AaZimbambwe taya pewa uuwanawa okuyeleka nAaNamibia

Omupresidende gwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, okwa popile etokolo opo ku shangithwe aakwashigwana yaZimbambwe mboka ye li aathaneki yomatungo naanambelewa yokuyalula omwaalu gwiitungithi nongushu yiitungithi, nonando inaya ningilwa omakonaakono.

11 August 2017 | Local News

Kevin McNamara okwa popi kutya kape na sha sha puka uuna aazaizai mboka taya pewa uunzapo mboka nonando itaya ka pulwa opo yiishangithe nolutu ndoka meendelelo.

Ominista yIilonga nOmalweendo, Alpheus !Naruseb omasiku ga piti okwa shangele omukanda olutu lwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, ta pula opo eshangitho lyaanambelelwa mboka li endelelithwe.

Shoka osha landula etsokumwe ndyoka lya shainwa kuZimbambwe naNamibia mo-2012.

Monena olutu ndoka ohalu pula opo omuntu omanga ina shangithwa, a ningilwe omakonaakono uule woomvula dhontumba.

McNamara okwa yamukula komapulaapulo ngoka ga holoka po sha landula ombaapila ya !Naruseb ndjoka yeeta epiyagano.

Pahapu dhaMcNamara, uuministeli wIilonga owa yi moonkundathana nehangano lyoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors mo- 2014 nokukundathana kutya omolwashike eshangitho lyaantu mboka lya pumbwa okweendelelithwa.

Konima yoonkundaathana noompata, ehangano olya tokola opo ku shangithwe AaZimbambwe mboka pamulandu gumwe, kutya otaku tulwa oondjindikila dhomwaalu gwaaZimbambwe mboka taya kutwa miilonga moNamibia.

Mboka inaya pumbwa okulonga moshikondo shopaumwene nuuna ngele shoka osha ningwa nena ehangano ndyoka olya pumbwa okutseyithilwa molwaashoka otaya yi pondje etsokumwe lyawo lyiilonga nompango.”

“Oya pumbwa okuningilwa omadheulo opo yiilonge kombinga yookondalaka dhomatungo getu noompango, oshinima shoka sha pumbwa natango okuyelithwa kehangano ndyoka,” McNamara ta popi.

Ehangano ndyoka olya li owala tali ka shangitha mboka yeli yashangithwa nale moZimbambwe onga aaniilonga mboka na inaya pitikwa okulonga moshikondo shopaumwene ihe omepangelo owala. Okwa tsikle kutya inashi yelamo kutya omolwashike etsokumwe ndyoka lya ningwa mo-2012 opo owala tali tulwa miilonga ngashiingeyi.

McNamara okwa popi kutya ope na aathaneki yomatungo naayaluli yiitungithi nongushu yiitungitho mbyoka tayi pumbiwa metungo, AaNamibia mboka ya shangithwa ihe itashi ti kutya inaya halika okulongela epangelo. Okwa pula ngele aanambelewa mboka Aanamibia ya shangithwa oye na tuu ohokwe yokulongela epangelo, nongele oye na ohokwe oya gandja tuu omaindilo gawo kepangelo. Okwa tsikile kutya ohokwe ndjoka inayi hololwa kAaNamibia oya etitha opo uuministeli wu ka konge ekwatho piilongo yopuushiinda oomvla dha piti, ihe onkalo ndjoka oyali ya pumbwa okutalululwa sho oshilongo sha taalela onkalo yopaliko tayi limbilike ndjoka ya gumu woo unene oshikondo shaatungi.

Amushanga muuministeli wIilonga nOmalweendo, Willem Goeiemann kuyele oshiwike shika okwa popile etokolo ndyoka, ta popi kutya olya nuninwa okugwedha koshikondo shontseyo yaaNamibia, nokugandja omadheulo nuunongo.OGONE TLHAGE

Similar News

 

Oontamanana momutumba gweelo lyondoolopa yaShakati

4 hours ago | Local News

Omunashipundi gwokomitiye yelelo lyondoolopa yaShakati, okwa li ali moonyandi sho ookansela ya tindi okutsa kumwe nomagwedhelepo gokomitiye. Mayola gwondoolopa yaShakati, Angelus Iiyambo okwa li...

Olugodhi lwa tameke

4 hours ago | Local News

Elelo lyongundu yoSwapo olya ningi omutumba mOsoondaha moshilandopangelo na olya hololwa polweela nokuninga omahogololo gaamboka taya ka kutha ombinga methigathano lyoshipundi shuupresidende wongundu, omupeha presidende,...

Uuministeli wUundjolowele wa hala okuhupitha iimaliwa

4 hours ago | Local News

Ominista yuundjolowele nOnkalonawa Bernard Haufiku, okwa lopotwa ya thigi po ombelewa yawo ndjoka onene nokutembukila mombelewa onshona, opo ndjoka onene yi vule okulongithwa kaaniilonga...

Oompangela dhokukandeka eetandelo lyomukithi gwombulwa

4 hours ago | Local News

Okwa tamekithwa oshikonga shewapaleko lyiishana yomeya mbyoka tayi adhika moBwabwata West sha landula sho oondjambameya 110 oshowo oongalangombe 20 dha si komukithi gwombulwa.Oshitopolwa shoshikunino shiinamwenyo...

Muharukua to be buried in Kunene

1 day - 16 October 2017 | Local News

President Hage Geingob on Friday intervened in a dispute between the relatives of the late Angelika Muharukua, advising that the former Kunene governor should be...

Uukwathitho otawu kaleke aanona yaakadhona mooskola

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ominista yElongo, Katrina Hanse-Himarwa okwa popi kutya kape na omatompelo kutya omolwashike aanona yaakadhona yethimbo lyongashiingeyi ye na okutaalela omaupyakadhi gonakuziwa. Minista okwa popi kutya...

Yambidhidheni Hage nenge mu dhige po oSwapo

1 day - 16 October 2017 | Local News

Omunangeshefa gwomonooli Sigo Amunyela okwa popi kutya mboka itaya yambidhidha Geingob opo a ninge omupresidende gwongundu yoSwapo, pethimbo lyomahgololo gongundu ngoka taga ningwa momwedhi twa...

OmuChina a pewa omboloha yooN$15 000

1 day - 16 October 2017 | Local News

Ompangu yamangestrata gwaTsumeb oya gandja omboloha yongushu yooN$15 000, komukwashigwana gwaChina, ngoka a kambadhala okufuta ombumbo omunambelewa gwopolisi peinda lyopolisi lyaShivelo. Mo Yongmeng (36)...

Sanitary pads keep girls in school

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

Education minister Katrina Hanse-Himarwa says there is no need why the girl child in modern-day Namibia must still be faced with the challenges of the...

Olympia pool to re-open next month

4 days ago - 13 October 2017 | Local News

A hold-up in the delivery of nozzle pipes for filters from Germany has delayed the completion of the Olympia swimming pool's upgrading, the City of...

Latest News

Teachers' demo on for today

4 hours ago | Labour

Teachers are determined to stage protests today to express their frustration with the ministry's delay in publishing the vacancy bulletin for next year.This protest action...

NEFF blames councils for failed...

4 hours ago | Politics

ILENI NANDJATOThe Namibian Economic Freedom Fighters (NEFF) blame local authorities for the failure of their grandiose N$3 billion housing scheme.The party says local councils did...

Namibia's hunger pangs lessen

4 hours ago | Economics

Good progress has been made over the past 25 years to reduce Namibia's hunger levels by 27%, the Global Hunger Index shows.According to the latest...

New minimum wage for farmworkers

4 hours ago | Labour

The minimum wage for farmworkers has been increased by 25% and will come into force on 1 November this year. This follows successful negotiations...

Can Swapo heal itself?

4 hours ago | Politics

Political analysts are concerned that the once “mighty” Swapo may not make it in one piece through its highly anticipated elective congress next month. ...

Speaker seeks Finnish help in...

4 hours ago | Government

The Speaker of the National Assembly, Peter Katjavivi, is concerned about increasing cases of gender-based violence in Namibia and appealed to the Finnish political leadership...

Struggle vet seeks eviction of...

4 hours ago | Justice

A veteran of the liberation struggle is asking the High Court in Windhoek to evict eight households who set up homesteads on land in the...

Mouton to plead in 2018

4 hours ago | Justice

A young man accused of killing a police officer and two civilians while allegedly driving under the influence of alcohol in July 2015, is scheduled...

NYS cooks unhappy over zero...

4 hours ago | Labour

As part of saving costs, the National Youth Service (NYS) in December last year discontinued overtime for kitchen staff at the Rietfontein campus. However, this...

Load More