu dhopolotika dha yooloka odha holola ohokwe okushangitha aakalelipo...

Latest News

Keeping up with the neighbours

4 hours ago | Economics

LuandaYou would need around US$2 535.97 in Windhoek to maintain the same standard of living that you can have with US$7 600 in Luanda, assuming...

88 schoolgirls fall pregnant in...

4 hours ago | Education

Eighty-eight learners, including two girls in Grade 7, fell pregnant in the Oshana Region during the first term of 2019. Oshana governor Elia Irimari...

Stop blaming Aawambo - Kapofi

4 hours ago | Government

Home affairs minister Frans Kapofi has cautioned against tribalism and pointed out that there is a growing perception that only the Aawambo are beneficiaries of...

Mom begs for mercy

4 hours ago | Justice

A mother of three minor children is asking the High Court to reduce her four-year prison sentence, or fine her instead, after she pleaded guilty...

Relevant IFRS themes: Anytime, anywhere

4 hours ago | Business

A good understanding of International Financial Reporting Standards (IFRS) is crucial to the financial reporting process of IFRS reporters. Banks and Insurers in particular have...

Standard Bank faces strike vote

4 hours ago | Labour

ELVIRA HATTINGH Members of the Bank Workers Union of Namibia (Bawon) are to vote on whether to strike...

Let us tread carefully

4 hours ago | Opinion

When expectations are not met, citizens wronged in this regard should have channels, means and ways to air their grievances and have them addressed effectively.In...

Big banks target South Africa's...

4 hours ago | Business

Emma Rumney - South Africa's biggest banks are betting cut-price accounts, big mortgages and offers on everything from Adidas backpacks to Xboxes will help them...

Zim inflation almost doubles, stirring...

4 hours ago | Economics

MacDonald Dzirutwe and Karin Strohecker - Prices of cooking oil and other basics soared in Zimbabwe as inflation nearly doubled in June, piling pressure on...

Load More