Otuntila omolwa omukithi gwendambi

15 February 2019 | Agriculture

Omulumentu gwoomvula 22 a za momukunda Omayuuda momudhingoloko Ogongo moshitopolwa shaMusati okuli ta mono uunamiti konima sho a lumatwa kondoongi.

Oshikondo shuundjolowele wiimuna shoDirectorate of Veterinary Services (DVS) osha tokola okugandja otuntila kiimuna niitekulwa namwenyo momudhingoloko moka onga oonkambadhala okuya moshipala etaandelo lyomukithi gwendambi miinamwenyo momudhingoloko ngoka.

Oshikondo sho DVS osha tuntile oondoongi dhi li 246 oongombe , 412 oombwa dhili 68 oshowo uumbishi wuli 35 mOmayuuda mEtiyali.

Omupya omunene oondoongi dhi li 18 okuza moshigunda shoka sha gumwa, inadhi falwa kumwene opo dhika tuntilwe.

Josef Kamati okwa lumatwa kondoongi ongulohi yomasiku 22 gaJanuari omanga a li ta ende okuya kegumbo okuza kuundingosho wopomudhingoloko wawo.

Kamati okwa lombwele oNamibian Sun kutya,osha li lwopotundi onti 20:00 sho a adha ondoongi tai li omwiidhi na oye mu ponokele nokumulumata.

“Sho owala nda piti po, ondoongi ndjoka oya landulandje nokulumatandje mokugulu kolulyo. Onda gupo na oye ya ya hala okulumatandje mepunda. Onda kutha mo ombele yandje mondjato na onde yi tsu iikando yontumba opo yi ethendje ihe oya tsikile nokuponokelandje. Onda tameke tandi kugu naantu oye ya kungame okuza puundingosho nokuhupithandje. Inandi ninga oshilalo mpoka ya lumatandje ihe okugulu kwandje okwa zinda sigo onena. Onda yi koshipangelo esiku lya landula ihe sigo onena ondili metonatelo lyandohotola,” Kamati a hokolola.

Omundohotola gwiimuna okuza mOutapi, Dr Laina Hango, okwa popi kutya oshiningwanima shoka osha lopotwa momasiku 23 gaJanuari, na oya talelepo omudhingoloko ngoka na oya pula opo ondoongi ndjoka yi dhipagwe molwaashoka oya li tayi gandja omadhidhiliko gomukithi gwendambi.

Okwa popi kutya oya tumu opo ku kaningwe omakonaakono kolabora kOvenduka, na oya mono omayamukulo esiku lya landula kutya ondoongi ndjoka oya li yi na endambi shili.

Otwa ningi ekwatathano namwene gwondoongi ndjoka opo a lande omiti dhokutuntila omolwa omukithi ngoka, opo a yambidhidhe a vule okutuntila iimuna ye ihe ineshi ninga.

“Sho mwene gwondoongi ndjoka ina iyutha komalombwelo getu otwa tokola okuninga oshikonga shokutuntila oongombe, iikombo, uumbishi noombwwa momukunda ngoka. Oshigwana osha yamukula nawa kehiyo lyetu ihe mwene gwondoongi ndjoka okwa ndopa okweeta oondoongi dhe.”

Hango okwa popi kutya endambi omukithi ngoka hagu vulu okukeelelwa ihe ogwa nika oshiponga molwaashoka ohagu vulu okutaandela maantu nokweetitha eso.

Okwa popi kutya nale omukithi ngoka ogwa li hagu kala unene moombwa ihe ngashiingeyi ohagu adhika nomoongombe niikombo.

Okwa popi kutya shito epangelo ihali gandja otuntila yoshali kiimuna, ohali gandja owala kuumbishi noombwa ihe molwaashoka onkalo yomOgongo oya etitha omalimbililo, oya tokola okuyamukula.

“Katushi kutya ondoongi ndjoka oya kwatwa komukithi ngoka okuza peni, na ka tushi kutya oya lumata oondoongi ngapi, otu na okugamena omudhingoloko ngoka. Mwene gwondoongi ndjoka oku na oondoongi 18 ihe inedhi fala dhi tuntilwe. Otwe mu lombwele esimano opo oondoongi dhe dhituntilwe na otu na okukwashilipaleka kutya oondoongi dhe odha tuntilwa,”Omundohotola Hango a popi.

Pehimbo lyooprograma dhelongo ndhoka dha ningwa pethimbo lyoshikonga shoka, Hango okwa lombwele aakwashigwana kutya uuna omuntu a lika koshinamwenyo tashi felekelwa shina endambi okwa pumbwa okufalwa meendelelo koshipangelo.

Okwa popi kutya omadhidhiliko gomukithi ngoka, uululume uunene oshowo omuntu ta ehama a fa ta pi pehala mpoka pwa lumatwa. Ombuto ndjoka ohayi yi sigo okuuluwi nokweetitha uupyakadhi uunene.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Submit forms or face farm closures

3 days ago - 23 May 2019 | Agriculture

The agriculture ministry has urged farmers to urgently submit their outstanding animal health declaration forms, saying a failure to submit them can result in farm...

Good chance of weak El Niño

4 days ago - 22 May 2019 | Agriculture

Forecasts indicate that there is a 70% chance of weak El Niño conditions persisting until July this year. According to the latest Southern Africa Seasonal...

Agra launches weaner auction championships

4 days ago - 22 May 2019 | Agriculture

The 2019 Agra National Weaner Auction Championships was launched this month at the Agra/Bank Windhoek Ring. The championships aim to recognise and reward producers for...

Timber impounded, no arrests made

1 week ago - 17 May 2019 | Agriculture

Police in Kavango West have impounded timber believed to have been harvested illegally, but no arrests have been made. The regional police commander, Commissioner...

Farmworkers at risk of layoffs

1 week ago - 17 May 2019 | Agriculture

Social Security Commission (SSC) CEO Milka Mungunda said the drought situation in the country is putting farmworkers at risk of losing their jobs, which would...

Stake your claim

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Those who want to claim ancestral land rights have until 20 June to submit their claims and supporting evidence...

Agribank ta yambidhidha omolwa oshikukuta

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Ombaanga yoAgribank otayi gandja embilipaleko lyiifuta yomikuli oshowo omikuli dhokuyambidhidha aanafaalama omolwa onkalo yoshikukuta.Ombaanga oya holola kutya tayi ka gwedhela aanafaalama oomvula mbali...

Oonkundathana kombinga yomusinda omutiligane

1 week ago - 16 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWEOshiputudhilo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR) osha ningi olopota yi na omagwedhelepo kombinga yiinima iyali mbyoka tayi vulu okutulwa miilonga opo ku vule...

NCA: 104 000 farmers in limbo

1 week ago - 15 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWE An Institute of Public Policy Research (IPPR) draft report recommends two options to deal with the...

Latest News

10% water hike coming

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

The City of Windhoek has proposed a 10% water and 5% sewer tariff hike to come into effect in July. The City's recently announced...

Low earners excluded from drought...

2 days ago - 24 May 2019 | Disasters

Households with a combined income of more than N$2 600 will not qualify for state drought assistance, which has effectively excluded even low-level civil servants...

How did we get here?

2 days ago - 24 May 2019 | Opinion

How did we get to a situation, as a country, where our government is asking already struggling workers to donate 2% of the salaries as...

AMTA ends Fysal agreement

2 days ago - 24 May 2019 | Agriculture

Fysal Fresh Produce is to retrench 60 employees at the end of this month after its contract with the Agro-Marketing Trading Agency (AMTA) was terminated....

Geingob grills Nanso

2 days ago - 24 May 2019 | Education

The Namibia National Students Organisation (Nanso) leadership received a grilling from President Hage Geingob on Wednesday during a meeting to discuss a number of issues,...

Fallout over 2% tax

2 days ago - 24 May 2019 | Economics

Political parties and analysts have called on the government to abandon a plan to introduce a “voluntary” 2% tax to fund drought relief.Prime Minister Saara...

Bild challenges Guibeb

2 days ago - 24 May 2019 | International

The German newspaper Bild has rubbished a claim by the Namibian ambassador to Germany, Andreas Guibeb, that no arrest warrant had been issued against him.The...

Namibia ranks poorly for diversity

2 days ago - 24 May 2019 | Cultural

For a country that is described by many as one of the most diverse in the world, Namibia has ranked fairly poorly in a new...

Business ponders mass exodus

2 days ago - 24 May 2019 | Business

A recent survey by the Economic Policy Research Association (EPRA) of close to 600 businesses concerned about the government's policy direction shows that a staggering...

Load More