Olugodhi omolwa onyama yondjuhwa yaBrazil

Brazil ta pindike aniwa oondjuhwa dhe, ndhoka dha nika oshiponga muAfrika

15 April 2019 | Agriculture

YANNA SMITH

Ehangano lyoSouth African Poultry Association (SAPA) olya kala nokuninga iipalanyolo miikundaneki moNamibia sho tali yambidhidha oshikondo shonyama yondjuhwa yaNamibia nokunyana oondjuhwa dhaBrazil, ndhoka lya popi kutya otadhi ndipilwa menenevi.

SAPA okwa ulike menindjela omupe gwoBroiler Organisation, Izaak Breitenbach, ngoka a kala nokukondjitha onkalo ndjoka ethimbo ngashiingeyi na okwa tameke nomukanda gwa manguluka ngoka a shangele iikundaneki yaSouth Afrika muFebruali gwomvula tu li na okwa kunkilile aakwashigwana kombinga yoshiponga shokulya oondjuhwa dhaBrazil.

Brazil oku li oshilongo oshititatu muuyuni mbyoka hayi nduluka onyama yoondjuhwa yomwaalu guli pombanda, a landula United State oshowo China ihe elanditho lyoondjuhwa dhe pondje yoshilongo olya londo pombanda nokupitila United State.

Oshilongo shoka ohashi tumu woo pondje yoshilongo onyama yongombe oshowo oshingulu.

Oshikondo shonyama shaBrazil osha kala sha taalela omanyano nomaupyakadhi nomomvula yo 2017, Operation Carne Fraca, oya holola polweela omaupyakadhi gopaundjolowele ga taalela oshikondo shoka. Konima yaashoka European Union okwa indike eeto lyiilandomwa yoonyama yongombe, iingulu oshowo oondjuhwa okuza kuBrazil omanga China naye a tula miilonga oondjindikila dhiilandomwa yaBrazil yonyama.

Saudi Arabia okwa indike elanditho moshilongo she lyoonyama dha longwa komahangano gatano gomomahangano ge li 58.

Nonando ongaaka Brazil onkene ha tumu momalanditho gopondje iilongomwa ye mbyoka, nokuninga iiyemo yi li pombanda unene okuza melanditho lyoondjuhwa dhe.

Iilongo ngaashi Namibia oshowo South Afrika oyo ya ningwa etoto lyokweekela iilandithomwa mbyoka, sho tayi landithwa nookuli kondando yi li pevi noonkondo.

Oshikondo shonyama yondjuhwa moNamibia oshishona natango na ohashi longitha owala oopresenda 2 okuza momalanditho gaSouth Afrika.

Momikanda dhaBreitenbach ndhoka dha pitithwa omathimbo ngaka, ota yambidhidha Namibia, naasho tashi halutha ooshoka kutya SAPA okwa kala molugodhi lwOmpangu yoPombanda okutameka omvula yo 2014, na okwa ka konga natango eyambidhidho koSupreme Court opo oondjindikila dhaNamibia dhiikalekelwe.

Aatseyinawa oya popi kutya omolwa oshipotha shoka shi li mompangu natango oshowo ompito yoshizemo oshiwinayi ndjoka tayi indikitha omapungulo moshikondo shonyama yondjuhwa.

Ngashiingeyi oshikondo shoka osha kwatwako koNamib Poultry Industries, ndjoka tayi yambidhidhwa koNamib Mills.

Omapekaapeko ga ningwa koCirrus Capital oga holola kutya kohi yoonkalo ombwaanawa, mwakwatelwa omilandu, oshikondo shonyama yondjuhwa moshilongo otashi vulu okulonda pombanda noopresenda 2.

Breitenbach okwa lombwele oNamibian Sun kutya ita vulu okutya sha kombinga yoshipotha shoka shi li mompangu natango omolwa omatompelo gontumba ta gwedha po kutya South Afrika oku na ekwatathano ewananawa noshikondo shaNamibia. Okwa popi kutya kuyo Namibia oku li kuume kawo na keshi oshiimbi.Okwa hololwa kutya AaNamibia ihaya hogolola unene ngele taya landa iilandomwa yawo na unene ohaya tala kwaashoka shi na ombiliha. Omakonaakono goLabour Force Survey oga holola kutya ondjambi yi li pombanda mokati kAaNamibia ooN$12 662 komwedhi omanga ndjoka yi li pevi ooN$1 113.

Eeto lyiilandithomwa miilongo ohali shunitha pevi eliko lyoshilongo nokuhanagulapo oompito dhiilonga nokweetitha iilongo yi hepe. Omulandu gumwe gwokukokeka eliko lyiilongo okutotapo omapungulo oshowo oongeshefa ndhoka tadhi vulu okuya momathigathano getumo lyiilandithomwa pondje yoshilongo, omanga pethimbo lya faathana tadhi kwashilipaleke kutya omilandu noompango odha landulwa mokukondolola omaeto giilandomwa miilongo.

Dhoka odha popi wa kuPieter van Niekerk, menindjela gwomalanditho moNamib Mills, a lombwele oNamibian Sun.

Okwa popi kutya shoka otashi kwatele komeho ekoko lyeliko nokukalekapo oongeshefa nomakuyiwa kwaamboka taya kongo oompito dhiilonga.

Van Niekerk okwa popi kutya eliko otali koko owala ngele taku kalekwa po oompango nomilandu.

Aakuthimbinga mongeshefa yonyama yondjuhwa moNamibia otaya tsu kumwe noSAPA kutya oondjuhwa dhaBrazil otadhi ekelwa menenevi nokutula moshiponga oompito dhiilonga, omapungulo omape oshowo ondjele yetumo lyiilongomwa yoshilongo pondje yoshilongo.

Pahapu dhaBreitenbach, eyambidhidho lyaSAPA kuNamibia otali kala egwedhelo lyiifuta yiilongomwa mbyoka tayi etwa moshilongo, ndyoka lya ningwa eindilo koSAPA.

Omvula ya piti, SAPA okwa ningi eindilo koInternational Trade Administration Commission (ITAC) opo ku gwedhelwe iifuta yopoongamba konyama yondjuhwa yi na omasipa ndjoka tayi etwa moshilogo okuza poopresenda 37 okuya po 82, oshowo ndjoka kayi na omasipa okuza poopresenda 12 okuya po 82.

So a pulwa ngele SAPA ota kambadhala okwiindika Brazil a tume oondjuhwa dhe momalanditho gomenenevi opo ye a vule okukwatako omalanditho ngoka nokuninga uukayamukulwa, Breitenbach okwa yamukula kutya menenevi unene a tumbula South Afrika, omu na ethigathano lyongeshefa ndjoka lya manguluka ngaashi tashi hololwa momusholondondo gwomalunduluko goondando koshiwike.

Okwa tsikile kutya ongeshefa yonyama yoondjuhwa okuza moBrazil nomiilongo yimwe oya hanagulapo oshikondo shongeshefa yonyama ndjoka miilongo ngaashi Mozambique, Angola, Ghana, DRC, Congo Brazzaville oshowo iilongo yilwe oyindji, onkene osha simana noonkondo pu kale pen a uuyuuki ngele tashiya kongeshefa ndjoka.

Brazilian Association of Animal Protein oya gandja omaiyuvo ga yooloka kwaangoka gaSouth Afrika, taya popi kutya ekanitho lyiilonga oshowo iiyemo inayi etwa keeto lyonyaama yondjuhwa yaBrazil momalanditho goshilongo shoka ihe ekunku lyuudhila ndyoka lya tukuka moshilongo shoka momvula yo 2017 olyo lya etitha omaupyakadhi ngoka.

SAPA okwa lopota kutya ekunku lyiikwamawawa moshilongo shoka olya etitha ekanitho lyiiyemo ya thika poomiliyona 954. Oshikondo shonyama yondjuhwa moSouth Afrika oshi na ongushu yoobiliyona 46.

Similar News

 

Meatco's communal producer plan

1 day - 21 August 2019 | Agriculture

Meatco last week invited key leaders from the Otjozondjupa Communal Farmers Union (OCFU) and the Omaheke Regional Farmers Union (ORFU) to share with them its...

Bringing growth, innovation

2 days ago - 20 August 2019 | Agriculture

Justicia Shipena The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Agricultural Business and Capacity Development (GIZ-ABCD) project, in collaboration with the agriculture and youth ministries, the...

Illegal grazing spree

1 week ago - 15 August 2019 | Agriculture

Uukwangali Traditional Authority chairperson of Christian Simuketa says over 2 000 cattle are grazing illegally in their area of jurisdiction.He was elaborating on illegal cattle...

Govt urged to act on farmworkers

1 week ago - 15 August 2019 | Agriculture

Land rights activist Karl Mudani ||Aribeb has urged government to introduce a special dispensation for farmworkers affected by resettlement in all regions of the country.Such...

Agriculture centre in limbo

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

The new Agricultural Technology Centre (ATC) at Ongwediva, built at a cost of N$73 million, is in limbo as the agriculture ministry is not sure...

FMD outbreak in Zambezi

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

The movement of all cloven-hoofed animals and their products within, into and out of the Zambezi Region has been banned after an outbreak of foot-and-mouth...

MPs get mixed reports on logging

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

The parliamentary standing committee on the management of natural resources will table its recommendations in parliament after concluding its investigation into commercial timber harvesting in...

Biomass expo biggest yet

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

ELLANIE SMIT The Biomass Technology Expo (BTE) which was held on Friday at the Otjiwa Lodge near Otjiwarongo turned out to be biggest biomass day...

'Daan Viljoen is ours'

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

An ancestral land claim submission for the |Khomanîn traditional communities by Karl Mudani ||Aribeb lays claim to the Daan Viljoen settlement and the city of...

Endiki lyOngwediva ART inali tameka iilonga

1 week ago - 14 August 2019 | Agriculture

Endiki epe lya tungwa koshimaliwa shoomiliyona 73 lyoAgricultural Technology Centre (ART) mOngwediva olya thikama owala sho uuministeli wuunamapya inawu yelelwa ngele nawu gandje tuu endiki...

Latest News

N$600m down the drain

3 hours ago | Justice

Any hopes of Namibia recovering the over N$600 million lost in the Government Institutions Pension Fund (GIPF) scandal have been dashed. Prosecutor-General Martha Imalwa confirmed...

Infighting hinders progress

3 hours ago | Columns

Our traditional leaders, with all due respect, have been hogging the headlines for some time now, and mostly for the wrong reasons. Unnecessary infighting among...

Companies fail on health, safety

3 hours ago | Health

The majority of companies inspected by the labour ministry in the first quarter of this year were not in compliance with occupational health and safety...

Namibians dread worsening droughts

3 hours ago | Disasters

While Namibia is battling one of its worst droughts in history a mere 38% of Namibians say that droughts in the country have not become...

Olufuko launched tomorrow

3 hours ago | Cultural

The Olufuko Annual Cultural Festival has attracted 69 girls who have already registered with the organising committee to undergo initiation during this year's festival.The 2019...

Bolster fight against hepatitis E

3 hours ago | Health

The World Health Organisation (WHO) has again urged Namibia to boost its response to the protracted hepatitis E outbreak which has claimed the lives of...

NEPC financial woes due to...

3 hours ago | Government

Cash-strapped state-owned New Era Publications Corporation (NEPC)'s acting CEO Benjamin Jakobs has attributed the corporation's failure to account for N$33.5 million to employees' poor work...

Okapale komatukodhila taka lukilwa Ya...

3 hours ago | Transport

Otaku ka tulwa oshihongwathano shomukondjelimanguluko gwaNamibia, Herman Andimba Toivo Ya Toivo pokapale koondhila kaNdangwa.Shoka otashi ka ningwa nale nehangano lyoNamibia Airports Company (NAC) otali...

Pedalling buzz

3 hours ago | Sports

At least 100 cyclists are expected to take part in the first-ever Oshana Cycle Challenge, which will take place on Saturday. The first-of-its-kind challenge will...

Load More