Aalandithi yokapana taya ka futa iifendela

12 July 2018 | Local News

Ø Onkatu ndjoka ya katukwa inayi tambulwako koyendjiOGONE TLHAGE

Ooyene yoosalona, ooyene yootaxi noombesa dhomalweendo oshowo aalandithi yuupana naaniilonga yamwe po yokomake okwa hololwa kutya otaya ka kala taya futu iifendela yepangelo molwaashoka ohaya mono komwedhi iiyemo yi vule pooN$50 000.

Etokolo ndyoka olya landula etseyitho ndyoka lya ningwa kuuministeli wemona okupitilila muufo wuuyelele mboka wa pitithwa tawu holola kutya aanangeshefa yoludhi ndoka oya pumbwa okufuta iifendela nenge otaya ka taalela iilanduli ngele oya ndopa.

Uufo mboka owa londodha kutya aanangeshefa yoosalona kutya oomboka ohaya longele moondoolopa nenge momalukanda oshowo komagumbo oya pumbwa okufuta iifendela.

Natango moka omwa kwatelwa ootaxi, oombesa aalandithi yomomapandanda, pomatala, pooha noondjila nenge kehe tuu pamwe kutya ohaya landithile miihauto yawo.Aanangeshefa mboka haya longo nokupangela ominino nayo oya tegelelwa ya fute iishoshela.

“Omayakulo gokulonga ominino, ngele owu na aantu haye ku dhengele oongodhi opo wu kapangele ominino dhawo nena owa pumbwa okufuta iifendela yokongulu. Aalandithi yokapana nayo oya pumbwa okufuta ofendela,” okafo komauyelele ka holola.

Ofuto yiishoshela yepangelo kaalandithi kashi shi oshinima oshipe pahapu dhakomufala gwoshikondo shomafutilo giishoshela yepangelo, Justus Mwafonge.

Ndyoka eyamukulo a gandja sha landula sho a ningilwa omapulo kombinga yonkundana yetulo miilonga iishoshela yepangelo,okuza kaalandithi. Uuministeli wemona owa holola kutya aalandithi yuupana, noondingosho otaya ka tameka okukala taya futu iishoshela yepangelo.

Mwafonge okwa popi kutya shoka kashi shi oshimina oshipe molwaashoka paveta yawo, omuntu ngoka ha mono iiyemo yi vule poN$50 000 komvula okwa pumbwa okufuta iishoshela.

Okwa popi kutya oongeshefa odha kala nale nokufuta iishoshela na oshiikolelela owala kutya ongeshefa oya shangithwa ngiini.Mwafonge okwa popi kutya natango oshindji osha pumbwa okuningwa omanga iifuta mbyoka inayi tulwa miilonga.

Iifendela mbyoka ohayi futwa kaanangeshefa mboka kaye na ihaya kala nomambo gopaiyemo gawo, unene aanangeshefa aashona ngaashi aanataxi, aalandithi yuupana oshowo ooyene yoosalona.

Pantopolwa onti 68 yompango yoIncome Tax Act, oya gandja oonkondo kuuministeli nenge komunambelewa guuministeli a tengeneke iiyemo ngele omufuti gwiifendela okwa ndopa okugwanithwa po okufendela iishoshela yepangelo.Epangelo olya li lya kaleke edhilaadhilo ndyoka pethimbo sho lya li lya tulwa poshitaafula lyotango moshikakomvula yo sho2014/15, kominista nale yemona, ngoka ngashiingeyi e li omuprima Saara Kuugongelwa-Amadhila.Minista Calle Schlettwein okwa dhenge omuthindo kutya pethimbo ndika lyoshilongo sha taalela onkalo yopaliko ya dhigupala, oyena okukonga iiyemo ihe elalakano lye haku gwedhela iishoshela mbyoka hayi futwa kaafuti yiishoshela ihe okukwashilipaleka kutya ayehe mboka ya pumbwa okufuta iishoshela otaya futu tuu.

Omunangeshefa gumwe gwomOvenduka, Racheal Kaiyamo-Hango okwa popi kutya etulo miilonga lwiifendela mbyoka kashi shi omukalo omuwanawa, molwaashoka ihaya ningi iiyemo oyindji, mbyoka tayi ka utha ya vule okufuta iishoshela yepangelo.

Okwa tsikile kutya etulo miilonga ndyoka otali tambulwako andola ngele epangelo olya li hali ka tuka oonkatu mokukwathela nokuyambidhiidha aanangeshefa aashona, opo oongeshefa dhawo dhi hume komeho yo ya vule okuninga iiyemo mbyoka taya vulu woo okukutha ya fute iishoshela yepangelo.

Omunangeshefa gumwe ngoka ha landithile oondya dha pya moHerero Mall, Tjihapa Havarua, naye okwa popi kutya etulo miilonga lyompango ndjoka kashi shi oshinima shi li mondjila.

Okwa popi kutya kaye na nale ookastoma nokutula miilonga iifendela mbyoka otashi keya tula owala muupyakadhi.

Omufikili gumwe, Andrew Kasiona, okwa pandula etulo miilonga lyompango ndjoka, ta popi kutya otali ka kwathela epangelo ndyoka lya mbangolota.

“Kashi shi oshinima sha puka. Iifuta yohiila mbyoka hatu futu oyi li pevi nepangelo itali kala we lya mbangolota,” Kasiona a popi.

Danny Meyer, omukomeho gwoSMEs Compete, okwa popi kutya epangelo olya tokola okutula miilonga ompango ndjoka onga omukalo gwokugongela iiyemo, moka aanangeshefa ngaashi aalndithi yuupana,oyene yootaxi noombesa oshowo aanasheshefa oyendji mboka aashoka taya ka kala nokufuta iishoshela yepangelo, ngaashi ompango tayi utha kutya kehe ngoka ha mono iiyemo yi vulithe poN$50 000 okwa pumbwa okufuta iifendela yepangelo.

Omunongononi gwonkalo yeliko iithikamena, Klaus Schade okwa popi kutya nonando ondungethaneko ndjoka oya nuninwa uuwanawa, okwa kunkilile kutya egongelo lyiifendela mbyoka otali ka kala omukalo gu na ondilo kepangelo.Okwa popi kutya otashi ka pula elongitho lyiimaliwa ya gwedhwa po mokutuma aaniilonga yuuministeli opo yii holole nokutalela po oongeshefa ndhoka, noku longitha natango ethimbo lyawo mokutengelena kutya aanangeshefa mboka otaya gwile mongundu yinipo yokufuta iifendela.

Schade okwa gwedha po kutya uulingulingi nawo otawu vulu okudhana onkandangala sho kape na oombaapila ndhoka tadhi ulike uumbangi wiiyemo mbyoka hayi ningwa kaanangeshefa mboka, kakele komafekelo.