Namibia okwa taalela oshikukuta oshinene

26 March 2019 | Disasters

Oshikukuta ngashiingeyi osha pumbwa okutalikako onga onkalo yopaulumomhumbwe moNamibia na otashi gumu noonkondo oomwenyo dhaantu oyendji moshilongo, onkene oshilongo nashi kale shiilongekidhila onkalo ndjoka.

Omunambelewa omukomeho gwoNamibia National Farmers Union (NNFU), Mwilima Mushokavanji okwa lombwele oNamibian Sun onkalo yoshikukuta moshilongo oya nayipala noonkondo, unene aanafaalama mboka taya gumwa noonkondo.

Okwa popi kutya uunamapya owo esipa lyombunda lyAaNamibia oyendji, sho taku tengenekwa kutya oopresenda 79 dhaakwashigwana oyiikolelela momapya gawo unene miitopolwa yomuushayi.

Mushokavanji okwa popi kutya sho kaku na omuloka shoka otashi gumu noonkondo uunamapya nokushunitha pevi egameno lyoondya moshilongo.

Omunambelewa ngoka okwa popi kutya omolwa onkalo yoshikukuta aanafaalama otaya nana nuudhigu mokupalutha iimuna yawo.

Okwa popi kutya omapekaapeko ga holola kutya Afrika otaka dhengwa noonkondo konkalo yelunduluko lyonkalo yombepo moka mwa kwatelwa oshikukuta, efundja oshowo omikithi.

Paufupi, Mushokavanji okwa popi kutya ehangano lyawo olya gandja kepangelo omayele moka mwa kwatelwa eyambidhidho lyoondya oshowo ootenga dhomeya, opo ku vule okuhupitha aantu niinamwenyo.

Mushokavanji natango okwa dhenge omuthindo kutya Namibia okwa pumbwa okukala iilongekidhila onkalo ndjoka.

“Meatco okwa pumbwa okugandja oondando dhi li hwepo kaanafaalama yo ombaanga yoAgribank tayi kwashilipaleke woo kutya aanafaalama oye li methimbo edhigu na otaya ka kala taya nyengwa okufuta omikuli dhawo.”

Okwa popi kutya epangelo opamwe noshikondo shopaumwene ya pumbwa okulongela kumwe pethimbo ndika.

Mushokavanji okwa popi kutya nonando oya nyanyukwa molwaashoka epangelo otali tula miilonga eyambidhidho noondya, monakuyiwa okwa pumbwa okutulwa miilonga oompangela pethimbo.

Lwopokati mpoka, Namibia Agricultural Union (NAU) oya tambulapo etokolo ndyoka lya ningwa koKabinete koshilongo megandjo lyomakwatho goondya gongushu yoomiliyona 572 .

Okabinete oka tseyitha momasiku 19 gaMaalitsa kutya oshimaliwa sha thika poomiliyona 572, 7 oshiikalekelwa na osha nuninwa onkalo yoshikukuta momvula yo 2019/2020. Omakwatho ngoka oga kwatela mo oondya, omeya, eyambidhidho lyiimuna, omalweendo okutembudha iimuna okuza pomahala guulithilo oshowo iikulya yiimuna.

NAU pamwe noNamibia Emerging Commercial Farmers Union (NECFU) oya pulaopo ya vule okuninga omutumba nominista yUunamapya, Alpheus !Naruseb opo a vule okupewa uuyelele kombinga yoompangela ndhoka dha ngongwa po komahangano ngoka gaali mokwiilongekidhila onkalo yoshikukuta, nokutala kwaashoka tashi vulu okuningwa po mokuhwepopaleka onkalo ndjoka.

Olutu lwoMeat Board of Namibia nalwo olwa popi kutya oshilongo osha taalela onkalo yoshikukua oshinene onkene aaniimuna oya pumbwa okuninga oompangela opo ya tule momalanditho iimuna yawo yimwe omanga pe na ethimbo, yo ya kalekepo owala omiyalu dhiimuna omushona.

ELLANIE SMIT