Omunyasha iimangelekele poskola

02 August 2019 | Local News

KENYA KAMBOWE

Omunyasha gwoomvula 18 okwiimangeleke moRundu ongula yEtitatu.

Olutu lwaBertho Johannes Hoflin olwa adhika lweendjelela mokapale kuudhano wokatanga kokoonyala poskola yaRundu Secondary School, pehala lya faathana naampoka pwiimangelekele omunyasha gwoomvula 24, kuyele nuumvo.

Hoflin oha zi molukanda Kehemu moRundu nOmupopiliko gwopolisi, Chief Inspector Kauna Shikwambi okwa koleke oshiningwanima shoka.

Shikwambi okwa popi kutya nakusa okwiimangeleke nongodhi yonayilona, naakwanezimo ye oya tseyithilwa.

Kape na omukanda gwa sha gwa adhika pehala mpoka nomakonaaakono gopolisi otaga tsikile.

Momasiku o 27 gaFebruali omunamimvo 24, Aiyambo Stefanus Nekaro, omukalimo gwomoDonkerhoek, naye okwiimangelekele pehala lya faathana.

Inapu adhika omukanda gwa sha naashoka tashi halutha, omaidhipago ngoka agehe oga ningwa mEtitatu.