Oondjambi dhoosekuriti dhakatekwa

17 March 2017 | Local News

Euvathano lyokuhwepopaleka oondjambi dhoosekuriti ndjoka lyali lyaningwa muDesemba omumvo gwayi ina li Gazetwa natango, naashika oshathigi Uuministeli waaniilonga oshowo ehangano lyoosekuriti moshilongo ta yuulikathana omolwa ekateko ndika.

Uuministeli wAaniilonga owa gandja uusama komahangano gatatu omakalelipo goosekuriti oshowo ehangano lyoSecurity Association of Namibia (SAN) omolwa ekateko metulo momushangwa gwopapangelo omagwedhelo goondjambi dhaaniilonga yoosekuriti noopresenda 25%, ndhoka dha tulilwepo po muDesemba omvula ya piti.

Nonando ongaaka SAN okwa yamukula kutya okwa kunkilile omahangano ngoka gaaniilonga oshowo uuministeli kutya omahangano omagandji giilonga otaga ka tinda okufuta aaniilonga ondjambi ndhoka oompe omanga inadhi tulwa momushangwa gwopapangelo, naashoka otashi ka etitha omathigathano inaga pumbiwa oshowo ekanitho lyiilonga.

“SAN okwa pula opo amushanga ta kalele oshowo omahangano omakalelipo gaaaniionga, opo omahangao guusekuriti ga tameke okufuta oondjambi dhoka oompe uuna sha tulwa pamushangwa gwopapangelo, molwaashoka otushi shi kutya ngoka ogwo taga ka kala omaiyuvo gaagandji yiilonga, ihe omahangano omakalelipo gaaniilonga kaga li ga hala okuzimina,” Dries Kannemeyer, omupresidende gwoSAN ta ti.

Okwa tsikile kutya oya li woo ya kunkilile kutya omagwedhelo ngoka taga pulwa ogeli pombanda unene nomahangano ogendji itaga ka vula okufuta aaniilonga omagwedhelo ngoka ihe uuministeli pamwe nomahangano omakalelipo gaaniilonga inaya pulakena komaiyuvo gawo.

Kannemeyer okwa gwedha po kutya iilyo yawo yimwe ya ningi omatilitho gokuthigapo ongongahango ndjoka yomahangano gooyene yoosekuriti, molwaashoka iilyo yoSAN otayi thiminikwa opo yi tule miilonga omagwedhelo ngoka omanga omahangano ngoka kage shi iilyo itaga thiminikwa pampango opo ga tule miilonga iifuta mbyoka iipe.

Oshiwike sha piti, amushanga mUuminsiteli wAaniilonga, Bro-Matthew Shinguadja okwa lombwele oNamibian Sun kutya okwaahauvathana kombinga yoondjambi oompe dhaaniilonga yoosekurtiti otaku etithwa komahangano omakalelipo gaaniilonga gatatu oshowo oSAN.

“Ope na omahangano omagandji giilonga ngoka kage shi iilyo yoSAN na itaga thiminikwa ketsokumwe opo ga tule miilonga oondjambi dhoka oompe kakele ongele sha gandjwa kuuministeli,” Shinguadja a yelitha.

Shinguadja okwa popi kutya opo andola etsokumwe ndyoka li tulwe miilonga koNamibia Transport and Allied Workers Union (Natau), Namibia Security Guards noWatchmen’s Union (NASGWU), Namibia Independent Security Union (Nisu) noSAN, oondjambi dhoka oompe odha li dha pumbwa okutulwa momushangwa gwepangelo, nomahangano ngoka oga li ga pumbwa okushininga mbala konima owala sho etsokumwe lya shainwa ihe shoka inashi ningwa.”

Shinguadja okwa popi kutya uuministeli owa yakula omukanda gwa shangwa momasiku gaali gaMaalitsa moka omahangano omakalelipo gaaniilonga oshowo oSAN ya pula uuministeli opo wu tule miilonga etsokumwe lyo lyi vule okugwanithwa po komahangano agehe moshikondo shoka.

Shinguadja okwa popi kutya ita vulu okuyelitha kutya omolwashike oombinga dhoka dhina okutegelela sigo omuMaalitsa opo etsokumwe ndyoka Ii tulwe miilonga omanga lya shainwa muDesemba.

“Oya kala mo moshikondo shika. Oye shi kutya ohashi longo ngiini onkene uusama owuli kombinga yawo.”

Kannemeyer, nonando ongaaka okwa popi kutya omapopyo gaShinguadja kaga li ga tegelelwa.

“katu shi kutya shoka otashi zi peni. Omatsokumwe agehe ga ningwa pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga naagandji yiilonga ngoka ga kalelwa po kuuministeli oga kala nokulongekidhwa kuyo.”

Shinguadja okwa popi kutya oonkundathana dhaDesemba odha li dhopaumwene pokati komahangano omakalelipo gaaniilonga noSAN, sho oonkundathana dhoka dha kwatelwa komeho kuuministeli wawo dha adha okwe na kwa thita.

Okwa popi kutya sho mboka yaadha etsokumwe oya li ye na okutumina ombaapila kuuministeli opo wu tule pamushangwa gwopapangelo etsokumwe ndyoka lya dhika. Amushanga okwa ti omukalo ngoka ohagu kutha oomwedhi molwaashoka ope na omilandu ndhoka dhi na okulandulwa.

Okwa popi kutya omahangano ngoka oga ninga epuko molwaashoka ogali geshi uuna ga tsu kumwe nena uuministeli otawu tula owala miilonga etsokumwe ndyoka.

Amushanga gwoNASGWU , Andreas Hausiku okwa kolele kutya omahangano ngoka gelile po aaniilonga oga ningi omutumba noSAn muMaalista opo etsokumwe ndyoka li tulwe woo miilonga nokomahangano ngoka kage shi iilyo yoSAN.

Ina popya sha kombinga yekateko lyokutula pamushangwa gwepangelo oondjambi dhoka oompe dhaaniilonga yoosekuriti.

JANA-MARI SMITH

Similar News

 

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

Amushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu. Andreas...

Osasiyona yoonkondo dholusheno tayi tungwa mOlindili

20 hours ago | Local News

Omahangano lyoUnited Africa Group, Quantam Power oshowo NamPower oshiwike sha piti oga shaina etsokumwe lyuule woomvula 25, ndyoka tali ka utha etungo lyopoloyeka yoonkondo...

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIAmushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu.Andreas...

NSFAF ta shunwa mepangelo

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Epangelo otali ningi oompangela opo oshiketha shoNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) shi shunwe mUuministeli wElongo lyOpombanda. Uuyelele mboka owa hololwa pethimbo lyoshipopiwa sha ningwa...

Geingob a popile Noa

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Geingob okwa popi kutya omuleli gwokomisi ndjoka okwa taalela omanyano molwaashoka oshigwana natango inashi mona omunenentu ta pewa egeelo omolwa uuingilingi.“ACC ota kondemwa ethimbo alihe...

Geingob ina hala okupopya ongeshefa ye

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingo okwa lombwele aatoolinkundana kutya itaka yamukula omapulo ge na sha nonkalamwenyo ye yopaumwene kombinga yongeshefa ye, na ina hala woo okuholola kutya...

Mulunga aniwa ina halika

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Elelo lyehangano lyoNational Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) olya hulitha po ookondalaka dhiilonga dhaaniilonga itaya kalele omugoyi, onga oshizemo shomananathano ngoka geli pokati kelelo lyehangano...

Okabinete taka ka tokola koshipangelo shomonooli

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Okabinete koshilongo otaka ka kala newi lya hugunina kombinga yoompangela dhokutunga oshipangelo oshinene monooli yoshilongo. Uuministeli wuundjolowele owa koleke kutya otawu longo waahena oluthuwo opo...

Nantu loses appeal against illegal strike

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

The long-standing dispute between employees of the Katutura Youth Enterprise Centre (Kayec) Trust, which has been going on for close to a year, was resolved...

Stand up for your rights

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

Namibians need to fight against the shackles of gender-based violence (GBV) and child abuse by raising their voices and becoming better listeners who believe the...

Latest News

Namcor probes Mulunga

7 hours ago | Energy

The Namcor board has commissioned accounting firm Deloitte to conduct a forensic investigations against MD Imms Mulunga. The investigation against Mulunga will start immediately. Mulunga...

Namcor suspends Mulunga – report...

7 hours ago | Energy

Namcor has suspended its managing director Imms Mulunga as well as IT executive Bonny Konjore, the state-owned New Era reported this afternoon. The suspension, which...

Geingob congratulates CR17 ...

20 hours ago | Politics

President Hage Geingob has congratulated new ANC leader Cyril Ramaphosa shortly after winning the leadership contest of South Africa’s ruling party. Ramaphosa defeated rival Nkosazana...

Military spending remains high

20 hours ago | Government

ELLANIE SMIT Military spending in Namibia has more than doubled in the past decade - from about N$2.8 billion...

Youngest governor humbled by appointment

20 hours ago | Government

At the age of 29, Outjo mayor Marius Sheya has been appointed regional governor of Kunene, making him the youngest person to hold the position...

Players on edge as Warriors...

20 hours ago | Sports

The national football team qualified for the championship for the first time in years after beating Comoros 2-1 at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek...

TUN wants NSFAF top brass...

20 hours ago | Education

The Teachers Union of Namibia has welcomed the government's decision to reintegrate the Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) into the higher education ministry. ...

Farmers pushed to the brink

20 hours ago | Agriculture

Crop farmers at the Olushandja Dam in the Omusati Region have been forced to shut down their operations, with the majority struggling to repay their...

Easy Christmas shopping at Maerua...

20 hours ago | Business

Maerua Mall has got you covered this summer, with its great mix of retail outlets to suit every taste and pocket, fun and exciting holiday...

Load More