Aavali ya lombwelwa ya kuthe ombinga melongo lyaanona yawo

30 July 2020 | Local News

KENYA KAMBOWE

RUNDUOmukomeho gwelongo moshitopolwa shaKavango East Fanuel Kapapero okwa popi kutya aavali inaya tegelela aanona yawo yuundulilwe koongundu tadhi landula ihe naya kwashilipeleke kutya aanona yawo oya mona iitsa iiwanawa okuya pehulilo lyomvula.

Kaparero okwa popi ngaaka pethimbo a ningwa naye oonkundathana kEwi lyaNooli omwedhi nguka, sho a pulwa kombinga yongushu yelongo pethimbo mpoka kwa taalelwa ombuto yocorona.

Ooskola odhindji dhepangelo odha tokola okutopola ootundi moongundu oombali, opo ya vule okugwanitha po ompango yokwiikala kokule pethimbo taya longo.

Shoka otashi ti aanaskola otaya kala taya kala komagumbo omasiku gamwe po naavali oya pumbwa okukwathela aanona niilongwa yawo.

“Aavali oya pumbwa okudhanga ombinga yawo nokukwathela ooskola melongo lyaanona yawo,” omunambelewa ngoka a popi.

Okwa popi kutya ooskola ntano moshitopolwa shawo kadha li dha vula okutameka omolwa uupyakadhi womeya nonkalo yuuyogoki. Ooskola dhoka odha tumbulwa kutya Aloys Ashipara Primary School, Shimpanda Primary School, Tyeye Primary School, Tjova Senior Primary School oshowo Mbambangandu Primary School.

Okwa popi kutya ngashiingeyi aanona mboka oya tameka ooskola, nuupyakadhi mboka owa kandulwapo.