Olugodhi omolwa onyama yondjuhwa yaBrazil

Brazil ta pindike aniwa oondjuhwa dhe, ndhoka dha nika oshiponga muAfrika

15 April 2019 | Agriculture

YANNA SMITH

Ehangano lyoSouth African Poultry Association (SAPA) olya kala nokuninga iipalanyolo miikundaneki moNamibia sho tali yambidhidha oshikondo shonyama yondjuhwa yaNamibia nokunyana oondjuhwa dhaBrazil, ndhoka lya popi kutya otadhi ndipilwa menenevi.

SAPA okwa ulike menindjela omupe gwoBroiler Organisation, Izaak Breitenbach, ngoka a kala nokukondjitha onkalo ndjoka ethimbo ngashiingeyi na okwa tameke nomukanda gwa manguluka ngoka a shangele iikundaneki yaSouth Afrika muFebruali gwomvula tu li na okwa kunkilile aakwashigwana kombinga yoshiponga shokulya oondjuhwa dhaBrazil.

Brazil oku li oshilongo oshititatu muuyuni mbyoka hayi nduluka onyama yoondjuhwa yomwaalu guli pombanda, a landula United State oshowo China ihe elanditho lyoondjuhwa dhe pondje yoshilongo olya londo pombanda nokupitila United State.

Oshilongo shoka ohashi tumu woo pondje yoshilongo onyama yongombe oshowo oshingulu.

Oshikondo shonyama shaBrazil osha kala sha taalela omanyano nomaupyakadhi nomomvula yo 2017, Operation Carne Fraca, oya holola polweela omaupyakadhi gopaundjolowele ga taalela oshikondo shoka. Konima yaashoka European Union okwa indike eeto lyiilandomwa yoonyama yongombe, iingulu oshowo oondjuhwa okuza kuBrazil omanga China naye a tula miilonga oondjindikila dhiilandomwa yaBrazil yonyama.

Saudi Arabia okwa indike elanditho moshilongo she lyoonyama dha longwa komahangano gatano gomomahangano ge li 58.

Nonando ongaaka Brazil onkene ha tumu momalanditho gopondje iilongomwa ye mbyoka, nokuninga iiyemo yi li pombanda unene okuza melanditho lyoondjuhwa dhe.

Iilongo ngaashi Namibia oshowo South Afrika oyo ya ningwa etoto lyokweekela iilandithomwa mbyoka, sho tayi landithwa nookuli kondando yi li pevi noonkondo.

Oshikondo shonyama yondjuhwa moNamibia oshishona natango na ohashi longitha owala oopresenda 2 okuza momalanditho gaSouth Afrika.

Momikanda dhaBreitenbach ndhoka dha pitithwa omathimbo ngaka, ota yambidhidha Namibia, naasho tashi halutha ooshoka kutya SAPA okwa kala molugodhi lwOmpangu yoPombanda okutameka omvula yo 2014, na okwa ka konga natango eyambidhidho koSupreme Court opo oondjindikila dhaNamibia dhiikalekelwe.

Aatseyinawa oya popi kutya omolwa oshipotha shoka shi li mompangu natango oshowo ompito yoshizemo oshiwinayi ndjoka tayi indikitha omapungulo moshikondo shonyama yondjuhwa.

Ngashiingeyi oshikondo shoka osha kwatwako koNamib Poultry Industries, ndjoka tayi yambidhidhwa koNamib Mills.

Omapekaapeko ga ningwa koCirrus Capital oga holola kutya kohi yoonkalo ombwaanawa, mwakwatelwa omilandu, oshikondo shonyama yondjuhwa moshilongo otashi vulu okulonda pombanda noopresenda 2.

Breitenbach okwa lombwele oNamibian Sun kutya ita vulu okutya sha kombinga yoshipotha shoka shi li mompangu natango omolwa omatompelo gontumba ta gwedha po kutya South Afrika oku na ekwatathano ewananawa noshikondo shaNamibia. Okwa popi kutya kuyo Namibia oku li kuume kawo na keshi oshiimbi.Okwa hololwa kutya AaNamibia ihaya hogolola unene ngele taya landa iilandomwa yawo na unene ohaya tala kwaashoka shi na ombiliha. Omakonaakono goLabour Force Survey oga holola kutya ondjambi yi li pombanda mokati kAaNamibia ooN$12 662 komwedhi omanga ndjoka yi li pevi ooN$1 113.

Eeto lyiilandithomwa miilongo ohali shunitha pevi eliko lyoshilongo nokuhanagulapo oompito dhiilonga nokweetitha iilongo yi hepe. Omulandu gumwe gwokukokeka eliko lyiilongo okutotapo omapungulo oshowo oongeshefa ndhoka tadhi vulu okuya momathigathano getumo lyiilandithomwa pondje yoshilongo, omanga pethimbo lya faathana tadhi kwashilipaleke kutya omilandu noompango odha landulwa mokukondolola omaeto giilandomwa miilongo.

Dhoka odha popi wa kuPieter van Niekerk, menindjela gwomalanditho moNamib Mills, a lombwele oNamibian Sun.

Okwa popi kutya shoka otashi kwatele komeho ekoko lyeliko nokukalekapo oongeshefa nomakuyiwa kwaamboka taya kongo oompito dhiilonga.

Van Niekerk okwa popi kutya eliko otali koko owala ngele taku kalekwa po oompango nomilandu.

Aakuthimbinga mongeshefa yonyama yondjuhwa moNamibia otaya tsu kumwe noSAPA kutya oondjuhwa dhaBrazil otadhi ekelwa menenevi nokutula moshiponga oompito dhiilonga, omapungulo omape oshowo ondjele yetumo lyiilongomwa yoshilongo pondje yoshilongo.

Pahapu dhaBreitenbach, eyambidhidho lyaSAPA kuNamibia otali kala egwedhelo lyiifuta yiilongomwa mbyoka tayi etwa moshilongo, ndyoka lya ningwa eindilo koSAPA.

Omvula ya piti, SAPA okwa ningi eindilo koInternational Trade Administration Commission (ITAC) opo ku gwedhelwe iifuta yopoongamba konyama yondjuhwa yi na omasipa ndjoka tayi etwa moshilogo okuza poopresenda 37 okuya po 82, oshowo ndjoka kayi na omasipa okuza poopresenda 12 okuya po 82.

So a pulwa ngele SAPA ota kambadhala okwiindika Brazil a tume oondjuhwa dhe momalanditho gomenenevi opo ye a vule okukwatako omalanditho ngoka nokuninga uukayamukulwa, Breitenbach okwa yamukula kutya menenevi unene a tumbula South Afrika, omu na ethigathano lyongeshefa ndjoka lya manguluka ngaashi tashi hololwa momusholondondo gwomalunduluko goondando koshiwike.

Okwa tsikile kutya ongeshefa yonyama yoondjuhwa okuza moBrazil nomiilongo yimwe oya hanagulapo oshikondo shongeshefa yonyama ndjoka miilongo ngaashi Mozambique, Angola, Ghana, DRC, Congo Brazzaville oshowo iilongo yilwe oyindji, onkene osha simana noonkondo pu kale pen a uuyuuki ngele tashiya kongeshefa ndjoka.

Brazilian Association of Animal Protein oya gandja omaiyuvo ga yooloka kwaangoka gaSouth Afrika, taya popi kutya ekanitho lyiilonga oshowo iiyemo inayi etwa keeto lyonyaama yondjuhwa yaBrazil momalanditho goshilongo shoka ihe ekunku lyuudhila ndyoka lya tukuka moshilongo shoka momvula yo 2017 olyo lya etitha omaupyakadhi ngoka.

SAPA okwa lopota kutya ekunku lyiikwamawawa moshilongo shoka olya etitha ekanitho lyiiyemo ya thika poomiliyona 954. Oshikondo shonyama yondjuhwa moSouth Afrika oshi na ongushu yoobiliyona 46.

Similar News

 

Good chance of weak El Niño

9 hours ago | Agriculture

Forecasts indicate that there is a 70% chance of weak El Niño conditions persisting until July this year. According to the latest Southern Africa Seasonal...

Agra launches weaner auction championships

9 hours ago | Agriculture

The 2019 Agra National Weaner Auction Championships was launched this month at the Agra/Bank Windhoek Ring. The championships aim to recognise and reward producers for...

Timber impounded, no arrests made

5 days ago - 17 May 2019 | Agriculture

Police in Kavango West have impounded timber believed to have been harvested illegally, but no arrests have been made. The regional police commander, Commissioner...

Farmworkers at risk of layoffs

5 days ago - 17 May 2019 | Agriculture

Social Security Commission (SSC) CEO Milka Mungunda said the drought situation in the country is putting farmworkers at risk of losing their jobs, which would...

Stake your claim

6 days ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Those who want to claim ancestral land rights have until 20 June to submit their claims and supporting evidence...

Agribank ta yambidhidha omolwa oshikukuta

6 days ago - 16 May 2019 | Agriculture

JEMIMA BEUKES Ombaanga yoAgribank otayi gandja embilipaleko lyiifuta yomikuli oshowo omikuli dhokuyambidhidha aanafaalama omolwa onkalo yoshikukuta.Ombaanga oya holola kutya tayi ka gwedhela aanafaalama oomvula mbali...

Oonkundathana kombinga yomusinda omutiligane

6 days ago - 16 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWEOshiputudhilo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR) osha ningi olopota yi na omagwedhelepo kombinga yiinima iyali mbyoka tayi vulu okutulwa miilonga opo ku vule...

NCA: 104 000 farmers in limbo

1 week ago - 15 May 2019 | Agriculture

KENYA KAMBOWE An Institute of Public Policy Research (IPPR) draft report recommends two options to deal with the...

Global recognition for Desert Fruit

1 week ago - 15 May 2019 | Agriculture

Local date producer and exporter, Desert Fruit Namibia, was last week awarded its certificate for winning a category in the Khalifa Date Palm Awards.Agriculture minister...

Agribank offers lifelines

1 week ago - 15 May 2019 | Agriculture

Agribank is offering relief on both arrears and instalments for the current year, as well as drought relief loans. It will also add two...

Latest News

Prisoner hid 'powdered milk' in...

9 hours ago | Justice

A Windhoek prisoner is suing the ministry of safety and security and a police officer for N$250 000 in damages on the basis that he...

Katrina's corruption trial draws to...

9 hours ago | Justice

Closing arguments in education minister Katrina Hanse-Himarwa's corruption trial were made in the High Court yesterday, with defence lawyer Sisa Namandje warning that “exaggerated rumours...

Fathers must step up

9 hours ago | Columns

Our lead story of yesterday, which highlighted the shame of absent fathers, sparked heated debate on social media. Most of the commentators sympathised with single...

Cases pile up at Oshakati

9 hours ago | Justice

A shortage of magistrates at the Oshakati Magistrate's Court has been blamed for the postponement of several cases since April. A clerk from the...

Woman gang-raped by four men

9 hours ago | Crime

A 29-year-old woman has been gang-raped by four men in Wanaheda. According to the police the incident happened in a riverbed between Luxury Hill...

NSFAF to fund 19% of...

9 hours ago | Education

The Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) will only grant financial assistance to 19% of its new, eligible applicants during this academic year, due to...

Good chance of weak El...

9 hours ago | Agriculture

Forecasts indicate that there is a 70% chance of weak El Niño conditions persisting until July this year. According to the latest Southern Africa Seasonal...

Agra launches weaner auction championships

9 hours ago | Agriculture

The 2019 Agra National Weaner Auction Championships was launched this month at the Agra/Bank Windhoek Ring. The championships aim to recognise and reward producers for...

LPM raises spectre of 'military...

9 hours ago | Politics

The Landless People's Movement (LPM) is concerned that Namibia may be turning into a military state.It believes there is a need for the United Nations...

Load More