Iyambo a pewa efumbiko lyopapangelo

Engathithi enene lyaalilisa olya gongala mOlyomakaya moshilandopangelo opo li thindikile kegumbo lya hugunina limwe lyomomapendufule gaNamibia ndyoka lya hulitha omwedhi gwa piti.

04 June 2019 | Local News

Omupevi presidende gwotango moNamibia, Omundohotola Nickey Iyambo okwa fumbikwa mOmayendo gOmapendafule mehuliloshiwike ndika lya piti.

Iyambo okwa fumbikwa pooha nokwatwa nale yaRobben Island, Peter Ilonga mOlyomakaya. Aalilisa, ookuume nofamili oya gongala pOmawendo gOmapendafule mOlyomaya nokugandja iitya yokulaleka Iyambo pethimbo oshiketha she tashi kulukile mevi oshowo esimaneko lya ningwa pakuumba oondjembo iikando yi li 19.

Konima sho ofamili yalaleke omuholike gwawo pakuumbika evi mombila, kombila okwa tulwa oongala.

Dhimwe dhomoongala odha tulwa ko kOmupresidende Hage Geingob oshowo aaleli nale Sam Nujoma oshowo Hifikepunye Pohamba.

Iyambo okwa tumbulwa kutya okwa li kuume nomupopepi naGeingob.

Pethimbo lyoshituthidhimbuluko shanakusa shoka osha ningilwa mOshikunino shEpangelo mEtitano lya piti, Geingob okwa popi kutya kape na oshinima oshidhigu sha fa okupopya kombinga yeso lyahe, kuume ke nomugandjimayele gwe, Iyambo.

Geingob okwa popi kutya Iyambo okwali ependafule lyekondjelomanguluko, omuhanganithi nomuyuuki, nomwiinekelwa.

Geingob okwa tumbaleke nakusa kutya okwa li e na uukwatya mboka wa pumbiwa momulumentu andola kehe.

Okwa tsikile kutya Iyambo okwa li omugandjimayele gwe, he, kuume ke naluhe okwa kala ha ka konga omayele kuye uuna onkalamwenyo ye mudhigupalele, ihe aluhe okwa kala nokumu pa omayele opo kiipyakidhile naamboka taye mu etele uuwinayi.

Geingob okwa popi kutya Iyambo okwali omwiinekelwa shili naaluhe ngele oye na shoka ya popi aluhe ohashi kala pokati kawo.

“Einekelo nuunashili wuli ngaaka owa pumba noonkondo muuyuni wanakanena naashoka osho sha ningitha Iyambo a kale kuume kashili oshowo komrade kungame oshowo yalwe.”

Pahapu dhaGeingob uukume we naIyambo owa enda ondjila onde sigo ethimbo ndika sho ya topolwa.

Geingob okwa popi kutya Namibia okwa wayimine ofamili yaIyambo mokumulila konima nkene onkundana yeso lye ya tseyithwa.

Geingob okwa popi kutya nonando oshidhigu okutaamba ko eso lyomuholike gwawo, oku na einekelo kutya ofamili otayi ka mona ehekeleko okuza momahekeleko ngoka taga zi moshigwana.

Geingob okwa tsikile nokugandja olupandu kuIyambo molwa oshilonga sha simana shoka a longo meyambulepo lyaNamibia.

Iyambo okwa hulitha mepupi lyoomvula 82 mOvenduka momasiku 19 gaMei. Okwa longa onga omupevi presidende okuza momvula yo 2015 sigo oshowo a thigi po iilonga nokuya moshipundi shevululuko muFebruali gwo 2018.

ELLANE SMIT

Similar News

 

Omategelelo noHIV tayi teya po aanona moNamibia

3 days ago - 13 September 2019 | Local News

Shoka osha kolekwa kuVeronica Theron, omugandjimayele gopautekinika mOmbelewa yOmunyekadhi gwOshilongo, ngoka a popi woo kutya moshitopolwa shaKunene omakwatathano gopahole pokati komapupi ga yooloka ogeli...

China offers 'free ride'

4 days ago - 12 September 2019 | Local News

Chinese ambassador to Namibia, Yiming Zhang, said Swapo's adoption of the “ideology of socialism with Namibian characteristics” provides an “ideal consistency” between the two countries'...

Oolita 90 000 dhomahooli dha yakelwa moshilongo

4 days ago - 12 September 2019 | Local News

Ngoka ta longo onga omunambelewa omutseyinawa gwopaliko moshikondo shiikwamahooli muuministeli wiikwamina, Abednego Ekandjo, okwa popi kutya uuministeli otawu ningi omahwahwameko nelongo lyoshigwana omolwa elanditho lyomahooli...

Huge win for Okahandja squatters

5 days ago - 11 September 2019 | Local News

The residents of the illegal Vergenoeg settlement at Okahandja have achieved a victory after several community meetings and pressure, driven mostly by the Okahandja Residents'...

GIPF a zi mokalungu

5 days ago - 11 September 2019 | Local News

Omunambelewa omukuluntu gwoGovernment Institutions Pension Fund (GIPF), David Nuyoma, okwa popi kutya oshiputudhilo osha gandja eyambidhidho lyiihwapo pethimbo lyomakonaakono taga ningwa omolwa omikuli dhoka dha...

City budget under pressure

6 days ago - 10 September 2019 | Local News

The City of Windhoek has announced a 5% tariff increase on basic water supply, water consumption, household refuse removal, solid waste management and sewerage for...

Mugabe's divisive legacy

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

While tributes have poured in for Zimbabwean revolutionary, politician and president, Robert Mugabe, some have also painted him as a self-absorbed and selfish despot.Zimbabwe president...

Mugabe a longitha omambandameko mokukala omuleli

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

Robert Mugabe, ngoka a hulitha mepupi lyoomvula 95 okwa longitha omambandmeko noonkondo opo a kale omuleli gwazZmbabwe uule woomvula 37, sigo osho uumbwa koshipundi kelelo...

Omakwatonkonga gaanona oga ninga omukundu moshilongo

1 week ago - 09 September 2019 | Local News

Konyala aantu ya thika po 1 500 oya tulwa miipandeko pokati komvula yo 2017 oshowo omwedhi Maalitsa gwonuumvo shi na ekwatathano niipotha yomakwatonkonga yi li...

NUNW steps into xenophobic fray

1 week ago - 06 September 2019 | Local News

While the backlash across Africa to xenophobic violence against Africans in South Africa is spreading and becoming more violent, the National Union of Namibian Workers...

Latest News

Great risk, great reward

3 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk In only three years, Braam Vermeulen and his two other founding partners...

Once bitten, twice shy

3 days ago - 13 September 2019 | Economics

The Government Institutions Pension Fund says it cannot guarantee the success of its unlisted investment scheme but has taken precautions to ensure that it does...

Rape: No means no

3 days ago - 13 September 2019 | Crime

Police chief Sebastian Ndeitunga yesterday underlined a woman's right to say no and urged Namibians to band together to end the epidemic of violence by...

Perseverance and a good attitude...

3 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Growing up in the small town of Rehoboth, Chantell Engelbrecht longs for the times she used to play street soccer with her...

Fear is not a factor

3 days ago - 13 September 2019 | Business

Michelline Nawatises Primus Shaapopi was born at Eenhana in the Ohangwena Region. For 17 years, he was raised as a Catholic by his grandmother at...

Self-motivation and teamwork

3 days ago - 13 September 2019 | Business

Mariselle StofbergEvery new challenge can translate into a learning experience, which helps Natalia Simon gain deeper knowledge of my profession.Simon has never allowed the challenges...

Adding value to the equation

3 days ago - 13 September 2019 | Business

Evany van Wyk Born and raised in Oranjemund in the //Karas Region, Marisol Basson attended high school in South Africa. She decided to study marketing...

SOEs a burden - Jooste

3 days ago - 13 September 2019 | Government

Public enterprises minister Leon Jooste says state-owned enterprises in Namibia, with the exception of a few, have failed to optimally deliver on their mandates.“In some...

Let's talk about sex

3 days ago - 13 September 2019 | Opinion

Teen pregnancy in Namibia remains a rising concern. The high teen pregnancy rate has also resulted in many girls dropping out of school to stay...

Load More