Omukokele a monene oshiponga moShoprite

Shoprite a gandja ombili

12 October 2021 | Local News

ESTER KAMATI NALIMBA MUPETAMI

OVENDUKA

Veronika Neidel, okwa li hazi pamwe nokatekulu koomvula 12 omanga ina mona oshiponga ihe okatekulu hoka okwe ka tumu kaakwanezimo yalwe molwaashoka ita vulu we okukasila oshisho.

Kwaashoka sha li sha fa omasiku omakwawo muSepetemba, omukokele ngoka kali a nongela kutya onkalamwenyo ye tayi lunduluka konima yetalelepo lye mostola yaShoprite moka haka landa shito iilandomwa ye.

Pethimbo e li mostola ta landa iinima ye okwa pehala limwe mpoka pwali tapu longwa, na kapwali edhidhiliko lyasha tali kunkilile kutya otapu longwa. Okwa yi omuthenu na okwa idhengepo onto oshowo omutse.

Omukokele ngoka okwa ngambuka uule wokathimbo naaniilonga yaShoprite mboka ya mono oshiponga shoka oye mu thindikile a ka kwate otaxi ndjoka ya futu opo yi mu fale pegumbo.

Omwana okwe mu fala koshipangelo esiku lya landula hoka oondohotola dha koleke kutya okwa tuuka ontumba metundji.

Omwana Hetta Uiras okwa tembukamo ngashiingeyi megumbo lye opo a ka sile oshisho yina ngoka ita vulu we okwiinyenga.

Konima yomasiku gaali sho oshiponga shoka sha ningwa, omuniilonga mostola yaShprite ngoka edhina lye lyishiwike koNamibian Sun, okwa li a yi kegumbo lyomukokele ngoka opo a ka tale kutya onkalo ye oyi li ngiini.

Uiras okwa li a yi moonkundathana nelelo lyaShoprite ndyoka lya gandja ombili yopakana omolwa uuhasha mboka wa etitha oshiponga.

Okwa popi kutya okwa Ii e ya pula ya kale taya futu iifuta yuunamiti yomukulupe ngoka, shoka ya li ya zimine petameko ihe lwanima oya ninguluka nokupopya kutya aniwa omukokele okwa li nale e na uuvu sho a yi mostola ndjoka.

Moomvula dho 81, Neidel okwa li natango ta vulu okuwapaleka, okwiitelekela yemwene oshowo okatekulu na okwa li woo ha tekele iimeno ye, niilonga mbyoka ita vulu we oku yi longa omolwa onkalo moka e li.

“Shoprite ne tu kwathele molwaashoka okwa monene oshiponga mehala lyawo. Okwa pumbwa woo okatemba ngame kandi na iilonga,” Uiras ngoka a nika oluhodhi a popi.

Sho a ningwa naye ekwatathano koNamibian Sun, Shoprite okwa gandja ombili omolwa omukalo moka oshiningwanima shoka sha ungaungiwa nasho. Shoprite okwa popi kutya oya ninga ekwatathano nofamili yomukokele ngoka opo ya vule okuninga omalongekidho gomayambidhidho nokukwashilipaleka kutya oshikumungu shoka osha ungaungiwa nasho.

Oya popi kutya ngashiingeyi mostola omwa tulwa omadhidhiliko ngoka taga kunkilile nokuulikila ookastoma dhawo kutya ombinga yimwe yostola otayi longwa.