AaZimbambwe taya pewa uuwanawa okuyeleka nAaNamibia

Omupresidende gwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, okwa popile etokolo opo ku shangithwe aakwashigwana yaZimbambwe mboka ye li aathaneki yomatungo naanambelewa yokuyalula omwaalu gwiitungithi nongushu yiitungithi, nonando inaya ningilwa omakonaakono.

11 August 2017 | Local News

Kevin McNamara okwa popi kutya kape na sha sha puka uuna aazaizai mboka taya pewa uunzapo mboka nonando itaya ka pulwa opo yiishangithe nolutu ndoka meendelelo.

Ominista yIilonga nOmalweendo, Alpheus !Naruseb omasiku ga piti okwa shangele omukanda olutu lwoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors, ta pula opo eshangitho lyaanambelelwa mboka li endelelithwe.

Shoka osha landula etsokumwe ndyoka lya shainwa kuZimbambwe naNamibia mo-2012.

Monena olutu ndoka ohalu pula opo omuntu omanga ina shangithwa, a ningilwe omakonaakono uule woomvula dhontumba.

McNamara okwa yamukula komapulaapulo ngoka ga holoka po sha landula ombaapila ya !Naruseb ndjoka yeeta epiyagano.

Pahapu dhaMcNamara, uuministeli wIilonga owa yi moonkundathana nehangano lyoNamibia Council of Architects and Quantity Surveyors mo- 2014 nokukundathana kutya omolwashike eshangitho lyaantu mboka lya pumbwa okweendelelithwa.

Konima yoonkundaathana noompata, ehangano olya tokola opo ku shangithwe AaZimbambwe mboka pamulandu gumwe, kutya otaku tulwa oondjindikila dhomwaalu gwaaZimbambwe mboka taya kutwa miilonga moNamibia.

Mboka inaya pumbwa okulonga moshikondo shopaumwene nuuna ngele shoka osha ningwa nena ehangano ndyoka olya pumbwa okutseyithilwa molwaashoka otaya yi pondje etsokumwe lyawo lyiilonga nompango.”

“Oya pumbwa okuningilwa omadheulo opo yiilonge kombinga yookondalaka dhomatungo getu noompango, oshinima shoka sha pumbwa natango okuyelithwa kehangano ndyoka,” McNamara ta popi.

Ehangano ndyoka olya li owala tali ka shangitha mboka yeli yashangithwa nale moZimbambwe onga aaniilonga mboka na inaya pitikwa okulonga moshikondo shopaumwene ihe omepangelo owala. Okwa tsikle kutya inashi yelamo kutya omolwashike etsokumwe ndyoka lya ningwa mo-2012 opo owala tali tulwa miilonga ngashiingeyi.

McNamara okwa popi kutya ope na aathaneki yomatungo naayaluli yiitungithi nongushu yiitungitho mbyoka tayi pumbiwa metungo, AaNamibia mboka ya shangithwa ihe itashi ti kutya inaya halika okulongela epangelo. Okwa pula ngele aanambelewa mboka Aanamibia ya shangithwa oye na tuu ohokwe yokulongela epangelo, nongele oye na ohokwe oya gandja tuu omaindilo gawo kepangelo. Okwa tsikile kutya ohokwe ndjoka inayi hololwa kAaNamibia oya etitha opo uuministeli wu ka konge ekwatho piilongo yopuushiinda oomvla dha piti, ihe onkalo ndjoka oyali ya pumbwa okutalululwa sho oshilongo sha taalela onkalo yopaliko tayi limbilike ndjoka ya gumu woo unene oshikondo shaatungi.

Amushanga muuministeli wIilonga nOmalweendo, Willem Goeiemann kuyele oshiwike shika okwa popile etokolo ndyoka, ta popi kutya olya nuninwa okugwedha koshikondo shontseyo yaaNamibia, nokugandja omadheulo nuunongo.OGONE TLHAGE

Similar News

 

Donkey saga: Outjo residents 'spread lies'

12 hours ago | Local News

Officials at the Outjo municipality have taken a combative position against residents who are protesting a provisional approval of a controversial Chinese donkey abattoir, accusing...

Otavi delivers on housing

12 hours ago | Local News

The construction of 250 modern houses at Otavi's Extension 4 residential area is progressing well.Newly serviced Extension 4 is an affluent residential area situated south...

Aanaskola 7 500 ya ningi omategelelo muule woomvula ndatu

12 hours ago | Local News

Aanona yoskola ya thika po, 7 500 oya thigi po ooskola pokati komvula yo-2014 no 2016 konima sho ya ningi omategelelo.Kwiikwatelelwa komiyalu dhoka dha pitithwa...

Otavi tayi tungile aakwashigwana omagumbo

12 hours ago | Local News

Etungo lyomagumbo ga thika po-250 momudhingoloko gwomagumbo gwOtavi Extension 4 otali pula nawa komeho.Ehala ndyoka otali adhika muumbugantu wondoolopa ndjoka na oli na...

Omaponokelo gaatalelipo ga kondemwa

12 hours ago | Local News

Ethano ewanawa lyaNamibia otali shundulwa nokuyonagulwa koongangala ndhoka tadhi ponokele aatalelipo moshilongo. Ominista yOmidhingoloko Pohamba Shifeta okwa popi kutya iiponokela mbyoka tayi ningilwa aatelelipo itayi...

Aakwashigwana yomOutjo onkene taya pula omayamukulo

12 hours ago | Local News

Oonkundathana dhoka dha ningwa muMei pethimbo lyomutumba gwelelo ngoka gwa ningwa, aanambelewa yelelo ndyoka oya zimine etungo lyokatomeno koondoongi hoka taka tungwa kehangano lyaChina lyoFu...

Newsprint – another fierce supporter of the #Festival

3 days ago - 18 August 2017 | Local News

It is probably safe to say that the management as much as personnel of Newsprint Namibia, have committed boots 'n all to the first Hashtag...

Refugees not backing down

3 days ago - 18 August 2017 | Local News

The Namibian refugees repatriated in 1989 are planning to march next week to the local United Nations office in Windhoek to express their dissatisfaction with...

Struggle kids block entrance to youth ministry

3 days ago - 18 August 2017 | Local News

A minor scuffle erupted when the so-called struggle kids refused to be moved from the entrance to the ministry of youth Namibian Police in Windhoek...

Oosekuriti natango tadhi futwa oondjambi dhi li pevi

3 days ago - 18 August 2017 | Local News

Aaniilonga aakeleli yomaliko ya thika po-17 000 oya thigwa pomutenya ketsokumwe ndyoka lya tulwa miilonga, omolwa oomalongekidho gokutula pamushangwa gwepangelo etsokumwe ndyoka taga ende kashona.Otaku...

Latest News

Aandonga 'confused' by leadership dispute

12 hours ago | Cultural

Ondonga community members say they are confused about the ongoing leadership battle within the traditional authority. This was one of the concerns that came...

Ondangwa gambler robbed of N$60...

12 hours ago | Crime

OGONE TLHAGE A man was robbed of N$60 000 by two men at a bar in Ondangwa last week.The victim...

Panga killer gets 25 years

12 hours ago | Justice

The Oshakati High Court last week sentenced Ndilinawa Gabriel to 25 years in prison after he was found guilty of murder.Gabriel (29) was convicted of...

Infighting plagues NUNW

12 hours ago | Labour

The National Union of Namibian Workers this weekend removed its president, Ismael Kasuto, in what it says was a properly constituted meeting. The removal...

Bail system needs review

12 hours ago | Justice

The minister of environment and tourism, Pohamba Shifeta, has called for a review of the granting of bail by Namibian courts. This follows the...

Beaten to death for a...

12 hours ago | Crime

Two suspects have been arrested in connection with the murder of Manfred Karl Hartmann (78) in Swakopmund on Friday. Hartmann was beaten to...

Bank Windhoek - Always ready...

12 hours ago | Youth

An initiative such as the Hashtag Festival always is a good fit for Bank Windhoek, which is always prepared to support local sport and...

Swapo seeks experienced top four

12 hours ago | Politics

Anybody aspiring to be a candidate for election as Swapo president and vice-president must have been a party member for at least 30 years, of...

The rise and fall of...

12 hours ago | Opinion

The battle for control of the Rally for Democracy and Progress (RDP) has intensified after a faction led by the party's vice-president Steve Bezuidenhout recently...

Load More