Ondhalate yEtosha tayi pula oshindji

Uuministeli owa taalela omashongo ogendji mokumanitha iilonga mbyoka

14 June 2018 | Local News

Ondando ndjoka oya kwatela mo iilonga oshowo iifuta yiilonga yopoloyeka ndjoka, nuuministeli owa tseyitha ngaaka konima sho wa li wa tseyitha kutya otawu pumbwa oshimaliwa sha thika poomiiliyona 419 opo wu vule okumanitha iilonga mbyoka muule woomvula omulongo.

Sho a popi kombinga yomaupyakahi ngoka taga yi iilonga ywo moshipala, omukomeho gwoompangela nomayakulo gopautekinika muuministeli mboka, Boas Erkki natango okwa popyulula komapopyo ga li ga ningwa kuuministeli mboka kutya oshinano owala shookilometa 112 shondhalate ndjoka sha longwa muule woomvula hamano.

Okwa popi kutya okuya pehulilo lyomvula ndjika, otaku ka kala kwa longwa oshinano shookilometa 145 shomookilometa 842.

Kombinga yoshimaliwa shoomiliyona 419 shoka sha li sha popiwa kuuministeli nale, okwa popi kutya ondando ndjoka oya li owala ya kwatelamo odhalate.

Ondhalate ndjoka tango oya li ya longwa moomvula yo 1960, nangashiingeyi oya kulupa noonkondo.

Opo nduno ondhalate ndjoka yi tulwe monkalo ombwaanawa, momvula yo 2010 uuministeli womidhingoloko owa tameke iilonga yokutula kondhalate yimwe naandjoka tayi indike iiyamakuti yi ze mo meni lyoshikunino shoka. Pahapu dhaErkki, oshinano shookilometa 118 shomoshinano shookilometa 370 shodhalate ndjoka osha longwa nale monooli yoongamba dhoshikunino shoka. Oshinano shookilometa 70 okwa popi kutya osha tulwa nale ondhalate yolusheno. Kombinga yomUumbugantu, oshinano shookilometa 27 otashi kala sha manithwa nuumvo, naashoka osha topolwa miitoplwa iyali. Oshitopolwa shotango otashi ithanwa K1 shuule wookilometa 12 shoka sha manitha nale noopresenda 70 omanga oshitopolwa oshitiyali sha K2 shuule wookilometa 15 sha manithwa nale noopresenda 60.

Natango omunambelewa ngoka okwa popi kutya oshinano shookilometa 118 shondhalate ndjoka ya longwa nale nasho natango osha pumbwa okulongulula omolwa ompumbwe kutya ondhalate ndjoka ihayi silwa oshisho. Elongululo lyondhalate ndjoka otali ka pula oshimaliwa sha thika poomiliyona 10. Erkki okwa popi woo kombinga yompumbwe yaaniilonga yokusila oshisho ondhalate ndjoka, ta popi kutya oye na owala aaniilonga 30 yuuministeli mboka taya longele mEtosha. Okwa yelitha kutya uupyakadhi owu li mpaka kutya, ondhalate ndjoka nonando oya longwa nawa, otayi vulu okuyonagulwa koondjamba muule wesiku limwe.

Okwa popi kutya iionga yondhalate ndjok oya kala woo nokuyiwa moshipala koprograma yepangelo yoTargeted Intervention Programme for Employment and Economic Growth (Tipeeg).

Erkki okwa tsikile kutya oshiholelwa ongaashi kutya ehangano ndyoka tali longo odhalate ndjoka olya ulikwa owala momvula yo 2016, sha landula sho otendela yoTipeeg ya hulu mo 2014. Shoka osha etitha omahangano ngoka ga li ga pewa ootendela ga thige po opoloyeka molwashoa iimaliwa yiilonga oya londa pombanda okuyeleka niimaliwa mbyoka ya li ya pula konima yomimvo mbali sho ya tendele iilonga mbyoka.

Erkki natango okwa tsikile kutya oya taalela omaupyakadhi ngaashi ondhalate yoKaros ndjoka tayi yonagulwapo koondjamba konima sho yi li pokumanithwa nale.

Okwa popi kutya shoka oshi li uupyakadhi molwaashoka ondhalate ndjoka inayi gandjwa natango momake gepangelo, na oshi li omukundu omunene kaalongi yodhalate. Yimwe po natango mbyoka tayi enditha kashona iilonga, ompumbwe yiilongitho, omamanya ngoka taga adhika pehala ndyoka oshowo iifuta yalata okuza kepangelo.

Ompumbwe yuunongo niimaliwa nasho oshi li omukundu omunene.

Okwa tsikile kutya muule woomvula dha piti, uuministeli owa kala wa tala unene kokukondjitha uukongo waaheli paveta naashoka osha etitha unene eyonagulo lyodhalate yoshikunio shoka shiiyamakuti.

Etopolo lyiimaliwa mbyoka ya nuninwa iilonga yodhalate yEtosha oli I ngaashi tali landula, oshimaliwa shoomiliyona 35 oshiikalekelwa mo 2012/13, oomiliyona 40 omo 2013/14, oomiliyona 40 omo 2014/15 oshowo oomiliyona 20 ndhoka dhiikalekelwa momvula yo2015/16.

Momvula yo 2016/17 okwiikalekelwa oshimaliwa shoomiliyona 29 omanga oomiliyona 12 dhiikalekelwa momvula yo2017/18.

Kumwe oshimaliwa shoomiliyona 176 osha nuninwa okulanda iilongitho niitungithi yokutulako ondhalate ndjoka. Nuumvo oshimaliwa shoomiliyona 23.8 osha nuninwa okutulako ondhalate yolusheno oshowo emanitho lyoshitopolwa shondhalate yoK1 no K2.Erkki okwa popi kutya uuministeli otawu kambadhala okushunitha ondando yiilonga pevi, pakukutha oshiholelwa kiishiindalongo ngaashi okuza koshikunino shiinamwenyo shaKruger National Park moSouth Africa. Uuministeli owa tsikile kutya otawu pumbwa oshimaliwa shoomiliyona 500 komvula muule woomvula ntano opo wu vule okukala wa manitha iilonga mbyoka, paku manitha oshinano shookilometa 200.

Erkki okwa popi woo kutya uuministeli owiikalekela oshimaliwa shoomiliyna 100 shoka sha nuninwa okuyambidhidha iizemo yiikolokosha pokati kaantu niiyamakuti, momvula yonuumvo. Iimaliwa mbyoka otayi vulu okulongithwa mokutunga iigunda, oondhalate oshowo mokulonga oomboola dhomeya.

ELLANIE SMIT