Oondjambi dhoosekuriti dhakatekwa

17 March 2017 | Local News

Euvathano lyokuhwepopaleka oondjambi dhoosekuriti ndjoka lyali lyaningwa muDesemba omumvo gwayi ina li Gazetwa natango, naashika oshathigi Uuministeli waaniilonga oshowo ehangano lyoosekuriti moshilongo ta yuulikathana omolwa ekateko ndika.

Uuministeli wAaniilonga owa gandja uusama komahangano gatatu omakalelipo goosekuriti oshowo ehangano lyoSecurity Association of Namibia (SAN) omolwa ekateko metulo momushangwa gwopapangelo omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yoosekuriti noopresenda 25%, ndhoka dha tulilwepo po muDesemba omvula ya piti.

Nonando ongaaka SAN okwa yamukula kutya okwa kunkilile omahangano ngoka gaaniilonga oshowo uuministeli kutya omahangano omagandji giilonga otaga ka tinda okufuta aaniilonga ondjambi ndhoka oompe omanga inadhi tulwa momushangwa gwopapangelo, naashoka otashi ka etitha omathigathano inaga pumbiwa oshowo ekanitho lyiilonga.

“SAN okwa pula opo amushanga ta kalele oshowo omahangano omakalelipo gaaaniionga, opo omahangao guusekuriti ga tameke okufuta oondjambi dhoka oompe uuna sha tulwa pamushangwa gwopapangelo, molwaashoka otushi shi kutya ngoka ogwo taga ka kala omaiyuvo gaagandji yiilonga, ihe omahangano omakalelipo gaaniilonga kaga li ga hala okuzimina,” Dries Kannemeyer, omupresidende gwoSAN ta ti.

Okwa tsikile kutya oya li woo ya kunkilile kutya omagwedhelo ngoka taga pulwa ogeli pombanda unene nomahangano ogendji itaga ka vula okufuta aaniilonga omagwedhelo ngoka ihe uuministeli pamwe nomahangano omakalelipo gaaniilonga inaya pulakena komaiyuvo gawo.

Kannemeyer okwa gwedha po kutya iilyo yawo yimwe ya ningi omatilitho gokuthigapo ongongahango ndjoka yomahangano gooyene yoosekuriti, molwaashoka iilyo yoSAN otayi thiminikwa opo yi tule miilonga omagwedhelo ngoka omanga omahangano ngoka kage shi iilyo itaga thiminikwa pampango opo ga tule miilonga iifuta mbyoka iipe.

Oshiwike sha piti, amushanga mUuminsiteli wAaniilonga, Bro-Matthew Shinguadja okwa lombwele oNamibian Sun kutya okwaahauvathana kombinga yoondjambi oompe dhaaniilonga yoosekurtiti otaku etithwa komahangano omakalelipo gaaniilonga gatatu oshowo oSAN.

“Ope na omahangano omagandji giilonga ngoka kage shi iilyo yoSAN na itaga thiminikwa ketsokumwe opo ga tule miilonga oondjambi dhoka oompe kakele ongele sha gandjwa kuuministeli,” Shinguadja a yelitha.

Shinguadja okwa popi kutya opo andola etsokumwe ndyoka li tulwe miilonga koNamibia Transport and Allied Workers Union (Natau), Namibia Security Guards noWatchmen’s Union (NASGWU), Namibia Independent Security Union (Nisu) noSAN, oondjambi dhoka oompe odha li dha pumbwa okutulwa momushangwa gwepangelo, nomahangano ngoka oga li ga pumbwa okushininga mbala konima owala sho etsokumwe lya shainwa ihe shoka inashi ningwa.”

Shinguadja okwa popi kutya uuministeli owa yakula omukanda gwa shangwa momasiku gaali gaMaalitsa moka omahangano omakalelipo gaaniilonga oshowo oSAN ya pula uuministeli opo wu tule miilonga etsokumwe lyo lyi vule okugwanithwa po komahangano agehe moshikondo shoka.

Shinguadja okwa popi kutya ita vulu okuyelitha kutya omolwashike oombinga dhoka dhina okutegelela sigo omuMaalitsa opo etsokumwe ndyoka Ii tulwe miilonga omanga lya shainwa muDesemba.

“Oya kala mo moshikondo shika. Oye shi kutya ohashi longo ngiini onkene uusama owuli kombinga yawo.”

Kannemeyer, nonando ongaaka okwa popi kutya omapopyo gaShinguadja kaga li ga tegelelwa.

“katu shi kutya shoka otashi zi peni. Omatsokumwe agehe ga ningwa pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga naagandji yiilonga ngoka ga kalelwa po kuuministeli oga kala nokulongekidhwa kuyo.”

Shinguadja okwa popi kutya oonkundathana dhaDesemba odha li dhopaumwene pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga noSAN, sho oonkundathana dhoka dha kwatelwa komeho kuuministeli wawo dha adha okwe na kwa thita.

Okwa popi kutya sho mboka yaadha etsokumwe oya li ye na okutumina ombaapila kuuministeli opo wu tule pamushangwa gwopapangelo etsokumwe ndyoka lya dhika. Amushanga okwa ti omukalo ngoka ohagu kutha oomwedhi molwaashoka ope na omilandu ndhoka dhi na okulandulwa.

Okwa popi kutya omahangano ngoka oga ninga epuko molwaashoka ogali geshi uuna ga tsu kumwe nena uuministeli otawu tula owala miilonga etsokumwe ndyoka.

Amushanga gwoNASGWU , Andreas Hausiku okwa kolele kutya omahangano ngoka gelile po aaniilonga oga ningi omutumba noSAn muMaalista opo etsokumwe ndyoka li tulwe woo miilonga nokomahangano ngoka kage shi iilyo yoSAN.

Ina popya sha kombinga yekateko lyokutula pamushangwa gwepangelo oondjambi dhoka oompe dhaaniilonga yoosekuriti.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Aakwashigwana taya ka wapaleka omudhingoloko gwAdolfi

3 days ago - 24 May 2018 | Local News

Moonkundathana ndhoka a ningwa naye koshifokundaneki shoNamibian Sun, oshilyo shelelo lyomudhingoloko ngoka, Gerhard Kafita osha popi kutya yo pamwe nelelo lyoshitopolwa shaShana, otaya ka wapaleka...

Ooskola dhokomikunda tadhi pewa olusheno lwoonte dhetango

3 days ago - 24 May 2018 | Local News

Ooskola mbali dhomoshitopolwa shaHangwena ngashiingeyi otadhi ka vula okulongitha ookompiuta oshowo omashina gokuindjipaleka oombaapila nokukala nomalamba moongulu dhawo dhoskola sha landula sho ooskola ndhoka tadhi...

Slaughterhouse gets N$400 000 facelift

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

The Ondangwa town council has revamped the local slaughterhouse that was facing closure by the Meat Board of Namibia.According to the Meat Board, the town...

Oshikondo shonyama sha taalela uupyakadhi

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Oshikondo shonyama shaNamibia osha taalela omikundu odhindji nongele inaku kandulwa po omikundu ndhoka nena otadhi ka guma nayi noonkondo oshikondo. Muule woshikakomvula sho2017/18...

Inamu longitha we pambambo oPSEMAS-Schlettwein

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Ominista yemona lyoshilongo, Calle Schlettwein okwa popi kutya onkalo ndjoka ya taalela oshiketha shuunamiti waaniilonga yepangelo shoPublic Service Medical Aid Scheme (PSEMAS) otashi vulika yi...

Egumbo ndyoka lya landwa koomiliyona 6 itali vulu...

4 days ago - 23 May 2018 | Local News

Elelo lyoshitopolwa shaHangwena olya popi kutya etungo ndyoka lya landwa kepangelo kongushu yoomiliyona 6 opo mu kale tamu zi aanaskola mOmungwelume, kali...

A hala aanafaalama ya ye muunangeshefa

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ngoloneya gwoshitopolwa shaMusati okwa lombwele aanafaalama ya ikaleke kokule nokukalo gwokukala ye na iimuna oyindjiyindji omanga taya dhengwa koluhepo.Erginus Endjala okwa popi kutya aanafaalama yamwe...

'Aapolisi oya longitha omumwandje'

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Johanna Nekwiyu-Amateta okwa popi ngaaka pethimbo lyoshituthidhimbuluko shanakusa, shoka sha ningwa mehuliloshiwike lya piti.Amateta okwa fumbikwa pomukunda gwaandjawo pEngoyi popepi nOnyaanya moshitopolwa shaShikoto.Opwa holoka...

Amta a tindi oonkundathana dheyambidhidho noomiliyona 9

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ehangano ndyoka olya zimine kutya olya gwile mompumbwe yoshimaliwa shoomiliyona ndhoka momumvo gwoshimaliwa nguka, ihe inali hala eyambidhidho lyepangelo lyiiyemo, ihe olya hala ku tulwe...

Uuklinika wa gandjwa omagano kuUS itawu tongola

5 days ago - 22 May 2018 | Local News

Ombelewa yomukalelipo gwaUS oya yamukula kutya uuklinikA mboka wa pewa aakwashigwana yokomikunda moshikandjohogololo Okongo inawu nuninwa owala okutopola omiti dhoantiretroviral (ARV) nenge epango lyoTB.Oshiwike sha...

Latest News

Rent battle intensifies

3 days ago - 24 May 2018 | Government

Rent control boards that protected tenants from exploitation by property owners during the apartheid era are still implementable in Namibia and are not unconstitutional.This was...

RCC thought they could get...

3 days ago - 24 May 2018 | Government

A ministerial technical committee has been tasked to urgently compile a dossier for cabinet, with recommendations on disciplinary action and the way forward for the...

Skorpion’s production steady in 2017

3 days ago - 24 May 2018 | Business

Jo-Maré Duddy – Vedanta Zinc International’s wholly-owned Skorpion Zinc mine near Rosh Pinah in Namibia produced 84 000 tonnes of refined metal in its financial...

What will make or break...

3 days ago - 24 May 2018 | Columns

Here are 13 tips for starting a business and making it succeed.1. Know yourself, your true motivational level, the amount of money...

Taking NWR to another level...

3 days ago - 24 May 2018 | People

hen and protect the financial condition of the company,” said Talita Horn, chief financial officer at NWR. Talita Horn did consulting and assurance work...

Informal sector exploits workers

3 days ago - 24 May 2018 | Labour

Namibia faces key developmental challenges such as a growing informal economy, lack of decent and secure jobs and insufficient social protection for workers.However, employment created...

Africa briefs

3 days ago - 24 May 2018 | Economics

South Africa's outlook for tax revenues unchangedSouth Africa finance minister Nhlanhla Nene said on Tuesday that the outlook for tax revenues remain unchanged, in a...

The man behind the Katoshe...

3 days ago - 24 May 2018 | People

Gabby Tjiroze - His future was unpredictable and hard to imagine, but today he is the mastermind behind Katoshe D30 - a mobile phone that...

Don't compromise security - Tsowaseb

3 days ago - 24 May 2018 | People

The Namibia Statistics Agency (NSA) has many priorities and security is definitely at the top of the list. Careers spoke to NSA security manager Titus...

Load More