Aandonga taya lili Kauluma

Nakusa okwa popiwa kutya okwa li omunongo moonkundathana

13 February 2019 | Cultural

ILENI NANDJATO

Kauluma ngoka a longa melelo lyoshilongo shoka uule woomvula ondhindji okwa hulithile moshipangelo shaVenduka, ongula yOmaandaha.

Pahapu dhamushanga nale gwelelo lyaNdonga, Josef Asino oshowo elenga enene Naeman Amalwa, Kauluma okwa li omuyambidhidhi gwomukwaniilwa gwaNdonga Immanuel Elifas.

“Oya kala melelo lyoshilongo ayehe. Kauluma oye a li omuyambidhidhi gwomukwaniilwa na okwa kala omugandjimayele gwe miikumungu yelelo lyoshilongo oshowo omufatululili gwe unene ngele taya zi mo moshilongo,” Asino a popi.

Elifas okwa ulike Kauluma onga elenga enene momvula yo 1982, pahapu dhaAmalwa.

Konima owala yeuliko lye, epangelo lyokatongotongo olya mbomopo oombelewa dhelelo lyoshilongo shoka, nokonima yoshiningwanima shoka okwa tokolwa kutya kashi li megameno omukwaniilwa a kale ta ungaunga niikumungu ayihe yelelo onkene okwa ulike Kauluma oye a ninge omuyambidhidhi gwe nokukala ta longo po iinakugwanithwa ye oyindji.

Amalwa okwa popi kutya omolwa Kauluma, elelo lyaNdonga li li ponkatu mpoka li li monena, nomalelo gamwe oga kala taga kutha iiholelwa kuyo.Pethimbo a li omushona, Kauluma pamwe nomumwayinamati nakusa ngashiingeyi, omumbisofi James Kauluma oya kokele mombala yoshilongo yomukwaniilwa nale, Shihepo shaNamene.

Okwa hiti oskola mOdibo, omanga ina thiga po oshilongo nokukalonga koCape Town, shaSouth Africa.

Omutoolinkundana, Chris Jacobie, ngoka a li kuume omupopepi naKauluma okwa popi kutya okwa li gumwe gwomaantu mboka ye na uunongo moonkundathana.

Okwa popi kutya eso lye oli li ekanitho enene koshilongo, kaakwashigwana yoshilongo shaNdonga, kaantu yopomudhingoloko gwe oshowo kongundu ye.