Omauyelele ge na sha nelando lyiinima yepangelo onkene ga holekwa

10 June 2019 | Local News

Omukalo gwokumona omauyelele ombinga yiinyangadhalwa yelando lyiinima yepangelo onkene gwa holekwa nonando okwa Ii kwa popiwa kutya omulandu omupe ngoka tagu longithwa mokuninga omatokolo gen a sha nomalando ngoka otagu ka e ta polweela omauyelele oshowo uuyuki.

“Okukambadhala okumona shoka tashi ningwa momulandu gwomalando gwepangelo otashi limbilike,” kwiikwatelelwa koshinyolwa oshititano shoProcurement Tracker Namibia (PTN), shoka oshi li oshiyetwapo shoInstitute of Public Policy Research (IPPR).

Kohi yoshitopolwa tashi ithanwa 'A messy numbers picture', omupekaapeki ngoka ta kwatelwa komeho kuFrederico Links gwoIPPR, okwa tende kohi kutya nonando omulandu omupe oguli miilonga na ogwa nuninwa okweeta polweela uuyelele uuna epangeo tali landa iinima nokugandja ootendela, omauyelele ogendji natango oga holekwa. Omapekaapeko gawo ngoka ga ningwa petameko lyomvula yo 2018 oga holola kutya sigo onena omauyelele ge na sha nelando lyiinima okupitila moCentral Procurement Board of Namibia (CPBN), oga holekwa na itaga gandja ethano lyaashoka tashi ningwa nenge omiyalu dhi li mondjila.

Kombinga yuuyuuki omapekaapeko oga holola kutya oshi li oshidhigu okumona uuyelele mboka molwaashoka iikondo yepangelo kayi nako nasha nokutula pamuthika omauyelele komapandja gawo gopamalungula shi na sha nomalando ngoka taga ningwa.

Oshikumungu shimwe shoka sha hololwa ongaashi sho epandja lyomalungula lyoCPBN dha lolola kutya elelo ndyoka olya ninga omatokolo ge li po 248 kombinga yomalando okuza momwedhi Apilili gwomvula yo 2018 sigo omwedhi Januari nuumvo.

Aapekaapeki mboka oya mono kutya omiyalu ndhoka itadhi tsukumwe nomwaalu gwomatokolo ngoka ga ningwa ogu li po 295 muule wethimbo ndyoka.

Olopota oya holola kutya kape na omayelitho ga ningwa omolwa uuyelele mboka kawu li mondjila.

Ompumbwe yomauyelele otayi etitha omaipulo kombinga yuukwashili melongitho lyiimaliwa yoshigwana momalando giinima yepangelo nonando ope na omulandu ngoka gwa tulwa miilonga nomatompelo kutya otagu ka e ta polweela omauyelele.

Aapekaapeki mboka oya popi kombinga yomauyelele kage li mondjila ngoka taga gandjwa moshigwana kepandja lyo CPBN.

Momutengenekwa gwomvula yo 2018/19 IPPR okwa hololwa kutya CPBN oya ningi omatokolo ge na sha nomalando geli po 338, ngoka ga ningwa kiikondo yepangelo oshowo iiputudhilo yepangelo.

Mokati komatokolo ngoka ga ningwa, 112 oga ziminwa, 68 oga shunithwa, 33 oga kuthwa mo omanga 106 ga kalekwa no 19 oga tindwa.

Kumwe CPBN okwa ningi omatokolo geli 28 momwedhi momvula yo 2018/19 nomatokolo geli pombanda oga ningwa muSepetemba gwo 2018 sho kwa ningwa omatokolo geli 75.

JANA-MARI SMITH