Ompumbwe yoohi okwa tegelelwa yi ye pombanda mo 2030

10 April 2019 | Fishing

Okuza momasiku 2 sigo ga 4 gaApiili nuumvo aatseyinawa kombinga yiinamwenyo yomomeya oya gongala moSantiago, Chile, nokukutha ombinga momutumba gwoWorld Organisation for Animal Health (OIE) Global Conference on Aquatic Animal Health, ngoka gwa kundathana unene kombinga yokuya moshipala omikithi, ndhoka hadhi pula oshimaliwa shoobiliyona shaAmerika 6 komvula kehe.

Omutumba ngoka ogwa ningwa nokuyambidhidhwa kepangelo lyaChile kohi yontetekelihapu, “Collaboration, Sustainability: Our Future”,. Okwa kundathana unene kombinga yelongelokumwe kombinga yooprograma dhuundjolowele nokugamenena po iinamwenyo yomomeya.

Omunambelewa omupopiliko guuministeli woohi noonzo dhomomeya, De Wet Siluka, ina vula okupopya ngele Namibia ngoka a koko moshikondo shetekulo lyiinamwenyo yomeya okwa li tuu a kalelwa po komutumba ngoka.

Omukanda ngoka gwa pitithwa ko OIE ogwa holola kutya, omutumba ngoka ogwa li gwa nuninwa okukundathana omashongo ngoka ga taalela oshikondo shoka oshowo omakandulepo gomikundu ndhoka.

Iinamwenyo mbyoka okwa hololwa hayi gandja kaantu ye li poobiiyona 3.2 muuyuni oopresenda 20 dhoproteina yiinamwenyo, ihe omakonaakono ngoka ga ningwa oga holola kutya opo ku yi we moshipala ompumbwe yoohi oshowo iikulya yomefuta, elongo lyoondya dholudhi ndoka olya pumbwa okuyambulwapo okuya momvula yo 2030.

Omutumba ogwa popi woo kombinga yo OIE Aquatic Code and Aquatic Manual oshowo World Animal Health Information System (WAHIS).

Omutumba ogwa kundathana kombinga yekondololo lyomikithi ndhoka hadhi vulu nokutaaguluka oongamba, biosecurity for aquaculture establishments; nkene ku na okutulwa miilonga ekondololo lyomikuthi oshowo etulo miilonga lyo OIE international Standards.

Omukomeho gwo OIE, Dr Monique Eloit, okwa popi kutya omolwa oshikondo shiitekulwanamwenyo yomomeya shoka tashi kokelele, otashi ka kala muupyakadhi wokutaalela omashongo guundjolowele oshowo omikithi.

Melongelokumwe lyiilongo, nena otaku vulika okutulwa miilonga OIE international Standards, nokuyanda etaandelo lyomikithi, ndyoka lya gumu nale oshikondo shoka nokweetitha ekanitho enene miilongo yimwe po.

Oshikondo shoohi noonzo dhomomeya moNamibia osha holola oshikondo shoka oshimwe shomiikondo tayi koko meendelelo moshilongo.

Oshikondo shoka osha kwatelamo oshinano shookilometa 1 500 momukulofuta gwaLiindili, Ombaye oshowo oSwakopo, na okwa talika kutya oshitopolwa shoka inashi nyatekwa na oshina oonzo dhi li pombanda dhomeya gopaushitwe.

Ongeshefa yoshikondo shoonzo dhomomeya oya kwatelamo ngaashi Seaweed (Gracilaria verricosa) Abalone (Haliotis midae), Mussels (Mytilus galloprovincialis), Oyster (Crassostrea giga) oshowo (Ostrea edulis)

Uuministeli owa popi kutya oshikondo shoka natango oshi li esimano enene moCaprivi oshowo mOkavango nomiitopolwa ngaashi Omusati, Kunene oshowo Oshana.

Okwa tulwa woo miilonga oopoloyeka dhuuteku woohi dha yooloka moshilongo noopresenda 50 dhakalimo miitopolwa yomuushayi moshilongo otaya hupu moopoloyeka ndhoka.

ILENI NANDJATO