Oondjambi dhoosekuriti dhakatekwa

17 March 2017 | Local News

Euvathano lyokuhwepopaleka oondjambi dhoosekuriti ndjoka lyali lyaningwa muDesemba omumvo gwayi ina li Gazetwa natango, naashika oshathigi Uuministeli waaniilonga oshowo ehangano lyoosekuriti moshilongo ta yuulikathana omolwa ekateko ndika.

Uuministeli wAaniilonga owa gandja uusama komahangano gatatu omakalelipo goosekuriti oshowo ehangano lyoSecurity Association of Namibia (SAN) omolwa ekateko metulo momushangwa gwopapangelo omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yoosekuriti noopresenda 25%, ndhoka dha tulilwepo po muDesemba omvula ya piti.

Nonando ongaaka SAN okwa yamukula kutya okwa kunkilile omahangano ngoka gaaniilonga oshowo uuministeli kutya omahangano omagandji giilonga otaga ka tinda okufuta aaniilonga ondjambi ndhoka oompe omanga inadhi tulwa momushangwa gwopapangelo, naashoka otashi ka etitha omathigathano inaga pumbiwa oshowo ekanitho lyiilonga.

“SAN okwa pula opo amushanga ta kalele oshowo omahangano omakalelipo gaaaniionga, opo omahangao guusekuriti ga tameke okufuta oondjambi dhoka oompe uuna sha tulwa pamushangwa gwopapangelo, molwaashoka otushi shi kutya ngoka ogwo taga ka kala omaiyuvo gaagandji yiilonga, ihe omahangano omakalelipo gaaniilonga kaga li ga hala okuzimina,” Dries Kannemeyer, omupresidende gwoSAN ta ti.

Okwa tsikile kutya oya li woo ya kunkilile kutya omagwedhelo ngoka taga pulwa ogeli pombanda unene nomahangano ogendji itaga ka vula okufuta aaniilonga omagwedhelo ngoka ihe uuministeli pamwe nomahangano omakalelipo gaaniilonga inaya pulakena komaiyuvo gawo.

Kannemeyer okwa gwedha po kutya iilyo yawo yimwe ya ningi omatilitho gokuthigapo ongongahango ndjoka yomahangano gooyene yoosekuriti, molwaashoka iilyo yoSAN otayi thiminikwa opo yi tule miilonga omagwedhelo ngoka omanga omahangano ngoka kage shi iilyo itaga thiminikwa pampango opo ga tule miilonga iifuta mbyoka iipe.

Oshiwike sha piti, amushanga mUuminsiteli wAaniilonga, Bro-Matthew Shinguadja okwa lombwele oNamibian Sun kutya okwaahauvathana kombinga yoondjambi oompe dhaaniilonga yoosekurtiti otaku etithwa komahangano omakalelipo gaaniilonga gatatu oshowo oSAN.

“Ope na omahangano omagandji giilonga ngoka kage shi iilyo yoSAN na itaga thiminikwa ketsokumwe opo ga tule miilonga oondjambi dhoka oompe kakele ongele sha gandjwa kuuministeli,” Shinguadja a yelitha.

Shinguadja okwa popi kutya opo andola etsokumwe ndyoka li tulwe miilonga koNamibia Transport and Allied Workers Union (Natau), Namibia Security Guards noWatchmen’s Union (NASGWU), Namibia Independent Security Union (Nisu) noSAN, oondjambi dhoka oompe odha li dha pumbwa okutulwa momushangwa gwepangelo, nomahangano ngoka oga li ga pumbwa okushininga mbala konima owala sho etsokumwe lya shainwa ihe shoka inashi ningwa.”

Shinguadja okwa popi kutya uuministeli owa yakula omukanda gwa shangwa momasiku gaali gaMaalitsa moka omahangano omakalelipo gaaniilonga oshowo oSAN ya pula uuministeli opo wu tule miilonga etsokumwe lyo lyi vule okugwanithwa po komahangano agehe moshikondo shoka.

Shinguadja okwa popi kutya ita vulu okuyelitha kutya omolwashike oombinga dhoka dhina okutegelela sigo omuMaalitsa opo etsokumwe ndyoka Ii tulwe miilonga omanga lya shainwa muDesemba.

“Oya kala mo moshikondo shika. Oye shi kutya ohashi longo ngiini onkene uusama owuli kombinga yawo.”

Kannemeyer, nonando ongaaka okwa popi kutya omapopyo gaShinguadja kaga li ga tegelelwa.

“katu shi kutya shoka otashi zi peni. Omatsokumwe agehe ga ningwa pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga naagandji yiilonga ngoka ga kalelwa po kuuministeli oga kala nokulongekidhwa kuyo.”

Shinguadja okwa popi kutya oonkundathana dhaDesemba odha li dhopaumwene pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga noSAN, sho oonkundathana dhoka dha kwatelwa komeho kuuministeli wawo dha adha okwe na kwa thita.

Okwa popi kutya sho mboka yaadha etsokumwe oya li ye na okutumina ombaapila kuuministeli opo wu tule pamushangwa gwopapangelo etsokumwe ndyoka lya dhika. Amushanga okwa ti omukalo ngoka ohagu kutha oomwedhi molwaashoka ope na omilandu ndhoka dhi na okulandulwa.

Okwa popi kutya omahangano ngoka oga ninga epuko molwaashoka ogali geshi uuna ga tsu kumwe nena uuministeli otawu tula owala miilonga etsokumwe ndyoka.

Amushanga gwoNASGWU , Andreas Hausiku okwa kolele kutya omahangano ngoka gelile po aaniilonga oga ningi omutumba noSAn muMaalista opo etsokumwe ndyoka li tulwe woo miilonga nokomahangano ngoka kage shi iilyo yoSAN.

Ina popya sha kombinga yekateko lyokutula pamushangwa gwepangelo oondjambi dhoka oompe dhaaniilonga yoosekuriti.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Weakened and heavily compromised

7 hours ago | Local News

In the first volume of Mein Kampf, published in 1925, Adolf Hitler wrote that trade unions are critical for the success of any political movement,...

Procurement Board and review panel sworn in

7 hours ago | Local News

The Procurement Board was sworn in by Judge President Petrus Damaseb in the High Court yesterday.Also present at the ceremony was finance minister Calle Schlettwein...

Ngoloneya nale e Ii monkalo ombwiinayi

7 hours ago | Local News

Omunamimvo 92 Leonard Nangolo Mukwiilongo, okwa ponokelwa nokumonithwa iihuna koongangala hamano ndhoka dhe mu ponokele pegumbo lye nokupula iipatululo yoshiketha shokupungula iimaliwa.Pahapu dhomonamati ,...

Omunaskola a monika ondjo moshipotha sheponokelo lyahe

7 hours ago | Local News

Ompangu yamangestrata gwaShakati oshiwike shika oya hanganitha omunamimvo 19 omunaskola pamwe nahe omunamimvo 70, konima sho omukokele ngoka a tulilemo omona oshipotha.Ompangu oya ningi...

Feldmann takes the helm at TransNamib

14 hours ago | Local News

The board of directors of TransNamib Holdings Ltd has announced that Michael Feldmann, former executive at operations, will take the lead at the parastatal as...

Libraries face major challenges

1 day - 27 April 2017 | Local News

Only half the country's population has access to libraries and information and communication technology services.This was announced by Elia Manga, the deputy director at the...

Kalekeni iimuna yeni kokule noondjila-Opolisi

1 day - 27 April 2017 | Local News

Opolisi oya kunkilile aaniimuna opo kaya ethele we iimuna yawo yi kale tayi napa popepi noondjila molwaashoka oyo unene tayi etitha iiponga yomoondjila.Omunamimvo 27...

Omapekaapeko gomaiyuvo goshigwana taga tameke kwa lata

1 day - 27 April 2017 | Local News

Ombelewa yOmuprima Minista ano Office of the Prime Minister (OPM) otayi tameke okuninga omapekaapeko nomapulaapulo moshigwana ombinga yomaiyuvo goshigwana ngetashiya kegandjo lyomayakulo okuza...

Omalelo goondoolopa inaga talika

1 day - 27 April 2017 | Local News

Ongundu yoNational Unity Democratic Organisation (Nudo) oya popi kutya epangelo itali yambidhidha omalelo goondoolopa shagwana.Omupopiliko gwongundu ndjoka, Joseph Kauandenge okwa popi kutya omalelo goondoolopa oga...

Ooskola odho nadhilundulule ethimbo lyetameko lyootundi

1 day - 27 April 2017 | Local News

Oshikondo shElongo osha pumbwa okupitika ooskola opo dhi vule okulundulula omathimbo gadho gokutameka ootundi nokumanitha ootundi, ngoka ogo omaiyuvo gehangano lyoNamibia Employers’ Federation (NEF). ...

Latest News

Suspended sentence for teen who...

7 hours ago | Justice

ILENI NANDJATOAn emotional scene played out at the Oshakati Magistrate’s Court as a father and son reunited in front of a magistrate following a court...

Be responsible, mining industry urged

7 hours ago | Business

B2Gold Namibia's managing director, Mike Dawe, has advised that the government should not become involved in mining.He made the comment at the just-concluded mining expo...

Shaningua claims self-defence

7 hours ago | Justice

The man accused of the murder of a Finnish national in Windhoek last year maintains that after a revving car raced towards him he shot...

Changes at TransNamib

7 hours ago | Transport

Hippy Tjivikua's reign as acting TransNamib CEO effectively ended on Wednesday, a day before he claimed that he was not responsible for the mess the...

Concern over Lotteries Bill

7 hours ago | Government

A lack of detail on what would be done with the proceeds of a state lottery, and concerns about whether it would fan the growing...

Disability Council urges compliance

7 hours ago | Government

The National Disability Council of Namibia (NDCN) has reminded all public and private entities to complete the annual disability monitoring questionnaires before the end of...

We need a valuable workforce

7 hours ago | Opinion

Muammar Gaddafi said in his Green Book “exploitation is caused by need. Need is an intrinsic problem and conflict is initiated by the control of...

Tjeripo, our beloved clergyman

7 hours ago | Opinion

My good friend Tjeripo – a believer in always trying new things, convinced me to accompany him to a local congregation to hear the word...

Elemotho - the lifetime achiever

7 hours ago | Art and Entertainment

The Namibian Annual Music Awards (NAMA) 2017 will honour Elemotho Gaalelekwe with the esteemed Lifetime Achiever’s Award. The prestigious tribute will be handed over to...

Load More