Unam a tumbaleke osesitela yomoKarasburg

Oshiputudhilo shopombanda shoUniversity of Namibia mOmaandaha osha gandja odegree yopombanda tayi ithanwa Doctor of Philosophy in Education komunamimvo 89, Sister Paule Elizabeth Atiogbe pethimbo lyoshituthipito shoka sha ningilwa moKaiti.

17 May 2018 | Local News

A valelwa mondoolopa yaLiindili momvula yo 1929, Sister Atiogbe okwa tameke eithano lye lyuulongi mo 1948, na okwa longo sigo osho a yi moshipundi shevuluulo mo 1991.

“Sho a ningi etokolo a ninge osesitela, okwa ulikwa nokuninga omukuluntuskola poskola yaPella moSouth Afrika uule woomvula ndatu netata. Mo 1960 okwa galukile koKarasburg na okwa pingenepo omuluntuskola moskola yomoKarasburg sigo omomvula yo 1975. Okupitila melongo, Sesitela Atiogbe okwa tameke ta ningi omalundululo moonkalamwenyo dhaantu,” oshipopiwa shapro-vice chancellor for research, innovation and development, moshiputudhilo shaUnam, Professor Kenneth Matengu, sha holola.

Aailongi nale oya ningi enyenyeto taya pula opo oshiputudhilo shoka shi tumbaleke Sesitela Atiogbe omolwa oshilonga sha simana shoka a longo melongo.

Matengu okwa popi kutya etokolo lya ningwa okutumbalela Sesitela Atiogbe olya ningwa sha landula omakonaakono ga ningilwa onkalamwenyo ye.

“Omakonaakono oga utha opo ndi landule ondjila ye okuza mondoolopa ye yaLindili sigo olweendo lwe lyotango okuza moNamibia okuya South Afrika, oshowo okuza moNamibia okuya miilongo yaEuropa. Omwa kwatela mo okukonaakono olweendo lwe luule womasiku gane meshinalyokolutenda okuya koSouth Afrika, mepupi lyoomvula omulongo nambali, okuya molweendo lwe lwoskola moshiputudhilo shopombanda, sho a longo onga omulongi, omukuluntuskola oshowo sesitela gwongeleka yaKatoolika, nokugandja eyambidhidho l;e moshikondo shelongo, kaathigona sigo osho e li ngashiingeyi moshipundi shevulululo,” Matengu a popi.

Sesitela Atiogbe, okwa tameke elongo lye lyopevi poskola yaRoman Catholic Primary school moLüderitz, na okwa mana eilongo lye lyondondo onti-10 poskola yaSt Joseph's Aliwal North moSouth Africa na okwa tameke omadheulo ge guulongiskola moSt Augustine College shaCape Town moka a manene eilongo lye lyodiploma mo 1947.

Okwa dheulilwa elongo moshilongwa shelaka lyOshiingilisa oshowo Oshimbulu na okwa piti niitsa yopombanda.

Okwa tamekela iilonga ye onga omulongiskola poKarasburg Roman Catholic Primary School mpoka a longa sigo omvula yo1951 na okwa tembukile kOmalinda hoka a longa uule womvula yimwe.

Matengu okwa gwedha po kutya, pethimbo ndyoka Sesitela

Atiogbe a kala mOmalinda okwa tokola okuninga etokolo enene lyonkalamwenyo ye, na okwa ningi sesitela.

Konima sho a ningi sesitela muukwambepo okwa ulikwa nokuninga omukuluntuskola poskola yaPella, moSuth Afrika, moka a longa uule woomvula ndatu netata na okwa galukile moKarasburg moka a pingenepo omukuluntuskola sigo omomvula yo1975.

JEMIMA BEUKES

Similar News

 

Aakwashigwana taya ka wapaleka omudhingoloko gwAdolfi

3 days ago - 24 May 2018 | Local News

Moonkundathana ndhoka a ningwa naye koshifokundaneki shoNamibian Sun, oshilyo shelelo lyomudhingoloko ngoka, Gerhard Kafita osha popi kutya yo pamwe nelelo lyoshitopolwa shaShana, otaya ka wapaleka...

Ooskola dhokomikunda tadhi pewa olusheno lwoonte dhetango

3 days ago - 24 May 2018 | Local News

Ooskola mbali dhomoshitopolwa shaHangwena ngashiingeyi otadhi ka vula okulongitha ookompiuta oshowo omashina gokuindjipaleka oombaapila nokukala nomalamba moongulu dhawo dhoskola sha landula sho ooskola ndhoka tadhi...

Slaughterhouse gets N$400 000 facelift

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

The Ondangwa town council has revamped the local slaughterhouse that was facing closure by the Meat Board of Namibia.According to the Meat Board, the town...

Oshikondo shonyama sha taalela uupyakadhi

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Oshikondo shonyama shaNamibia osha taalela omikundu odhindji nongele inaku kandulwa po omikundu ndhoka nena otadhi ka guma nayi noonkondo oshikondo. Muule woshikakomvula sho2017/18...

Inamu longitha we pambambo oPSEMAS-Schlettwein

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Ominista yemona lyoshilongo, Calle Schlettwein okwa popi kutya onkalo ndjoka ya taalela oshiketha shuunamiti waaniilonga yepangelo shoPublic Service Medical Aid Scheme (PSEMAS) otashi vulika yi...

Egumbo ndyoka lya landwa koomiliyona 6 itali vulu...

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Elelo lyoshitopolwa shaHangwena olya popi kutya etungo ndyoka lya landwa kepangelo kongushu yoomiliyona 6 opo mu kale tamu zi aanaskola mOmungwelume, kali...

A hala aanafaalama ya ye muunangeshefa

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ngoloneya gwoshitopolwa shaMusati okwa lombwele aanafaalama ya ikaleke kokule nokukalo gwokukala ye na iimuna oyindjiyindji omanga taya dhengwa koluhepo.Erginus Endjala okwa popi kutya aanafaalama yamwe...

'Aapolisi oya longitha omumwandje'

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Johanna Nekwiyu-Amateta okwa popi ngaaka pethimbo lyoshituthidhimbuluko shanakusa, shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti.Amateta okwa fumbikwa pomukunda gwaandjawo pEngoyi popepi nOnyaanya moshitopolwa shaShikoto.Opwa holoka...

Amta a tindi oonkundathana dheyambidhidho noomiliyona 9

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ehangano ndyoka olya zimine kutya olya gwile mompumbwe yoshimaliwa shoomiliyona ndhoka momumvo gwoshimaliwa nguka, ihe inali hala eyambidhidho lyepangelo lyiiyemo, ihe olya hala ku tulwe...

Uuklinika wa gandjwa omagano kuUS itawu tongola

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ombelewa yomukalelipo gwaUS oya yamukula kutya uuklinikA mboka wa pewa aakwashigwana yokomikunda moshikandjohogololo Okongo inawu nuninwa owala okutopola omiti dhoantiretroviral (ARV) nenge epango lyoTB.Oshiwike sha...

Latest News

Rent battle intensifies

3 days ago - 24 May 2018 | Government

Rent control boards that protected tenants from exploitation by property owners during the apartheid era are still implementable in Namibia and are not unconstitutional.This was...

RCC thought they could get...

3 days ago - 24 May 2018 | Government

A ministerial technical committee has been tasked to urgently compile a dossier for cabinet, with recommendations on disciplinary action and the way forward for the...

Skorpion’s production steady in 2017

3 days ago - 24 May 2018 | Business

Jo-Maré Duddy – Vedanta Zinc International’s wholly-owned Skorpion Zinc mine near Rosh Pinah in Namibia produced 84 000 tonnes of refined metal in its financial...

What will make or break...

3 days ago - 24 May 2018 | Columns

Here are 13 tips for starting a business and making it succeed.1. Know yourself, your true motivational level, the amount of money...

Taking NWR to another level...

3 days ago - 24 May 2018 | People

hen and protect the financial condition of the company,” said Talita Horn, chief financial officer at NWR. Talita Horn did consulting and assurance work...

Informal sector exploits workers

3 days ago - 24 May 2018 | Labour

Namibia faces key developmental challenges such as a growing informal economy, lack of decent and secure jobs and insufficient social protection for workers.However, employment created...

Africa briefs

3 days ago - 24 May 2018 | Economics

South Africa's outlook for tax revenues unchangedSouth Africa finance minister Nhlanhla Nene said on Tuesday that the outlook for tax revenues remain unchanged, in a...

The man behind the Katoshe...

3 days ago - 24 May 2018 | People

Gabby Tjiroze - His future was unpredictable and hard to imagine, but today he is the mastermind behind Katoshe D30 - a mobile phone that...

Don't compromise security - Tsowaseb

3 days ago - 24 May 2018 | People

The Namibia Statistics Agency (NSA) has many priorities and security is definitely at the top of the list. Careers spoke to NSA security manager Titus...

Load More