Omuprima a gunu iiputudhilo yepangelo

17 June 2019 | Local News

Omuprima minista okwa popi kutya onkalo kutya omahangano ogeli oshitopolwa shepangelo, hasho tashi popile okukala omahangano ngoka giikolela owala kiiyemo okuza koshiketha shepangelo.

Okwa popi kutya nomahangano gepangelo ngoka inaga nuninwa okuninga iiyemo oga pumbwa okukala nomalelo omawanawa ngoka taga lalakanene elongitho nawa lyiimaliwa oshowo okwaadha omalalakano gawo.

Okwa popi kutya iiputudhilo yepangelo oya nuninwa okulonga yiithikamena ihe poompito odhindji omahangano ohaga kala giikokelela owala kiiyemo okuza kepangelo nokukala omukundu omunene gwopashimaliwa kepangelo, omolwa elongitho pambambo lyoonzo dhepangelo.

Omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya nonando omahangano ngoka ogwiikokekela mepangelo ngele tashi ya kiiyemo yokutamekitha, oga pumbwa okwiilongela kugogene nokukwashilipaleka kutya ogiiyambulapo paliko go taga vulu woo okugandja iiyemo kaaniipambuliko yiiputudhilo mbyoka ngaashi epangelo.Eyambidhidho noopresenda 2

Sho a popitha ominista yiiputudhilo yepangelo, Leon Jooste, iilyo yomalelo giiputudhilo yepangelo noomenindjela oshowo aakomeho ayehe, Kuugongelwa-Amadhila okwa popi mEtitano lya piti kutya, omahangano ga yama kepangelo oga pumbwa okuyambidhidha epangelo moonkambadhala dhokukondjitha oshikukuta shoka sha taalela oshilongo.

Okwa popi kombinga yeindilo lyepangelo opo aanashilonga ya vule okugandja oopresenda 2 dhiiyemo yawo lumwe komvula kepangelo.

Okwa popi kutya iimaliwa mbyoka otayi ka longithwa moonkambadhala dhokukondjitha oshikukuta, ta popi kutya epangelo olya ukitha woo eindilo ndyoka koshikondo shopaumwene pamwe naaniilonga moshikondo shopaumwene, opo ya vule okuyambidhidha epangelo.Iikumungu ya taalela epangelo

Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya iiputudhilo yepangelo oya pumbwa okutula miilonga omikalo dhingi kehe dhopaigwana, ta gwedha po kutya oominista dhiikondo yomondjila nenge Jooste oye na oshinakugwanithwa shokukwashilipaleka ekondololo nepangelo ewanawa lyomahangano ngoka, okupitila momalelo gomahangano, nokukwashilipaleka egandjo lyomayakulo dhingi koshigwana ngaashi yiinekelelwa oshinakugwanithwa shoka, nokukwata woo nawa oonzo dhepangelo.

Kuugongelwa-Amadhila okwa popi kutya omupya omunene omahangano ogendji ngoka otaga gu po omolwa okwaahalongela kumwe mokati komalelo naapombanda yomahangano. Okwa nyana woo omukalo gwekutho miilonga lyaanambelewa aakuluntu momahangano, shoka tashi hepeke noonkondo iimaliwa yoshigwana sho tashi ningwa inaku landulwa omilandu dhomondjila.

Omuprima okwa pula iiputudhilo yepangelo yi ngongepo oompangela dhoka tadhi etitha omayambulepo keliko lyoshilongo nokwaadha omalalakano goompangela dhoshilongo ngaashi Harambee Prosperity Plan, Fifth National Development Plan oshowo Vision 2030.

Okwa tsikile kutya omupya omunene ngashiingeyi omahangano ogendji gepangelo otaga popilwa owala muuwinayi omolwa omatompelo ga puka ngashi kutya itaga longo nawa nenge otaga ndopa okugandja omayakulo.

Okwa popi kutya olundji elongitho lyiimaliwa oyindji miifuta yaaniilonga, ta gwedha po kutya nonando iifuta yili nawa oyili enano lyuunongo wopombanda, inaku pumbiwa okupitilila oongamba dhoondjambi ndhoka dha tulwa po kepangelo, opo owala taku vulu okukwatwa nawa iimaliwa.OMUTOOLINKUNDANA GWOMENI