Nujoma a tyapula egwanitho lyoomvula 90 pEtunda

21 May 2019 | Local News

Omukokoli presidende Sam Nujoma okwa holola kutya ina hala okuninga oshituthi shetyapulo lyoomvula dhe 90 oshinene omolwa onkalo yoshikukuta ndjoka ya taalela oshilongo.

Ihe nonando ongaaka Sam Nujoma Foundation, Swapo naanangeshefa oya unganeke oshituthi oshinene shevalo lyaNujoma shoka sha ningilwa momukunda moka a valelwa mEtunda popepi nOkahao mOlyomakaya ga piti.

Oshituthi shoka osha kaliwa kAaNamibia ya za koombinga noombinga dhoshilongo. Osha kaliwa woo kaanambelewa aakuluntu mepangelo, Omutse gwoshilongo, Hage Geingob oshowo omupresidende nale Hifikepunye Pohamba.

Nujoma okwa popi kutya ehangano lyoSam Nujoma Foundation oshowo amushanga gwongundu yoSwapo oya longo nuudhiginini melongekidho lyoshituthi shoka. “Ondi shi shi kutya oomvula o 90 dhonkalamwenyo yomuntu oshinima oshinene na osha pumbwa okuhambelelwa ihe omolwa onkalo yoshikukuta ndjoka ya taalela oshilongo omolwa omalunduluko gonkalo yombepo moshilongo, kanda li ndi na ohokwe okuninga oshituthi oshinene nuumvo mokutyapula oomvula dhandje 90, onda li owala nda hala okuninga oshituthuthi oshishona,” Nujoma a popi.

“Pethimbo ndika pitikenindje ndi pandule epangelo kohi yelelo lyOmupresidende Geingob sho a tokola nokuninga etseyitho kutya oshikukuta osha ninga onkalo yopaulumomhumbwe moshigwana omolwa ondjala ndjoka tayi dhenge omahala ga yooloka moshilongo omolwa omuloka gwankundipala ngoka gwa monika nuumvo moshilongo.”

Pohamba, ngoka a gandja kuNujoma omagano golwoondje okwa popi kutya onkalamwenyo ye oya pumbwa okuhambelelwa molwaashoka okwa enditha oshigwana mondjila onde okuya kemanguluko.

Nujoma okwa li a wayiminwa komukulukadhi gweKovambo, oyana oshowo aakwanezimo lye pethimbo lyoshituthi shoka.

Geingob okwa popi kutya oshilongo otashi tyapula oomvula 90 dhevalo lyependafule.

Okwa popi kutya kohi yelelo lyaNujoma Swapo okwa tamekitha ekondjelomanguluko lyoshilongo, papolotika, paundiplomate oshowo paukwiita. Okwa tsikile kutya ekondjo ndyoka olya li ele nelulu ihe Swapo okwa sindana molwaashoka okwa li e na omukumo mokuhingila AaNamibia kemanguluko.

Geingob okwa popi kutya pethimbo ndika sho ta ku tyapulwa evalo lyomukokoli, otaya pandula onkalamwenyo ye ndjoka a tula mekondjelomanguluko lyoshilongo.

Geingob okwa popi kutya ota dhimbuluka olweendo lwe okuya koCuito Cuanavale nuumvo momwedhi Maliitsa konima owala yomasiku gaali sho Namibia a tyapula oomvula 29 dhemanguluko.

“Medhimbuluko lyEsiku lyoSouthern African Liberation otwa talelepo iihongwathano itatu mbyoka yi li molupe lyomapenda gaakwiita mevi lyaAfrika.”

“Onda popi kombinga yependa lyetu ndyoka elelo lyawo ewananawa lyetu enditha mondjila yemanguluko lyaNamibia, netsomukumo lye olya hwahwameke AaNamibia omayovi opo ya wayimine ekondjelomanguluko. Ombepo yuupendafule mboka otayi tsikile nokutsa omukumo omapupi nomapupi gaNamibia,” Geingob a popi.

ILENI NANDJATO

Similar News

 

Omategelelo noHIV tayi teya po aanona moNamibia

2 days ago - 13 September 2019 | Local News

Shoka osha kolekwa kuVeronica Theron, omugandjimayele gopautekinika mOmbelewa yOmunyekadhi gwOshilongo, ngoka a popi woo kutya moshitopolwa shaKunene omakwatathano gopahole pokati komapupi ga yooloka ogeli...

China offers 'free ride'

3 days ago - 12 September 2019 | Local News

Chinese ambassador to Namibia, Yiming Zhang, said Swapo's adoption of the “ideology of socialism with Namibian characteristics” provides an “ideal consistency” between the two countries'...

Oolita 90 000 dhomahooli dha yakelwa moshilongo

3 days ago - 12 September 2019 | Local News

Ngoka ta longo onga omunambelewa omutseyinawa gwopaliko moshikondo shiikwamahooli muuministeli wiikwamina, Abednego Ekandjo, okwa popi kutya uuministeli otawu ningi omahwahwameko nelongo lyoshigwana omolwa elanditho lyomahooli...

Huge win for Okahandja squatters

4 days ago - 11 September 2019 | Local News

The residents of the illegal Vergenoeg settlement at Okahandja have achieved a victory after several community meetings and pressure, driven mostly by the Okahandja Residents'...

GIPF a zi mokalungu

4 days ago - 11 September 2019 | Local News

Omunambelewa omukuluntu gwoGovernment Institutions Pension Fund (GIPF), David Nuyoma, okwa popi kutya oshiputudhilo osha gandja eyambidhidho lyiihwapo pethimbo lyomakonaakono taga ningwa omolwa omikuli dhoka dha...

City budget under pressure

5 days ago - 10 September 2019 | Local News

The City of Windhoek has announced a 5% tariff increase on basic water supply, water consumption, household refuse removal, solid waste management and sewerage for...

Mugabe's divisive legacy

6 days ago - 09 September 2019 | Local News

While tributes have poured in for Zimbabwean revolutionary, politician and president, Robert Mugabe, some have also painted him as a self-absorbed and selfish despot.Zimbabwe president...

Mugabe a longitha omambandameko mokukala omuleli

6 days ago - 09 September 2019 | Local News

Robert Mugabe, ngoka a hulitha mepupi lyoomvula 95 okwa longitha omambandmeko noonkondo opo a kale omuleli gwazZmbabwe uule woomvula 37, sigo osho uumbwa koshipundi kelelo...

Omakwatonkonga gaanona oga ninga omukundu moshilongo

6 days ago - 09 September 2019 | Local News

Konyala aantu ya thika po 1 500 oya tulwa miipandeko pokati komvula yo 2017 oshowo omwedhi Maalitsa gwonuumvo shi na ekwatathano niipotha yomakwatonkonga yi li...

NUNW steps into xenophobic fray

1 week ago - 06 September 2019 | Local News

While the backlash across Africa to xenophobic violence against Africans in South Africa is spreading and becoming more violent, the National Union of Namibian Workers...

Latest News

Great risk, great reward

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk In only three years, Braam Vermeulen and his two other founding partners...

Once bitten, twice shy

2 days ago - 13 September 2019 | Economics

The Government Institutions Pension Fund says it cannot guarantee the success of its unlisted investment scheme but has taken precautions to ensure that it does...

Rape: No means no

2 days ago - 13 September 2019 | Crime

Police chief Sebastian Ndeitunga yesterday underlined a woman's right to say no and urged Namibians to band together to end the epidemic of violence by...

Perseverance and a good attitude...

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Growing up in the small town of Rehoboth, Chantell Engelbrecht longs for the times she used to play street soccer with her...

Fear is not a factor

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Michelline Nawatises Primus Shaapopi was born at Eenhana in the Ohangwena Region. For 17 years, he was raised as a Catholic by his grandmother at...

Self-motivation and teamwork

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle StofbergEvery new challenge can translate into a learning experience, which helps Natalia Simon gain deeper knowledge of my profession.Simon has never allowed the challenges...

Adding value to the equation

2 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Born and raised in Oranjemund in the //Karas Region, Marisol Basson attended high school in South Africa. She decided to study marketing...

SOEs a burden - Jooste

2 days ago - 13 September 2019 | Government

Public enterprises minister Leon Jooste says state-owned enterprises in Namibia, with the exception of a few, have failed to optimally deliver on their mandates.“In some...

Let's talk about sex

2 days ago - 13 September 2019 | Opinion

Teen pregnancy in Namibia remains a rising concern. The high teen pregnancy rate has also resulted in many girls dropping out of school to stay...

Load More