Moshiwambo

Hage a kuutumba niikundaneki

4 years ago - 07 October 2016 | Moshiwambo

Pethimbo lyomutumba gwiikundaneki ngoka a ningi, konima sho a galuka molweendo lwe lyokoUnited States, omuleli okwa popi kutya elelo lye inali hala oshilongo shika kale itashi vulu okulelwa. Okwa popi kutya aanona aayehe moshilongo otaya...

Epangelo otali ka sitha ohoni oshilongo - Manwu

4 years ago - 07 October 2016 | Moshiwambo

Ehangano lyoMetal and Allied Namibian Workers Union (Manwu) olya popi kutya oompangela dhepangelo okupingena po aalongiskola mboka taya yi mekanka otadhi sitha ohoni oshilongo.Ekanka lyaalongiskola moNamibia otaku pangelwa li tameke momasiku 13 gaKotomba nuumvo.Omupresidende gwoManwu,...

Ongangala ya dhipagwa mOmbaye

4 years ago - 07 October 2016 | Moshiwambo

Mwene gwegumbo tali adhika momudhingoloko gwaKuisebmond okwa yaha nokudhipaga ongangala yimwe omanga a ehemeke onkwawo pethimbo oongangala dhoka dha kambadhala okwiiyakela megumbo lye, koongulasha dhomasiku ga 3 gaKotomba.Detective Chief Inspector Erastus Iikuyu okwa koleke kutya...

Aailongi yaUnam ya hala omulongi a kuthwe miilonga

4 years ago - 07 October 2016 | Moshiwambo

Konyala aailongi ya thika po-200 moshiputudhilo shoUniversity of Namibia (Unam) Hifikepunye Pohamba Campus mOngwediva oya ningi ehololomadhilaadhilo lyopambili, taya pula opo ku kuthwe miilonga gumwe gwomaandungiki moshiputudhio shoka muule womasiku gatano giilonga.Aailongi mboka oya kwatelwa...

NCCI ita popile ekaleko lyootendela dhepangelo

4 years ago - 07 October 2016 | Moshiwambo

Etokolo lyepangelo opo li kaleke manga egandjo lyootendela sigo kwa manithwa etalululo lyelongitho lyiimaliwa, otali ka guma noonkondo aanangeshefa.Ngoka omaiyuvo gwEhangano lyAanangesehfa mOnooli yoshilongo.Etokolo ndyoka olya ningwa pethimbo mpoka aanangeshefa ya tala owala kepangelo opo...

Uuvu wopamadhilaadhilo wa londo pombanda moNamibia

4 years ago - 06 October 2016 | Moshiwambo

Onkalo yuupyakadhi wopamadhilaadhilo moshilongo unene mOnooli yoshilongo otayi londo pombanda. Dhoka oohapu dhamushanga mUuministeli wUundjolowele, Andreas Mwoombola. Mwoombola okwa popi ngaaka poshigongiilonga kombinga yuupyakadhi...

Amupanda nayakwawo yatatu natango inaya shunwa miilonga

4 years ago - 06 October 2016 | Moshiwambo

Aanyasha mboka oyo Elijah Ngurare, George Kambala, Job Amupanda na Dimbulukeni Nauyoma mboka ya tidhwa mongundu omvula ya piti,ihe nuumvo oya sindana po oshipotha shompangu,...

KK a popi kombinga yoonkundathana dhomadhipago gaaNamibia kuNdowishi

4 years ago - 06 October 2016 | Moshiwambo

Kazenambo okwa popi kutya omukalo ngoka tagu longithwa monena kagu na mpoka tagu fala oonkundathana dhoka, na ogwa patela pondje oonakuninga iihakanwa yomadhipago ngoka ga...

Taya hupu momapandaanda

4 years ago - 06 October 2016 | Moshiwambo

Ongundu yaanona aashona otayi adhika mulimwe lyomomahala gaakengeli mOvenduka, moka aanona mboka ya popi kutya otaya hupu mokweehela aantu .Konyala aanona mboka yeli o-12 oya...

NAU a kondema omaponokelo gaanafaalama

4 years ago - 06 October 2016 | Moshiwambo

Ehangano lyoNamibia Agricultural Union (NAU) olya kondema nomuthindo omaponokelo ngoka taga ningilwa aanafaalama unene mboka aakokele na itaya vulu okwiigamena. Omanyano ngoka oga landula eponokelo...

Omakonaakono otaga tsikile-Epangelo

4 years ago - 04 October 2016 | Moshiwambo

Epangelo olya popi kutya omakonaakono gooskola gopashigwana ngoka ga tameke moshilongo otaga tsikile nonando aalongiskola okwa tegelelwa ya ye mekanka.Momukanda gwiikundaneki ngoka gwa pitithwa kepangelo...

Aanafaalama taya ka kundathana

4 years ago - 04 October 2016 | Moshiwambo

Aanafaalama oya taalela omaupyakadhi ga yooloka ngoka taga yi moshipala ongeshefa yawo. Gamwe gomomaupyakadhi ngoka ongaashi epato lyuutomeno waMeatco, oshikukuta oshowo oomilandu omipe dhoka dha...

Moshiwambo

Omunahambo mohambo yaKaapanda ke wetike

4 years ago - 04 October 2016 | Moshiwambo

Omvula yimwe monena ya piti, konima nkene Elizabeth Akooko a gandja ombinzi ye opo ku kaningwe omakonaakono goDNA, okumona ngele iipongolo yomuntu, mbyoka ya monika...

Ndafenongo a pula aanaskola yiitulemo

4 years ago - 30 September 2016 | Moshiwambo

Omupeha omukomeho gwoProgramme Quality Assurance (PQA) mOshikandjo shElongo mOshitopolwa shaShana okwa pula aalongwa yiitulemo mootundi dhawo nokusimaneka aakuluntu opo owala taya pondola momailongo gawo.Gerhard Ndafenongo...

Shaningwa ta kondjitha uukombunda megandjo...

4 years ago - 30 September 2016 | Moshiwambo

Sho a popi noNamibian Sun Shaningwa okwa popi kutya uuna omalelo goondoolopa ge na omisholondondo dhaamboka ya pumbwa omagumbo nevi nena otashi ka kala oshipu...

Mayola gwaMbaye a yamukula komapopyo...

4 years ago - 30 September 2016 | Moshiwambo

Mayola gwondoolopa yaMbaye, Immanuel Wilfred, okwa yamukula koonkundathana dha pitithwa miifokundaneki omasiku ga piti, kombinga yegwedhelo lyoondjambi nomauwanawa gookansela melelo lyondoolopa ndjoka.Oshifokundaneki shomoshilongo osha...

Iimaliwa ya pewa omukokele kayi...

4 years ago - 29 September 2016 | Moshiwambo

Ombaanga onene moshilongo Bank of Namibia (BoN), oya popi kutya iimaliwa mbyoka taku popiwa kutya oyiikengelela ya pewa omukokele gwedhina Annelise van der...

Oosekuriti tadhi pula dhi futwe...

4 years ago - 29 September 2016 | Moshiwambo

Oonkundathana dhondjambi dhaanambelewa aakeleli yomaliko odha tameke ohela, ihe aadhaninkandangala moshikondo shoka oya popi kutya aanambelewa mboka otaya pula oondjambi dhili pombanda unene.Omahangano ga kalelapo...

Load More