Aakwiita ya kutha ko ehala lyaantu koonkondo moRehoboth

10 January 2019 | Local News

Moondokumende ndhoka dha pewa ompangu mOmaandaha kuJohn Henry Eiman, omunashipundi gwoRehoboth Shooters Club, odha holola kutya aakwiita yetanga lyegameno lyaNamibia oya kutha ko ehala lyawo lyokuumbila oondjembo momasiku 18 gaDesemba omvula ya piti, konima sho ya kala taya longitha ehala ndyoka uule woomvula 14.

Konima sho aakwiita ya utha ko ehala ndyoka otaya indike aantu ya ye mehala moka mwa kwatelwa niilyo yoRehoboth Shooters Club. Oshipotha shomuyonena oshowo okuya pehala lyaantu shaaheli pa zimino lyamwene gwehala osha patululilwa Etanga lyEgameno lyaNamibia muDesemba. Eiman okwa popi kutya sho ya tseyithilwa kombinga yoshinima shoka momasiku 18 gaDesemba ye pamwe nomupeha omunashipundi Dawid George van Wyk oya yi meendeelelo kehapa hoka, ihe oya adha omakumba gawo ga tewa po nopomweelo opwa tulwa ekumba epe.

Enyolo ndyoka lya li lya shangwa (Rehoboth Shooters Club) olya kuthwa po na opwa tulwa omanyolo omape: “Ekunkililo. Oto yi momudhingoloko gwomilitali. Okuthaneka omathano inashi pitikwa, osha indikwa.” Ondokumende dhompangu odha holola kutya ehala ndyoka olya kala tali longithwa okuza mo 2004, konima sho eindilo lyokulongela mehala moka lya ziminwa kelelo lyondoolopa ndjoka.

Iilyo yongundu ndjoka oya longitha iimaliwa yawo yopaumwene mokutula ko ondhalate kehala ndyoka lyuunene woohecta 5, oshowo omanyolo nomakumba gokupata omiyelo.Inaya mona ekwatho

Eiman okwa popi konima sho ya dhidhilike ehala lyawo lya kuthwa kaakwiita, oya ka konga ekwatho mokamba yaakwiita opo ya gandje omanyenyeto gawo.

Oya pewa omayele po ya ninge ekwatathano nUuministeli wEtanga lyEgameno na oya pewa onomola yongodhi yaNdjai Kashopola ngoka ongodhi ye ya kala kayili mombepo konyala ikando yontumba sho ya dhengelwa. ho ya yi kelelo lyondoolopa inaya mona ekwatho lyasha oshowo okuza kopolisi.

Oya popi kutya opolisi kaya li yahala okuya yambidhidha na oya pewa omayele komukalelipo gwawo gwopaveta Norman Tjombe, opo ya tule mo oshipotha shomuyonena nopolisi.

Ongundu ndjoka oya tula mo nduno oshipotha shokuya mehala lyaantu shaaheli papitiko lyamwene gwehala ihe lwanima oya lombwelwa kutya oshipotha shoka itashi vulu okukonakonwa molwaashoka omunambelewa ngoka teshi konaakona andola okuli mefudho. Okwa shangelwa ombaapila amushanga guuministeli wegameno ta tseyithilwa kutya otaku ka katukwa oonkantu dhopaveta ngele aakwiita inaya thiga po ehala ndyoka, okuya momasiku ga 4 gaJanuari ihe kape na shoka sha ningwa po okuza kombinga yaakwiita. Mboka otaya pula ompangu opo yi pulakene meendelelo eindilo lyawo molwaashoka ongundu ndjoka yoRehoboth Shooters Club oya kuthwa uuthemba wawo na otaya pula po iifuta yompangu yi vutwe kuuministeli wetanga lyegameno.

Ongundu ndjoka oya popi kutya sho ngashiingeyi aakwiita ya kutha ko ehala lyawo otashi yi pondje nokuya indika ya longithe ehala lyawo okwiidheula unene sho ya taalela omadhigathano gokuumba oondjembo.

Aaningi yeindilo otaya ya mbidhidhwa komukalelipo gwopaveta Norman Tjombe, naayamukuli meindilo ndyoka lya ningwa Ominista yEgameno, Uuministeli wEgameno oshowo elelo lyondoolopa yaRehoboth.

JANA-MARI SMITH