Aalandithi yomomapandanda ya indikwa mOndangwa

31 March 2020 | Local News

ESTER KAMATI

OSHAKATIYimwe yomoonkatu ndjoka ya katukwa kelelo lyaNdangwa, okuyeleka omapandanda gondoolopa okuza kaalandithi yomomapandanda mboka taya vulu okutaandelitha nenge okukwatwa kombuto nuupu.

Ondangwa oyi na omwaalu omunene gwaalandithi yomomapandanda mboka haya landitha iikulya oshowo iilandithomwa yilwe.

Gumwe gwomaalandith, Veino Elia, okwa popi kutya ongeshefa otayi pula nawa komeho na ina gumwa natango kuupyakadhi tawu etithwa ketukuko lyombuto ndjoka, molwaashoka ookastoma dhe onkene tadhi mu yambidhidha.

Elia, ngoka ha landitha omatama noonyanga ogumwe gwomaalandithi mboka oofamili dhawo dhiikolela miiyemo mbyoka ha ningi mongeshefa ndjoka.

“Otu na uumbanda kutya elelo lyondoolopa otali tu halakanitha po mpaka mbala.”

Gumwe gwomaanangeshefa mboka, Laimi Absalom, naye okwa popi kutya aaniilonga yomoombelewa itaya gumwa unene konkalo ndjoka ngaashi yo, unene mboka kaye na we oonzo dhilwe dhiiyemo.

Omunambelewa omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaNdangwa, Petrina Shitalangaho okwa koleke kutya aalandithi kaye na epitikilo okulanditha pooha noondjila onkene ekalo lyawo mpoka kali li paveta.

Okwa tsikile kutya ekuthopo pomahala ngoka otali kala muuwanawa waalandithi molwaashoka otaya longele pomahala pwaahena omeya nenge uuyogoki.

Okwa popi kutya uundjolowele wawo owuli moshiponga sho aalandithi mboka haya kala mekwatathano naantu oyendji, nombuto otayi vulu okutaandela mbala.

Elelo lyondoolopa olya ningi etseyitho momasiku 20 gaMaalitsa tali lombwele aalanditho kombinga yetokolo lyawo noku ya tseyithila woo koogumwe noogumwe pahapu dhaShitalangaho.

Omatseyitho oga ningwa woo koradio mEtitano nOmaandaha opo kehe gumwe a tseye kombinga yomatokolo ngoka ga ningwa.

Shitalangaho okwa gwedha po kutya aalandithi oya pewa woo ethimbo lya gwana pokati kEtitano mOsoondaha opo ya landithepo iilandithomwa yawo mbyoka ye na po omanga etokolo nali tulwa miilonga.

Elelo lyondoolopa olya popi kutya omatala gondoolopa ndjoka otaga kala ga patuluka manga ihe otaku kalekwapo uundjolowele.

Aanambelewa aakonaakoni yuundjolowele otaya kala taya kwashilipaleke kutya uundjolowele owa kalekwapo.