Omahogololo gelelo lyaVenduka taga ningwa oshiwike twa taalela

25 November 2021 | Local News

JEMIMA BEUKES

IPC a hala LPM nokukuthamo AR

Swapo a hala okwiikutha mo momahogololo

AR a popi kutya Itula okwa sa ondjala yelelo

Skrywer gwoLPM a halika onga omulanduli gwaJob

Elelo lyomuhanga tali tengauka

OVENDUKA

Oonkundathana dhelelo lyomuhanga moshilandopangelo odhili metifa moka oongundu dhimwe dha ningi aatondi.

Pethimbo ndika ookansela yatano yoSwapo melelo ndyoka otashi ulike ha yala okukala inaya kutha ombinga momahoogololo ngoka, ngaashi omvula ya piti pethimbo lyomahogololo ngoka gali ga hogolola Job Amupanda omanga mayola gwoshilando.

Nonando ongaaka Namibian Sun okwa lombwelwa kutya Swapo otashi vulika a kaninguluke sho oongundu dhimwe dhoka dhali melelo lyomuhanga dha hala okuninga omalunduluko.

Omukomeho gwelelo ndyoka, Queen Kamati, okwa tindi okuyamukula ngele Swapo otaka kala ina kutha ombinga momahogololo nenge otaka imanga kumwe noongundu dhimwe nokutunga po omuhanga. Okwa ukitha omapulo agehe kelelo lyongundu moKhomas.

Oongundu ne dhoka ngashiingeyi tadhi talathana omeho omanene ongaashi Nudo, Popular Democratic Movement (PDM) oshowo Affirmative Repositioning (AR) dhoka tadhi kondjitha ongundu yoIndependent Patriots for Change (IPC).

Ongundu dhoka inadhi nyanyukwa molwaashoka IPC okwa pula ongundu yoLandless People’s Movement (LPM) opo yi wayimine elelo lyomuhanga ndyoka.

Ookansela yoSwapo ngashiingeyi nayo oya tala omeho kolugodhi ndoka opo yamone kutya otalu hulu ngiini yo ya vule okuninga omatokolo gawo yiikwatelela koshizemo sholugodhi ndoka.

Oonzo dhimwe odha holola kutya Swapo otashi vulika a ye melelo lyomuhanga ngele okwa uvanekwa kutya oye ta kuthapo elelo lyokomitye yelelo lyoshilando.

Swapo ota pumbwa kuume e na iipundi itatu opo ya vule okusindana melelo ndyoka.

Itula tiidhopo aniwa miilonga yelelo

Pethimbo lyomukanda gwiikundaneki ngoka gwa ningwa mEtiyali moshilandopangelo, Amupanda okwa popi kutya ina nyanyukila onkalo yaItula sho tiidhopo miikumungu yelelo lyoshilando nokushonopaleka oonkondo dhookansela yoIPC mokuninga omatokolo melelo.

Amupanda okwa nyenyeta kutya ookansela yongundu yoIPC otaya faula kiigongi nongele oya kutha ombinga miigongi ihaya popisha nenge ya ninge omagwedhelelo gasha, tashi ulike kutya oye li we komuntu konima.

Amupanda okwa popi kutya kashi shi oshipu okukala omukomeho gwelelo ndyoka molwaashoka owu na okukala wa tala omeho goye kiilonga. Okwa popi kutya osha li oshipu kongundu yoSwapo molwaashoka omalombwelo agehe haga gandjwa ogali haga tulwa miilonga nomukomeho okwa pumbwa owala okugandja elombwelo okuza koombonge dhongundu nomalombwelo otaga gandjwa nokugwanithwapo.

Okwa gwedhapo kutyaAR ina sa ondjala yeelo na ota vulu okulela oshilando onga oshilyo shelelo lyoshilando.

IPC a hala LPM

Omwedhi gwa piti, LPM okwa holola ohokwe yokuwayimina elelo lyomuhanga. Ongundu ndjoka oyali yatindi okuwayimina elelo ndyoka omvula ya piti na inayi kutha ombinga momutumba ngoka gwa ningwa oshiwike sha piti.

Henny Seibeb gwoLPM okwa lombwele iikundaneki kutya otaya ningi oonkundathana noIPC nokuwayimina elelo nokutala ngele otaya vulu okukuthako iipundi yimwe mbyoka.

Omupopiiko gwoIPC, Imms Nashinge okwa popi kutya kape na sha oshiwinayi poonkundathana pokati koIPC noLPM molwaashoka oya hogololwa momalelo moka ya tegelelwa okulongela kumwe nokugandja omayakulo.

“LPM okwa hogolola momukalo guundemokoli, oyeli oshitopolwa shelelo, omolwashike tashi halutha?tegelela owala ngele ope na oonkundathana otadhi ka gandjwa moshigwana molwaashoka elelo lyomuhanga kali shi oshinima shopaumwene osha kehe gumwe, ngele ongaaka. Oye na oshinakugwanithwa ngaashi owala aantu ayehe.”