Efundja mOmungwelume lyapetha aalongi yondjila uusama

16 February 2017 | Local News

Aakalimo yomOmungwelume otaya popi kutya aalongi oshowo aathaneki yondjila ta yilongwa pokati koShakati-Omungwelume oyo ya etitha efundja, mo ku idhimbika omayele gaakwashigwana kombinga yomatondokelo gomeya.

Ongulohi yOmaandaha omudhingoloko nguka ogwa li gwa mono omuloka omunene ngoka gwe etitha opo omagumbo, oostola noondunda dhomanwino dhiyelulwe kefundja, naakwashigwana oya popi kutya efundja olya etithwa sho omatondokelo gomeya ga thitikwa kwaamboka ta yalongo ondjila.

Elenga ekuluntu lyoshikandjo shaMungwelume mElelo lyUukwanyama, Linda Mweetako, okwa lombwele oNamibian Sun kutya oya kala ye shi shi kutya ehala ndika oli li moshiponga shefundja omolwa omukalo ngoka ondjila ndjoka ya longwa. “Sho ya tameke niilonga yondjila omumvo gwaziko, otwe ya lombwele kombinga yefundja ihe ina ye tu pulakena. Oya thitike ondjila yomeya nepandanda ndyoka lyuuka kondjila onene. Ndika ekanitho enene kaantu yomOmungwelume,” Mweetako ta ti. Mweetako ngoka e li omunangeshefa mOmungwelume okwa popi kutya, ostola ye na yo oyuudha omeya niimaliwa ye oshowo iilandithomwa ye oya yonagulwa po. Ondjila ndjoka oya longwa koshimaliwa shoomiliyona 229 kehangano lyaChina lyedhina Zhongmei Engineering Group, niilonga mbyoka oya tamekele mo-2015.

“Ongeshefa yandje oya kalapo uule woomvula 16 naashika osho oshikando shotango tayi yi kohi yomeya. Omvula oya tameke lwopotundi 23:00, ongulohi yOmaandaha. Oongeshefa odha li dha pata nale pethimbo ndyoka sho omeya ga tameke okuya meni lyoondingosho dhetu no katuna shoka twali ta tu vulu okuninga.” Mwene gwomukunda Omungwelume, Festus Hamutoko okwa ti ye okwa kokela momukunda nguka na olyo efundja lyotango ta mono momudhingoloko gwawo. “Omungwelume ogu na omatungo ogendji ngashiingeyi, omeya agehe ta ga zi komatungo otaga tondokele mondjila yomeya ndjoka ya thitikwa. Sho ya tameke iilonga otwa ningi omutumba nooindjiniya ihe oye tu idhimbike. Otwe ya tegelela opo yetu hupithe konkalo ndjika.” Aakwashigwana oya lopota efundja ndyoka ku nakulonga opate oshowo omwiindjinia ngoka a tindi oku gandja edhina lye koshifokundaneki shika, ihe okwa popi kutya ke na sho ta vulu okuninga. “Nguka omukundu omunene no katuna sha shoka tatu vulu okuninga. otatu ka kala omutumba nokukundathana kutya otatu ningi ngiini. Otatu gandja ombili mwaashoka.”ILENI NANDJATO

Similar News

 

Weakened and heavily compromised

2 days ago - 28 April 2017 | Local News

In the first volume of Mein Kampf, published in 1925, Adolf Hitler wrote that trade unions are critical for the success of any political movement,...

Procurement Board and review panel sworn in

2 days ago - 28 April 2017 | Local News

The Procurement Board was sworn in by Judge President Petrus Damaseb in the High Court yesterday.Also present at the ceremony was finance minister Calle Schlettwein...

Ngoloneya nale e Ii monkalo ombwiinayi

2 days ago - 28 April 2017 | Local News

Omunamimvo 92 Leonard Nangolo Mukwiilongo, okwa ponokelwa nokumonithwa iihuna koongangala hamano ndhoka dhe mu ponokele pegumbo lye nokupula iipatululo yoshiketha shokupungula iimaliwa.Pahapu dhomonamati ,...

Omunaskola a monika ondjo moshipotha sheponokelo lyahe

2 days ago - 28 April 2017 | Local News

Ompangu yamangestrata gwaShakati oshiwike shika oya hanganitha omunamimvo 19 omunaskola pamwe nahe omunamimvo 70, konima sho omukokele ngoka a tulilemo omona oshipotha.Ompangu oya ningi...

Feldmann takes the helm at TransNamib

2 days ago - 27 April 2017 | Local News

The board of directors of TransNamib Holdings Ltd has announced that Michael Feldmann, former executive at operations, will take the lead at the parastatal as...

Libraries face major challenges

3 days ago - 27 April 2017 | Local News

Only half the country's population has access to libraries and information and communication technology services.This was announced by Elia Manga, the deputy director at the...

Kalekeni iimuna yeni kokule noondjila-Opolisi

3 days ago - 27 April 2017 | Local News

Opolisi oya kunkilile aaniimuna opo kaya ethele we iimuna yawo yi kale tayi napa popepi noondjila molwaashoka oyo unene tayi etitha iiponga yomoondjila.Omunamimvo 27...

Omapekaapeko gomaiyuvo goshigwana taga tameke kwa lata

3 days ago - 27 April 2017 | Local News

Ombelewa yOmuprima Minista ano Office of the Prime Minister (OPM) otayi tameke okuninga omapekaapeko nomapulaapulo moshigwana ombinga yomaiyuvo goshigwana ngetashiya kegandjo lyomayakulo okuza...

Omalelo goondoolopa inaga talika

3 days ago - 27 April 2017 | Local News

Ongundu yoNational Unity Democratic Organisation (Nudo) oya popi kutya epangelo itali yambidhidha omalelo goondoolopa shagwana.Omupopiliko gwongundu ndjoka, Joseph Kauandenge okwa popi kutya omalelo goondoolopa oga...

Ooskola odho nadhilundulule ethimbo lyetameko lyootundi

3 days ago - 27 April 2017 | Local News

Oshikondo shElongo osha pumbwa okupitika ooskola opo dhi vule okulundulula omathimbo gadho gokutameka ootundi nokumanitha ootundi, ngoka ogo omaiyuvo gehangano lyoNamibia Employers’ Federation (NEF). ...

Latest News

NAMAs kick off

1 day - 29 April 2017 | Art and Entertainment

The first evening of the Namibia Music Awards (NAMAs) took place at the coastal town of Walvis Bay last night, with Elemotho winning the Lifetime...

Huang gets green light for...

2 days ago - 28 April 2017 | Government

Businessman and money-laundering suspect Jack Huang's company has landed yet another huge deal, which will include the servicing of over 500 plots and construction of...

Suspended sentence for teen who...

2 days ago - 28 April 2017 | Justice

ILENI NANDJATOAn emotional scene played out at the Oshakati Magistrate’s Court as a father and son reunited in front of a magistrate following a court...

Be responsible, mining industry urged

2 days ago - 28 April 2017 | Business

B2Gold Namibia's managing director, Mike Dawe, has advised that the government should not become involved in mining.He made the comment at the just-concluded mining expo...

Shaningua claims self-defence

2 days ago - 28 April 2017 | Justice

The man accused of the murder of a Finnish national in Windhoek last year maintains that after a revving car raced towards him he shot...

Changes at TransNamib

2 days ago - 28 April 2017 | Transport

Hippy Tjivikua's reign as acting TransNamib CEO effectively ended on Wednesday, a day before he claimed that he was not responsible for the mess the...

Concern over Lotteries Bill

2 days ago - 28 April 2017 | Government

A lack of detail on what would be done with the proceeds of a state lottery, and concerns about whether it would fan the growing...

Disability Council urges compliance

2 days ago - 28 April 2017 | Government

The National Disability Council of Namibia (NDCN) has reminded all public and private entities to complete the annual disability monitoring questionnaires before the end of...

We need a valuable workforce

2 days ago - 28 April 2017 | Opinion

Muammar Gaddafi said in his Green Book “exploitation is caused by need. Need is an intrinsic problem and conflict is initiated by the control of...

Load More