Oondjambi dhoosekuriti dhakatekwa

17 March 2017 | Local News

Euvathano lyokuhwepopaleka oondjambi dhoosekuriti ndjoka lyali lyaningwa muDesemba omumvo gwayi ina li Gazetwa natango, naashika oshathigi Uuministeli waaniilonga oshowo ehangano lyoosekuriti moshilongo ta yuulikathana omolwa ekateko ndika.

Uuministeli wAaniilonga owa gandja uusama komahangano gatatu omakalelipo goosekuriti oshowo ehangano lyoSecurity Association of Namibia (SAN) omolwa ekateko metulo momushangwa gwopapangelo omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yoosekuriti noopresenda 25%, ndhoka dha tulilwepo po muDesemba omvula ya piti.

Nonando ongaaka SAN okwa yamukula kutya okwa kunkilile omahangano ngoka gaaniilonga oshowo uuministeli kutya omahangano omagandji giilonga otaga ka tinda okufuta aaniilonga ondjambi ndhoka oompe omanga inadhi tulwa momushangwa gwopapangelo, naashoka otashi ka etitha omathigathano inaga pumbiwa oshowo ekanitho lyiilonga.

“SAN okwa pula opo amushanga ta kalele oshowo omahangano omakalelipo gaaaniionga, opo omahangao guusekuriti ga tameke okufuta oondjambi dhoka oompe uuna sha tulwa pamushangwa gwopapangelo, molwaashoka otushi shi kutya ngoka ogwo taga ka kala omaiyuvo gaagandji yiilonga, ihe omahangano omakalelipo gaaniilonga kaga li ga hala okuzimina,” Dries Kannemeyer, omupresidende gwoSAN ta ti.

Okwa tsikile kutya oya li woo ya kunkilile kutya omagwedhelo ngoka taga pulwa ogeli pombanda unene nomahangano ogendji itaga ka vula okufuta aaniilonga omagwedhelo ngoka ihe uuministeli pamwe nomahangano omakalelipo gaaniilonga inaya pulakena komaiyuvo gawo.

Kannemeyer okwa gwedha po kutya iilyo yawo yimwe ya ningi omatilitho gokuthigapo ongongahango ndjoka yomahangano gooyene yoosekuriti, molwaashoka iilyo yoSAN otayi thiminikwa opo yi tule miilonga omagwedhelo ngoka omanga omahangano ngoka kage shi iilyo itaga thiminikwa pampango opo ga tule miilonga iifuta mbyoka iipe.

Oshiwike sha piti, amushanga mUuminsiteli wAaniilonga, Bro-Matthew Shinguadja okwa lombwele oNamibian Sun kutya okwaahauvathana kombinga yoondjambi oompe dhaaniilonga yoosekurtiti otaku etithwa komahangano omakalelipo gaaniilonga gatatu oshowo oSAN.

“Ope na omahangano omagandji giilonga ngoka kage shi iilyo yoSAN na itaga thiminikwa ketsokumwe opo ga tule miilonga oondjambi dhoka oompe kakele ongele sha gandjwa kuuministeli,” Shinguadja a yelitha.

Shinguadja okwa popi kutya opo andola etsokumwe ndyoka li tulwe miilonga koNamibia Transport and Allied Workers Union (Natau), Namibia Security Guards noWatchmen’s Union (NASGWU), Namibia Independent Security Union (Nisu) noSAN, oondjambi dhoka oompe odha li dha pumbwa okutulwa momushangwa gwepangelo, nomahangano ngoka oga li ga pumbwa okushininga mbala konima owala sho etsokumwe lya shainwa ihe shoka inashi ningwa.”

Shinguadja okwa popi kutya uuministeli owa yakula omukanda gwa shangwa momasiku gaali gaMaalitsa moka omahangano omakalelipo gaaniilonga oshowo oSAN ya pula uuministeli opo wu tule miilonga etsokumwe lyo lyi vule okugwanithwa po komahangano agehe moshikondo shoka.

Shinguadja okwa popi kutya ita vulu okuyelitha kutya omolwashike oombinga dhoka dhina okutegelela sigo omuMaalitsa opo etsokumwe ndyoka Ii tulwe miilonga omanga lya shainwa muDesemba.

“Oya kala mo moshikondo shika. Oye shi kutya ohashi longo ngiini onkene uusama owuli kombinga yawo.”

Kannemeyer, nonando ongaaka okwa popi kutya omapopyo gaShinguadja kaga li ga tegelelwa.

“katu shi kutya shoka otashi zi peni. Omatsokumwe agehe ga ningwa pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga naagandji yiilonga ngoka ga kalelwa po kuuministeli oga kala nokulongekidhwa kuyo.”

Shinguadja okwa popi kutya oonkundathana dhaDesemba odha li dhopaumwene pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga noSAN, sho oonkundathana dhoka dha kwatelwa komeho kuuministeli wawo dha adha okwe na kwa thita.

Okwa popi kutya sho mboka yaadha etsokumwe oya li ye na okutumina ombaapila kuuministeli opo wu tule pamushangwa gwopapangelo etsokumwe ndyoka lya dhika. Amushanga okwa ti omukalo ngoka ohagu kutha oomwedhi molwaashoka ope na omilandu ndhoka dhi na okulandulwa.

Okwa popi kutya omahangano ngoka oga ninga epuko molwaashoka ogali geshi uuna ga tsu kumwe nena uuministeli otawu tula owala miilonga etsokumwe ndyoka.

Amushanga gwoNASGWU , Andreas Hausiku okwa kolele kutya omahangano ngoka gelile po aaniilonga oga ningi omutumba noSAn muMaalista opo etsokumwe ndyoka li tulwe woo miilonga nokomahangano ngoka kage shi iilyo yoSAN.

Ina popya sha kombinga yekateko lyokutula pamushangwa gwepangelo oondjambi dhoka oompe dhaaniilonga yoosekuriti.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Oontamanana momutumba gweelo lyondoolopa yaShakati

4 hours ago | Local News

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa yaShakati, okwa li ali moonyandi sho ookansela ya tindi okutsa kumwe nomagwedhelepo gokomitiye. Mayola gwondoolopa yaShakati, Angelus Iiyambo okwa li...

Olugodhi lwa tameke

4 hours ago | Local News

Elelo lyongundu yoSwapo olya ningi omutumba mOsoondaha moshilandopangelo na olya hololwa polweela nokuninga omahogololo gaamboka taya ka kutha ombinga methigathano lyoshipundi shuupresidende wongundu, omupeha presidende,...

Uuministeli wUundjolowele wa hala okuhupitha iimaliwa

4 hours ago | Local News

Ominista yuundjolowele nOnkalonawa Bernard Haufiku, okwa lopotwa ya thigi po ombelewa yawo ndjoka onene nokutembukila mombelewa onshona, opo ndjoka onene yi vule okulongithwa kaaniilonga...

Oompangela dhokukandeka eetandelo lyomukithi gwombulwa

4 hours ago | Local News

Okwa tamekithwa oshikonga shewapaleko lyiishana yomeya mbyoka tayi adhika moBwabwata West sha landula sho oondjambameya 110 oshowo oongalangombe 20 dha si komukithi gwombulwa.Oshitopolwa shoshikunino shiinamwenyo...

Muharukua to be buried in Kunene

1 day - 16 October 2017 | Local News

President Hage Geingob on Friday intervened in a dispute between the relatives of the late Angelika Muharukua, advising that the former Kunene governor should be...

Uukwathitho otawu kaleke aanona yaakadhona mooskola

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ominista yElongo, Katrina Hanse-Himarwa okwa popi kutya kape na omatompelo kutya omolwashike aanona yaakadhona yethimbo lyongashiingeyi ye na okutaalela omaupyakadhi gonakuziwa. Minista okwa popi kutya...

Yambidhidheni Hage nenge mu dhige po oSwapo

1 day - 16 October 2017 | Local News

Omunangeshefa gwomonooli Sigo Amunyela okwa popi kutya mboka itaya yambidhidha Geingob opo a ninge omupresidende gwongundu yoSwapo, pethimbo lyomahgololo gongundu ngoka taga ningwa momwedhi twa...

OmuChina a pewa omboloha yooN$15 000

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ompangu yamangestrata gwaTsumeb oya gandja omboloha yongushu yooN$15 000, komukwashigwana gwaChina, ngoka a kambadhala okufuta ombumbo omunambelewa gwopolisi peinda lyopolisi lyaShivelo. Mo Yongmeng (36)...

Sanitary pads keep girls in school

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

Education minister Katrina Hanse-Himarwa says there is no need why the girl child in modern-day Namibia must still be faced with the challenges of the...

Olympia pool to re-open next month

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

A hold-up in the delivery of nozzle pipes for filters from Germany has delayed the completion of the Olympia swimming pool's upgrading, the City of...

Latest News

Teachers' demo on for today

4 hours ago | Labour

Teachers are determined to stage protests today to express their frustration with the ministry's delay in publishing the vacancy bulletin for next year.This protest action...

NEFF blames councils for failed...

4 hours ago | Politics

ILENI NANDJATOThe Namibian Economic Freedom Fighters (NEFF) blame local authorities for the failure of their grandiose N$3 billion housing scheme.The party says local councils did...

Namibia's hunger pangs lessen

4 hours ago | Economics

Good progress has been made over the past 25 years to reduce Namibia's hunger levels by 27%, the Global Hunger Index shows.According to the latest...

New minimum wage for farmworkers

4 hours ago | Labour

The minimum wage for farmworkers has been increased by 25% and will come into force on 1 November this year. This follows successful negotiations...

Can Swapo heal itself?

4 hours ago | Politics

Political analysts are concerned that the once “mighty” Swapo may not make it in one piece through its highly anticipated elective congress next month. ...

Speaker seeks Finnish help in...

4 hours ago | Government

The Speaker of the National Assembly, Peter Katjavivi, is concerned about increasing cases of gender-based violence in Namibia and appealed to the Finnish political leadership...

Struggle vet seeks eviction of...

4 hours ago | Justice

A veteran of the liberation struggle is asking the High Court in Windhoek to evict eight households who set up homesteads on land in the...

Mouton to plead in 2018

4 hours ago | Justice

A young man accused of killing a police officer and two civilians while allegedly driving under the influence of alcohol in July 2015, is scheduled...

NYS cooks unhappy over zero...

4 hours ago | Labour

As part of saving costs, the National Youth Service (NYS) in December last year discontinued overtime for kitchen staff at the Rietfontein campus. However, this...

Load More