Geingob a li moonyandi omolwa onkalo yiipangelo

Onkalo yomananathano gopaumwene pokati kaminista guundjolowele opamwe naamushanga muuministeli mboka itayi vulu okupitikwa yi teye po oshikondo shuundjolowele moshilongo, pahapu

07 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingob okwa gandja elombwelo opo ominista yuundjolowele pamwe namushanga moshikondo shoka ya hulithe po onkalo yawo yomananathano ndjoka taku popiwa tayi tula moshiponga oshikondo shuundjolowele. Geingob okwa yelitha kutya omananathano pokati koominista noohamushanga yawo itaga vulu okwiidhidhimikilwa nongele otaga tsikile nena aanambelewa mboka naya ze mo miilonga.

Ekunkililo ndika olya ningwa pethimbo lyomutumba gwahugunina gwokabinete komumvo ngoka gwa ningilwa mEgumbo lyEpangelo mEtiyali lyoshiwike shika.

Omutumba ngoka ogwa landulwa koshigongi shomiyelo dha pata, moka ominista yuundjolowele Bernard Haufiku, pamwe noondohotola naanambelewa yuunamiti ya tseyithile okabinete kombinga yonkalo ndjoka ya taalela iipangelo.

Osha lopotwa kutya uuministeli owa taalela ompumbwe yomiti niikwanipangitho miipangelo unene shaKatutura, Windhoek Central oshowo moshipangelo shaShakati.

Pethimbo lyomutumba ngoka gwa ningwa niilyo yokabinete, Geingob okwa popi kutya nonando oshikondo shuundjolowele osha kala tashi shi enditha nawa moomvula dha piti, onkalo moshikondo shoka oya nayipala noonkondo.

Okwa popi kutya uupyakadhi wa taalela oshikondo shoka okwa lopotwa tawu etithwa komananathanao ngoka geli pokati kaminista Haufiku oshowo amushanga gwe Andreas Mwoombola.

“Aantu yamwe otaya popi kutya ope na omananathano pokati kaminista namushanga gwe,” Geingob a popi. Geingob okwa lombwele Haufiku kutya ngele okuna omananathano namushanga gwe nena ota ndopeke oshikondo shuundjolowele. Geingob okwa popi kutya okwa haluthwa konkalo ndjoka, ta yelitha kutya itashi vulika ku kale omananathano pokati komuhona gwiilonga naamboka yeli kohi yelelo lye. “Otamu longi ngiini ngaaka? Sha hala okutya itamu vulu okuninga iigongi pamwe, nenge mu popithathane molwaashoka ope na uutondwe pokati keni.” Geingob okwa lombwele oominista opo kadhi pitike oohamushanga yawo ye ya kondolole.

“Oominista kaleni mu na oonkondo. Otamu pitika oohamushanga yemukondolole.”

Omuleli okwa gandja woo elombwelo komuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila opo a kwashilipaleke kutya mboka itaya vulu okulongela pamwe oya kuthwa iinakugwanithwa yawo.

Omuprima okwa koleke kutya Haufiku okwa li a yi kombelewa ye ta keme kutya kuuvitile ombili elongelo lye pamwe naMwoombola.

“Otu na ontseyo kutya minista okwa holola omalimbililo ge kombinga nkene iilonga tayi longwa muumunisteli. Omulandu ogwa tamekithwa nale okutala monkalo ndjoka, nomulandu otagu tsikile molwaashoka otu na okuninga omatokolo taku landulwa ompango.”Omalimbililo

Omasiku gapiti, oondohotola dhomwaalu gwontumba odha shangele minista ombaapila tadhi nyenyeta kombinga yompumbwe yomiti niikwathitho mbyoka ya taalela iipangelo.

Metiyali, aanawino momapango ga yooloka mboka ya gongala pEgumbo lyepangeo oya lopotele okabineta onkalo ndjoka ya taalela. Mokati kawo, omwa li Omundohotola

Dr Henning du Toit, ngoka el i omundohotola gwopombanda metando lyomitima moNamibia.

Dr Manojkumar Kamble, ngoka naye a li pomutumba ngoka okwa lombwele oNamibian Sun kutya omakemo gawo oga taambiwako nawa.

Mombaapila yawo ndjoka ya shanga omasiku gapiti, oondohotola odha popi nkene dha taalela onkalo yanayipala kehe esiku miilonga yawo, omolwa ompumbwe yiikwaniipangitho miitandelo, momawalanda nomiipangelo unene itatu iinene moshilongo

Oya gandja omagwedhelepo opo uuministeli wu hulithepo manga omatando ngoka inaga endelela ko kuvule okugandjwa iikwaniipangitho mbyoka tayi pumbiwa momatando ngoka geendelela nogopaulumomhumbwe.

Minista Haufiku ina vula okumonika mEtiyali opo a vule okutya sha kombinga yonkalo ndjoka.ELLANIE SMIT

Similar News

 

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

Amushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu. Andreas...

Osasiyona yoonkondo dholusheno tayi tungwa mOlindili

20 hours ago | Local News

Omahangano lyoUnited Africa Group, Quantam Power oshowo NamPower oshiwike sha piti oga shaina etsokumwe lyuule woomvula 25, ndyoka tali ka utha etungo lyopoloyeka yoonkondo...

Mwoombola a zi mokalungu

20 hours ago | Local News

OMUTOOLINKUNDANA GWOMENIAmushanga nale gwUuministeli wUundjolowele okwa undile Ominista Bernhard Haufiku kutya otayi gama ombinga nomahangano gamwe po opo gapewe ootendela kuuministeli, itaku alndulwa omilandu.Andreas...

NSFAF ta shunwa mepangelo

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Epangelo otali ningi oompangela opo oshiketha shoNamibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) shi shunwe mUuministeli wElongo lyOpombanda. Uuyelele mboka owa hololwa pethimbo lyoshipopiwa sha ningwa...

Geingob a popile Noa

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Geingob okwa popi kutya omuleli gwokomisi ndjoka okwa taalela omanyano molwaashoka oshigwana natango inashi mona omunenentu ta pewa egeelo omolwa uuingilingi.“ACC ota kondemwa ethimbo alihe...

Geingob ina hala okupopya ongeshefa ye

3 days ago - 15 December 2017 | Local News

Omupresidende Hage Geingo okwa lombwele aatoolinkundana kutya itaka yamukula omapulo ge na sha nonkalamwenyo ye yopaumwene kombinga yongeshefa ye, na ina hala woo okuholola kutya...

Mulunga aniwa ina halika

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Elelo lyehangano lyoNational Petroleum Corporation of Namibia (Namcor) olya hulitha po ookondalaka dhiilonga dhaaniilonga itaya kalele omugoyi, onga oshizemo shomananathano ngoka geli pokati kelelo lyehangano...

Okabinete taka ka tokola koshipangelo shomonooli

4 days ago - 14 December 2017 | Local News

Okabinete koshilongo otaka ka kala newi lya hugunina kombinga yoompangela dhokutunga oshipangelo oshinene monooli yoshilongo. Uuministeli wuundjolowele owa koleke kutya otawu longo waahena oluthuwo opo...

Nantu loses appeal against illegal strike

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

The long-standing dispute between employees of the Katutura Youth Enterprise Centre (Kayec) Trust, which has been going on for close to a year, was resolved...

Stand up for your rights

5 days ago - 13 December 2017 | Local News

Namibians need to fight against the shackles of gender-based violence (GBV) and child abuse by raising their voices and becoming better listeners who believe the...

Latest News

Namcor probes Mulunga

7 hours ago | Energy

The Namcor board has commissioned accounting firm Deloitte to conduct a forensic investigations against MD Imms Mulunga. The investigation against Mulunga will start immediately. Mulunga...

Namcor suspends Mulunga – report...

7 hours ago | Energy

Namcor has suspended its managing director Imms Mulunga as well as IT executive Bonny Konjore, the state-owned New Era reported this afternoon. The suspension, which...

Geingob congratulates CR17 ...

20 hours ago | Politics

President Hage Geingob has congratulated new ANC leader Cyril Ramaphosa shortly after winning the leadership contest of South Africa’s ruling party. Ramaphosa defeated rival Nkosazana...

Military spending remains high

20 hours ago | Government

ELLANIE SMIT Military spending in Namibia has more than doubled in the past decade - from about N$2.8 billion...

Youngest governor humbled by appointment

20 hours ago | Government

At the age of 29, Outjo mayor Marius Sheya has been appointed regional governor of Kunene, making him the youngest person to hold the position...

Players on edge as Warriors...

20 hours ago | Sports

The national football team qualified for the championship for the first time in years after beating Comoros 2-1 at the Sam Nujoma Stadium in Windhoek...

TUN wants NSFAF top brass...

20 hours ago | Education

The Teachers Union of Namibia has welcomed the government's decision to reintegrate the Namibia Students Financial Assistance Fund (NSFAF) into the higher education ministry. ...

Farmers pushed to the brink

20 hours ago | Agriculture

Crop farmers at the Olushandja Dam in the Omusati Region have been forced to shut down their operations, with the majority struggling to repay their...

Easy Christmas shopping at Maerua...

20 hours ago | Business

Maerua Mall has got you covered this summer, with its great mix of retail outlets to suit every taste and pocket, fun and exciting holiday...

Load More