Omukwiita ta gamena

11 September 2019 | Justice

ELLANIE SMIT

Iikundaneki oya indikwa okutoola oonkundana mompangu mOndaaha, pethimbo oshilyo shEtanga lyEgameno lyaNamibia shoka sha yaha nokudhipaga omukwashigwana moKatutura oshiwike sha piti, sha holoka mompangu.

Aakwanezimo ya nakudhipagwa, Benisius Kalola (32), ngoka a dhipagwa mEtine lyoshiwike sha piti koSingle Quarters moKatutura, oya holola okuuva nayi kwawo omolwa egameno lyomukwiita ngoka.

Kalola okwa yahwa koshilyo shoka shi li oshitopolwa sho Operation Kalahari Desert omanga taya kongo aafekelwa.

Oolopota dhopetameko odha holola kutya Kalola okwa yahwa omanga a li tayi ontuku, na okwa hulithile moshipangelo shaKatutura.

Pethimbo Darrel Mulele Nyambe a holoka mompangulilo ndjoka ya li yuudha noonkondo, iikundneki inayi pitikilwa mo, netompelo aniwa kape na ngoka a pitikwa okuthikama mompangu.

Pethimbo ompangu yali yiipyakidhila niipotha yimwe, aatolinkundana oyali ya vulu okuthikama nokuthaneka omathano oshowo okulandula iipotha mbyoka, ihe konima sho Nyambe iithanwa, omiyelo dhompangu odha edhilwa naatoolinkundana oya indikwa okuthaneka omadhano nenge uuvidio.

Aatoolinkundana sho ya kambadhala okuthaneka omathano pomahala mpoka hapu dhithile aatamanekwa oya indikwa kutya inashi pitikwa nonando osha kala nokuningwa nale.

Nyambe okwa tindilwa omboloha na ota kala mompangulilo sho oshipotha she shuundulilwa komasiku 29 gaJanuari omvula twa taalela.

Omufali gwiihokolola kompangu, Victoria Likius okwa tindi egandjo lyomboloha ta popi kutya itali kala muuwananwa wuuyuuki sho omakonaakono moshipotha shoka geli natango petameko.

Mangestrata Atutala Namwenyo Shikalepo okwa lombwele Nyambe kutya ota vulu okuninga eindilo lyomboloha.

“Ngele owa tokola okuninga eindilo koneka kutya kehe shoka to ka popya pethimbo lyeindilo lyoye lyomboloha otashi ka kwatwa na otashi ka longithwa pethimbo lyoshipotha shoye,” mangestrata a kunkilie.

Yinagona yaKalola, Lena Nekundi, okwa popi kutya ofamili inayi nyanyukwa omolwa egameno ndyoka tali pewa Nyambe.

Nekundi okwa popi kutya ofamili otayi pangele okufutitha Etanga lyEgameno.

Okwa popi kutya oshituthi shokudhimbuluka Kalola shotango otashi ningwa mOvenduka mEtiyali, omanga shoka oshitiyali tashi ningwa nena monooli.

Pahapu dhe, opolisi nenge etanga lyegameno inali talela po ofamili, konima yoshiningwanima shoka.

Kombinga yiipotha mbyoka opolisi tayi popi kutya Kalola okwa li a halika kopolisi, okwa popi kutya kaye shi kombinga yiipotha mbyoka, na oya uvu owa iipotha mbyoka miikundaneki.

Omumwayinagona gwaKalola ngoka ina hala edhina lye li hololwe, okwa popi kutya opolisi otayi kambadhala okwiigamena mwaashoka sha ningwa po, molwaashoka ngele Kalola oka kala ta kongwa kopolisi oshike inayi ke mu tala kaandjawo hoka a li ha zi.

Omunambelewa gwocontrol prosecutor mompangulilo yaKatutura, Pieter Smit, okwa popi kombinga sho iikundaneki inayi pitikilwa mompangulilo pethimbo lyoshipotha shoka.

Okwa poi kutya ope na poompito dhimwe oshigwana niikundaneki ihayi pitikilwa moompangulilo, ihe moshipotha shika ke na ontseyo ngele oya yakula elombwelo okuza koNDF opo kamu pitikilwe iikundaneki.

Lwopokati mpoka okwa lopotwa kutya People's Litigation Centre (PLC) oya ningi enyenyeto lyomiyonena dhi na sha nuuntu koInternational Criminal Court.

Omanyenyeto ngoka otaga ningilwa NDF, Namibia Correctional Services, Windhoek City Police oshowo Namibian Police pethimbo lyiikonga tayi ithanwa Operation Hornkranz oshowo Operation Kahalari Desert.

[email protected]