Aailongi ya pumbwa omayambidhidho

08 October 2019 | Education

Omanga oonakumanitha omailongo gawo miiputudhilo yopaungomba ya pumbwa okutota po oompito dhiilonga pehala lyokuwayimina omikweyo dhokukonga iilonga, aailongi oyendji mboka ya piti eilongo lyawo mEtitano moshiputudhilo shoRundu Vocational Training Centre (RVTC) oya popi kutya ompumbwe yiiyemo oyo tayi ya yi moshipala opo ya vule okutota po oongeshefa dhawo nokutota po oompito dhiilonga.

Yamwe oya popi kutya otaya pumbiwa okumona omadheulo miilonga opo ya vule okutota nokukalekapo oongeshefa dhawo monakuyiwa.

Aailongi mboka oya popi ngaaka noshifokundnaeki shoNamibia Sun konima yoshituthi shawo shepito.

Dylane Fernandes, ngoka iilongele okupangela iikwamalusheno yiihauto okwa popi kutya nonando oku na omalalakano gokutota po ongeshefa ye, otashi ka kala oshidhigu molwashoka otashi pumbwa iiyemo opo a vule okutota ongeshefa ye.

Fernandes, ngoka ta longele ehangano lyoAliboats Namibia, ehangano lyomoRundu, okwa popi kutya ota kala omuniilonga sigo a gongele iiyemo ya gwana okutota ongeshefa ye.

“Otu shi kutya omaiyuvo goshigwana ogeli kutya ngele wa mana eilongo owa pumbwa okutameka ongeshefa yoye, ihe oshili ooshoka kutya opo wu tameke ongeshefa owa pumbwa iimaliwa, mbyoka ku na nombaanga itayi kupe owala iimaliwa ngaaka,” Fernandes a popi.

“Ngashiingeyi ondi li nawa manga okukala omuniilonga gwehangano. Uuna nda mono iimaliwa yagwana okutota ongeshefa yandje, otandi ka kuta miilonga aantu oyendji ngaashi tandi vulu.”

Okukoleka omapopyo gaFernandes, Amelia DaCruz, ngoka naye a manitha eilongo lye mEtitano okwa popi kutya ekongo lyuunongo miilonga oshinima tashi pumbiwa tango netotepo lyongeshefa inashi kala osho tashi hingile omuntu mokukonga uunongo. A gandja oshiholelwa shonkalo yeliko oshowo oongeshefa odhindji ndhoka dha pata moomvula dhika, DaCruz okwa popi kutya aantu naya kale taya tala konkalo yoshili ndjoka yi li omanga inaya tegelela aailongi ya tote oongeshefa uuna ya manitha omailongo gawo.

“Kashi shi oshipu okutotapo okukalekapo ongeshefa, ope na iinima oyindji ya kwatelwa mo ngaashi eliko lya gwa pevi oshowo onkalo yongeshefa ndjoka ya pumbwa okutalika.”

Aailongi ya thika po 317 oya manitha omailongo gawo miikondo ya yooloka mo RVTC.

Sho a popi poshituthipito shoka, omupeha minista gwelongo lyopombanda nomadheulo, Becky Ndjoze-Ojo okwa pandula oshiputudhilo shoRVTC sho tashi nkondopeke aaidheuli nuunongo opo ya vule okuyambidhidha kekoko lyeliko. Ndjoze-Ojo okwa popi woo kombinga yesimano lyomulandu gwoTechnical Vocational Education and Training (Tvet) moNamibia.

KENYA KAMBOWE