Ompumbwe yomeya moshitopolwa shaHangwena

Nonando oshitopolwa shaHangwena okwa lopotwa shi na uuyamba woonzo dhomeya gomevi, aakwashigwana moshitopolwa shoka onkene ya taalela enota nokunwa omeya inaga yela konima yoomvula 28 oshilongo sha manguluka ngashiingeyi.

08 November 2018 | Local News

Kansela gwoshikandjohogololo Epembe mOhangwena, Philip Shikongo okwa holola omalimbililo ge omolwa aakwashigwana taya longitha omeya inaga yogoka moshitopolwa.

Kansela okwa li a lopota muSepetemba kutya aantu ya atu yomomukunda Haufikuweenime oya li ya falwa koshipangelo meendelelo konima sho kwa dhidhilikwa kutya oya nwa omeya inaga yogoka okuza momboola. Nolwanima oya monika omukithi gwehuli.

Elelo lyoshitopolwa olya zimine eindilo lyaShikongo nokugongela ootenga adhihe ndhoka ihadhi longithwa moshitopolwa shoka, opo dhi falwe kwaamboka ye li mompumbwe, onga oonkambadhala okuya moshipala elongitho lyomeya inaga yogoka ndyoka tali tula moshiponga uundjolowele waakwashigwana.

Momutumba gwelelo ngoka gwa ningwa mulyotango lyaNovemba, Shikongo okwa lopota kutya iikandjohogololo mbyoka ya gumwa noonkondo ongaashi, Okongo, Epembe, Omundaungilo oshowo Oshikunde .

Onkundana ndjoka oya hololwa polweela konima sho oshifokundaneki shoNamibian Sun sha lopota omvula ya piti kutya oshitopolwa shaHangwena otaku tengenekwa shi na oonzo dhomeya gomevi goocubic meta oobiliyona 20 omanga aakwashigwana yomiikandjo ngaashi Omundaungilo, Oshikunde, Okongo oshowo Epembe taya nu omeya inaga yogoka.

Shikongo okwa popi kutya enota olya kala omukundu omunene kaakwashigwana mboka omanga oshilongo inashi manguluka, ihe konima yoomvula 28 oshilongo sha manguluka natango enota oli li omukundu ngoka gwa taalela aakwashigwana mboka.

Kansela okwa tsikile kutya aakwashigwana mboka otaya nu omeya inaga yogoka sho ominino dhomeya dha tulwa owala miikandjo yimwe po ngaashi ombinga yimwe yEpembe nOmundaungilo, omanga iitopolwa yimwe ngaashi Okongo oshowo Oshikunde yiikolelela owala momeya gomoombola naakwashigwana yamwe ohaya ende iinano yookilometa 7 opo ya ka konge omeya ga yogoka.

Shikongo okwa popi kutya onkalo ndjoka oya nika oshiponga noonkondo na otayi tula moshiponga uundjolowele waakwashigwana, kansela okwa tsikile kutya okwa pumbwa okuningwa sha opo ku kwashilipalekwe kutya aakwashigwana mboka oya mona omeya ga yogoka ko kuyandwe omikithi oshowo omaso taga zilile melongith lyomeya ngoka inaga yogoka.

Shikongo okwa popi kutya ootenga dhomeya dhi li po 35 odha pumbiwa moshikandjohogololo Epembe mOhaimbudu, Oukala, Ohamenya, Omupanda, Oluungu, Oneisiyo, Ohamikoka, Onduuludiaya, Ohamutwedautende, Okuyana oshowo Omupalala; hamano odha pumbiwa mOkongo momikunda ngaashi Olukumwa, Okanghalulwena, Omulamba, Oshikuni, Ondiimwenena oshowo Olupale; 12 odha pumbiwa mOmundaungilo momikunda ngaashi Ekolola, Oshihepo, Epinga, Eewa, Ohehongo, Onainghete, Oshipala, Ondwi, Ombaaloka, Omufitu-wekuta oshowo Oshingadu; omanga kwa pumbiwa oomboola hamano mOshikunde momikunda ngaashi Okwatiwalunga, Owalyainda, Onamihonga west, Omunyangwhwe, Okambuwa oshowo Ombaba.

Epangelo lyaNamibia olya mboola oombola dhi li 104 momvula yo 2013, 25 moshitopolwa shaZambezi, 14 moKavango East, 17 moKavango West, 16 mOhangwena, 21 moKunene oshowo 11 mOmaheke. Oombola ndhoka odha li dhi na okutameka okulonga noshimaliwa tashi gandjwa omagano okuza kepangelo lyaSouth Afrika, shoomiliyona 100 ihe opoloyeka ndjoka oya ndopa.

Omvula ya piti, Ngoloneya gwaHangwena, Usko Nghaamwa, okwa longitha hetatu dhomoombooa ndhoka, opo a vule okugandja omeya kaakwashigwana moshitopolwa she mboka haya ende iinano iile taya kongo omeya.

Oshitopolwa shaHangwena oshi na oonzo dhomeya dhomevi, ndhoka tadhi vulu okugandja omeya kaakwashigwana uule woomvula dha thika o 400, omanga aakwashigwana yomoshitopolwa shoka ya taalela enota enene.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Ka tu li ompinge nAawambo – LPM

18 hours ago | Local News

Ongundu yoLandless People's Movement (LPM) oya holola kutya yo itayi yelekwa noongundu dhilwe dhompilameno ngaashi Congress of Democrats (CoD) oshowo Rally for Democracy and Progress...

Filth overwhelms Rundu

1 day - 20 November 2018 | Local News

The Kavango East Regional Youth Forum says Rundu's filthiness has led to a decline in tourists, while calling for serious intervention.No one, including the Rundu...

Kameeta a popile ombaanga yiikulya

1 day - 20 November 2018 | Local News

KENYA KAMBOWEKameeta okwa popi ngaaka oshiwike shapiti, pethimbo kwa tulwa miilonga pambelewa oshiyetwapo shombaanga yiikulya moRundu, moshitopolwa shakavango East.Minista okwa popi kutya aantu mboka haya...

Ondoolopa yaRundu oya nyata noonkondo

1 day - 20 November 2018 | Local News

KENYA KAMBOWEOngundu yoKavango East Regional Youth Forum oya popi kutya onyata mondoolopa yaRundu oya etitha eshuno pevi lyaatalelipo mondoolopa ndjoka, na oya pula opo ku...

Futeni omayakulo geni - Mbumba

2 days ago - 19 November 2018 | Local News

Omupeha presidende Nangolo Mbumba okwa pula oopoloyeka dhepangelo dhoGreen Scheme irrigation opo dhi fute omayakulo gadho pethimbo.Oopoloyeka dhimwe po ndhoka odha tetelwa ko olusheno omolwa...

Reho Spa transfer in high gear

5 days ago - 16 November 2018 | Local News

The ministry of environment and tourism has requested Treasury approval for returning the Reho Spa resort to the Rehoboth town council. According to the environment...

Water woes cripple Rundu

5 days ago - 16 November 2018 | Local News

The streets and pavements of Rundu have been transformed into unsightly and foul-smelling dumpsites because the town council has had to cut back on essential...

Earthquakes increase in north-western Namibia

5 days ago - 16 November 2018 | Local News

An earthquake measuring 3.7 on the Richter Scale, and lasting 10 seconds, happened 100 kilometres north-west of Kamanjab early on Wednesday.Although Namibia is generally not...

Namibia a zimine komilandu dhomukuli gwaChina monanguwi

5 days ago - 16 November 2018 | Local News

Oondokumende dhahololwa polweela oshowo oonkundathana dhopamakwatathano gomalungula kepandja lyoTwitter pokati kominista yemona Calle Schlettwein, ominista yoompangela dhopaliko Obeth Kandjoze oshowo Job Amupanda odha holola nkene...

Rundu water woes continue

6 days ago - 15 November 2018 | Local News

Despite a government/NamWater deal to supply uninterrupted water to about 90 000 residents at Rundu for the next three months, some areas are still experiencing...

Latest News

Unfit and disgusting

18 hours ago | Education

Linus Shashipapo Secondary School principal Faustinus Shikukutu says they are still waiting for a promised government intervention to renovate the school at a cost of...

Councillors defy Shaningwa

18 hours ago | Politics

A group of Swapo councillors at Rundu are planning to boycott today's town council office-bearer elections due to uncertainty over whether mayor Verna Sinimbo will...

Civil society crucial for democracy...

18 hours ago | Columns

For a nation that is trapped in victimhood when it comes to fighting corruption, holding leaders accountable or simply advocating for the rights of ordinary...

Namibians feel unsafe

18 hours ago | Crime

Namibia is ranked as one of the worst countries when it comes to law and order.The global polling group Gallup has published the results of...

Africa news in brief

18 hours ago | Economics

IMF says optimism in South Africa's economic recovery fadingSouth Africa’s economic recovery plans face serious constraints with growing debt of state firms domestically and capital...

We're not anti-Aawambo - LPM

18 hours ago | Politics

The Landless People's Movement (LPM) is based on solid principles and cannot be compared with the Congress of Democrats (CoD) and Rally for Democracy and...

Kahimise fails to prove urgency

18 hours ago | Justice

Suspended City of Windhoek CEO Robert Kahimise's bid to have his suspension overturned by the Windhoek High Court on an urgent basis has failed.Kahimise now...

Rainfall welcome, but devastating

18 hours ago | Weather

The north-western parts of Namibia, extending along the western escarpment into eastern areas of the Hardap Region, received welcome, but devastating and exceptionally high rainfall...

The Benefits of sustainable investments

18 hours ago | Banking

Claire HobbsIn many first world economies, the effects of global warming continue to manifest as a business reality. In response to this crisis, the Namibian...

Load More