Tucna a limbililwa konkalo yeliko

22 March 2019 | Labour

Sho kwa tegelelwa omutengenekwathaneko gwelongitho lyiiyemo yepangelo gu tseyithwe moshiwike twa taalela, oTrade Union Congress of Namibia (Tucna) oya pititha omukanda ngoka tagu kondema onkalo yeliko ndjoka ya taalela oshilongo nokupopya kutya epangelo otali nanene oshilongo muupyakadhi.

Ehangano olya pula epangelo li tseyithe pashigwana egwedhelo lyoondjambi dhaaniilonga yepangelo tali popi kutya oompito dhiilonga dholela odha pumbwa okutotwapo nokuhwahwameka aaniilonga mekokitho lyeliko lyoshilongo.

Amushanga gwoTucna , Mahongora Kavihuha okwa lundile epangelo mwakwatelwa elelo lyopombanda mepangelo kutya otali popi iifundja kombinga yonkalo yopashimaliwa ndjoka ya taalela oshilongo.

Ehangano natango olya popi kombinga yoolopota ndhoka dha piti miikundaneki kutya Namibia okwa ninga ehala lyokuholama oongangala dhopashimaliwa muuyuni, naayandi yiifuta yiishoshela yomapangelo. Natango ehangano olya popi kutya Omupresidende gwoshilongo, Hage Geingob

okwa landitha po uuwanawa woshilongo, nelalakano lyokwiiyambapaleka omolwa uukume wopothingo mboka e na naChina.

Oya popi kutya omakonaaakono ngoka ga ningwa ngashiingeyi oga holola onkalo yanayipala moka mu na eliko lyaNamibia, na oya kunkilile aakwashigwana kutya sho oshilongo sha taalela omahogololo nuumvo, omauvaneko agehe otaga ka pewa oshigwana nongele osha ndopa okudhinda omauvaneko ngoka tashi ningilwa inashi kiipya oombedhi noku popya kutya inashi kunkililwa.

Kavihuha okwa kunkilile kutya omukalo gwepangelo gwokugandja ootendela dhiilonga komahangano gaChina unene moshikondo shomatungo, kutya osha etitha opo iimaliwa kayi pungulwe meliko lyoshilongo ihe otayi tutwa mo moshilongo.

JANA-MARI SMITH