Efundja mOmungwelume lyapetha aalongi yondjila uusama

16 February 2017 | Local News

Aakalimo yomOmungwelume otaya popi kutya aalongi oshowo aathaneki yondjila ta yilongwa pokati koShakati-Omungwelume oyo ya etitha efundja, mo ku idhimbika omayele gaakwashigwana kombinga yomatondokelo gomeya.

Ongulohi yOmaandaha omudhingoloko nguka ogwa li gwa mono omuloka omunene ngoka gwe etitha opo omagumbo, oostola noondunda dhomanwino dhiyelulwe kefundja, naakwashigwana oya popi kutya efundja olya etithwa sho omatondokelo gomeya ga thitikwa kwaamboka ta yalongo ondjila.

Elenga ekuluntu lyoshikandjo shaMungwelume mElelo lyUukwanyama, Linda Mweetako, okwa lombwele oNamibian Sun kutya oya kala ye shi shi kutya ehala ndika oli li moshiponga shefundja omolwa omukalo ngoka ondjila ndjoka ya longwa. “Sho ya tameke niilonga yondjila omumvo gwaziko, otwe ya lombwele kombinga yefundja ihe ina ye tu pulakena. Oya thitike ondjila yomeya nepandanda ndyoka lyuuka kondjila onene. Ndika ekanitho enene kaantu yomOmungwelume,” Mweetako ta ti. Mweetako ngoka e li omunangeshefa mOmungwelume okwa popi kutya, ostola ye na yo oyuudha omeya niimaliwa ye oshowo iilandithomwa ye oya yonagulwa po. Ondjila ndjoka oya longwa koshimaliwa shoomiliyona 229 kehangano lyaChina lyedhina Zhongmei Engineering Group, niilonga mbyoka oya tamekele mo-2015.

“Ongeshefa yandje oya kalapo uule woomvula 16 naashika osho oshikando shotango tayi yi kohi yomeya. Omvula oya tameke lwopotundi 23:00, ongulohi yOmaandaha. Oongeshefa odha li dha pata nale pethimbo ndyoka sho omeya ga tameke okuya meni lyoondingosho dhetu no katuna shoka twali ta tu vulu okuninga.” Mwene gwomukunda Omungwelume, Festus Hamutoko okwa ti ye okwa kokela momukunda nguka na olyo efundja lyotango ta mono momudhingoloko gwawo. “Omungwelume ogu na omatungo ogendji ngashiingeyi, omeya agehe ta ga zi komatungo otaga tondokele mondjila yomeya ndjoka ya thitikwa. Sho ya tameke iilonga otwa ningi omutumba nooindjiniya ihe oye tu idhimbike. Otwe ya tegelela opo yetu hupithe konkalo ndjika.” Aakwashigwana oya lopota efundja ndyoka ku nakulonga opate oshowo omwiindjinia ngoka a tindi oku gandja edhina lye koshifokundaneki shika, ihe okwa popi kutya ke na sho ta vulu okuninga. “Nguka omukundu omunene no katuna sha shoka tatu vulu okuninga. otatu ka kala omutumba nokukundathana kutya otatu ningi ngiini. Otatu gandja ombili mwaashoka.”ILENI NANDJATO

Similar News

 

Oontamanana momutumba gweelo lyondoolopa yaShakati

3 hours ago | Local News

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa yaShakati, okwa li ali moonyandi sho ookansela ya tindi okutsa kumwe nomagwedhelepo gokomitiye. Mayola gwondoolopa yaShakati, Angelus Iiyambo okwa li...

Olugodhi lwa tameke

3 hours ago | Local News

Elelo lyongundu yoSwapo olya ningi omutumba mOsoondaha moshilandopangelo na olya hololwa polweela nokuninga omahogololo gaamboka taya ka kutha ombinga methigathano lyoshipundi shuupresidende wongundu, omupeha presidende,...

Uuministeli wUundjolowele wa hala okuhupitha iimaliwa

3 hours ago | Local News

Ominista yuundjolowele nOnkalonawa Bernard Haufiku, okwa lopotwa ya thigi po ombelewa yawo ndjoka onene nokutembukila mombelewa onshona, opo ndjoka onene yi vule okulongithwa kaaniilonga...

Oompangela dhokukandeka eetandelo lyomukithi gwombulwa

3 hours ago | Local News

Okwa tamekithwa oshikonga shewapaleko lyiishana yomeya mbyoka tayi adhika moBwabwata West sha landula sho oondjambameya 110 oshowo oongalangombe 20 dha si komukithi gwombulwa.Oshitopolwa shoshikunino shiinamwenyo...

Muharukua to be buried in Kunene

1 day - 16 October 2017 | Local News

President Hage Geingob on Friday intervened in a dispute between the relatives of the late Angelika Muharukua, advising that the former Kunene governor should be...

Uukwathitho otawu kaleke aanona yaakadhona mooskola

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ominista yElongo, Katrina Hanse-Himarwa okwa popi kutya kape na omatompelo kutya omolwashike aanona yaakadhona yethimbo lyongashiingeyi ye na okutaalela omaupyakadhi gonakuziwa. Minista okwa popi kutya...

Yambidhidheni Hage nenge mu dhige po oSwapo

1 day - 16 October 2017 | Local News

Omunangeshefa gwomonooli Sigo Amunyela okwa popi kutya mboka itaya yambidhidha Geingob opo a ninge omupresidende gwongundu yoSwapo, pethimbo lyomahgololo gongundu ngoka taga ningwa momwedhi twa...

OmuChina a pewa omboloha yooN$15 000

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ompangu yamangestrata gwaTsumeb oya gandja omboloha yongushu yooN$15 000, komukwashigwana gwaChina, ngoka a kambadhala okufuta ombumbo omunambelewa gwopolisi peinda lyopolisi lyaShivelo. Mo Yongmeng (36)...

Sanitary pads keep girls in school

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

Education minister Katrina Hanse-Himarwa says there is no need why the girl child in modern-day Namibia must still be faced with the challenges of the...

Olympia pool to re-open next month

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

A hold-up in the delivery of nozzle pipes for filters from Germany has delayed the completion of the Olympia swimming pool's upgrading, the City of...

Latest News

Teachers' demo on for today

3 hours ago | Labour

Teachers are determined to stage protests today to express their frustration with the ministry's delay in publishing the vacancy bulletin for next year.This protest action...

NEFF blames councils for failed...

3 hours ago | Politics

ILENI NANDJATOThe Namibian Economic Freedom Fighters (NEFF) blame local authorities for the failure of their grandiose N$3 billion housing scheme.The party says local councils did...

Namibia's hunger pangs lessen

3 hours ago | Economics

Good progress has been made over the past 25 years to reduce Namibia's hunger levels by 27%, the Global Hunger Index shows.According to the latest...

New minimum wage for farmworkers

3 hours ago | Labour

The minimum wage for farmworkers has been increased by 25% and will come into force on 1 November this year. This follows successful negotiations...

Can Swapo heal itself?

3 hours ago | Politics

Political analysts are concerned that the once “mighty” Swapo may not make it in one piece through its highly anticipated elective congress next month. ...

Speaker seeks Finnish help in...

3 hours ago | Government

The Speaker of the National Assembly, Peter Katjavivi, is concerned about increasing cases of gender-based violence in Namibia and appealed to the Finnish political leadership...

Struggle vet seeks eviction of...

3 hours ago | Justice

A veteran of the liberation struggle is asking the High Court in Windhoek to evict eight households who set up homesteads on land in the...

Mouton to plead in 2018

3 hours ago | Justice

A young man accused of killing a police officer and two civilians while allegedly driving under the influence of alcohol in July 2015, is scheduled...

NYS cooks unhappy over zero...

3 hours ago | Labour

As part of saving costs, the National Youth Service (NYS) in December last year discontinued overtime for kitchen staff at the Rietfontein campus. However, this...

Load More