Aanafaalama inaya pitika iimuna yawo yi nape miilya iitalala

Iilya iitalala oya nika oshiponga kiimuna

08 May 2019 | Agriculture

Ekunkililo ndyoka olya landula sho omunafaalama mOmutsegwonime moshitopolwa shaShikoto a kanitha oongombe dhi li po 10, dhoka sha si, konima sho dha napa mepya moka mu na iilya iitalala.

Ireneus Shigwedha okwa lombwele oshifokundaneki shoNamibian Sun kutya, iimuna ye mbyoka oya si konima sho ya napa mepya mOsoondaha. “Mosoondaha onda dhengelwa ongodhi kaalithi yiimuna yandje kutya oongombe otadhi si konima sho dha kala dha fula omapunda. Sho nda pula kutya odhiihula okulya nenge okunwa uunake, okwa lombwelendje kutya oya tameke okudhitula mepya omo dhinape.”

Shigwedha okwa popi kutya aaniilonga ye mboka oye mu lombwele kutya iimuna inayi nwa omeya mOsoondaha omolwa ompumbwe yomeya ndjoka ya dhidhilikwa momudhingoloko moka uule wiiwike ya piti, sho omunino gwomeya gwawo gwa kwatakanithwa nomunino omunene gwaNamWater ngoka gwa za kOmuthiya.

Shigwedha okwa popi kutya okwa hingi ongulohi ndjoka okuza mOngwediva okuya kOmutsegwonime, na okwa adha oongombe 10 dha sa nale.

Okwa popi kutya ota fekele owala kutya kape na shilwe shoka sha dhipaga iimuna, na omahangu owala ngoka omatalala.

Aanafaalama oyendji monooli yoshilongo oya taalela onkalo yiilya yawo mbyoka inayi kola omolwa ompumbwe yomuloka. Nonando iilya mbyoka oya koko inayi vula okutula ko oomuma , noyendji oya tameke nale okupalutha iimuna yawo nomahangu ngoka.

Omundohotola gwiimuna gwepangelo mOmuthiya, Dr Frenada Haufiku okwa popi kutya oshiningwanima shoka shomOmutsegwonime, ineshi lopotelwa, ihe okwa kunkilile aanafaalama opo kaya paluthe iimuna yawo niilya iitalala yomahangu nenge yiilyaalyaka.

“Omahangu oshowo iilyaalyaka otayi vulu okukala uusigo ngele inayi koka nawa, unene ngele inayi tulako omitse. Osha nika oshiponga noonkondo ngele aanafaalama otaya palutha iimuna yawo omanga iilya mbyoka iitalala. Onawa aanafaalama ya tegelele opo yi kukute yo iimuna yawo yi vule nduno okunapa miilya mbyoka,” Haufiku a popi.

ILENI NANDJATO