Aakokele taya lumbu monkalo ya nayipala

28 February 2018 | Local News

Omaindilo ga ningwa kaaSamaria AaNamutimahenda opo andola ya wapaleke ehala ndyoka oga kakamekwa naakokele mboka otaya tsikile okukala monkalo itayi vulu okwiidhidhimikilwa.

Shoka osha holoka woo pethimbo kwa holoka omapopyo kutya egumbo ndyoka otashi vulika li ka landithwe po kaatungi mboka taya pangele okutunga ehala lyomainyanyudho lyongushu yoomiliyona 40.

Oshifokundaneki shoNamibian Sun osha holola kutya egumbo lyaakokele lyoMartin Shailemo Old Age moTsumeb, molukalwa lwaNomstoub olya kala nokumona omayambidhidho gomwaalu omunene gwiimaliwa kehe omvula okuya kehangano lyoDundee Precious Metals.

Nonando ongaaka sho kwa holoka omapopyo gelanditho po lyehala, aaiyambi megumbo ndyoka oya kaleke manga elongitho lyiinima mbyoka ya gandjwa omagano oshowo okuwapalekulula ehala ndyoka.

Etalelepo lya ningilwa ehala ndyoka olya holola nkene aakokele mboka taya lumbu monkalo inayi wapala okuza koombuli dhegumbo ndhoka, uundjugo mboka wa thita oshowo onkalo inayi yogoka pomudhingoloko gwegumbo.

Egumbo ndyoka oli na aakokele ye li 25.

Pahapu dhomuhwahwameki guuwanawa woshigwana, Moses Awiseb, ngoka ta kwatele komeho egumbo ndyoka okwa popi kutya onkalo oya kala ngaaka uule woomvula odhindji monena.

Okwa popi kutya megumbo ndyoka omu na owala aaniilonga yaali matrona gwehala oshowo omwiiyambi, mboka haya longo okutameka potundi 08:00 sigo 17:00, naashoka osha hala okutya aakwashigwana mboka oyeli kuyoyene uuna aaniilonga mboka ya zimbuka.

Awiseb okwa popi kutya onkalo ndjoka oya nika oshiponga na otayi tula moshiponga egameno lyaakokele.

Egumbo ndyoka kali li meni lyohofa na otali adhika mokati koondingosho nomahala gomanwino, momudhingoloko gwa nika oshiponga.

Awiseb okwa popi kutya kaye na shoka taya vulu okuninga omolwa ompumbwe yiiyemo, naashoka osho sha etitha kutya itaya vulu okukuta miilonga omugameni gwehala ndyoka, nenge omuniilonga ngoka ta kala naakokele uusiku.

Okwa popi kutya yo ohaya iyamba owala ihaya mono ondjambi ya sha. Omolwa egameno, oya thiminikwa konkalo opo ya pungule iinima mbyoka ya pewa omagano koombelewa dhelelo lyondoolopa.

Omagano ogendji oga gandjwa kehangano lyoDundee okutameka omvula 2015.

Momvula yo 2013 okwa lopota kutya elelo lyondoolopa ndjoka olya hala okuhiilitha po ehala ndyoka komunangeshefa a tseyika nawa ngoka taka tunga ehala nokulininga ehala lyomaainyanyudho kongushu yoomiliyona 40.

Awiseb okwa popi kutya shoka osha etitha ekaleko lyoompangela dhokulongulula ehala ndyoka sho aapunguli mboka yahala okulongulula ehala ndyoka ye na uumbanda kutya otaya ka hepitha owala iimaliwa yawo melongululo lyehala omanga tali landithwa po nokutungululwa ishewe.

Kwiikwatelelwa kombelewa yokushangitha omahala,

egumbo lyonoloma 76 mepandaanda lyaLeevi Mwashekele moNomstoub inali shangithwa.

Awiseb okwa popi kutya ehala ndyoka olyoshigwana na olya gandjwa omagano oomvula ha piti.

Okwa pula kutya aakokele mboka otaya yi peni ngele ehala olya landithwa po, ta popi kutya aakokele oyendji kaye na oofamili.

Awiseb natango kwa gandja uuyelele kutya oya tota po ehangano tali ithanwa Tsumeb Social Economic Upliftment Welfare Organisation (Tseuwo), ndyoka li na oshinakugwanithwa shokukwatela komeho egumbo ndyoka.

Omathimbo ngaka omwaalu gwaanyasha momudhingoloko gwondoolopa ndjoka, ogwa holola ohokwe okukwathela aakokele mboka, nokugongela iiyemo mbyoka ya nuninwa esiloshisho lyaakokele.

Sho a ningilwa omapulo omupopiliko gwondoolopa ndjoka, Stella Imalwa-Nangolo okwa popi kutya natango oye li mookundathana nomutungi ngoka a hala ehala ndyoka.

Imalwa-Nangolo okwa popi kutya oshitopolwa owala shehala osho tashi ka landithwa po.

KENYA KAMBOWE